Wtorek, 20 II 2018 r.
Nr 33/2018 (2372)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 


17 września 2007 r.

ABC zamówień publicznych – Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający w zasadzie nie może uchylić się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umowę taką powinien zawrzeć z wykonawcą w ciągu 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. Jedyną możliwością uchylenia się od tego obowiązku, jaką przewiduje Prawo zamówień publicznych, jest unieważnienie postępowania w sprawie zamówienia publicznego.

Uwaga: artykuł który czytasz ma ponad 3 miesiące.

R E K L A M A

Unieważnienie postępowania nie może nastąpić z błahej przyczyny, a jedynie w razie wystąpienia jednej z przesłanek wymienionych w art. 93 PZP. Unieważnienie postępowania nie jest przywilejem, ale obowiązkiem zamawiającego, który powstaje wskutek zajścia określonych przez ustawę okoliczności. Unieważnienie postępowania następuje niezależnie od wartości zamówienia oraz trybu jego udzielenia.

Zamawiający nie jest jedynym podmiotem, który może unieważnić postępowanie w sprawie zamówienia publicznego. Unieważnienia może dokonać w postępowaniu odwoławczym zespół arbitrów rozpatrujący odwołanie od oddalenia lub odrzucenia protestu, jak również sąd okręgowy rozpatrujący skargę na wyrok zespołu arbitrów. Prawa unieważnienia postępowania nie ma natomiast prezes Urzędu Zamówień Publicznych w ramach prowadzonego postępowania kontrolnego.

Przesłanki unieważnienia postępowania


Katalog przesłanek unieważnienia postępowania jest zamknięty i nie może być interpretowany rozszerzająco.

Pierwszą okolicznością skutkującą unieważnieniem postępowania jest niezłożenie przez wykonawców żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo niewpłynięcie żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem i bez ogłoszenia, udzielenia zamówienia z wolnej ręki. Oznacza to, że wpłynięcie choćby jednej oferty w ramach wspomnianych trybów powoduje, że postępowanie jest ważne. Jedynie w przypadku zapytania o cenę i aukcji wymagane jest złożenie dwóch ważnych ofert (o czym niżej). Unieważnienie postępowania nastąpi zarówno w przypadku braku ofert, jak i wpłynięcia oferty lub nawet kilku ofert, które zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 PZP, lub zostały wniesione przez wykonawców wykluczonych z postępowania.

Kolejną przesłanką jest niezłożenie w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę co najmniej dwóch ofert niepodlegających odrzuceniu. W przypadku zapytania o cenę dla ważności postępowania niezbędne jest złożenie przez wykonawców co najmniej dwóch ofert niepodlegających odrzuceniu.

Analogiczna sytuacja odnosi się do udzielenia zamówienia w trybie licytacji elektronicznej. Przesłanką unieważnienia postępowania jest niewpłynięcie co najmniej dwóch wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej, a także co najmniej dwóch ofert wykonawców niepodlegających wykluczeniu.

Przesłanką unieważnienia postępowania jest sytuacja, w której cena oferty najkorzystniejszej przekracza kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Kwota ta nie jest w żadnym wypadku wartością zamówienia ustaloną przez zamawiającego, będącą całkowitym szacunkowym wynagrodzeniem wykonawcy, bez podatku od towarów i usług. Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, zależy od jego zdolności finansowych i wynika z planu finansowego ustalonego wcześniej przez zamawiającego. Przyczyną unieważnienie nie będzie sytuacja, w której cena najkorzystniejszej oferty przekracza wartość zamówienia, ale sytuacja, w której cena nie przekracza kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia.

Zamawiający ma obowiązek unieważnić postępowanie, jeżeli zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie. Zamawiający wzywa wykonawców do złożenia ofert dodatkowych, jeżeli w ofertach pierwotnie złożonych zaproponowano taką samą cenę, będącą jedynym kryterium oceny ofert. Unieważnienie postępowania następuje, kiedy złożenie dodatkowych ofert nie przyniosło rozstrzygnięcia.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego można unieważnić, jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć. Omawiana przesłanka unieważnienia postępowania stanowi wyraz ochrony interesu publicznego, wyrażającego się w gospodarnym i efektywnym wydatkowaniu środków publicznych. Często się bowiem zdarza, że wskutek nadzwyczajnych okoliczności już po wyborze najkorzystniejszej oferty realizacja zamówienia na określonych w niej warunkach byłaby niecelowa lub w skrajnych wypadkach wiązałaby się z wyrządzeniem szkody w mieniu publicznym. W takim wypadku zamawiający, powołując się na interes publiczny, ma możliwość unieważnienia postępowania. Omawiana przesłanka powinna być przez zamawiających wykorzystywana wyjątkowo i tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach. To na nich spoczywa obowiązek udowodnienia, że przesłanka rzeczywiście wystąpiła, co może być przedmiotem kontroli w trybie postępowania odwoławczego, a następnie sądowego. W szczególności zamawiający musi wykazać, że nastąpiła zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym. Zmiana ta musi mieć charakter istotny i nie można jej było wcześniej przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności. Unieważnienie postępowania może nastąpić w każdym momencie postępowania, nawet po wyborze oferty i powiadomieniu o tym wszystkich wykonawców; granicznym momentem będzie podpisanie umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Ostatnią przesłanką unieważnienia postępowania jest wystąpienie wady uniemożliwiającej zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wada postępowania musi mieć charakter nieusuwalny i jednocześnie musi powodować, że zawarta umowa będzie z mocy prawa nieważna. Przyczyną, która uniemożliwia zawarcie ważnej umowy, będzie na pewno rażące naruszenie ustawy przy wyborze najkorzystniejszej oferty, niedopełnienie obowiązku publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej), zawarcie umowy bez wymaganej zgody przed ostatecznym rozstrzygnięciem protestu lub przed zakończeniem kontroli Urzędu Zamówień Publicznych. Unieważnienie postępowania następuje również w przypadku naruszenie przepisów PZP, które miało wpływ na wynik tego postępowania.

Obowiązki związane z unieważnieniem


Unieważnienie postępowania może nastąpić zarówno przed, jak i po upływie terminu składania ofert. W tym pierwszym wypadku zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia (także tych, którzy wystąpili jedynie o przesłanie specyfikacji, a nie złożyli ofert). W razie unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert zamawiający zawiadamia wszystkich, którzy takie oferty złożyli. W zawiadomieniu o unieważnieniu postępowania zamawiający podaje uzasadnienie faktyczne i prawne.

W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie zamawiającego wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu. W szczególności wykonawcy służy roszczenie o zwrot kosztów przygotowania oferty, zakupu specyfikacji, kosztów uzyskania zaświadczeń i dokumentów, dojazdów do miejsca prowadzenia postępowania, kosztów zastępstwa procesowego itp. Przyczyny unieważnienia postępowania leżące po stronie zamawiającego będą wiązały się głównie z wadami uniemożliwiającymi zawarcie ważnej umowy, a także innymi okolicznościami skutkującymi unieważnieniem postępowania, które zamawiający przy zachowaniu należytej staranności mógł przewidzieć i im zapobiec.

Unieważnienie postępowania powoduje, że w efekcie nie zostaje podpisana umowa w sprawie zamówienia publicznego, a tym samym samo zamówienie nie zostanie zrealizowane. Oznacza to konieczność przygotowania i przeprowadzenia nowego postępowania. W takim przypadku na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zamawiający powinien zawiadomić go o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia.

Podstawa prawna:

 

  • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, ze zm.).

 

Adam PalowskiCopyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach