Piątek, 23 II 2018 r.
Nr 36/2018 (2375)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 

T / Trybunał Konstytucyjny - (184) 

 • 24 marca 2011 r.
  Zwrot kosztów dojazdu świadków sądowych – konieczna nowa regulacja
  Zasady zwrotu świadkom kosztów dojazdu są niezgodne z ustawą zasadniczą – uznał Trybunał Konstytucyjny. Nakłady ponoszone przez świadków z tytułu realizacji ustawowych obowiązków wobec wymiaru sprawiedliwości nie są zróżnicowane w zależności od tego, czy obowiązki te są realizowane w postępowaniu karnym, czy też cywilnym. Zakwestionowany przepis utraci moc obowiązującą po upływie dwunastu miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku.  
 • 16 marca 2011 r.
  TK: Wyciągi bez mocy urzędowej
  Uprzywilejowanie ksiąg bankowych i wyciągów z tych ksiąg w postępowaniu cywilnym narusza konstytucję – orzekł Trybunał Konstytucyjny po rozpoznaniu pytania prawnego Sądu Rejonowego w Toruniu dotyczącego nadania mocy dokumentu urzędowego wyciągom z ksiąg rachunkowych banku.  
 • 10 marca 2011 r.
  Zasady zwrotu kosztów kształcenia w KSAP do poprawki
  Regulujące zwrot kosztów kształcenia w Krajowej Szkole Administracji Publicznej przepisy ustawy z 14 czerwca 1991 r. oraz rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 29 października 1999 r. w sprawie stypendiów i innych kosztów kształcenia w KSAP są niezgodne z ustawą zasadniczą – orzekł Trybunał Konstytucyjny. Brak określenia wytycznych dotyczących treści rozporządzenia wykonawczego powoduje niezgodność z konstytucją przepisu ustawy zawierającego upoważnienie do wydania rozporządzenia, jak również samego rozporządzenia - uznali sędziowie.  
 • 4 marca 2011 r.
  Emerytury pomostowe zgodne z konstytucją
  Po rozpoznaniu wniosku Forum Związków Zawodowych dotyczącego zasad nabycia prawa do emerytury pomostowej Trybunał Konstytucyjny orzekł, że zasady przyznawania emerytur pomostowych są zgodne z konstytucją. Zdaniem Trybunału, pominięcie w zakwestionowanej ustawie rodzajów prac, które przed jej wejściem w życie były uznawane za prace w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze, nie narusza zasady ochrony praw nabytych.  
 • 1 marca 2011 r.
  BCC nawołuje do reformy legislacji
  Złe prawo przeszkadza przedsiębiorcom, dlatego Polsce potrzebna jest reforma systemu stanowienia prawa – uważa Business Centre Club. Zdaniem organizacji, powołanie Krajowej Rady Legislacyjnej mogłoby być jedną z najistotniejszych reform, jakie dotąd przeprowadzono. Według BCC Obecnie polskie firmy działają w znacznie trudniejszym otoczeniu instytucjonalno-prawnym, niż ma to miejsce w innych krajach Unii Europejskiej.  
 • 27 stycznia 2011 r.
  Usługi pocztowe: Ograniczona odpowiedzialność Poczty Polskiej zgodna z konstytucją
  Przepisy ustawy - Prawo pocztowe ograniczające jedynie do zakresu określonego tą ustawą odpowiedzialność operatora publicznego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie powszechnej usługi pocztowej, niebędące równocześnie czynem niedozwolonym, jest zgodne z ustawą zasadniczą – uznał Trybunał Konstytucyjny.  
 • 20 stycznia 2011 r.
  Święto Trzech Króli do TK
  PKPP Lewiatan złożyła wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zbadania zgodności z konstytucją ustawy zmieniającej kodeks pracy i wprowadzającej dzień wolny od pracy w święto Trzech Króli. Zdaniem Konfederacji, wprowadzenie dodatkowego dnia wolnego od pracy w święto katolickie powinno być uzgodnione przez rząd i Stolicę Apostolską, a takiego porozumienia zabrakło.  
 • 19 stycznia 2011 r.
  Użytkowanie wieczyste: Opłata roczna zgodna z konstytucją
  Trybunał Konstytucyjny orzekł, że wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego w zakresie, w jakim dotyczy nieruchomości rolnych wykorzystywanych na cele mieszkaniowe do dnia wejścia w życie ustawy z 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomość, jest zgodna z konstytucją.   
 • 10 stycznia 2011 r.
  Ustawa o cięciach zatrudnienia w administracji do TK
  Rozwiązywanie w sposób arbitralny stosunków pracy z pracownikami zatrudnionymi na podstawie mianowania może naruszać zasadę państwa prawnego – tak prezydent Bronisław Komorowski uzasadnia skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego ustawy o racjonalizacji zatrudnienia w państwowych jednostkach budżetowych i niektórych innych jednostkach sektora finansów publicznych w latach 2011-2013.  
 • 4 stycznia 2011 r.
  Przywileje Poczty Polskiej przed Trybunałem Konstytucyjnym
  Trybunał Konstytucyjny orzeknie już 25.01.2011 r. czy przepisy, pozwalające uniknąć Poczcie Polskiej części odpowiedzialności za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowiązań są zgodne z Konstytucją RP.
 • 4 stycznia 2011 r.
  Przywilej banków pod lupą Trybunału Konstytucyjnego
  25 stycznia 2011 r. o godz. 9.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne Sądu Rejonowego w Toruniu Wydział I Cywilny dotyczące nadania mocy dokumentu urzędowego wyciągom z ksiąg rachunkowych banku.
 • 29 grudnia 2010 r.
  Lewiatan: W styczniu 2011 r. wniosek do TK w sprawie Trzech Króli
  W styczniu 2011 roku wpłynie do Trybunału Konstytucyjnego wniosek w sprawie zbadania zgodności z konstytucją ustawy o dniu wolnym od pracy w Święto Trzech Króli - zapowiada PKPP Lewiatan. „Ustawę oceniamy negatywnie przede wszystkim ze względu na skutki ekonomiczne dla przedsiębiorstw. Polskich firm i rodzin nie stać na dłuższe świętowanie - staniemy się mniej konkurencyjni i atrakcyjni inwestycyjnie, bowiem kapitał trwały będzie zamrożony o jeden dzień w roku dłużej" - mówi Grażyna Spytek-Bandurska, wicedyrektorka Departamentu Dialogu Społecznego i Stosunków Pracy PKPP Lewiatan.
 • 26 listopada 2010 r.
  Emerytury pomostowe zgodne z konstytucją
  Przepisy regulujące dostęp do emerytury pomostowej nie naruszają ustawy zasadniczej – orzekł Trybunał Konstytucyjny. Sędziowie rozpoznali wniosek Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych dotyczący ustawy z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych. Zbadali m.in. konstytucyjność definicji prac w szczególnych warunkach, wykazu prac o szczególnym charakterze oraz kryterium daty rozpoczęcia pracy i okresu jej wykonywania decydującego o przyznaniu prawa do rekompensaty.  
 • 24 listopada 2010 r.
  Alimenty także dla dorosłych, uczących się rodziców
  Pozbawienie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego osób pełnoletnich, uczących się w szkole lub szkole wyższej ze względu na posiadanie własnego dziecka narusza zasadę równości wobec prawa – orzekł Trybunał Konstytucyjny po rozpoznaniu wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich. Tym samym sędziowie stwierdzili niekonstytucyjność art. 10 ust. 2 pkt 2 ustawy z 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.  
 • 23 listopada 2010 r.
  Sposób nadawania klauzuli wykonalności niezgodny z konstytucją
  Postanowienie sądu o nadaniu klauzuli wykonalności jest orzeczeniem sądowym, czyli realizacją funkcji jurysdykcyjnej, a nie administracyjnej, i dlatego sposób jego wydania nie mógł zostać określony w rozporządzeniu dotyczącym regulamin urzędowania sądów powszechnych – stwierdził Trybunał Konstytucyjny po rozpoznaniu pytania prawnego Sądu Okręgowego w Lublinie.  
 • 19 listopada 2010 r.
  Dwie kary za niepłacenie składek na ZUS niedopuszczalne
  Podwójna sankcja za nieodprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne jest niezgodna z ustawą zasadniczą oraz ratyfikowanymi przez Polskę międzynarodowymi porozumieniami w sprawie ochrony praw człowieka i obywatela – orzekł Trybunał Konstytucyjny. Zakwestionowane przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz kodeksu karnego utracą obowiązującą moc z upływem osiemnastu miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku.  
 • 18 listopada 2010 r.
  Akcyza na olej opałowy – wyrok TK
  Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy rozporządzenia ministra finansów dotyczące momentu powstania obowiązku podatkowego oraz podstawy podatku akcyzowego z tytułu sprzedaży oleju opałowego na cele inne niż opałowe są zgodne z konstytucją. Sędziowie wydali wyrok po rozpoznaniu skargi Przedsiębiorstwa Wielobranżowego "ROEL" Szmidt i Miśta spółka jawna w Markach.  
 • 18 listopada 2010 r.
  Ulgowe przejazdy: Niekonstytucyjne ograniczenia dla części nauczycieli
  Nauczycielom przedszkolnym przysługują takie same uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego jak pozostałym przedstawicielom tego zawodu – uznał Trybunał Konstytucyjny. Tym samym za niezgodne z ustawą zasadniczą uznał przepisy, które wyłączają pedagogów zatrudnionych w przedszkolach z kręgu nauczycieli uprawnionych do korzystania z ulg w transporcie publicznym.  
 • 17 listopada 2010 r.
  Zasiłek chorobowy dla przedsiębiorców - zasady zgodne z konstytucją
  Nabywanie dopiero po 180 dniach prawa do zasiłku chorobowego przez ubezpieczonych podlegających dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej jest zgodne z konstytucją – uznał Trybunał Konstytucyjny. Orzeczenie stanowi odpowiedź na pytanie prawne Sądu Rejonowego w Poznaniu.
 • 17 listopada 2010 r.
  Zasiłek pielęgnacyjny – przepisy niezgodne z konstytucją
  Trybunał Konstytucyjny, po rozpoznaniu pytania prawnego Naczelnego Sądu Administracyjnego, orzekł, że art. 24 ust. 3a ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym od 14 stycznia 2006 r. do 1 stycznia 2009 r. jest niegodny z konstytucją. Kwestionowana regulacja dotyczy terminu ponownego przyznania zasiłku pielęgnacyjnego po utracie ważności orzeczenia o niepełnosprawności, a następnie jej przywróceniu w postępowaniu odwoławczym przed sądem.
 • 10 listopada 2010 r.
  Odpowiedzialność notariusza za podatek niepobrany zgodna z konstytucją
  Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy ordynacji podatkowej w zakresie, w jakim dotyczą odpowiedzialności płatnika - notariusza za podatek niepobrany, są zgodne z ustawą zasadniczą.  Strona skarżąca zarzuciła zakwestionowanej regulacji, że nałożenie na notariusza odpowiedzialności majątkowej za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków płatnika, polegających na prawidłowym obliczeniu podatku, jego pobraniu od podatnika oraz terminowym wpłaceniu na rachunek właściwego organu, jest nadmierną i nieproporcjonalną ingerencją w prawo własności.
 • 5 listopada 2010 r.
  TK: Parlament ma rok na poprawienie przepisów dot. eksmisji do pomieszczenia tymczasowego
  Wczoraj, tj. 4 listopada 2010 r., Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący eksmisji do pomieszczenia tymczasowego. Trybunał orzekł, że art. 1046 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego jest niezgodny z art. 2 i wynikającą z niego zasadą prawidłowej legislacji, z art. 45 ust. 1 oraz z art. 64 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 konstytucji, a ponadto w zakresie, w jakim dotyczy wykonania obowiązku opróżnienia lokalu mieszkalnego orzeczonego wyrokiem sądowym z powodu znęcania się nad rodziną, jest niezgodny także z art. 71 ust. 1 konstytucji. Powyższy przepis traci moc obowiązującą z upływem dwunastu miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw.
 • 4 listopada 2010 r.
  TK: Komornik jest płatnikiem VAT z tytułu egzekucyjnej sprzedaży nieruchomości
  Dzisiaj Trybunał Konstytucyjny rozpoznał pytanie prawne Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu dotyczące nałożenia na komorników sądowych obowiązku zapłaty podatku od dostawy, dokonywanej w trybie egzekucji, towarów będących własnością dłużnika. Trybunał orzekł, że art. 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w zakresie, w jakim nakłada na komorników sądowych obowiązki płatnika podatku od dokonywanej w trybie egzekucji dostawy towarów, polegającej na sprzedaży nieruchomości będącej własnością dłużnika, jest zgodny z art. 2 konstytucji.
 • 3 listopada 2010 r.
  Kiedy komornik sądowy jest płatnikiem VAT
  Jutro, tj. 4 listopada 2010 r., o godz. 9.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu dotyczące nałożenia na komorników sądowych obowiązku zapłaty podatku od dostawy, dokonywanej w trybie egzekucji, towarów będących własnością dłużnika.
 • 29 października 2010 r.
  Zasiłek pogrzebowy przysługuje czasem po upływie roku od śmierci bliskiego
  Uniemożliwienie przyznania zasiłku pogrzebowego osobom, które złożyły wniosek o to świadczenie po upływie 12 miesięcy od dnia zgonu osoby, po której on przysługuje, jest niezgodne z ustawą zasadniczą – stwierdził Trybunał Konstytucyjny. Orzeczenie zostało wydane w odpowiedzi na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Opolu - Wydział V Pracy i Ubezpieczeń Społecznych dotyczące zasad przyznawania zasiłku pogrzebowego.
 • 27 października 2010 r.
  Składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa nie dla wszystkich rolników
  Finansowanie z budżetu państwa składek zdrowotnych rolników, bez względu na ich status materialny, jest niezgodne z konstytucją – orzekł Trybunał Konstytucyjny po rozpatrzeniu wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich. Zakwestionowany przepis utraci obowiązującą moc z upływem piętnastu miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw.
 • 14 października 2010 r.
  Swoboda działalności gospodarczej – ograniczenia tylko w ustawie
  Trybunał Konstytucyjny przypomniał, że ustawodawca, ograniczając wolność działalności gospodarczej, musi dochować formalnych wymogów regulacji ustawowej takiego ograniczenia. Zdaniem sędziów swoboda działalności gospodarczej została naruszona w przepisach ustawy z 5 grudnia 2008 r. o organizacji rynku rybnego, które tym samym zostały uznane za niekonstytucyjne. Zdania odrębne zgłosiło czworo sędziów Trybunału.
 • 6 października 2010 r.
  Staż w KRUS nie zawsze pozwoli zwiększyć świadczenie z ZUS
  Trybunał Konstytucyjny ogłosił 5 października 2010 r., że przepis ograniczający możliwość zwiększenia emerytury lub renty z FUS dzięki okresowi opłacania składek na ubezpieczenie społeczne rolników, jest zgodny z ustawą zasadniczą. Orzeczenie dotyczy tzw. osób dwuzawodowych, które w czasie aktywności zawodowej były - równocześnie albo w równych sekwencjach - i pracownikami zatrudnionymi poza rolnictwem, i rolnikami prowadzącymi własne gospodarstwa.
 • 8 września 2010 r.
  Stawka akcyzy od sprzedaży oleju opałowego zgodna z konstytucją
  Trybunał Konstytucyjny rozpoznał pytanie prawne Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczące stawki podatku akcyzowego z tytułu sprzedaży oleju opałowego. Sędziowie uznali, że sama możliwość przekroczenia przez stawkę podatku określoną w rozporządzeniu wysokości stawki ustawowej nie jest wystarczająca do uznania naruszenia konstytucyjnej zasady wyłączności ustawy w dziedzinie prawa podatkowego.
 • 22 lipca 2010 r.
  Nienależnie zapłacone odsetki za zwłokę podlegają oprocentowaniu
  Trybunał Konstytucyjny uznał, że pozbawienie podatnika oprocentowania od kwoty wpłaconej na poczet odsetek za zwłokę od nienależnej zaległości podatkowej uiszczonej na podstawie niezgodnej z prawem decyzji podatkowej narusza konstytucję. TK ogłosił wyrok wydany na posiedzeniu niejawnym w sprawie połączonych skarg konstytucyjnych Marii R. i Gabriela R. dotyczących nadpłaty podatku.
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ]następna »

Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach