Piątek, 23 II 2018 r.
Nr 36/2018 (2375)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 


25 maja 2007 r.

EFS — Europejski Fundusz Społeczny

Zadaniem Europejskiego Funduszu Społecznego jest przede wszystkim aktywizacja osób bezrobotnych i zagrożonych bezrobociem. W tym celu fundusz finansuje projekty, które przyczyniają się do podnoszenia kwalifikacji pracowników i bezrobotnych i wpływają bezpośrednio lub pośrednio na zwiększanie ich szans na rynku pracy. EFS wspiera także sektor małych i średnich przedsiębiorstw, ponieważ to one przede wszystkim tworzą miejsca pracy i przyczyniają się głównie do wysokiej wartości PKB. W latach 2007-2013 Polska otrzyma w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ponad 9,7 mld  euro.

Uwaga: artykuł który czytasz ma ponad 3 miesiące.

R E K L A M A

Trochę historii


Europejski Fundusz Społeczny (EFS) został utworzony w 1957 roku na podstawie traktatów rzymskich. Kolejne lata jego funkcjonowania to wielokrotne zmiany samego funduszu i nabieranie coraz większego znaczenia w gospodarce europejskiej. Systematycznie powiększano środki na interwencje EFS, rozszerzano jego możliwości i zadania, a także regionalne i sektorowe możliwości wspierania.

 

W 1988 roku, w obliczu wprowadzenia jednolitego rynku wewnętrznego, Komisja Europejska włączyła EFS w całościową politykę strukturalną Unii i objęła go czterema zasadami:


  • zasadą koncentracji — wykorzystanie funduszy musi koncentrować się na ograniczonych, precyzyjnie określonych celach,
  • zasadą programowania — wszelkie działania muszą być oparte na wieloletnich, strategicznych programach rozwoju. Fundusze nie wspierają bezpośrednio konkretnie wskazanych projektów, lecz projekty ujęte w ramy długofalowych strategii,
  • zasadą partnerstwa — realizacja projektów i ich monitorowanie odbywa się przy ścisłej współpracy Komisji wraz z krajowymi, regionalnymi i lokalnymi władzami oraz partnerami społecznymi i gospodarczymi,
  • zasadą dodatkowości — środki funduszu mają uzupełniać środki przeznaczone na ten cel przez kraje członkowskie, a więc nie mogą zastępować w całości środków państwowych.

 

W czasie szczytu Rady Europejskiej w Luksemburgu, w listopadzie 1997 r., uzgodniono wspólną strategię, której celem była poprawa kształcenia zawodowego, pomoc w tworzeniu nowych przedsiębiorstw i poprawa dialogu pomiędzy pracodawcami a pracownikami. Uzgodnione plany dały podstawę do sformułowania Europejskiej Strategii Zatrudnienia (ESZ). Strategia ta określa plan obejmujący skalę zadań i działań państw członkowskich na rzecz pełnego zatrudnienia, poprawy jakości pracy, a także wzmocnienia spójności i integracji społecznej.


Podejmowane działania zostały wzmocnione i rozszerzone przez Radę Europejską w Lizbonie w marcu 2000 r. Celem przyjętej Strategii Lizbońskiej jest uczynienie z gospodarki UE najbardziej konkurencyjnej i najbardziej dynamicznie rozwijającej się gospodarki na świecie. Cel ten miał być zrealizowany w ciągu 10 lat, poprzez systematyczne wprowadzanie nowych technologii, ułatwień w prowadzeniu działalności gospodarczej i wzrost zatrudnienia.


EFS jest głównym narzędziem wspierającym realizację Europejskiej Strategii Zatrudnienia. Środki EFS przeznaczone są także na realizację Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL poświęconej przeciwdziałaniu dyskryminacji i nierówności szans na rynku pracy. Na realizację EFS w latach 2000-2006 przeznaczono w UE prawie 64 mld EUR.

EFS obejmuje pięć obszarów wsparcia:


1. aktywne działania na rynku pracy,

2. promowanie rozwiązań wyrównujących szanse na rynku pracy,

3. rozwój szkoleń, edukacji i doradztwa,

4. doskonalenie umiejętności pracowników oraz rozwój przedsiębiorczości,

5. zwiększanie szans kobiet na znalezienie pracy i rozwój kariery.


Europejski Fundusz Społeczny w Polsce


Od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej, 1 maja 2004 roku, także Polacy mogą korzystać z programów finansowanych przez EFS, który w naszym kraju realizowany jest w ramach Narodowego Planu Rozwoju (NPR) — dokumentu wskazującego kierunki rozwoju gospodarczego Polski w pierwszych latach po akcesji (2004-2006). Działaniami współfinansowanymi z EFS zostało objętych dotychczas ponad milion Polaków.

Celem strategicznym NPR jest „rozwijanie konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zdolnej do długofalowego, harmonijnego rozwoju, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz poprawę spójności społecznej, ekonomicznej i przestrzennej z UE na poziomie regionalnym i krajowym".


NPR koncentruje się na pięciu osiach rozwoju:


1. wspieraniu rozwoju przedsiębiorstw,

2. podnoszeniu kwalifikacji pracowników i zwiększaniu zatrudnienia,

3. tworzeniu warunków dla zwiększenia poziomu inwestycji, promowania zrównoważonego rozwoju,

4. niezbędnych zmian w rolnictwie i rybołóstwie, rozwoju obszarów wiejskich,

5. wzmocnieniu możliwości rozwoju i wyrównywaniu szans regionów.


Cel rozwoju gospodarczego Polski realizowany jest poprzez programy operacyjne. Trzy z nich finansowane są z EFS:


  • Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL),

  • Program Operacyjny Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL (PIW EQUAL),

  • Priorytet II Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR).


Programy operacyjne określają priorytety i działania (w przypadku EQUAL tematy), które mogą być w ich ramach podejmowane. Każdy składany projekt musi być przypisany do konkretnego priorytetu lub tematu.


PO wskazują także instytucje wdrażające (IW) poszczególne działania. Do ich zadań należy m.in. ogłaszanie konkursów na projekty, przyjmowanie wniosków aplikacyjnych i organizowanie prac Komisji Oceny Projektów. Instytucje wdrażające udzielają także informacji na temat sposobu wypełniania wniosków.


 

 


 Wartość płatności dokonanych od uruchomienia programu:


 

Program

 % realizacji zobowiązań na cały okres programowania

ZPORR (EFS)

5 408 652 615 zł

23,8%

SPO RZL

2 264 079 649 zł

39,4%

IW EQUAL

146 249 159 zł

27,9%


 

W 2007 roku poziom wykorzystania środków z funduszy strukturalnych, którymi Polska dysponuje od 2004 r. ma wzrosnąć do 80 procent.  Aby nie stracić żadnych środków, poziom tegorocznych wydatków musi wynieść ok. 16 mld zł.

Prognozowane wydatkowanie środków z EFS w 2007 roku:


 

Program

wydatki roczne

średnie wydatki miesięczne

SPO Rozwój Zasobów Ludzkich

2 643,4 mln zł

220,3 mln zł

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (EFS)

955,5 mln zł

79,6 mln zł

IW EQUAL

269,5 mln zł

22,5 mln złSektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich


Celem SPO RZL jest „budowa otwartego, opartego na wiedzy społeczeństwa poprzez zapewnienie warunków rozwoju zasobów ludzkich w drodze kształcenia, szkolenia,  pracy". Wśród beneficjentów EFS największą grupę stanowią bezrobotni (68,6 proc.). W tej grupie dominują ludzie młodzi, poniżej 25 roku życia. Jak wynika z przeprowadzanych wśród beneficjentów ostatecznych SPO RZL 2004-2006 ankiet, po około pół roku po zakończeniu udziału w projekcie 42 proc. osób uzyskało zatrudnienie, 19 proc. prowadzi obecnie własną firmę, a 14 proc. respondentów nie wykonuje stałej pracy, ale kontynuuje naukę. Nie uczy się oraz bez pracy pozostaje nadal 25 proc. beneficjentów ostatecznych. Ogólnie wsparcie w ramach projektu zostało ocenione jako raczej dobre oraz zdecydowanie dobre przez 92 proc. respondentów.


W ramach SPO RZL 2004-2006 złożono wnioski o dofinansowanie o łącznej kwocie 10 242 637 208 zł, co stanowi 183 proc. zakontraktowanych środków. Wartość projektów objętych umowami o dofinansowanie wynosi 5 235 107 126 zł, co stanowi 94 proc. realizacji zobowiązań, do marca 2007 wykonano płatności w wysokości 2 264 079 649 zł, co stanowi prawie 40 proc. realizacji zobowiązań (od początku uruchomienia programu).


 

Przykładowy projekt: „Telepraca. Ogólnopolski program promocji i szkoleń dla przedsiębiorców". Realizator: Doradztwo Gospodarcze DGA SA oraz F5 Konsulting, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, PBS Spółka z o.o.


Zadaniem projektu jest zwiększanie wiedzy o telepracy i spopularyzowanie tej formy zatrudnienia wśród przedsiębiorców. Telepraca to każdy rodzaj pracy umysłowej wykonywanej poza tradycyjnym miejscem zatrudnienia, której wyniki dostarczane są za pomocą technologii informatycznej. W szkoleniach wzięło udział ponad 5000 przedstawicieli przedsiębiorstw i samorządów terytorialnych.


Działanie 2.3 SPO RZL Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki

 


Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL


Celem EQUAL jest wypracowanie i testowanie, w trakcie realizacji projektów, innowacyjnych rozwiązań, które w przyszłości będą sprzyjać wyrównywaniu szans znalezienia zatrudnienia przez grupy społeczne doświadczające nierówności w dostępie do rynku pracy. Rozwiązania powstające w ramach programu mają charakter modelu — opisanego i przetestowanego wzoru postępowania.


Na wdrażanie programu w Polsce w okresie 2004-2008 przewidziano łącznie 133,99 miliony euro z Europejskiego Funduszu Społecznego i 44,64 miliony Euro z krajowego budżetu. Obecnie realizowanych jest 99 projektów. Przez kolejne dwa lata efekty ich pracy staną się przedmiotem dyskusji środowisk opiniotwórczych oraz będą promowane we wszystkich gremiach mogących wpływać na kształt rynku pracy.


 

Przykładowy projekt: „Dynamizm i doświadczenie — wspólne zarządzanie zmianą". Administrator: Żorska Izba Gospodarcza.


Partnerstwo działa na rzecz adaptacji zawodowej pracowników w wieku powyżej 50 lat w realiach współczesnej gospodarki rynkowej i gwałtownych zmian technologicznych w regionie. Opracowało i testuje model transferu umiejętności i doświadczenia zawodowego między osobami z tej grupy wiekowej oraz pracownikami znacznie młodszymi (do 35. roku życia).Priorytet II Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Celem II priorytetu ZPORR jest wzmocnienie regionalne bazy ekonomicznej i zasobów ludzkich.  Poziom zakontraktowania w ZPORR osiągnął na koniec lutego 2007 r. 96,77 proc. całkowitej alokacji.


 

Przykładowy projekt: „Akademia społeczeństwa informacyjnego — program kształcenia w zawodach nowej gospodarki osób chcących podjąć zatrudnienie w sferze pozarolniczej" (woj. kujawsko-pomorskie). Realizator: Ogólnopolska Fundacja Edukacji Komputerowej.


W ramach projektu 72 kursantów dowiedziało się, jak poszukiwać pracy na wsi poza rolnictwem i znaleźć dodatkowe źródła utrzymania. Dzięki kursom i szkoleniom osoby te mają szansę stać się m.in. wykwalifikowanymi administratorami sieci komputerowych lub projektantami stron WWW.


Działanie 2.3 ZPORR Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwaProgram Operacyjny Kapitał Ludzki


W latach 2007-2013 środki  z EFS będą wydatkowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem głównym programu jest: umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich, poprzez wzrost zatrudnienia i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego oraz wsparcie dla budowy struktur administracyjnych państwa. PO KL finansowany będzie w 85 proc. ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Społecznego) oraz w 15 proc. ze środków krajowych. Całość kwoty, jaką przewidziano na realizację programu, wynosi prawie 11,5 mld euro, w tym wkład finansowy Europejskiego Funduszu Społecznego to ponad 9,7 mld euro, a pozostałą część stanowią środki krajowe. Oznacza to, że Polska otrzyma w ramach EFS prawie 2,5 razy więcej niż w latach 2004-2006. Większość z tych pieniędzy — ok. 60 proc. — zostanie bezpośrednio przekazana regionom.


Dążąc do efektywnego rozwoju zasobów ludzkich, program będzie koncentrował wsparcie na następujących obszarach: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw, a także zagadnienia związane z rozwojem zasobów ludzkich na terenach wiejskich, budową sprawnej i skutecznej administracji publicznej wszystkich szczebli, wdrażaniem zasady dobrego rządzenia oraz promocją zdrowia zasobów pracy.


Program składa się z 11 priorytetów, realizowanych zarówno na poziomie centralnym, jak i regionalnym. W ramach komponentu centralnego środki zostaną przeznaczone przede wszystkim na wsparcie efektywności struktur i systemów instytucjonalnych, natomiast środki komponentu regionalnego zostaną przeznaczone na wsparcie dla osób i grup społecznych. 

 

Anna Proksa
Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach