Wtorek, 20 II 2018 r.
Nr 33/2018 (2372)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 


2 stycznia 2008 r.

Aktualizacja opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste

Zazwyczaj pod koniec roku użytkownicy wieczyści otrzymują z gminy lub starostwa zawiadomienie o podwyższeniu opłaty rocznej za grunt, który mają w użytkowaniu wieczystym. Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste wnosi się podczas całego okresu użytkowania wieczystego w terminie do 31 marca każdego roku, z góry za bieżący rok.

Uwaga: artykuł który czytasz ma ponad 3 miesiące.

R E K L A M A

Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego ustalane są według stawki procentowej od ceny gruntu określonej przez rzeczoznawcę majątkowego. Wysokość stawek procentowych opłat rocznych jest uzależniona od określonego w umowie celu, na jaki nieruchomość gruntowa została oddana. Dla nieruchomości oddanych na cele mieszkaniowe wynoszą one 1 proc. ceny nieruchomości, a dla obiektów handlowych czy usługowych — 3 proc. ceny.

Zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, ze zm.) wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być aktualizowana nie częściej niż raz w roku, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Zaktualizowaną opłatę roczną ustala się przy zastosowaniu dotychczasowej stawki procentowej, od wartości nieruchomości określonej na dzień aktualizacji opłaty.

Aktualizacji opłaty rocznej dokonuje się z urzędu albo na wniosek użytkownika wieczystego na podstawie wartości nieruchomości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego. Właściwy organ (starosta w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz organ wykonawczy gminy, powiatu, województwa w odniesieniu do nieruchomości stanowiących odpowiednio własność gminy, powiatu, województwa) zamierzający zaktualizować opłatę roczną powinien wypowiedzieć na piśmie wysokość dotychczasowej opłaty do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego, przesyłając równocześnie ofertę przyjęcia opłaty w nowej wysokości. W wypowiedzeniu należy wskazać sposób obliczenia nowej wysokości opłaty i pouczyć użytkownika wieczystego o sposobie zakwestionowania wypowiedzenia, jak również poinformować o wartości nieruchomości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego oraz o miejscu, w którym można zapoznać się z operatem szacunkowym.

Przy aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego na poczet różnicy między opłatą dotychczasową a opłatą zaktualizowaną zalicza się wartość nakładów poniesionych przez użytkownika wieczystego nieruchomości na budowę poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej po dniu dokonania ostatniej aktualizacji.

Co użytkownik wieczysty może zrobić, jeżeli nie zgadza się na nowe stawki?

 

Przepisy prawa stwarzają każdemu użytkownikowi pewne możliwości działania i tak:

— może zakwestionować zasadność podwyżki i złożyć do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 30 dni od dnia otrzymania od właściciela gruntu oferty nowej wysokości opłaty rocznej, wniosek o ustalenie, że aktualizacja opłaty jest nieuzasadniona albo jest uzasadniona w innej wysokości. Wniosek składa się na piśmie w dwóch egzemplarzach w kolegium właściwym ze względu na miejsce położenia nieruchomości. Wniosek składa się przeciwko właściwemu organowi, a organ ten będzie musiał wykazać przed kolegium, że wartość gruntu uległa zmianie.

— może ubiegać się o bonifikatę przyznawaną z racji niskich dochodów dla nieruchomości przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe.

Bonifikaty w wysokości 50 proc. opłaty rocznej udziela się osobom fizycznym, których dochód miesięczny na jednego członka rodziny nie przekracza 50 proc. średniego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za ostatni kwartał roku poprzedzającego rok, za który opłata ma być wnoszona, ogłaszanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Wniosek o udzielenie 50 proc. bonifikaty dla osób o niskich dochodach należy składać do właściwego organu co roku. Prawo do bonifikaty z lat ubiegłych nie przechodzi na lata następne.

Opłatę roczną obniża się również o 50 proc., jeżeli nieruchomość gruntowa została wpisana do rejestru zabytków.


— może próbować podjąć indywidualne negocjacje z właścicielem, wskazując na nierzetelność wykonania operatu szacunkowego.


— może wszcząć procedurę przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.


Odwołanie do kolegium

Termin pierwszej rozprawy w SKO powinien być wyznaczony niezwłocznie. Kolegium powinno dążyć do polubownego załatwienia sprawy w drodze ugody, a dopiero jeśli do niej nie dojdzie — wydać orzeczenie o oddaleniu wniosku lub o ustaleniu nowej wysokości opłaty.

Złożenie wniosku przez użytkownika wieczystego nie zwalnia go z obowiązku uiszczania opłat w dotychczasowej wysokości. Wysokość opłaty zaproponowana w wypowiedzeniu obowiązuje także, gdy kolegium oddali wniosek.

Jeśli na skutek prawomocnego orzeczenia kolegium lub w wyniku zawarcia przed nim ugody nowa wysokość opłaty rocznej zostanie ustalona, będzie ona obowiązywać od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym wypowiedziano wysokość dotychczasowej opłaty.

Jeśli kolegium w orzeczeniu uznało wniosek użytkownika wieczystego za zasadny, na jego wniosek przyznaje zwrot kosztów i opłat od właściwego organu. Orzeczenie lub ugoda, której kolegium nadało klauzulę wykonalności, podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej.

Od orzeczenia kolegium odwołanie nie przysługuje. Użytkownik wieczysty może jednak wnieść sprzeciw w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia. Wniesienie sprzeciwu jest równoznaczne z żądaniem przekazania sprawy do sądu powszechnego właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości (wniosek, który złożył użytkownik wieczysty do kolegium, zastępuje pozew). Kolegium przekazuje właściwemu sądowi akta sprawy wraz ze sprzeciwem. Wniesienie sprzeciwu powoduje, że orzeczenie traci moc, nawet gdy sprzeciw odnosi się tylko do części orzeczenia (pod warunkiem jednak, że sprzeciw został złożony w terminie). Zasada ta nie ma zastosowania, jeżeli sprzeciw dotyczy wyłącznie kosztów postępowania. Właściwy sąd rozstrzyga wówczas o kosztach postępowania postanowieniem na posiedzeniu niejawnym.
.
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.)

Maria Baron
Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach