Wtorek, 20 II 2018 r.
Nr 33/2018 (2372)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 


30 kwietnia 2009 r.

Abonament RTV

Stawki płacone przez nas za abonament radiowo-telewizyjny nie są wysokie. Mimo to nasze państwo ma olbrzymie trudności ze ściągnięciem tej opłaty od obywateli, firm i instytucji. Zobaczmy, kto i za co powinien zapłacić.

Uwaga: artykuł który czytasz ma ponad 3 miesiące.

R E K L A M A

Podstawą prawną do pobierania abonamentu radiowo-telewizyjnego jest ustawa z 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych. Szczegółowe rozporządzenia dotyczące trybu ściągania opłat i wysokości stawek wydaje Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. O obowiązku rejestracji i sposobie kontroli płacenia abonamentu rozstrzyga minister infrastruktury.


Kto płaci?

Abonament płacimy za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych. Ustawodawca przyjął, że płacić musimy za każdy odbiornik przystosowany do natychmiastowego odbioru sygnału radiowo-telewizyjnego. Oznacza to, że nie możemy się tłumaczyć tym, że nie oglądamy państwowej telewizji lub że nie słuchamy państwowego radia. Ustawodawca przyjął domniemanie, że każda osoba posiadająca taki odbiornik używa go. Jeśli płacimy za telewizję kablową lub satelitarną, to nie zwalnia nas to z płacenia abonamentu.

Co ciekawe, ustawa nie nakazuje opłacania abonamentu posiadaczom komputerów. Są to bowiem urządzenia, których głównym przeznaczeniem nie jest odbiór programów radiowych i telewizyjnych. Do takiej kategorii należą także telefony komórkowe.

Abonament płacą gospodarstwa domowe. Według ustawy to grupa osób mieszkających i utrzymujących się razem lub jedna osoba utrzymująca się samodzielnie. Pod tym pojęciem należy rozumieć głównie lokal mieszkaniowy oraz dom letniskowy, działkę czy samochód. Gospodarstwo domowe płaci tylko jeden abonament, niezależnie od liczby odbiorników. Zgodnie z prawem osoba posiadająca dwa lokale mieszkaniowe i w każdym z nich zarejestrowany odbiornik radiowy lub telewizyjny powinna opłacać dwa abonamenty.

Osobny abonament zapłaci posiadacz odbiornika używanego prywatnie w miejscu pracy. Taki odbiornik musi być zarejestrowany na adres firmy lub instytucji, pod którym się znajduje, a książeczka opłat powinna być przechowywana w miejscu używania odbiornika.


Firmy

W przypadku firm ustawodawca przyjął odmienny sposób naliczania opłat. Płaci się za każdy używany odbiornik radiowy i telewizyjny łącznie z odbiornikami w samochodach służbowych. Wprowadzono tutaj dwie opłaty:

 • za używanie odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiowego,
 • za używanie wyłącznie odbiornika radiowego.


Za każdą parę odbiorników radiowych i telewizyjnych wnosi się jedną ujednoliconą opłatę radiowo-telewizyjną. Gdy odbiorników radiowych jest więcej niż telewizyjnych, wnosi się za nie opłatę za używanie odbiornika radiowego.

Firma ma obowiązek płacenia za odbiorniki, które wchodzą w skład jej wyposażenia.


Rejestracja odbiornika

Naszym obowiązkiem jest zarejestrowanie posiadanego odbiornika w urzędzie pocztowym. Poczta Polska jest wyznaczonym przez państwo operatorem pobierającym opłaty. Funkcjonariusze Poczty Polskiej przeprowadzają także kontrole opłacania abonamentu.

Rejestracji dokonujemy we właściwej naszemu miejscu zamieszkania placówce pocztowej (z wyłączeniem agencji pocztowych). Firmy lub instytucje rejestrują się w urzędzie właściwym dla swej siedziby. Można też zarejestrować się poprzez strony internetowe Poczty Polskiej.

Na rejestrację mamy 14 dni od zakupu odbiornika. W urzędzie otrzymamy także książeczki opłat.

Obowiązek uiszczenia abonamentu powstaje w pierwszym dniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym zarejestrowano odbiornik.


Wysokość opłat

Opłaty abonamentowe są ustalane corocznie na podstawie rozporządzenia wydawanego przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Są one waloryzowane średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, ustalonym w ustawie budżetowej. Za zapłatę z góry za cały rok lub za kilka miesięcy przewidziane są zniżki.


Kto nie musi płacić?

Z obowiązku płacenia opłaty abonamentowej zwolnione są:

 • osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej,
 • osoby całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji,
 • osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • osoby o trwałej lub czasowej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny,
 • osoby, które ukończyły 75 lat,
 • osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne lub rentę socjalną,
 • osoby niesłyszące,
 • osoby niewidome,
 • inwalidzi wojenni i wojskowi,
 • kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi,
 • członkowie rodzin, pozostali po kombatantach będących inwalidami wojennymi lub wojskowymi,
 • osoby będące inwalidami wskutek represji,
 • członkowie rodzin pozostali po osobach pobierających do śmierci rentę z tytułu inwalidztwa i będącymi kombatantami lub osobami represjonowanymi,
 • osoby zaliczone do jednej z grup inwalidzkich w związku z zatrudnieniem przymusowym.


Powyższe osoby powinny dysponować odpowiednim dokumentem stwierdzającym uprawnienie do zwolnienia z opłat. Dokument taki należy przedstawić w urzędzie pocztowym. Niezbędne jest także wypełnienie specjalnego oświadczenia.

Szczegółowe informacje dotyczące zwolnień z opłat i rodzajów dokumentów możemy zdobyć w urzędzie pocztowym i na stronach internetowych KRRiT lub możemy zapoznać się z nimi w ustawie o abonamencie.


Ulgi dla instytucji

Ustawa zakłada, że pewne instytucje płacą abonament na takich zasadach jak osoby fizyczne. Skorzystać z ulg mogą publiczne zakłady opieki zdrowotnej, sanatoria, żłobki, publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne systemu oświaty, państwowe i niepaństwowe szkoły wyższe, a także domy pomocy społecznej. Jedną opłatę uiszcza się za odbiorniki w jednym budynku lub jednym zespole budynków. Jeśli niezależnych budynków lub ich zespołów jest więcej, to abonament pobiera się od każdego z budynków lub od każdego z zespołów budynków.


Kontrole i konsekwencje niepłacenia

Kara za używanie niezarejestrowanego odbiornika wynosi trzydziestokrotność miesięcznej opłaty abonamentowej obowiązującej w dniu stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika. Dla odbiorników radiowych w 2009 roku będzie to 159 złotych, a dla abonamentu radiowo-telewizyjnego 510 złotych.

Jeśli zdarzy się nam kontrola zaraz po zakupie odbiornika, powinniśmy okazać dowód zakupu. Dlatego przez co najmniej 14 dni warto przechowywać sklepowy paragon.

Kontrolę obowiązkowej rejestracji odbiorników radiowych i telewizyjnych oraz opłacania abonamentu dokonują pracownicy Poczty Polskiej posiadający specjalne uprawnienia. Osoba dokonująca kontroli powinna przedstawić cel swojej wizyty, okazać upoważnienie i legitymację służbową. Na żądanie kontrolowanego powinna okazać także dowód osobisty. Upoważnienie ważne jest przez rok od wydania, a kontrole mogą odbywać się od godziny 8 do godziny 20. Mamy prawo nie wpuścić kontrolera do mieszkania. Wystarczy wtedy pokazać mu książeczkę opłat RTV.

W ostatnim czasie można zauważyć ofensywę medialną, mającą skłonić nas do regularnego płacenia abonamentu. Kontrole dotyczą jednak głównie firm i instytucji, gdzie ściągalność abonamentu jest jeszcze niższa, a możliwości zysku finansowego znacznie większe.

Za zwłokę w płaceniu abonamentu naliczane są odsetki ustawowe. Są one identyczne jak w przypadku zaległości podatkowych (określone są przez tzw. Ordynację podatkową).


Na co wydawane są nasze pieniądze?

Po zapłaceniu abonamentu pozostaje nam wiara, że pieniądze te zostaną dobrze spożytkowane. Ustawa nakazuje przekazanie całości zebranych środków na pełnienie przez telewizję publiczną tak zwanej misji. Pod tym pojęciem kryje się m.in. wspieranie przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych, działalność oświatowa, tworzenie i rozpowszechnianie audycji edukacyjnych w kraju i poza jego granicami oraz audycje dla mniejszości narodowych i etnicznych.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji uważa, że pieniądze pozyskane z abonamentu są dla telewizji publicznej niewystarczające. Dlatego zezwala jej na czerpanie zysków z reklam.


Stawki abonamentu w roku 2007
Stawki abonamentu w roku 2009


Mateusz Grabowski
(aktualizacja: 30 kwietnia 2009 r.)OPINIE UŻYTKOWNIKÓW

« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ]następna »

Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach