Piątek, 19 I 2018 r.
Nr 14/2018 (2353)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 


14 marca 2007 r.

ABC zamówień publicznych — Przetarg nieograniczony

Prawo zamówień publicznych definiuje przetarg nieograniczony jako tryb udzielania zamówienia, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy. Charakterystyczne dla omawianego trybu udzielenia zamówienia jest to, że może wziąć w nim udział każdy wykonawca. Nie oznacza to jednak, że każdy może uzyskać zamówienie, bowiem otrzyma je tylko ten, który spełni wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz złoży najkorzystniejszą ofertę.

Uwaga: artykuł który czytasz ma ponad 3 miesiące.

R E K L A M A

Ogłoszenia o przetargu

 

Pierwszym etapem przetargu jest zamieszczenie przez zamawiającego ogłoszenia o zamówieniu. Ogłoszenie takie powinno się znaleźć w siedzibie zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym, a także na stronie internetowej zamawiającego. Przy zamówieniach powyżej 60 000 euro ogłoszenia publikowane są w Biuletynie Zamówień Publicznych, a poniżej tej kwoty powinny być zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych. Dla zamówień o znacznej wartości wymagana jest publikacja w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz w prasie o zasięgu ogólnopolskim. W ogłoszeniu powinny znaleźć się podstawowe informacje o zamówieniu, w tym dotyczące przedmiotu zamówienia, terminu i miejsca złożenia ofert.

Przekazanie specyfikacji

 

Wykonawca zainteresowany udziałem w postępowaniu składa wniosek o przekazanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający za wydanie specyfikacji może pobrać opłatę, której wysokość nie może przekroczyć kosztów jej druku i dystrybucji. Specyfikacja dostępna jest również na stronie internetowej zamawiającego, a przy zamówieniach powyżej 60 000 euro także na stronie Urzędu Zamówień Publicznych. Wydanie specyfikacji powinno nastąpić nie później niż w ciągu 5 dni od pobrania wniosku.

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji, a zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wszystkim wykonawcom oraz umieszcza na swojej stronie internetowej. Zamawiający może także udzielić wykonawcom wyjaśnień na specjalnie zorganizowanym zebraniu.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający ma prawo przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji, przy czym zmiany nie mogą dotyczyć kryteriów oceny ofert oraz warunków udziału w postępowaniu. O dokonanej modyfikacji zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców.

Przygotowanie i złożenie ofert

 

Wykonawcy składają ofertę w formie pisemnej albo za zgodą zamawiającego w postaci elektronicznej opatrzoną bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Termin złożenia ofert wskazany jest w ogłoszeniu o zamówieniu. Termin ten nie może być krótszy niż 15 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu prezesowi UZP dla dostaw lub usług i nie krótszy niż 30 dni dla robót budowlanych. W przypadku przetargów o znacznej wartości termin powinien być jeszcze dłuższy i wynosić 45 dni lub nawet 52 dni.

Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, a jeżeli zamawiający żąda dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków, również te dokumenty.

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający może żądać od wykonawców wyłącznie oświadczeń i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania i tylko tych, które zostały wymienione w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji. W sytuacji gdy wykonawcy nie złożyli wymaganych oświadczeń i dokumentów, zamawiający wzywa ich do uzupełnienia braków w wyznaczonym przez siebie terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

 

Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania.

Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego w specyfikacji, który został określony w art. 85 PZP, i w zależności od wartości zamówienia wynosi 30, 60 lub 90 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz upływem terminu składania ofert.

Wniesienie wadium

 

Jeżeli wartość zamówienia przekracza kwotę 60 000 euro, wykonawca ma obowiązek wnieść wadium. Powinien to uczynić przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach i gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych. Szczegółowe informacje odnośnie formy i wysokości wadium określa specyfikacja. Przy zamówieniach poniżej 60 000 euro zamawiający może domagać się wniesienia wadium.

Otwarcie ofert

 

Oferty otwiera się w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w specyfikacji. Otwarcie ofert jest jawne i powinno nastąpić bezpośrednio po upływie terminu składania ofert. Przed otwarciem pierwszej oferty zamawiający podaje kwoty, które zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia. Po otwarciu każdej oferty zamawiający odczytuje głośno informacje o wykonawcy, zaproponowanych przez niego warunkach, cenie itd. Informacje te przekazuje się wykonawcom nieobecnym na otwarciu ofert.

Kwalifikacja wykonawców

 

Kolejnym etapem jest kwalifikacja wykonawców, w trakcie której zamawiający sprawdza, czy wykonawcy spełniają wszystkie warunki określone w specyfikacji i ogłoszeniu. Zamawiający bada w szczególności, czy do oferty dołączone zostały wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków.

 

Jeżeli wykonawcy nie złożyli wymaganych oświadczeń i dokumentów, zamawiający wzywa ich do uzupełnienia braków w wyznaczonym przez siebie terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

 

Niespełnienie któregokolwiek warunku prowadzi do wykluczenia wykonawcy z postępowania. O wykluczeniu zamawiający zawiadamia niezwłocznie wykonawcę, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Ofertę wykonawcy, który został wykluczony z postępowania, uznaje się za odrzuconą.

Badanie ofert

 

W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. Ten etap postępowania rozpoczyna się od poprawiania oczywistych omyłek pisarskich oraz omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny. Poprawienie omyłek następuje w trybie  art. 89 PZP, o czym zamawiający informuje wszystkich wykonawców. Następnie zamawiający bada, czy zachodzą okoliczności skutkujące odrzuceniem oferty wskazane w art. 89 PZP. Do takich okoliczności przykładowo należy: niezgodność treści oferty z ustawą lub specyfikacją, zawarcie w ofercie rażąco niskiej ceny, popełnienie czynu nieuczciwej konkurencji. O odrzuceniu oferty zamawiający informuje wszystkich wykonawców, a nie tylko tego, którego oferta została odrzucona.

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Kryteriami oceny ofert są cena, albo cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia takie, jak: jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, koszty eksploatacji, serwis oraz termin wykonania zamówienia.
Kryteria oceny ofert nie mogą dotyczyć właściwości wykonawcy, a w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej.

Jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia niezwłocznie wykonawcę, podając uzasadnienie wyboru. Informację o wyborze zamawiający zamieszcza także na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

Unieważnienie postępowania

 

Zamawiający unieważnia postępowanie, jeśli zachodzi choć jedna z przesłanek określonych w art. 93 PZP. O unieważnieniu postępowania zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Zawarcie umowy

 

Finalizacją postępowania w sprawie zamówienia publicznego jest zawarcie umowy. Umowa taka powinna zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

 

W przypadku gdy wykonawca uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

 

Jeżeli wartość zamówienia przekracza 60 000 euro, zamawiający publikuje ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Zabezpieczanie wykonania umowy

 

Zamawiający może żądać od wykonawcy zabezpieczenia wykonania umowy. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Zabezpieczenie może także służyć pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji. Przy znacznej wartości zamówienia wniesienie zabezpieczenia jest obowiązkowe. Zabezpieczenie może być wnoszone m.in. w pieniądzu, poręczeniach i gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych. Wysokość zabezpieczenia ustala zamawiający w wysokości od 2 do 10 proc. ceny podanej w ofercie lub wynikającej z umowy.

Podstawa prawna:

 

  • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177),
  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87, poz. 605).

 

Adam PalowskiCopyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach