Piątek, 19 I 2018 r.
Nr 14/2018 (2353)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 


23 marca 2007 r.

ABC zamówień publicznych — przetarg ograniczony

Przetarg ograniczony to taki tryb udzielenia zamówienia, w którym, w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu, wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu, a oferty mogą składać wykonawcy zaproszeni do składania ofert. W tym trybie udzielenia zamówienia wykonawcy nie mają pewności, że uda im się złożyć ofertę. Zaproszeni do składania ofert zostaną bowiem tylko ci wykonawcy, którzy według zamawiającego dają rękojmię wykonania zamówienia.

Uwaga: artykuł który czytasz ma ponad 3 miesiące.

R E K L A M A

Ogłoszenie

 

Przetarg ograniczony rozpoczyna się ogłoszeniem. Ogłoszenie nie jest zaproszeniem do składania ofert, jak w przypadku przetargu nieograniczonego, a jedynie do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Zamawiający umieszcza ogłoszenie w swojej siedzibie w miejscu publicznie dostępnym, a także na własnej stronie internetowej. Ogłoszenia o przetargu ograniczonym o wartości ponad 60 000 euro publikowane są w Biuletynie Zamówień Publicznych, a o mniejszej wartości na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych. Dla zamówień o znacznej wartości wymagana jest publikacja w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

Oprócz informacji o przedmiocie i terminie wykonania zamówienia ogłoszenie powinno zawierać informację o oświadczeniach i dokumentach potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, a także o liczbie wykonawców zaproszonych do składania ofert, która nie może być mniejsza niż 5 i nie większa niż 20.

 

W ogłoszeniu zamawiający powinien także określić: 

 

  •  warunki podmiotowe udziału w postępowaniu, jakie musi spełnić każdy wykonawca,
  •  mierniki dopuszczające do udziału w dalszym postępowaniu, w oparciu o które oceniana będzie wiarygodność wykonawców oraz ich zdolność wykonania zamówienia.

Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

 

W odpowiedzi na ogłoszenie wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do składania ofert. Termin składania wniosków ustala zamawiający w ogłoszeniu, z tym, że zasadniczo termin ten nie może być krótszy niż 15 dni od dnia ogłoszenia.

 

Wniosek o dopuszczenie do udziału w przetargu powinien odpowiadać wymogom określonym przez zamawiającego. Wraz z wnioskiem wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, a jeżeli zamawiający żąda dokumentów potwierdzających spełnianie warunków, również te dokumenty.

Wstępna kwalifikacja wykonawców

 

Na podstawie złożonych wniosków zamawiający dokonuje kwalifikacji wykonawców, których zaprosi do złożenia ofert. W pierwszej kolejności zamawiający sprawdza, czy wykonawcy spełniają warunki podmiotowe udziału w postępowaniu, określone w art. 22 i 24 PZP. Niespełnienie któregokolwiek warunku oznacza wykluczenie wykonawcy z postępowania. O wykluczeniu zamawiający zawiadamia niezwłocznie wykonawcę, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Zamawiający bada także, czy do oferty dołączone zostały wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Jeżeli wykonawcy nie złożyli wymaganych oświadczeń i dokumentów, zamawiający wzywa ich do uzupełnienia braków w wyznaczonym przez siebie terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

W sytuacji, gdy liczba wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu jest mniejsza niż określona w ogłoszeniu, zamawiający zaprasza do składania ofert wszystkich wykonawców. Jeżeli liczba wykonawców spełniających warunki jest większa niż podana w ogłoszeniu, zamawiający dokonuje oceny wniosków wykonawców przy zastosowaniu mierników kwalifikacyjnych. Zamawiający wybiera, a następnie zaprasza do składania ofert wykonawców, którzy otrzymali najwyższe oceny, w liczbie określonej w ogłoszeniu. O wynikach oceny zamawiający informuje wszystkich, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

Wraz z zaproszeniem do składania ofert zamawiający przekazuje wykonawcom specyfikację istotnych warunków zamówienia. Za wydanie specyfikacji może żądać opłaty pokrywającej koszty druku i dystrybucji. Wykonawcy mogą pobrać specyfikację na stronie internetowej zamawiającego, a przy zamówieniach powyżej 60 000 euro także na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych.

W razie wątpliwości odnośnie treści specyfikacji zamawiający udziela wykonawcom stosownych wyjaśnień. Zapytanie wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wszystkim wykonawcom oraz umieszcza na swojej stronie internetowej. Zamawiający może także udzielić wyjaśnień na zorganizowanym w tym celu zebraniu.

Zamawiający w szczególnie uzasadnionych przypadkach ma prawo przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji. Modyfikacja nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert oraz warunków udziału w postępowaniu.

Przygotowanie i złożenie oferty

 

Wykonawcy składają oferty w formie pisemnej albo, za zgodą zamawiającego, w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Wykonawcy składają oferty w terminie wyznaczonym przez zamawiającego. Termin ten musi być ustalony w sposób umożliwiający przygotowanie i złożenie oferty, z tym, że, z wyjątkami określonymi w PZP, nie powinien być krótszy niż 7 dni od dnia przekazania zaproszenia do składania ofert dla dostaw lub usług i nie krótszy niż 14 dni dla robót budowlanych.
Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania.

Przed upływem terminu do składania ofert wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę.

Związanie ofertą

 

Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego w specyfikacji. Termin ten w zależności od wartości zamówienia wynosi 30, 60 lub 90 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Wniesienie wadium

 

Przy zamówieniach przekraczających wartość 60 000 euro wykonawca ma obowiązek wnieść wadium do dnia składania ofert. Wadium może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach i gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych. Przy zamówieniach poniżej 60 000 euro zamawiający może domagać się wadium.

Otwarcie ofert

 

Oferty otwiera się w miejscu i terminie podanym w specyfikacji. Otwarcie ofert jest jawne i powinno nastąpić bezpośrednio po upływie terminu składania ofert. Przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwoty, które zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia. Po otwarciu każdej oferty zamawiający odczytuje głośno zawarte w niej informacje, które następnie przekazuje wykonawcom nieobecnym na otwarciu ofert.

Kwalifikacja wykonawców i badanie ofert

 

Po otwarciu ofert zamawiający sprawdza, czy wykonawcy spełniają wszystkie warunki określone w specyfikacji, a także, czy do oferty dołączone zostały wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty. Zamawiający bada również, czy nie zachodzą powody wykluczenia z postępowania wskazane w art. 24 ust. 2 PZP. W przypadku wykluczenia wykonawcy zamawiający ma obowiązek powiadomić o tym wszystkich wykonawców.

W toku badania ofert istnieje możliwość poprawiania oczywistych omyłek pisarskich oraz omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny w trybie art. 89 PZP. Następnie zamawiający sprawdza, czy zachodzą okoliczności powodujące odrzucenie oferty, takie jak m.in.: niezgodność treści oferty z ustawą lub specyfikacją, podanie w ofercie rażąco niskiej ceny, popełnienie czynu nieuczciwej konkurencji (art. 89 PZP). O odrzuceniu oferty zamawiający informuje wykonawców.

Wybór oferty

 

Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji. Jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców do złożenia ofert dodatkowych.

Zamawiający zawiadamia niezwłocznie o wyborze najkorzystniejszej oferty wszystkich wykonawców, a także zamieszcza informację na stronie internetowej oraz w swojej siedzibie. Zamawiający publikuje ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, gdy wartość zamówienia przekracza 60 000 euro.

Zawarcie umowy

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego powinna zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

Zabezpieczanie wykonania umowy

 

Zamawiający może żądać od wykonawcy zabezpieczenia wykonania umowy lub roszczeń z tytułu gwarancji. Zabezpieczenie może być wnoszone m.in. w pieniądzu, poręczeniach i gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, w wysokości ustalonej przez zamawiającego.

Podstawa prawna:

 

  •  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 ze zm.), 
  •  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006 r. Nr 87 poz. 605)./

 

Adam Palowski
Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach