Piątek, 19 I 2018 r.
Nr 14/2018 (2353)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 


8 maja 2007 r.

ABC zamówień publicznych — Licytacja elektroniczna

Nowoczesnym i wygodnym trybem udzielenia zamówienia, zarówno dla wykonawców, jak i zamawiającego, jest licytacja elektroniczna. Zgodnie z definicją ustawową jest to tryb, w którym za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej, umożliwiającego wprowadzenie danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, wykonawcy składają kolejne, korzystniejsze oferty, podlegające automatycznej klasyfikacji. Licytacja ta tym różni się od innych postępowań w sprawie udzielenia zamówienia, że jest prowadzona przy wykorzystaniu narzędzi elektronicznych (komputerów i sieci internetowej), za pomocą których wykonawcy składają, a zamawiający odbiera w czasie rzeczywistym oferty podlegające klasyfikacji według ceny.

Uwaga: artykuł który czytasz ma ponad 3 miesiące.

R E K L A M A

Zastosowanie licytacji elektronicznej możliwe jest jedynie w stosunku do dostaw lub usług powszechnie dostępnych o ustalonych standardach jakościowych. Z tego trybu udzielenia zamówienia wyłączone zostały roboty budowlane. Dodatkowym ograniczeniem jest także wartość zamówienia, która nie może przekraczać kwoty 137 000 lub 211 000 euro, w zależności od statusu zamawiającego.

Ogłoszenie o licytacji

 

Postępowanie rozpoczyna publikacja przez zamawiającego ogłoszenia o licytacji. Ogłoszenie powinno zostać zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego, a także na stronie, na której będzie prowadzona aukcja.
Ogłoszenie zawiera istotne informacje o przedmiocie i warunkach udziału w licytacji. Określa ono m.in.: 

 

  • wymagania dotyczące rejestracji wykonawców w systemie informatycznym, 
  • sposób postępowania w toku licytacji (np. minimalną wysokość postąpień), 
  • informacje o liczbie etapów licytacji, 
  • termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji, 
  • opis warunków udziału w postępowaniu, w tym informację o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy, 
  • termin związania ofertą i wykonania zamówienia, 
  • wymagania dotyczące zabezpieczenia wykonania umowy.

 

W ogłoszeniu powinny znaleźć się koniecznie informacje o terminie otwarcia i zamknięcia licytacji oraz adresie strony internetowej, na której będzie ona prowadzona.

Zaproszenie do licytacji

 

Kolejny etap postępowania to kwalifikacja wykonawców i zaproszenie ich do udziału w licytacji.

 

Wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w licytacji w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu. Termin ten nie może być krótszy niż 15 dni od dnia ogłoszenia.

 

Na podstawie wniosków oraz dołączonych do nich dokumentów zamawiający dokonuje kwalifikacji wykonawców, wykluczając tych, którzy nie spełniają określonych w ogłoszeniu warunków udziału w postępowaniu. Do udziału w licytacji zostają zaproszeni wszyscy, którzy nie zostali wykluczeni, przy czym ich liczba nie powinna być w żaden sposób ograniczona.

Zamawiający może żądać od wykonawców wniesienia wadium w terminie przez niego określonym, nie później jednak niż przed upływem terminu otwarcia licytacji. Wadium może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach i gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych. Sankcją za niewniesienie wadium jest wykluczenie wykonawcy.

Licytacja

 

Uczestnictwo w licytacji wymaga rejestracji w systemie informatycznym i uzyskania kodu, przy użyciu którego wykonawca będzie składał oferty. Zarejestrować mogą się wyłącznie wykonawcy zaproszeni do licytacji. W toku licytacji wykonawcy składają, a zamawiający odbiera oferty w czasie rzeczywistym za pomocą specjalnego formularza umieszczonego na stronie internetowej, na której odbywa się licytacja. System informatyczny automatycznie klasyfikuje oferty na podstawie kryterium ceny. Najwyższa oferta wiąże wykonawcę, który ją złożył, do czasu jej przebicia przez ofertę innego wykonawcy. Otwarcie licytacji następuje w terminie i w sposób wskazany w ogłoszeniu. Termin otwarcia licytacji powinien być określony w sposób precyzyjny, nawet co do minuty, tak aby wykonawcy mogli przystąpić do licytacji. Prawo zamówień publicznych wymaga, aby termin ten nie był krótszy niż 5 dni od dnia przekazania wykonawcom zaproszenia do składania ofert.

 

Licytacja przebiega w sposób określony w ogłoszeniu, z tym, że przyjęte przez zamawiającego zasady prowadzenia licytacji muszą być ściśle stosowane. Licytacja może być, w zależności od wyboru zamawiającego, jednoetapowa albo wieloetapowa. Zamawiający może — jeżeli zastrzegł to w ogłoszeniu — po zakończeniu każdego etapu licytacji nie zakwalifikować do następnego etapu tych wykonawców, którzy nie wykazali się w licytacji dostateczną aktywnością (np. nie złożyli oferty).

 

Podczas licytacji elektronicznej wykonawcy mogą na bieżąco obserwować informacje o pozycji złożonych przez siebie ofert, liczbie wykonawców biorących udział w licytacji, cenach złożonych przez nich ofert. Do momentu zakończenia licytacji nie jest ujawniana tożsamość wykonawców.

 

Wykonawcy składają oferty, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny wykonawca złożył ofertę korzystniejszą.

W licytacji elektronicznej zamawiający i wykonawcy składają oferty, przekazują oświadczenia i inne informacje drogą elektroniczną za pomocą specjalnego formularza internetowego. Nie jest możliwe przekazywanie informacji drogą elektroniczną w inny sposób (np. mailem) czy w formie pisemnej.

Zakończenie licytacji i zawarcie umowy

 

Zakończenie licytacji następuje, w zależności od wyboru zamawiającego:

 

  • w terminie określonym w ogłoszeniu,
  • po bezskutecznym oczekiwaniu na kolejne oferty (postąpienia),
  • po zakończeniu ostatniego, ustalonego w ogłoszeniu etapu.

 

Termin zamknięcia licytacji powinien być określony co do minuty, tak by wykonawcy wiedzieli, do jakiego momentu mogą składać oferty. Bezpośrednio po zamknięciu licytacji zamawiający publikuje na wskazanej w ogłoszeniu stronie internetowej nazwę (firmę) oraz adres wykonawcy, którego ofertę wybrano.

Zamawiający udziela zamówienia wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę, zawierając z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego.

 

Zamawiający może żądać od wykonawcy zabezpieczenia wykonania umowy. Zabezpieczenie może być wnoszone m.in. w pieniądzu, poręczeniach i gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, w wysokości ustalonej przez zamawiającego.

Podstawa prawna:

 

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 ze zm.). 
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006 r. Nr 87 poz. 605)

 

Adam Palowski
Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach