Piątek, 23 II 2018 r.
Nr 36/2018 (2375)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 


1 lutego 2008 r.

Dochody z zagranicy w zeznaniu rocznym

Począwszy od zeznań dotyczących roku 2006, podatnicy osiągający dochody z zagranicy mają obowiązek dołączania do zeznania formularza PIT/ZG, w którym należy wskazać państwo, z którego pochodzi dochód, wysokość tego dochodu, a także ewentualnie wysokość podatku zapłaconego za granicą. Wprawdzie formularz ma tylko jedna stronę, jednak niejasności dotyczące tego jak ustalić kwoty, które należy w nim wykazać, oraz bardzo skromne oficjalne informacje Ministerstwa Finansów sprawiają, że formularz ten może sprawić sporo kłopotów podatnikom. W niniejszym artykule postaram się je rozwiać.

Uwaga: artykuł który czytasz ma ponad 3 miesiące.

R E K L A M A

Formularz PIT/ZG jest załącznikiem do zeznań PIT-36, PIT-36L oraz PIT-38. Wypełniają go podatnicy mający miejsce zamieszkania w Polsce, którzy w roku podatkowym uzyskiwali dochody z zagranicy: ze stosunku pracy (i stosunków pokrewnych), pozarolniczej działalności gospodarczej, najmu lub dzierżawy, praw autorskich i innych praw majątkowych, papierów wartościowych i innych (w tym emerytur i stypendiów).

Załącznik PIT/ZG składa się odrębnie dla każdego zeznania, czyli jeżeli składamy więcej niż jedno zeznanie, wykazując w każdym z nich dochody zagraniczne, do każdego z zeznań dołączamy PIT/ZG z wykazanymi odpowiednimi dochodami.

W jednym załączniku wykazujemy dochody z jednego kraju, czyli jeżeli osiągaliśmy dochody w kilku krajach, do każdego z krajów wypełniamy jeden załącznik.

Jeżeli każde z małżonków osiągało dochody zagraniczne — każde z nich wypełnia oddzielny PIT/ZG.

Przykład

Małżonkowie w 2007 r. osiągali następujące dochody:

Mąż:

dochody uzyskane w Polsce:

—  stosunek pracy,
— dochody z giełdy;

dochody uzyskane za granicą:

—  umowa-zlecenie z Niemiec,
— umowa o pracę w Danii,
— przychód z giełdy w Stanach Zjednoczonych.

Żona:

dochody uzyskane w Polsce:

—  stosunek pracy

dochody uzyskane za granicą:

— umowa o dzieło z Niemiec.

Małżonkowie chcieliby się opodatkować wspólne, wobec czego złożą następujące zeznania i załączniki:

PIT-36, w którym wykażą swoje dochody z pracy w Polsce i umów zagranicznych,do którego dołączą:

Trzy załączniki PIT/ZG, w których wykażą:

  — dochody męża ze zlecenia w Niemczech,
  — dochody męża z pracy w Danii,
  — dochody żony z umowy o dzieło z Niemiec.

PIT-38, który złoży mąż, wykazując dochody z giełdy w Polsce oraz ze Stanów Zjednoczonych wraz z załącznikiem PIT/ZG, w którym będzie wykazany dochód z giełdy w Stanach Zjednoczonych.

Zasadniczą część formularza PIT/ZG stanowi część C, w której należy wykazać dochody z zagranicy i zapłacony podatek za granicą.

Część C1 przeznaczona dla osób dołączających PIT/ZG do zeznania PIT-36

W części C1 wykazujemy dochody i podatek, które będą wykazane i rozliczane w zeznaniu PIT-36. W tej części mamy tabelę z czterema kolumnami, w poszczególnych wierszach tabeli wykazane są źródła poszczególnych dochodów.

Kolumna b: dochód, o którym mowa w art. 27 ust. 8 ustawy

W odpowiednim wierszu tej kolumny (w zależności od źródła dochodu) wskazujemy dochód, do którego ma zastosowanie metoda wyłączenia z progresją, czyli dochód, który nie będzie podlegał opodatkowaniu w Polsce, ale którego wysokość ma wpływ na ustalenie stopy procentowej, która będzie zastosowana do opodatkowania dochodu podlegającego opodatkowaniu (czyli np. dochodu osiągniętego w Polsce).

Należy zwrócić uwagę na to, że metoda wyłączenia z progresją jest metodą uniknięcia podwójnego opodatkowania, czyli w kolumnie b wykazujemy dochody osiągnięte przez osoby mające miejsce zamieszkania w Polsce, które podlegają opodatkowaniu za granicą, a umowa z tym krajem wskazuje taki sposób unikania podwójnego opodatkowania.

W efekcie kolumna ta będzie miała zastosowanie przeważnie do wierszy 1, 2, 4, ponieważ w stosunku do dochodów ze stosunku pracy, działalności gospodarczej oraz najmu i dzierżawy może zachodzić podwójne opodatkowanie (czyli dochód podlega opodatkowaniu za granicą, a osoba uzyskująca ten dochód podlega opodatkowaniu w Polsce). Wiersze 3, 5, 6 dotyczą dochodów z działalności wykonywanej osobiście (np. umów-zleceń, umów o dzieło), praw autorskich i innych praw majątkowych oraz innych dochodów — w tym emerytur. Dochody te, zgodnie z umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania, podlegają przeważnie opodatkowaniu w tym kraju, w którym ma miejsce zamieszkania odbiorca, więc w tym przypadku nie mamy do czynienia z kwestią uniknięcia podwójnego opodatkowania, ponieważ dochody te zazwyczaj będą podlegały opodatkowaniu wyłącznie w Polsce.

Należy również zwrócić uwagę, że podwójne opodatkowanie nie będzie zachodziło również w sytuacji, kiedy pracownik jest delegowany do pracy za granicą przez polskiego pracodawcę na okres nie dłuższy niż 183 dni, a wynagrodzenie za ten okres będzie wypłacane przez polskiego pracodawcę (a nie np. przez zagraniczny oddział firmy). W tym przypadku wynagrodzenie podlega opodatkowaniu w Polsce, tak więc nie mamy do czynienia z podwójnym opodatkowaniem.

Sposób obliczenia podatku dla osób wykazujących dochód w kolumnie b części C1 załącznika PIT/ZG

Dochód wykazany w kolumnie b przenosimy do poz. 162 lub 163 zeznania PIT-36. Kwota ta posłuży nam do wyliczenia stopy procentowej, która będzie zastosowana do dochodu podlegającego opodatkowaniu, czyli dochodu wykazanego w poz. 161.

Sposób obliczenia stopy procentowej uzależniony jest od tego, czy rozliczamy się indywidualnie, wspólnie z małżonkiem, czy też jako osoba samotnie wychowująca dzieci:

• rozliczenie indywidualne — od sumy dochodów wykazanych w poz. 161 i 162 należy obliczyć podatek według skali, a następnie ustalić stopę procentową z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W tym celu należy kwotę podatku obliczonego według skali podzielić przez sumę kwot wykazanych w poz. 161 i 162, a następnie pomnożyć przez 100.

• rozliczenie wspólnie z małżonkiem lub w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci — od połowy sumy kwot wykazanych w poz. 161, 162 i 163 należy obliczyć podatek według skali, a następnie ustalić stopę procentową z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W tym celu należy kwotę podatku obliczonego według skali podzielić przez połowę sumy kwot z poz. 161, 162 i 163, a następnie pomnożyć przez 100.

Tak obliczony podatek podatnicy rozliczający się:

• indywidualnie — wpisują w poz. 165 zeznania,
• wspólnie z małżonkiem i w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci — mnożą przez dwa, a następnie wpisują w poz. 165 zeznania.

Jeżeli kwota podatku obliczonego w powyższy sposób jest liczbą ujemną, w poz. 165 należy wpisać 0.

Przykład

Małżonkowie w 2007 r. osiągnęli następujące dochody:

mąż:

dochód polski 10 000 zł,

dochód niemiecki: 15 000 zł,

dochód żony (uzyskany w Polsce): 12 000 zł.

W poz. 161 PIT-36 podatnicy wykazują kwotę 22 000 zł (w przykładzie nie uwzględniamy składek na ubezpieczenie społeczne). W załączniku PIT/ZG w poz. 9 należy wykazać kwotę 15 000 zł, którą następnie przenosimy do zeznania PIT-36 do poz. 162 (lub 163 — jeżeli dane męża wykazane są w części B2 zeznania).

Aby obliczyć podatek, należy wyliczyć stopę procentową:

a) od połowy sumy kwot wykazanych w poz. 161, 162 (lub 163) obliczamy podatek według skali:

(22 000 + 15 000) / 2 = 18 500

b) 18 500 x 19% – 572,54 = 2942,46

c) kwotę podatku obliczonego według skali dzielimy przez połowę sumy kwot z poz. 161 i 162 (lub 163), a następnie mnożymy przez 100:

(2942,46 / 18 500) x 100 = 15,91

d) powyższy wynik jest stopą procentową, którą stosujemy do połowy dochodów małżonków, czyli do kwoty wykazanej w poz. 164 PIT-36 jako podstawa obliczenia podatku. Tak więc w poz. 164 wykazujemy 11 000 i od kwoty tej liczymy podatek według wyliczonej stopy procentowej. Następnie wynik mnożymy przez dwa:

(11 000 x 15,91%) x 2 = 3500,20

Kwota 3500,20 zł jest podatkiem należnym małżonków za rok 2007, który wykazujemy w poz. 165.

Kolumna c: dochód, o którym mowa w art. 27 ust. 9 i 9a

Dochody zagraniczne, których nie wykazuje się w kolumnie b, należy wykazać w kolumnie c. W kolumnie tej znajdą się więc dochody:

—  w stosunku do których zachodzi podwójne opodatkowanie, a metodą jego uniknięcia zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania jest metoda proporcjonalnego odliczenia,

—  dochody osiągane za granicą, w stosunku do których nie zachodzi podwójne opodatkowanie, czyli te, które zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania podlegają opodatkowaniu wyłącznie w Polsce (np. dochody z umów-zleceń, emerytur, praw autorskich, a także z tytułu pracy najemnej trwającej krócej niż 183 dni, gdy wynagrodzenie jest wypłacane przez polską firmę),

—  dochody z krajów, z którymi Polska nie podpisała umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Dochody wykazane w kolumnie c podlegają opodatkowaniu według skali podatkowej, czyli kwotę wykazaną w tej kolumnie przenosimy do odpowiedniego wiersza w kolumnie b części D1 lub D2 zeznania PIT-36 w zależności od źródła tych dochodów.

Kolumna d: podatek zapłacony za granicą od dochodów, o których mowa w kol. c

W kolumnie tej wpisujemy podatek zapłacony za granicą od dochodów, do których nie ma zastosowania metoda wyłączenia z progresją (w tej metodzie wysokość zagranicznego podatku nie ma wpływu na ustalenie podatku w Polsce).

Oczywiście podatek zapłacony za granicą wykażą te osoby, które osiągały dochód podlegający opodatkowaniu za granicą, do którego zastosowanie ma metoda proporcjonalnego odliczenia.

Podatek wykazany w kolumnie d przenosimy do pozycji 167 lub 168 zeznania PIT-36.

Ważna uwaga — w załączniku PIT/ZG wykazujemy całą kwotę podatku zapłaconego za granicą. Podatek ten podlega odliczeniu od podatku w Polsce, jednak odliczenie to nie może przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany za granicą. Tak więc w zeznaniu PIT-36 wykazujemy zagraniczny podatek, w wysokości nieprzekraczającej powyższej proporcji.

Aby ustalić, w jakiej wysokości można wykazać do odliczenia podatek zagraniczny, należy kwotę podatku obliczonego od łącznych dochodów polskich i zagranicznych wykazanego w poz. 165 zeznania pomnożyć przez kwotę dochodów zagranicznych wykazanych w kolumnie c załącznika PIT/ZG, a następnie iloczyn ten podzielić przez łączną kwotę dochodu wykazaną w pozycjach 82 i 125 zeznania PIT-36.

Przykład

Podatnik uzyskał w 2007 r. łączny dochód w wysokości 100 000 zł (wykazany w poz. 82 zeznania PIT-36). Na ten dochód składa się dochód uzyskany w Polsce (30 000 zł) oraz w Holandii (70 000 zł). Podatek obliczony od łącznych dochodów wyniósł 26 100,11 zł. Taką kwotę podatnik wykaże w poz. 165 zeznania PIT-36.

W załączniku PIT/ZG w poz. 10 podatnik wykaże więc kwotę 70 000. Podatek zapłacony za granicą wyniósł 24 000 zł. Tę kwotę podatnik wykaże w poz. 11 załącznika PIT/ZG.

Aby ustalić, jaką kwotę podatku zagranicznego można odliczyć w zeznaniu, należy dokonać wskazanych powyżej obliczeń: kwotę podatku (poz. 165 PIT-36) mnożymy przez zagraniczny dochód (poz. 10 PIT/ZG) i dzielimy przez łączny dochód (poz. 82 PIT-36): 26 100,11 x 70 000 / 100 000 = 1 827 007 700 / 100 000 = 18 270,08.

Tak więc maksymalnie możemy odliczyć kwotę 18 270,08. Ponieważ podatek zapłacony za granicą (i wykazany w poz. 11 PIT/ZG) był wyższy od tej kwoty (24 000 zł) w zeznaniu PIT-36 w poz. 167 podatnik wykaże kwotę 18 270,08 zł.

Ustalanie wysokości dochodu zagranicznego, który podlega wykazaniu w formularzu PIT/ZG dołączanym do zeznania PIT-36

W celu ustalenia wysokości zagranicznego dochodu należy w pierwszej kolejności zagraniczne przychody przeliczyć na złote. Zasady przeliczania walut na złote zawarte są w art. 11 ust. 3 i 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z powyższym przepisem przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursów z dnia otrzymania lub postawienia do dyspozycji podatnika, ogłaszanych przez bank, z którego usług korzystał podatnik, i mających zastosowanie przy kupnie walut. Jeżeli podatnik nie korzysta z usług banku, przychody przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych z dnia uzyskania przychodów, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski.

Jeżeli bank, z którego usług korzysta podatnik, stosuje różne kursy walut obcych i nie jest możliwe dostosowanie kursu, o którym mowa wyżej, do przeliczenia na złote przychodu uzyskanego przez podatnika, stosuje się kurs średni walut obcych z dnia uzyskania przychodu, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski.

Odliczenie diet

Osoby mieszkające w Polsce a przebywające czasowo za granicą i uzyskujące tam dochody ze stosunku pracy mogą pomniejszyć ten dochód o równowartość 30 proc. diety (określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju) za każdy dzień pobytu za granicą, w którym podatnik pozostawał w stosunku pracy.

Aby więc ustalić kwotę przysługującego odliczenia, należy ustalić liczbę dni, w których przebywaliśmy za granicą i podlegaliśmy tam stosunkowi pracy. Następnie ustalamy 30 proc. diety w zależności od kraju, w którym pracowaliśmy. Kwota przysługującego odliczenia stanowi iloczyn dni i 30 proc. diety.

Kwota diety wyrażona jest w walucie kraju, którego dotyczy. W związku z tym pojawia się pytanie, czy kwotę tę należy przeliczać na złote i według jakiego kursu. Ponieważ odliczenie diet zmniejsza zagraniczny dochód do opodatkowania, nie ma potrzeby przeliczania ich na złotówki. W celu ustalenia podstawy opodatkowania kwotę wynagrodzenia uzyskanego z zagranicy zmniejszamy o wysokość diet i tak ustaloną podstawę przeliczamy na złotówki według kursu z dnia otrzymania lub postawienia do dyspozycji podatnika wynagrodzenia.

Koszty uzyskania przychodu

Do przychodu pomniejszonego o odliczenie diet można zastosować zryczałtowane koszty uzyskania przychodu. Dla osób osiągających dochody ze stosunku pracy zryczałtowane koszty w 2007 r. wynoszą 108,50 zł miesięcznie (jeżeli miejsce czasowego zamieszkania za granicą znajduje się w tej samej miejscowości, w której położony jest zakład pracy, jeżeli są to różne miejscowości, wtedy miesięczne koszty wynoszą 135,63 zł).

Osoby osiągające przychody z umów-zleceń lub o dzieło do przychodów mogą zastosować koszty w wysokości 20 proc. przychodu (jeżeli przedmiotem umowy są prawa autorskie koszty uzyskania przychodu wynoszą 50 proc.).

Tak więc dochodem wykazanym w załączniku PIT/ZG będzie zagraniczny przychód pomniejszony o diety, przeliczony na złote oraz pomniejszony o przysługujące zryczałtowane koszty uzyskania przychodu.

Część C2 dochody i podatek rozliczane w zeznaniu podatkowym PIT-36L

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych w art. 30c ust. 4 stanowi, że podatnik prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym i który osiąga również dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a dochody te nie są zwolnione od opodatkowania na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, lub gdy z państwem, w którym dochody są osiągane, Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, dochody te łączy się z dochodami ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Z brzmienia przepisu można wysnuć wniosek, że część C2 wypełniają podatnicy prowadzący w Polsce działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym, którzy oprócz tej działalności osiągają jakiekolwiek dochody z zagranicy podlegające opodatkowaniu w Polsce.

Część C2 wypełniają jednak jedynie ci podatnicy, którzy oprócz działalności gospodarczej prowadzonej w Polsce i opodatkowanej liniowo osiągają za granicą dochody z działalności gospodarczej, które podlegają opodatkowaniu w Polsce.

Tak więc podatnik opodatkowany w Polsce podatkiem liniowym, który oprócz dochodów z polskiej działalności gospodarczej osiąga podlegające opodatkowaniu w Polsce dochody z zagranicy z innego niż działalność gospodarcza tytułu, będzie musiał dochody te wykazać w zeznaniu PIT-36, do którego dołączy PIT/ZG z wykazanymi dochodami zagranicznymi w kolumnie c części C1 i podatkiem zapłaconym za granicą wykazanym w kolumnie d.

Osoba prowadząca działalność opodatkowaną podatkiem liniowym, która oprócz dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej w Polsce osiąga dochody zagraniczne, do których ma zastosowanie metoda wyłączenia z progresją, nie ma obowiązku wykazywania tych dochodów w zeznaniu (dochody, do których ma zastosowanie ta metoda nie podlegają opodatkowaniu w Polsce, a ich wysokość ma wpływ na ustalenie stopy procentowej od dochodów podlegających progresywnej skali podatkowej — w przypadku stawki liniowej 19 proc. wysokość zagranicznych dochodów nie ma wpływu na wysokość stawki).

W poz. 30 PIT/ZG wykazujemy dochód z działalności gospodarczej prowadzonej za granicą, którego wysokość określamy na podstawie prowadzonej ewidencji księgowej (określonej przepisami podatkowymi danego kraju). Dochód ten przeliczamy na złote zgodnie z zasadami przeliczania walut na złote zawartymi w art. 11 ust. 3 i 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W tym przypadku nie ma możliwości zastosowania odliczenia 30 proc. diety, ponieważ odliczenie to przysługuje jedynie osobom uzyskującym dochody ze stosunku pracy. Nie zastosujemy też zryczałtowanych kosztów uzyskania, ponieważ nie mają one zastosowania do dochodów z działalności gospodarczej.

W poz. 31 PIT/ZG wykazujemy podatek zapłacony za granicą.

Dochody z zagranicznej działalności gospodarczej wykazane w poz. 30 PIT/ZG łączy się z dochodami ze źródeł położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Tak więc dochód zagraniczny należy wykazać w poz. 23 zeznania PIT-36L i zsumować z przychodem z prowadzonej w Polsce działalności gospodarczej opodatkowanej liniowo.

W poz. 31 PIT/ZG wykazujemy podatek zapłacony za granicą, w zeznaniu PIT-36L w poz. 46 wykazujemy podatek zagraniczny podlegający odliczeniu, czyli w takiej wysokości, która nie przekracza tej części podatku z poz. 44 PIT-36L, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w obcym państwie.

Ustalenie tej wysokości podatku odbywa się w sposób analogiczny do osób wykazujących zagraniczny podatek w kolumnie d części C1 formularza PIT/ZG: mnożymy kwotę dochodu zagranicznego z poz. 30 PIT/ZG przez podatek wykazany w poz. 44 PIT-36L i dzielimy przez sumę dochodów — czyli poz. 25 zeznania PIT-36L.

Część C3 dochody i podatek rozliczane w zeznaniu podatkowym PIT-38

Część tę wypełniają podatnicy, którzy formularz PIT/ZG dołączają do zeznania PIT-38, czyli osoby, które osiągają w Polsce i za granicą (lub tylko za granicą) dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Podatnicy ci łączą polskie i zagraniczne dochody z papierów wartościowych i od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odliczają kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu za granicą. Odliczenie to nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany za granicą.

W poz. 32 PIT/ZG wykazujemy dochód z papierów wartościowych uzyskany za granicą. W poz. 33 PIT/ZG wykazujemy podatek zapłacony za granicą z tego tytułu.

Kwotę dochodu z poz. 32 PIT/ZG przenosimy do poz. 22 PIT-38 — inne przychody. W poz. 23 PIT-38 — koszty uzyskania z tyt. innych przychodów — nie wykazujemy kosztów z tytułu przychodów uzyskanych za granicą, ponieważ w załączniku PIT/ZG wykazujemy już dochód, czyli przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu.

W poz. 32 PIT-38 wykazujemy do odliczenia podatek zapłacony za granicą. Odliczenie to nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany za granicą. W tym przypadku kwotę podatku obliczoną według stawki 19 proc. od łącznych dochodów uzyskanych w Polsce i za granicą (wykazaną w poz. 31 PIT-38) należy pomnożyć przez kwotę dochodu uzyskanego za granicą (wykazanego w poz. 32 załącznika PIT/ZG), a następnie podzielić przez kwotę łącznego dochodu uzyskanego za granicą i w Polsce (wykazanego w poz. 26 PIT-38).


Mariusz Makowski

 Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach