Piątek, 19 I 2018 r.
Nr 14/2018 (2353)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 

T / telekomunikacja - (119) 

 • 8 marca 2011 r.
  Nadal brak zielonego światła dla rozwoju telefonii komórkowej w uzdrowiskach
  Posłowie odrzucili poprawkę Senatu do ustawyo lecznictwie uzdrowiskowym, która zezwalała na stawianie stacji bazowych telefonii komórkowej na obszarach uznanych za uzdrowiska. – W ten sposób skutecznie zablokowano rozwój sieci komórkowych w 44 miejscowościach posiadających status uzdrowiska i skazano je na bycie technologicznym skansenem, a ich mieszkańców i gości na cyfrowe wykluczenie – uważa PKPP Lewiatan.  
 • 15 lutego 2011 r.
  UE: Korzystanie z telefonów za granicą wciąż zbyt kosztowne
  Z badania opublikowanego przez Komisję Europejską wynika, że prawie trzy czwarte Europejczyków obawia się wysokich kosztów korzystania z telefonów komórkowych podczas podróży w UE. 72 proc. podróżujących nadal ogranicza rozmowy telefoniczne w roamingu z powodu wysokich opłat. Tylko 19 proc. osób, które korzystają z usług internetowych w swoich telefonach komórkowych podczas pobytu za granicą, uważa, że koszty surfowania po Internecie lub sprawdzenia poczty elektronicznej w roamingu są uczciwe.  
 • 4 lutego 2011 r.
  Zmiany w prawie telekomunikacyjnym dyskryminują przedsiębiorców?
  Przepisy projektowanej nowelizacji prawa telekomunikacyjnego mogą być dyskryminujące dla przedsiębiorstw telekomunikacyjnych – uważa Business Centre Club. Deklarowanym celem zmian jest realizacja nałożonego na Polskę obowiązku wdrożenia przepisów Unii Europejskiej do krajowego systemu prawnego. Mogą one jednak spowodować, że telekomy nie będą miały pełnej jasności, w jaki sposób będą ustalane opłaty za dostęp do infrastruktury telekomunikacyjnej.  
 • 22 grudnia 2010 r.
  11 mln kary za nieczytelną czcionkę w regulaminie i utrudnianie rezygnacji z usług
  Utrudnianie wypowiedzenia umowy, zbyt mała czcionka regulaminu, niepełne informacje o usłudze – to praktyki stosowane przez dwie spółki telekomunikacyjne. Prezes Urzędu uznała, że Polkomtel oraz Polska Telefonia Cyfrowa naruszyły prawo.
 • 9 grudnia 2010 r.
  Wyższe opłaty za roaming w UE znikną do 2015 r.
  Wciąż nie istnieje konkurencyjny jednolity rynek usług roamingowych w telefonii komórkowej, a operatorzy zazwyczaj ustalają ceny za roaming na poziomie zbliżonym do pułapów cen regulowanych i pobierają niezasadnie wysokie marże za te usługi – ustaliła Komisja Europejska. Rozpoczęła więc gromadzenie opinii klientów sieci komórkowych, przedsiębiorstw, operatorów telekomunikacyjnych i organów publicznych na temat unijnego rynku usług roamingowych. Do 2015 r. ma zostać całkowicie zniwelowana różnica między opłatami za roaming w UE i taryfami krajowymi.  
 • 7 grudnia 2010 r.
  Jeden firmowy numer w całej UE
  Komisja Europejska rozpoczęła publiczne konsultacje z przedsiębiorcami, konsumentami, operatorami telefonii komórkowych oraz władzami państwowymi na temat ewentualnego zainteresowania korzyściami, jakie przyniosłaby możliwość używania przez firmy jednego numeru telefonu na terytorium wszystkich państw należących do UE. Oferta ogólnoeuropejskiego numeru telefonu ma się przyczynić do dalszego umocnienia wspólnego rynku. Jeden, dostępny w całej Europie numer telefonu ułatwiłby europejskim firmom oferowanie usług i sprzedaż towarów ponad granicami.  
 • 29 października 2010 r.
  Ceny hurtowe w telekomunikacji - Komisja upomniała Polskę
  Komisja Europejska wezwała Polskę do zmiany krajowego ustawodawstwa w celu zapewnienia pełnej zgodności z przepisami UE w dziedzinie telekomunikacji. Komisja uważa, że polskie przepisy w zakresie ustalania cen hurtowych za usługi telekomunikacyjne, które operatorzy alternatywni muszą zapłacić, aby uzyskać dostęp do sieci operatora dominującego, mogą powodować niepewność i być dyskryminujące dla przedsiębiorstw telekomunikacyjnych.
 • 27 września 2010 r.
  Zmowa przeciwko dostawcy usług mobilnej telewizji?
  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie antymonopolowe, które wyjaśni, czy spółki Polkomtel, Polska Telefonia Cyfrowa, PTK Centertel i P4 uzgadniały między sobą sposób postępowania wobec hurtowego operatora telewizji mobilnej. UOKiK podejrzewa operatorów o zawarcie nielegalnego porozumienia ograniczającego konkurencję. Maksymalna sankcja finansowa za udział w takim porozumieniu wynosi 10 proc. przychodu przedsiębiorcy osiągniętego w roku poprzedzającym wydanie decyzji.
 • 3 sierpnia 2010 r.
  Kary za blokowanie przenoszenia numerów
  Urząd Komunikacji Elektronicznej nałożył kary na spółki Polkomtel i Polska Telefonia Cyfrowa. Operatorzy naruszyli przepisy dające abonentom prawo do przeniesienia numeru telefonicznego do innej sieci. Zgodnie z prawem telekomunikacyjnym, abonent będący stroną umowy z dostawcą usług zapewniającym przyłączenie do publicznej sieci telefonicznej lub użytkownik końcowy usługi przedpłaconej może żądać przeniesienia przydzielonego numeru przy zmianie dostawcy usług.
 • 20 lipca 2010 r.
  Użytkownicy telefonów pre-paid zyskali nowe prawa
  We wtorek 20 lipca weszły w życie przepisy nowelizacji ustawy Prawo telekomunikacyjne z 29 kwietnia 2010 r. Na ich mocy zostały rozszerzone prawa abonentów niebędących stroną pisemnej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych – informuje Urząd Komunikacji Elektronicznej.
 • 29 czerwca 2010 r.
  UOKiK bliski ukarania PTC i Polkomtela
  Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi postępowanie w sprawie ukarania Polskiej Telefonii Cyfrowej i Polkomtela, którym postawiono zarzut utrudniania przeprowadzenia kontroli podczas postępowania dotyczącego rynku telewizji mobilnej. Postępowanie, w ramach którego wyjaśniane jest, czy mogło dojść do zawarcia nielegalnego porozumienia dotyczącego usługi telewizji mobilnej, UOKiK prowadzi od 25 listopada 2009 r.
 • 2 czerwca 2010 r.
  Rynki telekomunikacyjne w UE: Wzrost konkurencji i brak jednolitego rynku
  Najnowsze sprawozdanie Komisji Europejskiej pokazuje, że unijne rynki telekomunikacyjne stały się bardziej konkurencyjne dzięki wytycznym opracowanym przez KE w ramach procesu konsultacji i przeglądu, w trakcie którego krajowe organy regulacyjne informują z wyprzedzeniem o planach uregulowania części krajowego rynku telekomunikacyjnego. Dzięki tej procedurze przedsiębiorstwa i obywatele korzystają z szerszej oferty usług i z niższych cen. W sprawozdaniu zauważono jednak również, że w UE nie udało się jeszcze stworzyć jednolitego rynku usług telekomunikacyjnych.
 • 26 maja 2010 r.
  Niespójne wdrożenie przepisów UE w dziedzinie telekomunikacji oznacza wyższe koszty
  Z rocznego sprawozdania Komisji Europejskiej na temat jednolitego rynku usług łączności elektronicznej wynika, że z powodu niespójnego wdrożenia przepisów UE konsumenci, przedsiębiorstwa i cała gospodarka UE nie odnoszą pełnych korzyści gospodarczych wynikających z prawdziwie jednolitego i konkurencyjnego rynku telekomunikacyjnego obejmującego całą UE. Rynki większości państw członkowskich stały się bardziej konkurencyjne, ale nadal mają one wymiar krajowy. Ponadto występują duże różnice między państwami członkowskimi, jeśli chodzi o poziom konkurencyjności.
 • 17 maja 2010 r.
  Numeracja telefoniczna: Prefiks „0” zlikwidowany
  Dobiegło końca wprowadzanie zmian w dotychczasowym sposobie wybierania numerów w publicznych sieciach telefonicznych polegający na likwidacji prefiksu krajowego w prezentacji numeru i w schemacie wybierania. Nastąpiło to zgodnie z terminami określonymi w rozporządzeniu ministra infrastruktury z 28 lutego 2008 r. w sprawie planu numeracji krajowej – przypomniał Urząd Komunikacji Elektronicznej.
 • 10 maja 2010 r.
  Sieci telekomunikacyjne – „megaustawa" przyjęta
  Sejm przyjął ustawę o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Wcześniej posłowie rozpatrzyli poprawki Senatu. Nowe przepisy mają znacznie ułatwić realizację projektów związanych z budową infrastruktury telekomunikacyjnej. Prawdopodobnie usprawnią także proces wydatkowania unijnych funduszy przeznaczonych na rozwój szerokopasmowego Internetu.
 • 7 maja 2010 r.
  UOKiK: Telekomy naruszają prawa konsumentów
  W związku z sygnałami napływającymi od abonentów UOKiK skontrolował operatorów telefonii komórkowej sprzedających swoje produkty i usługi za pośrednictwem telefonu oraz Internetu. Przeanalizowano dziesiątki umów, regulaminów, warunków świadczenia usług oraz skryptów – scenariuszy prowadzenia rozmów telemarketerów z klientami. Urząd miał zastrzeżenia do warunków stosowanych przez wszystkich skontrolowanych operatorów – PTK Centertel, PTC, Polkomtel, P4.
 • 19 marca 2010 r.
  Ceny hurtowe w telekomunikacji: KE żąda wyjaśnień od Polski
  Komisja Europejska zażądała od Polski informacji na temat wdrożenia unijnych przepisów dotyczących telekomunikacji. KE jest zaniepokojona faktem, że Polsce prawdopodobnie nie udało się poprawnie wdrożyć do prawa krajowego unijnych przepisów dotyczących ustalania cen za hurtowe usługi telekomunikacyjne. Spowodowało to niepewność prawną i może być dyskryminujące dla przedsiębiorstw telekomunikacyjnych – uważa Komisja.
 • 3 marca 2010 r.
  Od marca limit wydatków na transmisję danych w roamingu
  Począwszy od 1 marca 2010, europejscy operatorzy telefonii komórkowej mają obowiązek oferowania klientom korzystającym z roamingu w UE limitu wydatków, powyżej którego nastąpi odcięcie od usługi transmisji danych. Rozwiązanie to ma służyć ochronie przed szokująco wysokimi rachunkami za przeglądanie Internetu w telefonach komórkowych i laptopach w czasie podróży do innych krajów UE. W ramach nowych zasad roamingu przyjętych przez Radę Ministrów UE i Parlament Europejski w czerwcu 2009 r. przewidziano także ostrzeganie użytkowników urządzeń mobilnych o zbliżającym się momencie przekroczenia ustalonego limitu.
 • 17 lutego 2010 r.
  Rząd zmienia definicję abonenta
  Na wniosek ministra infrastruktury rząd przyjął projekt zmian w ustawie Prawo telekomunikacyjne, który wprowadza nową definicję abonenta, zgodną z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ze stycznia 2009 r. Kiedy ustawa wejdzie w życie, abonentem będzie każdy podmiot, który jest stroną umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartej z dostawcą publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych.
 • 29 stycznia 2010 r.
  Unijny organ regulacyjny ds. telekomunikacji już działa
  Przedstawiciele organów regulacji sektora telekomunikacyjnego z 27 państw członkowskich spotkali się po raz pierwszy w Brukseli jako członkowie nowego Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC). Został on ustanowiony na mocy nowych unijnych przepisów dotyczących telekomunikacji, przyjętych w grudniu 2009 r. przez Radę i Parlament. BEREC będzie odgrywał kluczową rolę w zapewnieniu spójnej regulacji w całej Europie i wzmocnieniu wspólnego rynku telekomunikacyjnego. Działające na nim przedsiębiorstwa osiągnęły w roku 2008 przychody w wysokości 351 mld euro.
 • 29 stycznia 2010 r.
  Mniej abonentów telefonii stacjonarnej i nowych klientów sieci komórkowych
  Jak szacuje Główny Urząd Statystyczny, w ubiegłym roku o ponad 800 tys. zmalała liczba stacjonarnych łączy telefonicznych. Wolniej przybywało też użytkowników telefonii mobilnej – wzrost wyniósł niespełna 900 tys. Wartość sprzedanych usług wzrosła jednak w porównaniu z 2008 rokiem.
 • 26 stycznia 2010 r.
  Wojna postu z karnawałem
  Kiedy ma się coraz bardziej dorosłe dzieci, trzeba za nimi nadążać. Autorytet tego wymaga. Widząc pobłażliwy wzrok syna, którym omiatał mój świetny, niezawodny, zaufany telefon, którego produkcji znany koncern zaprzestał kilka lat temu, postawiłem na autorytet.
 • 25 stycznia 2010 r.
  Raport UKE o zmianach na rynku usług telekomunikacyjnych
  Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował wyniki badania „Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2009 r." obejmującego rynki telefonii stacjonarnej, komórkowej, Internetu i telewizji. Badanie zostało wykonane na zlecenie UKE przez PBS DGA w grudniu 2009 r. na reprezentacyjnej próbie gospodarstw domowych. Raport wskazuje m.in., że dostęp do telefonu (stacjonarnego lub komórkowego) posiada 95,4 proc. gospodarstw domowych.
 • 19 stycznia 2010 r.
  Technologie, media i telekomunikacja w 2010 r.
  Według firmy doradczej Deloitte, w tym roku w sektorze technologii, mediów i telekomunikacji (TMT) przewidywany jest wzrost znaczenia tabletów sieciowych kosztem netbooków i notebooków, wzrost popularności serwisów muzycznych i telewizji 3D, a także rozwój technologii VoIP i umacnianie pozycji smartfonów. Przewidywania te zostały stworzone na podstawie prognoz ekspertów firmy oraz danych pochodzących od globalnych klientów Deloitte.
 • 11 grudnia 2009 r.
  0,8 mln zł kary dla Polkomtela
  Urząd Komunikacji Elektronicznej nałożył na operatora telekomunikacyjnego Polkomtel karę w wysokości 800 tys. zł za naruszenie obowiązków informacyjnych w stosunku do abonentów przy zmianie regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych, który wszedł w życie 1 lipca tego roku.
 • 10 grudnia 2009 r.
  Czy ustawa pomoże w realizacji inwestycji w sieci telekomunikacyjne?
  Przybliżenie regulacji zawartych w projektowanej ustawie o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz określenie zaangażowania jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorstw użyteczności publicznej w realizację inwestycji telekomunikacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej były celem konferencji zorganizowanej przez Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury.
 • 30 listopada 2009 r.
  KE chce niższych stawek za zakończenie połączenia dla P4
  Komisja Europejska wystąpiła do Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE), by ten nie przedłużał stosowania asymetrycznych stawek za zakończenie połączenia, na które zezwolono operatorowi P4, który jest najmłodszym graczem na polskim rynku telefonii komórkowej. Obecnie firma ta nalicza pozostałym operatorom stawki, które są około dwa i pół razy wyższe niż pobierane przez jej konkurentów.
 • 26 listopada 2009 r.
  Umowa między P4 i Polkomtelem narusza prawo
  UOKiK stwierdził, że między dwoma operatorami telefonii komórkowej – P4 i Polkomtelem – doszło do zawarcia nielegalnego porozumienia. Urząd zobowiązał firmy do zmiany antykonkurencyjnych warunków umowy. To 17 decyzja zobowiązująca do zmiany niedozwolonej praktyki wydana przez Urząd w tym roku.
 • 25 listopada 2009 r.
  PE zatwierdził pakiet telekomunikacyjny
  Parlament Europejski zatwierdził nowelizację unijnego prawa w dziedzinie telekomunikacji. Nowe przepisy, które mają zacząć obowiązywać od połowy 2011 roku, m.in. wzmocnią prawa konsumentów i zagwarantują dostęp do Internetu. Mają też zapewnić ochronę danych, zwiększyć konkurencję i zmienić zasady wykorzystywania widma radiowego.
 • 24 listopada 2009 r.
  Coraz bliżej jednolitego unijnego rynku w telekomunikacji
  Unijni ministrowie zatwierdzili w poniedziałek szeroko zakrojoną reformę zmierzającą do wprowadzenia konkurencyjnego, jednolitego rynku telekomunikacyjnego. Według KE, nowe przepisy umożliwią wzrost konkurencyjności i inwestycji na europejskim rynku telekomunikacji, między innymi dzięki zapewnieniu większej pewności prawnej przedsiębiorstwom inwestującym w rozwiązania wykorzystujące szybkie światłowody i sieci bezprzewodowe. Reforma umożliwi również zastosowanie nowych usług telefonii komórkowej.
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ]następna »

Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach