Piątek, 23 II 2018 r.
Nr 36/2018 (2375)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 


18 grudnia 2006 r.

Akt zgonu

Akt zgonu jest aktem stanu cywilnego rejestrującym śmierć osoby. Kwestie związane z aktem zgonu reguluje ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego. Skrócony odpis aktu zgonu potrzebny jest m.in. do otrzymania zasiłku pogrzebowego.

Uwaga: artykuł który czytasz ma ponad 3 miesiące.

R E K L A M A

Zgon osoby należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia śmierci. Termin ten ulega skróceniu, gdy zgon nastąpił wskutek choroby zakaźnej. W tej sytuacji zgłoszenie powinno mieć miejsce w ciągu 24 godzin od śmierci.

Do zgłoszenia zgonu są obowiązani w kolejności:
1) małżonek lub dzieci zmarłego,
2) najbliżsi krewni lub powinowaci,
3) osoby zamieszkałe w lokalu, w którym nastąpił zgon,
4) osoby, które były obecne przy zgonie lub naocznie się o nim przekonały,
5) administrator domu w którym nastąpił zgon.

Zgłoszenia zgonu dokonuje się ustnie.

Jeżeli zgon nastąpił w szpitalu lub innym zakładzie, do zgłoszenia zgonu (na piśmie) jest obowiązany szpital lub zakład.


Jak wygląda akt zgonu?


Zgodnie z art. 67 i 68 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego do aktu zgonu wpisuje się:

 • nazwisko, imię (imiona), nazwisko rodowe, stan cywilny, miejsce i datę urodzenia, miejsce zamieszkania zmarłego;
 • datę, godzinę oraz miejsce zgonu lub znalezienia zwłok;
 • nazwisko, imię (imiona) oraz nazwisko rodowe małżonka osoby zmarłej;
 • nazwiska rodowe i imiona rodziców zmarłego;
 • nazwisko, imię (imiona), miejsce zamieszkania osoby zgłaszającej zgon lub dane dotyczące szpitala albo zakładu, w którym nastąpiła śmierć.


Jeśli zgłaszający zgon nie zna niektórych danych, do aktu zgonu wpisuje się stosowną adnotację.

W przypadku zgonu osoby o nieustalonej tożsamości akt zgonu zawiera:

 • datę, godzinę, miejsce i okoliczności znalezienia zwłok oraz ich zewnętrzny wygląd;
 • płeć oraz przypuszczalny rok urodzenia zmarłego;
 • znaki szczególne zmarłego;
 • opis odzieży oraz innych przedmiotów znalezionych przy zmarłym.


Jeżeli organ państwowy ustali w późniejszym czasie tożsamość zmarłego, sporządza się nowy, uzupełniony akt zgonu (z adnotacją o skreśleniu poprzedniego aktu i zastąpieniu go bieżącym).

W razie uchylenia postanowienia o stwierdzeniu zgonu lub uznaniu za zmarłego akt zgonu skreśla się.


Rejestracja zgonów

Zgon osoby zgłaszamy w urzędzie stanu cywilnego (USC) miejsca, w którym nastąpiła śmierć.

W przypadku zgonu osoby na polskim statku morskim lub powietrznym, zgonu żołnierza w czynnej służbie wojskowej i innej osoby przydzielonej do jednostki wojskowej, poległych lub zmarłych w związku z działaniami wojennymi — zgon rejestruje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym dla dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy.

Analogicznie postępuje się w razie stwierdzenia zgonu lub uznania za zmarłego w postępowaniu sądowym.


Sporządzenie aktu zgonu

Akt zgonu sporządza się na podstawie karty zgonu wystawionej przez lekarza lub zakład służby zdrowia.

W szczególnych okolicznościach podstawą wystawienia aktu zgonu może być:

 • pisemne zgłoszenie prokuratury albo policji — gdy okoliczności zgonu są przedmiotem postępowania tego organu;
 • zaświadczenie wystawione przez lekarza lub zakład służby zdrowia — w odniesieniu do noworodka niezdolnego do życia, który urodził się żywy, lecz żył krócej niż 24 godziny.Sposób załatwienia formalności

Miejsce załatwienia sprawy: USC.

Forma załatwienia: rejestracja zgonu + 3 odpisy skrócone aktu zgonu.

Wymagane dokumenty:

 • karta zgonu stwierdzająca zgon i jego przyczynę, wydana przez służbę zdrowia (lub w szczególnych okolicznościach zaświadczenia wskazane powyżej),
 • dowód osobisty osoby zmarłej (paszport w przypadku cudzoziemca),
 • książeczka wojskowa osoby zmarłej (mężczyźni do 50 roku życia),
 • odpis aktu urodzenia (dot. dziecka),
 • podanie o wydanie 3 bezpłatnych odpisów skróconych aktu zgonu.


Do wglądu:

 • dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon,
 • dowód osobisty współmałżonka względnie odpis skrócony aktu małżeństwa, gdy osoba zmarła pozostawała w związku małżeńskim.


Termin załatwienia: niezwłocznie.

Opłaty: bez opłat.
Od 1 stycznia 2007 r. podanie jest zwolnione z opłaty skarbowej.


Wpisanie aktu zgonu sporządzonego za granicą

Miejsce załatwienia sprawy: USC.

Forma załatwienia: wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego treści aktu zgonu sporządzonego za granicą + 3 bezpłatne odpisy.

Do wpisania aktu zgonu sporządzonego za granicą niezbędne są:

 • oryginalny odpis aktu zgonu lub fotokopia/kserokopia dokumentu (poświadczona przez organ, który przechowuje oryginały ksiąg, dokument musi być przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego),
 • podanie wraz z oświadczeniem strony, że dotychczas nie występowała z podobnym wnioskiem do urzędów stanu cywilnego na terenie Polski,
 • dowód osobisty (paszport w przypadku cudzoziemca).


Termin załatwienia: do miesiąca, w sprawach skomplikowanych do 2 miesięcy.

Opłaty:

 • złożenie podania i załączników od 1 stycznia 2007 r. bezpłatnie,
 • za decyzję — 50 zł.Odtworzenie aktu zgonu

Miejsce załatwienia sprawy: USC.

Forma załatwienia: decyzja o odtworzeniu aktu zgonu + 3 bezpłatne odpisy.

Do odtworzenia aktu zgonu potrzebne są:

 • podanie wraz z oświadczeniem strony, że dotychczas nie występowała z wnioskiem o odtworzenie aktu do urzędów stanu cywilnego na terenie Polski,
 • dowód osobisty (paszport w przypadku cudzoziemca),
 • dowody (przede wszystkim dokumenty, zeznania świadków) potwierdzające fakt powstania i zawartość aktu, którego treść ma być odtwarzana (dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z urzędowym tłumaczeniem, dokonanym przez polskiego tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula).


Dodatkowo:

 • w przypadku polskiego aktu zgonu: zaświadczenie z USC właściwego ze względu na miejsce zdarzenia zgonu o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego,
 • w przypadku zagranicznego aktu zgonu: zaświadczenie z USC Warszawa-Śródmieście i Łódź-Centrum o nieistnieniu w tamtejszych księgach aktu podlegającego odtworzeniu.


Termin załatwienia: do miesiąca, w sprawach skomplikowanych do 2 miesięcy.

Opłaty:

 • złożenie podania i załączników od 1 stycznia 2007 r. bezpłatnie,
 • za decyzję — 39 zł.Odwołanie

Od wydanej decyzji przysługuje stronie odwołanie do wojewody za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 127, § 1 i 2 oraz art. 129, § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 września 1986 r. — Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635)O zasiłku pogrzebowym przeczytamy w artykule: Świadczenia pośmiertne.

Magdalena Stec
Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach