Piątek, 19 I 2018 r.
Nr 14/2018 (2353)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 


22 listopada 2006 r.

Certyfikaty budowlane

Ustawa Prawo budowlane w art. 10 zabrania stosowania w budownictwie wyrobów niepewnych, bez odpowiednich „metryczek” jakości, tzn. bez dokumentów świadczących o dopuszczeniu tych wyrobów do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. W Polsce praktyka w tej dziedzinie jest jednak ciągle daleka od ideału. 

Uwaga: artykuł który czytasz ma ponad 3 miesiące.

R E K L A M A

 

Wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposób trwały, o właściwościach użytkowych, umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, można stosować przy wykonywaniu robót budowlanych wyłącznie, jeżeli wyroby te zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi.

Prawo budowlane  art. 10 (Dz. U. 2006 r., Nr 156, poz. 1118)

Ustawa z 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny w art. 4491 określa, że „o tym, czy produkt jest bezpieczny, decydują okoliczności z chwili wprowadzenia go do obrotu, a zwłaszcza sposób zaprezentowania go na rynku oraz podane konsumentowi informacje o właściwościach produktu”. Według polskich przepisów producent jest bowiem zobowiązany do umieszczenia na swoim produkcie — oprócz nazwy i składu produktu oraz własnego adresu — wszystkich wymaganych polskim prawem znaków atestowych.


W Polsce obowiązują dwa podstawowe typy dokumentów określających cechy produktów przeznaczonych do stosowania w budownictwie: Polskie Normy (PN) i Aprobaty Techniczne (AT). Określa się w nich, jakie cechy powinien mieć produkt przeznaczony do konkretnego (i tylko takiego) celu.


Polskie Normy Budowlane są ustalane i aktualizowane przez Polski Komitet Normalizacyjny. Dla wyrobów nieujętych w Polskich Normach oraz dla materiałów, których właściwości techniczne i użytkowe różnią się istotnie od właściwości określonych w PN, producent musi uzyskać Aprobatę Techniczną. Jest to decyzja o dopuszczeniu do stosowania materiałów i wyrobów budowlanych. Aprobaty takie wydawane są w Instytucie Techniki Budowlanej w trybie zgodnym z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 r., Nr 198, poz. 2041).


To, czy produkt jest zgodny z Polską Normą (lub gdy takiej nie ma — z Aprobatą Techniczną), ocenia się jednym z dwóch systemów:
certyfikacją zgodności — jest to procedura kontroli produktu, w wyniku której może on otrzymać certyfikat na znak bezpieczeństwa, albo certyfikat zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną. Certyfikacja prowadzona jest przez jednostki niezależne od dostawcy i odbiorcy wyrobu, akredytowane przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji (PCBC);

deklaracją zgodności — jest oświadczeniem producenta, że jego produkt jest zgodny z Polską Normą bądź Aprobatą Techniczną.Tak naprawdę oświadczenie to nie podlega weryfikacji przez ITB czy Cebet (Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Betonów), dopóki nie znajdzie się zainteresowany taką kontrolą producent, importer lub indywidualny odbiorca.


Znakiem świadczącym o tym, że dany towar został poddany atestacji według wymogów Polskich Norm Budowlanych i Aprobat Technicznych jest znak budowlany „B”.
Wykaz wyrobów mających świadectwa dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie, decyzje o dopuszczeniu do stosowania na obszarze Polski wyrobów zagranicznych oraz spis aprobat technicznych zawarty jest w systematycznie wydawanych przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie publikacjach pt. „Katalog obowiązujących aprobat technicznych".
Baza certyfikatów ITB dostępna jest także na stronie Instytutu


Wyroby, które nie muszą mieć certyfikatu na znak bezpieczeństwa, muszą uzyskać certyfikat zgodności albo deklarację zgodności z PN lub AT. Sposób potwierdzenia zgodności (certyfikację lub deklarację) może wybrać producent. Oprócz powyższych dokumentów poszczególne firmy bądź produkty mogą otrzymać:
— atesty i opinie potwierdzające jakość produktów,
— certyfikaty systemów jakości — dotyczą one firm i ich cyklu produkcyjnego, a więc tylko pośrednio konkretnego produktu; produkty mają jednakowe, założone przez producenta parametry; zarządzanie jakością pozwala uzyskiwać powtarzalne produkty jednakowej jakości. Dla klienta znaczy to, że niezależnie kiedy je kupi, będą one tej samej jakości.


Od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej do obrotu handlowego zostały także dopuszczone materiały oznaczone znakiem CE. Znak ten oznacza, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną normą europejską lub europejską aprobatą techniczną. Cechy, które powinien posiadać materiał dopuszczony do obrotu wyznacza Dyrektywa budowlana 89/106/EEC, której postanowienia zostały w dużym stopniu uwzględnione w ustawie o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).


Do stosowania w budownictwie polskie prawo dopuszcza także materiały, dla których producent wydał deklarację  zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. Zostały one umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa.


Podstawa prawna:


1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  (tekst jednolity Dz. U. 2006 r., Nr 156, poz. 1118),

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych  (Dz. U. 2004 r., Nr 92, poz. 881),

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 r., Nr 198, poz. 2041),

4. Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000 r., Nr 22, poz. 271).

 

Anna Proksa
Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach