Piątek, 19 I 2018 r.
Nr 14/2018 (2353)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 


12 października 2007 r.

Aktywizacja zawodowa bezrobotnych

Bezrobotny nie powinien biernie trwać w sytuacji, na jaką „skazał” go rynek pracy. Poprzez nabycie praktycznych umiejętności poszukiwania pracy, może zwiększyć swoje szanse na zatrudnienie w kraju lub za granicą. Aktywizacja zawodowa bezrobotnych – co to w rzeczywistości oznacza? Z jakich form pomocy może skorzystać bezrobotny? Gdzie powinien się udać? Na jakie wsparcie materialne i psychologiczne może liczyć? Piszemy o tym w niniejszym artykule.

Uwaga: artykuł który czytasz ma ponad 3 miesiące.

R E K L A M A

Aktywizacja zawodowa bezrobotnych to nic innego, jak konkretne usługi rynku pracy, z których może skorzystać osoba bezrobotna. Należą do nich:

 • pośrednictwo pracy,
 • usługi EURES,
 • poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa,
 • pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy,
 • organizacja szkoleń.


Usługi rynku pracy realizowane są przez publiczne służby zatrudnienia, głównie powiatowe urzędy pracy. Wszystkie usługi świadczone przez urzędy pracy są bezpłatne. Warunkiem skorzystania z nich jest rejestracja w urzędzie i aktywna współpraca z pośrednikiem pracy w zakresie uzyskania zatrudnienia.


POŚREDNICTWO PRACY


Pośrednictwo pracy polega na:

 • udzielaniu pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych,
 • pozyskiwaniu ofert pracy,
 • udzielaniu pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy,
 • informowaniu bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy,
 • inicjowaniu i organizowaniu kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami,
 • współdziałaniu powiatowych urzędów pracy w zakresie wymiany informacji o możliwościach uzyskania zatrudnienia i szkolenia na terenie ich działania,
 • informowaniu bezrobotnych o przysługujących im prawach i obowiązkach.


Pośrednictwo pracy prowadzą powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy, agencje pośrednictwa pracy i Ochotnicze Hufce Pracy.

Pracodawcy mają obowiązek na bieżąco informować właściwe powiatowe urzędy pracy o wolnych miejscach zatrudnienia lub miejscach przygotowania zawodowego.

Zastrzeżenie:
Nie stanowi pośrednictwa pracy:

 • kierowanie za granicę do pracodawców zagranicznych własnych pracowników, jeżeli wynika to z umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska,
 • kierowanie za granicę do zatrudnienia polegającego na czasowym przyjęciu do rodziny w zamian za określone świadczenia w celu doskonalenia umiejętności językowych lub zawodowych na okres do 2 lat.


Pośrednictwo pracy realizowane jest nieodpłatnie na zasadach:

 • dostępności usług dla poszukujących pracy i pracodawców,
 • dobrowolności (wolne od przymusu korzystanie z usług pośrednictwa),
 • jawności (każde wolne miejsce pracy zgłoszone do urzędu jest podawane do ogólnej wiadomości),
 • równości (obowiązek udzielania wszystkim poszukującym pracy pomocy w znalezieniu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub przynależność związkową).


Formy pośrednictwa pracy

Pośrednictwo otwarte

 • polega na udostępnieniu informacji o wolnych miejscach zatrudnienia poprzez podanie jej do publicznej wiadomości (osoby bezrobotne i poszukujące pracy mają pełną wiedzę o tym, kto złożył ofertę, jakie są jego wymagania wobec kandydatów, jakie proponuje warunki pracy, a także np. do kogo w firmie należy zgłaszać się na rozmowy kwalifikacyjne),
 • daje pracodawcy możliwość wyboru pracownika spośród osób, które zgłoszą się na rozmowy kwalifikacyjne, bez udziału pośrednika pracy PUP.


Pośrednictwo półotwarte

 • informacja o wolnych miejscach zatrudnienia nie zawiera nazwy firmy i jej adresu,
 • pośrednik pracy dokonuje doboru kandydatów według wymagań postawionych przez pracodawcę i kieruje na rozmowy kwalifikacyjne, wydając kartę referencyjną.


Giełda pracy

 • jest organizowana w sytuacji, gdy istnieje potrzeba bezpośredniego spotkania pracodawcy lub kilku pracodawców z większą grupą osób poszukujących pracy, w jednym lub kilku zawodach,
 • umożliwia bezpośredni kontakt pomiędzy pracodawcami i potencjalnymi kandydatami.


Targi pracy

 • możliwość znalezienia atrakcyjnego miejsca praktyk, stażu lub przyszłej pracy,
 • okazja do spotkania wielu pracodawców z liczną grupą osób zainteresowanych podjęciem zatrudnienia, a także możliwość promowania usług świadczonych przez urząd pracy i inne organizacje biorące udział w przedsięwzięciu.


Targi pracy najczęściej organizowane są przez uczelnie, biura karier, organizacje studenckie, a także przez urzędy pracy. Biorą w nich udział pracodawcy, organizacje szkolące, organizacje pozarządowe, agencje pośrednictwa pracy, agencje pracy tymczasowej i firmy, które posiadają akredytację do kierowania pracowników za granicę.

Warto pamiętać o tym, że targi pracy to nie tylko przedstawienie konkretnych ofert pracy prezentujących się firm i zakładów, ale również szereg warsztatów i szkoleń aktywizujących.

O targi (międzynarodowe, branżowe, akademickie) najlepiej pytać w powiatowych urzędach pracy i uczelnianych biurach karier. Informacje na ten temat są też publikowane w Internecie – wystarczy wpisać do wyszukiwarki hasło: „targi pracy” i znaleźć trochę czasu na przejrzenie aktualnych ofert.

Najbliższe targi pracy:

Targi Kariery Polska

Termin: 15 października 2007 r., w godz. 10:00 – 17:00.
Miejsce: Kraków, Uniwersytet Jagielloński, sale Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 35.
Więcej: www.targikariery.pl/

V Targi Pracy w Kraju i za Granicą

Termin i miejsce:
20 – 21 października 2007 r. – Łódź,
17 – 18 listopada 2007 r. – Kraków.
(targi odbywają się w Centrach Handlowych sieci M1)
Więcej: www.polskietargi.pl/kalendarz.php

IV Międzynarodowe Targi Pracy Warszawa 2007

Gościem honorowym Targów będą pracodawcy z Norwegii, którzy przeprowadzą bezpośrednią rekrutację kandydatów do pracy.

Termin: 24 października 2007 r., w godz. 10:00 – 17:00.
Miejsce: Warszawa, Pałac Kultury i Nauki, sale wystawiennicze, IV piętro.
Więcej: www.mtp.um.warszawa.pl/

Dni Kariery 2007

Targi pracy, praktyk i staży organizowane przez międzynarodową organizację studencką AIESEC (spotkaniu patronuje PKPP Lewiatan).

Termin: 24 – 25 października 2007 r.
Miejsce: Warszawa, Budynek Główny Szkoły Głównej Handlowej.
Więcej: www.dnikariery.pl/secms

OFFerty 2007

Termin: 25 października 2007 r., w godz. 10:00 – 17:00.
Miejsce: Bydgoszcz, HSW Łuczniczka, ul. Toruńska 59.
Więcej: www.offerty2007.byd.pl/

Targi Pracy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Termin: 15 listopada 2007 r.
Miejsce: Kraków, Akademia Górniczo-Hutnicza, Al. Mickiewicza 30, pawilon A0.
Więcej: www.ck.agh.edu.pl/targi/

Uniwersyteckie Spotkania z Rynkiem Pracy

Termin: 21 – 22 listopada 2007 r.
Miejsce: Uniwersytet Warszawski.
Więcej: www.spotkania.uw.edu.pl/

Wrocławskie Targi Pracy

Termin: 22 listopada 2007 r.
Miejsce: Wrocław, Hala Ludowa (Hala Stulecia), ul. Wystawowa 1.
Więcej: www.targi.wokolkariery.pl/


Wirtualne targi pracy

Targi pracy obecne są także w Sieci. Coraz popularniejszą formą poszukiwania pracy i kontaktu z przyszłym pracodawcą są wirtualne targi pracy. Zaleta? Nie trzeba ruszać się sprzed komputera – wystarczy przemierzać wirtualne „stoiska” prezentujących się koncernów i firm. Internetowe targi pracy to doskonała okazja do zdobycia wiedzy o konkretnych pracodawcach. W serwisach targowych można nie tylko znaleźć ofertę zatrudnienia, aplikować on-line, ale też porozmawiać na czacie z pracodawcą, co pozwoli lepiej przygotować się do ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej.

Internetowe Targi Pracy

(na podstawie art. 36 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy)


USŁUGI EURES


EURES to przede wszystkim łatwy sposób na znalezienie informacji o ofertach pracy i możliwościach nauki w Europie.

Rynek pracy państw Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (UE/EOG), po rozszerzeniu go o nowe kraje członkowskie, z dniem 1 maja 2004 r. znacznie zwiększył swój potencjał w zakresie siły pracowniczej. Inicjowaniu i organizowaniu kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami w krajach EU/EOG służy właśnie EURES. Z jego usług mogą korzystać zarówno bezrobotni zainteresowani podjęciem zatrudnienia za granicą, jak i polscy pracodawcy poszukujący pracowników na europejskim rynku.

Dotychczas zrealizowanych zostało kilkaset projektów rekrutacyjnych, które dotyczyły głównie polskich pracowników z branży budowlanej, gastronomicznej, hotelarskiej oraz IT. Na mniejszą skalę, w związku z niezbyt dużym zainteresowaniem polskich pracodawców, prowadzona jest rekrutacja pracowników z zagranicy. Od 2004 r. przeprowadzono w Polsce kilkanaście międzynarodowych projektów rekrutacyjnych dla zatrudniających z Polski.

Jak działa EURES

EURES w Polsce działa poprzez sieć doradców EURES, zatrudnionych w wojewódzkich urzędach pracy, i asystentów EURES, zatrudnionych w wojewódzkich i powiatowych urzędach pracy.

Doradcy EURES to doświadczeni specjaliści świadczący usługi w zakresie informowania, ukierunkowania i dopasowania ofert, zarówno na rzecz osób poszukujących pracy, jak i pracodawców, zainteresowanych europejskim rynkiem pracy. Doradcy są ekspertami posiadającymi wiedzę na temat praktycznych, prawnych i administracyjnych kwestii dotyczących mobilności na poziomie krajowym i transgranicznym.

Asystenci EURES zajmują się udzielaniem informacji na temat:

 • aktualnych ofert pracy za granicą,
 • warunków życia i pracy,
 • dokumentów wymaganych przez zagranicznych pracodawców, zasad prawidłowego sporządzania CV w formacie europejskim itp.


Usługi EURES dla pracodawców z zagranicy

Usługi EURES w Polsce wobec pracodawców z zagranicy obejmują:

 • praktyczne porady świadczone przez doradców EURES,
 • informacje na temat sytuacji na regionalnych rynkach pracy oraz w poszczególnych branżach i zawodach,
 • pomoc w dotarciu z ofertą pracy do odpowiednich kandydatów (poprzez ogłoszenie oferty pracy, wsparcie w przetłumaczeniu jej na język polski),
 • pomoc w postaci zebrania dokumentów aplikacyjnych, przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych oraz wyselekcjonowania odpowiednich kandydatów zgodnie z potrzebami pracodawcy,
 • międzynarodowe giełdy i targi pracy na terenie Polski, organizowane przez wojewódzkie urzędy pracy,


Od momentu rozpoczęcia działalności EURES w Polsce, zostało zorganizowanych kilkanaście dużych imprez targowych z udziałem pracodawców zagranicznych. Międzynarodowe targi pracy cieszą się dużym zainteresowaniem wśród Polaków poszukujących pracy. Szacuje się, że każdą z takich imprez odwiedza ok. 5 tys. osób. Targom towarzyszą prezentacje na temat warunków życia i pracy w wybranych państwach UE/EOG oraz rozmowy kwalifikacyjne pracodawców z wyselekcjonowanymi wcześniej przez doradców EURES i asystentów EURES kandydatami.

 • międzynarodowe projekty rekrutacyjne,
 • dostęp do Europejskiego Portalu Mobilności Zawodowej, zawierającego bazę CV osób zainteresowanych pracą za granicą, bazę ofert pracy dostępnej dla wszystkich obywateli UE/EOG.


Aby skorzystać z usług polskiego EURES, zagraniczni pracodawcy powinni skontaktować się z doradcą EURES w swoim kraju. Dane kontaktowe wszystkich doradców EURES w Europie znajdują się na stronie www.eures.europa.eu.

Usługi EURES dla pracodawców z Polski

Usługi EURES dla polskich pracodawców to przede wszystkim:

 • informacja na temat regionalnych rynków pracy – w tym zawodów deficytowych i nadwyżkowych,
 • dostęp do internetowej bazy zawierającej CV osób zainteresowanych podjęciem pracy za granicą oraz rejestracja ofert pracy w Europejskim Portalu Mobilności Zawodowej.


W Polsce wprowadzanie ofert pracy do ww. bazy odbywa się za pośrednictwem powiatowych urzędów pracy. Pracodawca z Polski, który chce zamieścić swoją ofertę pracy w bazie, powinien skontaktować się z asystentem EURES w najbliższym powiatowym urzędzie pracy.

 • promocja ofert pracy w państwach UE/EOG,


Dotarcie z ofertą pracy do potencjalnych kandydatów w obcym kraju nie jest prostym zadaniem i dlatego skorzystanie z sieci doradców EURES w całej Europie może okazać się bardzo pomocne. Polski pracodawca, który jest zainteresowany zatrudnieniem pracowników z wybranego lub wybranych państw UE/EOG, powinien skontaktować się z polskim doradcą EURES (w wojewódzkim urzędzie pracy) – za jego pośrednictwem dotrze do właściwego doradcy EURES w Europie.

 • pomoc przy prowadzeniu rekrutacji pracowników z państw UE/EOG,


W ramach usług EURES polski pracodawca może liczyć na pomoc w zebraniu dokumentów aplikacyjnych kandydatów, wstępną selekcję, a także na organizację we współpracy z zagranicznym doradcą EURES terminu oraz miejsca przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej (poza granicami Polski) z zagranicznymi kandydatami do pracy.

 • udział pracodawców z Polski w międzynarodowych targach pracy organizowanych przez EURES za granicą.


Aby skorzystać z usług EURES, trzeba skontaktować się z polskim doradcą EURES w regionie. Dane kontaktowe wszystkich doradców EURES znajdują się na krajowej stronie internetowej EURES.

(na podstawie art. 37 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz materiałów ze strony www.eures.praca.gov.pl)


PORADNICTWO ZAWODOWE I INFORMACJA ZAWODOWA


Poradnictwo zawodowe polega na udzielaniu:

 • bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia,
 • pracodawcom pomocy w doborze kandydatów do pracy, a w szczególności na udzielaniu informacji i doradztwie w tym zakresie.


W ramach poradnictwa zawodowego można skorzystać z:

 • informacji o zawodach, rynku pracy, możliwościach szkolenia i kształcenia,
 • porad ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę zatrudnienia,
 • testów określających preferencje i predyspozycje zawodowe,
 • specjalistycznych badań psychologicznych i lekarskich umożliwiających wydawanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku szkolenia.


Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa są świadczone w formie grupowej lub w formie porady indywidualnej przez psychologów-doradców zawodowych zatrudnionych w powiatowym urzędzie pracy.

Poradnictwo zawodowe powinno być dostępne dla wszystkich bezrobotnych, poszukujących pracy i pracodawców, dobrowolne, równe (bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność itp.), bezpłatne i poufne.

W wielu urzędach pracy funkcjonują punkty doradztwa i informacji zawodowej, w których można skorzystać m.in. z przewodników po zawodach, wzorów CV i listu motywacyjnego, a także z komputera w celu przygotowania swoich dokumentów aplikacyjnych bądź z czytelni.

(na podstawie art. 38 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy)


POMOC W AKTYWNYM POSZUKIWANIU PRACY

Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy dotyczy przygotowywania bezrobotnych do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu zatrudnienia. Obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu z zakresu umiejętności poszukiwania pracy,
 • uczestnictwo w zajęciach aktywizacyjnych,
 • dostęp do informacji i elektronicznych baz danych służących uzyskaniu umiejętności poszukiwania pracy i samozatrudnienia.


Pomoc ta jest udzielana przez powiatowe urzędy pracy w ramach klubów pracy oraz przez centra informacji i planowania kariery zawodowej wojewódzkich urzędów pracy.

Klub pracy

Jeśli nie wiesz: jak i gdzie szukać pracy, w jaki sposób przygotować CV lub list motywacyjny, jak rozmawiać z pracodawcą i w jakim kierunku podwyższyć lub zmienić swoje kwalifikacje zawodowe, powinieneś zgłosić się do klubu pracy.

Klub pracy to miejsce spotkań osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Zajęcia organizowane w klubie mają na celu wzmocnienie w członkach klubu wiary we własne umiejętności i możliwości kierowania ścieżką kariery.

Kluby pracy funkcjonują w powiatowych urzędach pracy oraz przy instytucjach i organizacjach z nimi współpracujących, tj. w urzędach gmin, stowarzyszeniach, ośrodkach pomocy społecznej.

Szkolenie w klubie pracy trwa zwykle 3 tygodnie, po około 3 – 4 godziny dziennie.

Udział w zajęciach jest dobrowolny, a uczestnik klubu może bezpłatnie korzystać ze szkoleń oraz sprzętu stanowiącego wyposażenie klubu pracy, z materiałów informacyjnych, literatury, artykułów piśmienniczych itp.

Zajęcia w klubie pracy poświęcone są przede wszystkim przybliżaniu zasad poruszania się po rynku pracy, promowaniu aktywnych wzorców zachowań i postaw oraz kształtowaniu motywacji do samodzielnego i świadomego podejmowania roli pracobiorców. Uczestnicy zajęć dokonują bilansu swoich umiejętności, możliwości i predyspozycji zawodowych, opracowują własne plany zatrudnienia, przygotowują się do autoprezentacji, poznają zasady pisania dokumentów aplikacyjnych i sposób prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych.

Zastrzeżenie:
Szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy przeznaczone są przede wszystkim dla osób, które nie posiadają doświadczenia w poszukiwaniu pracy lub nie osiągały pozytywnych efektów swoich działań w tym zakresie, oraz dla osób, które powracają na rynek pracy po długim okresie braku aktywności zawodowej.

(na podstawie art. 39 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy)


SZKOLENIA

Głównym celem szkolenia jest „uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych bądź ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy".

Warunki, jakie należy spełnić

Na szkolenie może być skierowana osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

 • nie posiada żadnych kwalifikacji zawodowych,
 • musi zmienić lub uzupełnić kwalifikacje w związku z brakiem odpowiedniego zatrudnienia,
 • utraciła zdolność do wykonywania pracy w dotychczasowym zawodzie,
 • nie posiada umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.


Bezrobotny, który spełnia choć jeden z wyżej wymienionych warunków, powinien złożyć w powiatowym urzędzie pracy wniosek o skierowanie na wybrane szkolenie. Bezrobotny otrzyma skierowanie, jeżeli uzasadni, że wskazane przez niego szkolenie zapewni mu uzyskanie odpowiedniej pracy lub podjęcie działalności gospodarczej (np. przedstawi zaświadczenie od przyszłego pracodawcy o zamiarze zatrudnienia bezrobotnego lub deklarację o zamiarze podjęcia własnej działalności gospodarczej po ukończeniu kursu), a koszt tego szkolenia nie przekroczy 200 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Starosta może sfinansować koszty szkolenia poszukującego pracy, który:

 • jest w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
 • jest zatrudniony u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji (z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji),
 • otrzymuje świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny,
 • uczestniczy w indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej.


Czas trwania szkolenia

Szkolenie może trwać:

 • do 6 miesięcy (a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie – do 12 miesięcy),
 • dla osób bez kwalifikacji zawodowych do 12 miesięcy (a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie – do 24 miesięcy).


Kto płaci za szkolenie

Jeżeli osoba bezrobotna zostaje skierowana na szkolenie przez powiatowy urząd pracy, koszty tego szkolenia są finansowane z Funduszu Pracy. Warto pamiętać o tym, że jeśli osoba wysłana na szkolenie z PUP z własnej winy nie ukończy kursu, obowiązana jest do zwrotu jego kosztów. Wyjątek stanowi sytuacja, w której powodem nieukończenia szkolenia jest podjęcie pracy.

Zastrzeżenie:
Powiatowy urząd pracy nie refunduje kosztów szkolenia osobom bezrobotnym, które nie otrzymały skierowania na szkolenie. Na wniosek bezrobotnego, PUP może jednak wyrazić zgodę na częściowe sfinansowanie z Funduszu Pracy kosztów szkolenia, jeżeli skierowanie na to szkolenie nastąpiło na prośbę bezrobotnego albo organizacji lub instytucji pokrywającej część kosztów szkolenia.

Co przysługuje osobie skierowanej na szkolenie

1) Dodatek szkoleniowy lub stypendium szkoleniowe

Osobie bezrobotnej skierowanej na szkolenie przez starostę przysługuje dodatek szkoleniowy w wysokości 20 proc. zasiłku dla bezrobotnych (tj. 107,70 zł brutto), a bezrobotnemu do 25 roku życia – stypendium w wysokości 40 proc. zasiłku (tj. 215,30 zł brutto – stan na październik 2007 r.).

Zastrzeżenie:
Dodatek szkoleniowy nie przysługuje, jeżeli w okresie odbywania szkolenia bezrobotny otrzymuje z tego tytułu stypendium, dietę lub innego rodzaju świadczenie pieniężne w wysokości równej lub wyższej niż dodatek szkoleniowy.

2) Refundacja kosztów egzaminów

Na wniosek bezrobotnego, starosta może sfinansować ze środków Funduszu Pracy, do wysokości 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia, koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu.

3) Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków

Osoby skierowane przez PUP na szkolenie (z wyjątkiem osób posiadających z tego tytułu prawo do stypendium) mogą też liczyć na odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze szkoleniem oraz w drodze do i z miejsca szkolenia. Obowiązek ubezpieczenia osób biorących udział w kursie ciąży na instytucji szkoleniowej.

4) Pożyczka na sfinansowanie kosztów szkolenia

Pożyczka ta umożliwia podjęcie zatrudnienia wymagającego szczególnych kwalifikacji. PUP, na wniosek bezrobotnego, może udzielić mu pożyczki do wysokości 400 proc. przeciętnego wynagrodzenia, na sfinansowanie kosztów szkolenia. Pożyczka nie jest oprocentowana, a okres jej spłaty wynosi do 18 miesięcy od ustalonego w umowie dnia zakończenia szkolenia.

Zastrzeżenie:
W przypadku wykorzystania pożyczki na cele inne niż określone w umowie, niepodjęcia lub nieukończenia szkolenia pożyczka podlega bezzwłocznemu zwrotowi w całości, wraz z odsetkami ustawowymi. Odsetki ustawowe ustala się także od kwoty pożyczki niespłaconej w terminie.

5) Refundacja kosztów przejazdu na trasie: miejsce zamieszkania – miejsce szkolenia

Ma to zastosowanie w odniesieniu do szkoleń odbywających się poza miejscem zamieszkania osoby bezrobotnej. Zwrot kosztów przysługuje przez okres do 12 miesięcy.

6) Zwrot kosztów zakwaterowania

O refundację może starać się osoba, która została skierowana na szkolenie poza miejscem zamieszkania, a czas dojazdu i powrotu na trasie: miejsce zamieszkania – miejsce szkolenia wynosi łącznie ponad 3 godziny.

7) Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7

Jeżeli osoba bezrobotna, skierowana na szkolenie, samotnie wychowuje co najmniej jedno dziecko w wieku do 7 roku życia i nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, to przysługuje jej refundacja kosztów opieki nad dzieckiem w wysokości do 50 proc. zasiłku dla bezrobotnych – 269,20 zł brutto (stan na październik 2007 r.).

Studia podyplomowe

Powiatowy urząd pracy może sfinansować osobie bezrobotnej koszty studiów podyplomowych w systemie wieczorowym lub zaocznym. Kwota dofinansowania nie może przekroczyć 75 proc. kosztów studiów. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest złożenie przez bezrobotnego uzasadnienia, że ukończenie danych studiów zapewni mu uzyskanie odpowiedniej pracy (np. na podstawie deklaracji pracodawcy).

Aby otrzymać dofinansowanie, należy:

 • złożyć w PUP wniosek,
 • dołączyć zaświadczenie z uczelni potwierdzające kierunek studiów podyplomowych oraz wysokość opłat za studia,
 • przedstawić deklarację zatrudnienia po ukończeniu wskazanych studiów, wydaną przez pracodawcę.


Zastrzeżenie:
W trakcie odbywania studiów podyplomowych bezrobotnemu nie przysługuje dodatek szkoleniowy ani stypendium. W przypadku przerwania studiów z winy własnej bezrobotnego lub niewywiązania się z warunków umowy, przyznane środki podlegają zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wezwania.

(na podstawie art. 40 – 43 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy)

Więcej informacji na stronie: www.psz.praca.gov.pl/


PODSTAWA PRAWNA

1) Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 675 z późn. zm.);
2) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004 r., Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.).

***

W tekście wykorzystano materiały ze strony www.praca.gov.pl.

Magdalena StecCopyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach