Piątek, 23 II 2018 r.
Nr 36/2018 (2375)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 

B / budżet - (253) 

 • 15 marca 2011 r.
  Prawie 3 mld zł deficytu na koniec stycznia
  Ministerstwo Finansów opublikowało sprawozdanie na temat wykonania budżetu państwa w styczniu 2011 r. Wynika z niego, że już po pierwszym miesiącu roku wydatki znacznie - o ponad 2,7 mld zł - przewyższyły dochody, w efekcie czego deficyt sięgnął blisko 7 proc. kwoty zaplanowanej na cały rok.  
 • 3 marca 2011 r.
  Budżety samorządów – deficyt niższy od zakładanego
  Według wstępnych danych, które opublikowało Ministerstwo Finansów, deficyt w jednostkach samorządu terytorialnego w 2010 r. wyniósł 14,6 mld zł. Według danych za grudzień 2010 r. gminy, powiaty i województwa osiągnęły dochody w łącznej kwocie 162 mld 348 mln zł, co stanowiło 97,3 proc. zaplanowanych przez nie wpływów.  
 • 20 stycznia 2011 r.
  Unijny budżet 2012 – prace rozpoczęte
  Polska będzie odpowiedzialna za przeprowadzenie rocznej procedury uchwalania budżetu na przyszły rok – poinformowało Ministerstwo Finansów. Przedstawiciele polskiego rządu biorą już udział w pracach Komitetu Budżetowego Rady UE prowadzonych pod przewodnictwem prezydencji węgierskiej, które polegają na określeniu wytycznych do budżetu ogólnego na rok 2012.  
 • 21 grudnia 2010 r.
  Budżet na 2011 rok w ocenie Pracodawców RP
  Pracodawcy RP odnieśli się do przedstawionego przez rząd projektu ustawy budżetowej na rok 2011. Według organizacji, budżet oparty jest na zbyt optymistycznych prognozach, błędem rządu Tuska jest również zaniechanie poważnej reformy finansów państwa. Ponadto Pracodawcy RP wskazali na szereg potrzebnych zmian, przede wszystkim w ramach systemu emerytalno-rentowego, KRUS-u oraz sytemu zabezpieczeń socjalnych.
 • 20 grudnia 2010 r.
  Tusk chwali perspektywę budżetową UE
  Podczas dwudniowego szczytu Rady Europejskiej (16-17 grudnia) debatowano m.in. o przyszłym budżecie Unii Europejskiej na lata 2013-2020. Premier Donald Tusk pozytywnie ocenił przebieg szczytu oraz przyjęte na nim wnioski końcowe dotyczące wieloletniej perspektywy budżetowej. Według przyjętych ustaleń, Komisja Europejska powinna opracować odpowiednie propozycje do połowy 2011 roku.
 • 17 grudnia 2010 r.
  Deficyt wzrósł o 0,7 mld zł
  Na koniec listopada deficyt budżetu państwa wzrósł do 42 mld 524,8 mln zł z poziomu 41 mld 820,1 mln notowanego na koniec października – podało Ministerstwo Finansów. Wśród dochodów podatkowych, które stanowią główne źródło budżetowych wpływów, najlepiej realizowane są dochody z podatków pośrednich, najgorzej – z CIT-u. Wśród wydatków najwolniej przebiega przekazywanie dotacji dla Funduszu Emerytalno-Rentowego.  
 • 3 grudnia 2010 r.
  0,9 mld zł nadwyżki w budżetach samorządów
  Jednostki samorządu terytorialnego w ciągu trzech kwartałów tego roku zrealizowały dochody w kwocie 117 mld 962 mln zł, tj. 69,7 proc. planu, a wydatki w kwocie 117 mld 60 mln zł (59,2 proc.) - podało Ministerstwo Finansów. W porównaniu do trzech pierwszych kwartałów 2009 r. dochody zwiększyły się o 3,5 proc., a wydatki o 6,6 proc.  
 • 29 listopada 2010 r.
  Nowy projekt budżetu UE na 2011 r.
  Środki na płatności w kwocie 126,5 mld euro, czyli o 2,9 proc. wyższe niż w 2010 r., zakłada przyjęty przez Komisję Europejską nowy projekt budżetu UE na przyszły rok. Wcześniejszy projekt został odrzucony przez Radę Europejską w efekcie fiaska negocjacji prowadzonych z Parlamentem Europejskim w ramach tzw. procedury pojednawczej. Komisja przekazała nowy projekt budżetu na rok 2011 do Parlamentu Europejskiego i Rady, które na tej podstawie powinny osiągnąć porozumienie.  
 • 17 listopada 2010 r.
  Budżet państwa: Rezerwa celowa na zadania z zakresu ochrony środowiska
  Stworzenie w budżecie państwa rezerwy celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe przewiduje przyjęte przez rząd rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
 • 16 listopada 2010 r.
  Dochody z PIT i CIT niższe o 3,2 mld, deficyt bliski 42 mld zł
  O około 0,5 mld zł niższe niż w tym samym okresie 2009 r. były po dziesięciu miesiącach tego roku dochody budżetu państwa z tytułu podatku PIT, a o 2,7 mld dochody z CIT – wynika z informacji Ministerstwa Finansów dotyczącej wykonania planu dochodów i wydatków państwa od stycznia do października br. Poziom deficytu przekroczył 80 proc. kwoty zaplanowanej na cały rok.
 • 15 listopada 2010 r.
  Pożyczki dla samorządów – nowelizacja rozporządzenia
  Szczegółowy zakres danych zawartych we wniosku o udzielenie pożyczki z budżetu państwa, wykaz dołączanych do niego dokumentów oraz rodzaje i zakres przyjmowanych zabezpieczeń określa projekt nowego rozporządzenia ministra finansów w sprawie pożyczek z budżetu państwa udzielanych jednostkom samorządu terytorialnego w ramach postępowań ostrożnościowych lub naprawczych. Dokument stanowi wykonanie delegacji ustawowej zawartej w ustawie z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, która weszła w życie 1 stycznia 2010 r.
 • 12 listopada 2010 r.
  Budżet UE – sprawozdanie za 2009 r. zatwierdzone przez ETO
  Europejski Trybunału Obrachunkowy uznał, że sprawozdanie finansowe dotyczące wykonania budżetu Unii Europejskiej za ubiegły rok rzetelnie przedstawia sytuację finansową oraz wyniki transakcji i przepływów pieniężnych. W płatnościach budżetowych nadal jednak występuje istotny poziom błędu. Wyjątkiem są dwa obszary wydatków – sprawy gospodarcze i finansowe oraz wydatki administracyjne.
 • 9 listopada 2010 r.
  Ulgi dla państwowych firm zbrojeniowych
  20 przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, które wykonują zadania na potrzeby obronności i bezpieczeństwa, skorzysta z ulg we wpłatach z zysku na rzecz budżetu – przewiduje rozporządzenie Rady Ministrów z 18 października 2010 r. Przepisy zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw 3 listopada i tego dnia weszły w życie.
 • 8 listopada 2010 r.
  Budżety samorządów – 900 mln zł nadwyżki po trzech kwartałach
  Wstępne dane ze sprawozdań budżetowych za trzy kwartały 2010 r. wskazują, że budżety jednostek samorządu terytorialnego zamknęły się zbiorczo nadwyżką w wysokości 897 mln zł – poinformowało Ministerstwo Finansów. W tegorocznych samorządowych planach dochodów i wydatków założono deficyty w łącznej wysokości 28 mld 667 mln zł.
 • 21 października 2010 r.
  Budżet UE na 2011 rok
  Przyszłoroczne zobowiązania Unii Europejskiej wzrosną o mniej niż 1 proc. - przewiduje przyjęty przez Parlament Europejski projekt budżetu na 2011 rok. Europosłowie chcą przeznaczyć więcej środków na badania, innowacje, edukację i energetykę, utrzymując jednak w ryzach ogólny poziom wydatków. Parlament wezwał też do rozpoczęcia negocjacji nad nowymi źródłami finansowania unijnego budżetu.
 • 21 października 2010 r.
  BCC proponuje program stabilizacyjno-ratunkowy finansów publicznych
  Monitorujący Komitet BCC, powstały w ubiegłym roku swoisty gabinet cieni, w skład którego wchodzą byli ministrowie i posłowie obecnie związani z sektorem prywatnym, przedstawił pakiet działań obliczonych na osiągnięcie do 2013 r. trwałego ograniczenia nierównowagi fiskalnej oraz skutecznego zwiększenia efektywności i poprawy struktury wydatków publicznych.
 • 18 października 2010 r.
  ¾ kwoty rocznego deficytu po trzech kwartałach
  O blisko 2,6 mld zł wzrósł deficyt budżetu państwa na koniec września, przekraczając 75 proc. kwoty niedoboru na cały bieżący rok – podało Ministerstwo Finansów. Zarówno dochody, jak i wydatki rządu osiągnęły poziom około 73 proc. planu. Znacznie powyżej średniej wykonania dla całego budżetu kształtowały się dochody z podatków pośrednich oraz wydatki na obsługę zadłużenia zagranicznego, subwencje dla samorządów i dotacje do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
 • 18 października 2010 r.
  Udziały w podatkach i subwencje dla samorządów na 2011 r.
  Ministerstwo Finansów przekazało samorządom gmin, powiatów i województw informacje o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2011 r. planowanych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, kwotach dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wysokości rocznej wpłaty do budżetu państwa.
 • 8 października 2010 r.
  BCC: Zmiany w transferach społecznych pomogłyby ograniczyć wydatki budżetu
  Wymierne oszczędności budżetowe bez stwarzania zagrożeń dla osób najuboższych – takie, zdaniem Business Centre Club, mogłyby być efekty przebudowy polskiego systemu transferów społecznych polegającej na zwiększeniu składki rentowej kosztem odpisu na Fundusz Pracy, likwidacji przywilejów emerytalnych oraz wprowadzeniu obowiązkowych oświadczeń o nieposiadaniu zbywalnego majątku dla osób starających się o zasiłek z pomocy społecznej.
 • 29 września 2010 r.
  Zmiany ustaw okołobudżetowych przyjęte
  Rada Ministrów zatwierdziła projekt nowelizacji niektórych ustaw związanych z realizacją przyszłorocznego planu dochodów i wydatków państwa. Najważniejsze z nich dotyczą ograniczenia wydatków ze środków publicznych. Jak wyjaśnia rząd, jest to konieczne dla zahamowania szybkiego wzrostu długu publicznego w Polsce, który niesie ryzyko destabilizacji finansów publicznych oraz przekroczenia drugiego progu ostrożnościowego (55 proc.) w 2011 r.
 • 29 września 2010 r.
  Rząd zaakceptował projekt budżetu na 2011 r.
  Dochody budżetu państwa na poziomie 273,3 mld zł, wydatki - nie więcej niż 313,5 mld, a deficyt - do 40,2 mld zł – zakłada przyjęty przez Radę Ministrów projekt przyszłorocznego budżetu. Według rządu PKB w 2011 r. wzrośnie realnie o 3,5 proc., inflacja wyniesie 2,3 proc., wynagrodzenia w gospodarce narodowej zwiększą się realnie o 1,4 proc., zatrudnienie w gospodarce - o 1,9 proc., a spożycie ogółem - o 2,2 proc. Przychody z prywatyzacji w 2011 r. zaplanowano na poziomie 15 mld zł.
 • 28 września 2010 r.
  Sprawozdanie finansowe UE za 2009 r.
  Ubiegłoroczne wydatki Unii Europejskiej ogółem przekroczyły 112 mld euro, a największą część tej kwoty przeznaczono na zwiększenie tempa wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, badania i rozwój, a także rolnictwo – wynika ze sprawozdania finansowego za 2009 r. przedstawionego dzisiaj przez Komisję. Unia wydała 97 proc. środków przewidzianych w budżecie, co oznacza, że stopień ich wykorzystania był podobny jak w 2008 r. (98 proc.).
 • 24 września 2010 r.
  KPMG: Tanie państwo zamiast podwyżek podatków lekarstwem na deficyt budżetowy
  Obniżenie deficytu budżetowego jest łatwiejsze do osiągnięcia przez zmniejszenie wydatków bieżących państwa niż poprzez podnoszenie podatków - wynika z najnowszego raportu firmy doradczej KPMG. Dotychczas stosowane metody cięć, np. zacieśnianie kontroli w wypłacaniu świadczeń socjalnych, okazują się jednak niewystarczające - konieczne jest podniesienie efektywności działania instytucji sektora finansów publicznych.
 • 23 września 2010 r.
  Budżet 2011: Lewiatan proponuje 8,1 mld zł dodatkowych oszczędności
  Finanse publiczne należy równoważyć poprzez ograniczanie wydatków, poszerzenie bazy podatkowej i ułatwianie prowadzenia działalności gospodarczej, a nie przez podnoszenie podatków - przekonuje PKPP Lewiatan. Organizacja przygotowała propozycje równoważenia budżetu państwa w latach 2011-2012 oraz w dłuższej perspektywie do roku 2020. – Dzięki nim będzie można już w przyszłym roku dodatkowo zaoszczędzić ponad 8 mld zł, a za dziesięć lat przeszło 34 mld zł.  Rząd mógłby wtedy zrezygnować z planowanej podwyżki VAT, która ma przynieść 5 mld zł. To nasza oferta. Mam nadzieję, że nie zostanie odrzucona – powiedziała Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji.
 • 23 września 2010 r.
  BCC: Budżet 2011 to kupowanie jednego wyborczego roku
  Wprowadzenie przez rząd tzw. tymczasowej reguły wydatkowej oraz obniżenie zasiłków pogrzebowych, co łącznie ma przynieść oszczędności i dodatkowe dochody budżetowe w wysokości około 9,7 mld zł, nie daje odpowiedzi na pytania, czy i na ile zmaleje deficyt całego sektora finansów publicznych w 2011 r. - uważa Business Centre Club. Według organizacji przedsiębiorców zapowiedziana przez rząd realizacja strategii „kupowania czasu” to w rzeczywistości kupowanie jednego wyborczego roku.
 • 16 września 2010 r.
  Wykonanie budżetu państwa – wzrósł deficyt
  O blisko 2 mld zł wzrósł deficyt budżetu państwa na koniec sierpnia – podało Ministerstwo Finansów. Zarówno dochody, jak i wydatki rządu osiągnęły poziom około 65 proc. planu na cały bieżący rok. Powyżej średniej kształtowały się dochody z podatków pośrednich oraz wydatki na obsługę zadłużenia zagranicznego, subwencje dla samorządów i dotacje do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
 • 14 września 2010 r.
  Mniejsze wpływy z PIT
  O 5,5 mld zł mniej wpłynęło w 2010 r. do budżetu państwa tytułem PIT za 2009 r. w porównaniu do wpływów za rok 2008 – oceniają eksperci firmy doradczej Deloitte. Więcej pieniędzy zostało w kieszeni podatników przede wszystkim dzięki obniżeniu składek podatku dochodowego i wprowadzeniu dwóch stawek. Na zmianie skali podatkowej najbardziej skorzystały osoby lepiej zarabiające.
 • 6 września 2010 r.
  Rząd przyjął projekt ustawy budżetowej na 2011 r.
  Wzrost gospodarczy na poziomie 3,5 proc., inflacja wynosząca 2,3 proc., bezrobocie ograniczone do 9,9 proc., wydatki o 3,6 proc. wyższe, a deficyt budżetowy mniejszy o 8 mld zł niż w tym roku - takie są najważniejsze założenia przyjętego przez rząd projektu budżetu państwa na przyszły rok. – Bez reformy finansów publicznych rządowi udało się zmniejszyć deficyt. Oby nie popadł w samozadowolenie i nie zrezygnował z prawdziwej naprawy finansów państwa – przestrzega Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, główna ekonomistka PKPP Lewiatan.
 • 30 sierpnia 2010 r.
  Służba publiczna odwiedza prywatny biznes
  - Panie prezesie, pan minister do pana – powiedziała sekretarka. - Prosić, prosić – wstał zza biurka prezes. Kiedyś przyjaciele z podziemia, dziś w dalszym ciągu koledzy poznający się na ulicy. Prezes - szef wielkiej firmy, zaczynał w garażu, minister, absolwent dobrej uczelni, dyplom z wyróżnieniem, kiedyś społecznik, dziś prominent najważniejszej partii. - Witam w skromnych progach mojej manufaktury – z uśmiechem powitał gościa prezes. - Sługa narodu, do usług – autoironicznie odparł minister. - Służycie, służycie, tylko jak długo naród to wytrzyma? – prezes nalał dwudziestoletnią whisky do kieliszków.
 • 24 sierpnia 2010 r.
  Ponad 4 mld zł nadwyżki w samorządowych budżetach
  Ministerstwo Finansów przedstawiło sprawozdanie z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego w I półroczu br. Gminy, powiaty i województwa samorządowe osiągnęły na koniec czerwca nadwyżkę ogółem w wysokości 4 mld 138 mln zł, przy planowanym na 2010 r. deficycie w wysokości 29 mld 209 mln zł.
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ]następna »

Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach