Piątek, 23 II 2018 r.
Nr 36/2018 (2375)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 

T / Trybunał Sprawiedliwości UE - (43) 

 • 29 marca 2011 r.
  Zakaz otwierania dużych placówek handlowych musi być dobrze uzasadniony
  Państwo członkowskie nie może uzależniać otwierania dużych placówek handlowych od takich względów gospodarczych jak wpływ tych placówek na istniejący handel detaliczny lub wysokość udziału przedsiębiorstwa w rynku – uznał Trybunał Sprawiedliwości UE. Skargę w sprawie naruszenia swobody przedsiębiorczości skierowała przeciwko Hiszpanii Komisja Europejska.  
 • 25 marca 2011 r.
  Podatek od pożyczki udzielonej przez wspólnika – wkrótce wyrok ETC
  Europejski Trybunał Sprawiedliwości rozstrzygnie 7 kwietnia, czy opodatkowanie w latach 2007-2008 podatkiem od czynności cywilnoprawnych pożyczek udzielanych spółkom przez ich wspólników było zgodne z prawem. Pozytywny dla przedsiębiorców wyrok da spółkom możliwość odzyskania znaczących sum z tytułu nadpłaconego podatku – informuje Deloitte.  
 • 15 marca 2011 r.
  Znak towarowy tylko z cyfr? ETS: Tak, ale...
  Europejski Trybunał Sprawiedliwości potwierdził, że oznaczenie składające się wyłącznie z cyfr może zostać zarejestrowane jako wspólnotowy znak towarowy. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wspólnotowego znaku towarowego wspólnotowy znak towarowy może składać się z jakiegokolwiek oznaczenia, które można przedstawić w formie graficznej, w tym z cyfr, pod warunkiem, że umożliwia ono odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów bądź usług innych przedsiębiorstw.  
 • 9 marca 2011 r.
  Zakaz dyskryminacji: Od grudnia 2012 jednolite składki i świadczenia dla obydwu płci
  Uwzględnianie płci ubezpieczonego jako czynnika ryzyka w umowach ubezpieczeniowych stanowi dyskryminację – uznał Europejski Trybunał Sprawiedliwości. Reguła jednolitych dla obu płci składek i świadczeń będzie miała zastosowanie od 21 grudnia 2012 r. Wtedy też straci ważność  przepis dyrektywy 2004/113/WE w sprawie równego traktowania mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do towarów i usług oraz dostarczania towarów i usług, pozwalający państwom członkowskim na utrzymywanie odstępstwa od zasady równego traktowania.  
 • 9 marca 2011 r.
  ETS: Unijny sąd patentowy niezgodny z prawem
  Projekt porozumienia dotyczącego utworzenia europejskiego i wspólnotowego sądu patentowego nie jest zgodny z prawem Unii Europejskiej – uznał Europejski Trybunał Sprawiedliwości. Rada UE opracowała projekt międzynarodowego porozumienia, które miałoby zostać zawarte między państwami członkowskimi, Unią Europejską i państwami trzecimi, stronami konwencji o patencie europejskim. Projekt przewiduje także utworzenie sądu właściwego do rozstrzygania sporów z zakresu patentu europejskiego i przyszłego patentu wspólnotowego.  
 • 8 lutego 2011 r.
  Swoboda świadczenia usług w UE – ETS o cyfrowych dekoderach
  Rzecznik generalna Trybunału Sprawiedliwości UE Juliane Kokott ogłosiła, że umowy na wyłączność terytorialną w celu transmisji meczów piłki nożnej są sprzeczne z prawem Unii Europejskiej. Nie pozwala ono zakazywać bezpośrednich transmisji meczów piłki nożnej w kawiarniach lub restauracjach przy użyciu zagranicznych kart do dekoderów – uznała rzecznik po rozpatrzeniu sprawy dotyczącej skarg jednego z nadawców.  
 • 28 stycznia 2011 r.
  Podatek VAT od pakietów turystycznych: Polska zaskarżona do ETS
  Komisja Europejska podjęła decyzję o wniesieniu do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawy przeciwko Polsce oraz siedmiu innym państwom członkowskim w związku z niewłaściwym wdrożeniem przez nie dyrektywy w sprawie podatku VAT 2006/112/WE, a konkretnie - przepisów dotyczących podatku VAT dla biur podróży.  
 • 13 grudnia 2010 r.
  Ochrona znaków towarowych – odpowiedzialność serwisu aukcyjnego
  Rzecznik generalny Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości Niilo Jääskinen wydał opinię, zgodnie z którą serwis aukcyjny poinformowany o stanowiącym naruszenie przepisów używaniu znaku towarowego może zostać obciążony odpowiedzialnością za takie zachowanie, jeśli ten sam użytkownik w dalszym ciągu lub ponownie dopuszcza się takiego naruszenia. Opinia rzecznika generalnego dotyczy sporu firmy L’Oréal i serwisu eBay (sprawa C-324/09).  
 • 3 grudnia 2010 r.
  Zakaz sprzedaży soczewek kontaktowych przez Internet niezgodny z prawem UE
  Państwa członkowskie UE nie mogą zakazać sprzedaży soczewek kontaktowych przez Internet, a zdrowie konsumentów powinno być chronione za pomocą mniej restrykcyjnych środków – orzekł Europejski Trybunał Sprawiedliwości. ETS zbadał sprawę węgierskiej spółki Ker-Optika, która sprzedaje soczewki kontaktowe za pośrednictwem swojej strony internetowej. Węgierskie organy ds. zdrowia zabroniły jej prowadzenia tej działalności, powołując się na obowiązujący na Węgrzech zakaz sprzedaży tych towarów przez Internet.  
 • 15 listopada 2010 r.
  „Złota akcja” niezgodna z prawem UE
  Akcje uprzywilejowane stanowią nieuzasadnione ograniczenie swobodnego przepływu kapitału – uznał Europejski Trybunał Sprawiedliwości. Wyrok dotyczy posiadanych przez Portugalię akcji w spółce Energias de Portugal (EDP). Zgodnie z ustawodawstwem portugalskim, akcje te, niezależnie od ich ilości, dają państwu prawo weta w odniesieniu do zmiany statutu i innych decyzji w określonych dziedzinach. Podobne rozwiązania obowiązują w innych krajach UE.
 • 10 listopada 2010 r.
  Fundusze unijne – dane beneficjentów nie zawsze jawne
  Obowiązek publikacji nazwisk osób fizycznych będących beneficjentami pomocy z europejskich funduszy rolnych, a także podawanie do publicznej wiadomości dokładnych kwot przez nie otrzymanych nie jest środkiem proporcjonalnym dla osiągnięcia celu przejrzystości w rozliczaniu tych funduszy – stwierdził Europejski Trybunał Sprawiedliwości po rozpatrzeniu połączonych skarg C-92/09 i C-93/09. Tym samym uznał, że uregulowana UE w sprawie ogłaszania informacji dotyczących beneficjentów unijnego wsparcia są w części nieważne.
 • 29 października 2010 r.
  VAT: Polska bezprawnie stosowała obniżoną stawkę na odzież i obuwie dziecięce
  Europejski Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że Polska, stosując obniżoną stawkę podatku VAT w wysokości 7 proc. w stosunku do dostaw, importu i wewnątrzwspólnotowego nabycia odzieży i dodatków odzieżowych dla niemowląt oraz obuwia dziecięcego, uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na podstawie przepisów art. 98 dyrektywy 2006/112 w związku z jej załącznikiem III.
 • 25 października 2010 r.
  Opłata licencyjna tylko od płyt CD na kopie do prywatnego użytku
  Trybunał Sprawiedliwości UE ogłosił, że nakładanie „opłaty licencyjnej za kopię na użytek prywatny” na nośniki zwielokrotniania nabywane przez przedsiębiorstwa i osoby prowadzące działalność gospodarczą na cele inne niż sporządzenie kopii na użytek prywatny nie jest zgodnie z prawem Unii. Taka opłata może być nakładana na te nośniki, jeśli mogą one być wykorzystywane przez osoby fizyczne do ich użytku prywatnego.
 • 14 października 2010 r.
  ETS: Uprawnienie do odprawy na równych zasadach
  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł 12 października br. (sprawa C-499/08), że pozbawienie pracownika odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy z tego względu, że może on pobierać świadczenie emerytalne, stanowi dyskryminację ze względu na wiek. Trybunał zbadał wyjątki od zawartego w duńskim prawie uregulowania, zgodnie z którym pracownikom, którzy przepracowali co najmniej dwanaście lat na rzecz jednego pracodawcy, przysługuje odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy. Odprawy tej nie wypłaca się bowiem pracownikom, którym przysługuje, w dniu rozwiązania z nimi stosunku pracy, uprawnienie emerytalne z zakładowego systemu emerytalnego i to nawet wówczas, gdy dana osoba ma zamiar kontynuować pracę.
 • 14 października 2010 r.
  Automatyczne rozwiązanie umowy o pracę po osiągnięciu wieku emerytalnego to nie zawsze dyskryminacja
  Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że dyrektywa 2000/78 ustanawiająca ogólne ramy na rzecz równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy nie sprzeciwia się przewidzianemu przez układ zbiorowy postanowieniu o automatycznym rozwiązywaniu umów o pracę z uwagi na osiągnięcie przez pracownika wieku emerytalnego. ETS odpowiedział na pytanie niemieckiego sądu krajowego o to, czy automatyczne rozwiązanie umowy o pracę po osiągnięciu zwykłego wieku emerytalnego jest zgodne z zakazem dyskryminacji ze względu na wiek.
 • 6 października 2010 r.
  „Przerwa na karmienie" także dla ojca
  Ojcowie będący pracownikami najemnymi mają prawo do przerwy zwanej „przerwą na karmienie" niezależnie od statusu zawodowego matki ich dziecka – uznał Europejski Trybunał Sprawiedliwości. Uregulowania hiszpańskie, zgodnie z którymi ojciec będący pracownikiem najemnym może korzystać z tej przerwy zamiast matki jego dziecka tylko wtedy, gdy jest ona pracownicą najemną, ustanawiają nieuzasadnioną dyskryminację ze względu na płeć.
 • 6 października 2010 r.
  ETS o VAT od nieodpłatnego wydania towarów
  Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS) w wyroku z 30 września (C-581/08) zdefiniował pojęcia „próbki” towaru oraz „prezentu o małej wartości” zawarte w unijnej szóstej dyrektywie VAT. Zgodnie z regulacjami europejskimi, jak i polską ustawą o VAT, nieodpłatne przekazanie próbki towaru oraz prezentów o małej wartości nie podlega opodatkowaniu VAT. ETS zajmował się wnioskiem o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożonym przez londyński VAT and Duties Tribunal.
 • 4 października 2010 r.
  Poszukiwanie i wydobycie gazu i ropy: Polski system pozwoleń niezgodny z dyrektywą
  Komisja Europejska wszczęła postępowanie przeciw Polsce przed Trybunałem Sprawiedliwości w związku z nieprzestrzeganiem przepisów w zakresie wydawania pozwoleń związanych z zasobami węglowodorów. Przepisy te mają przyczyniać się do lepszej integracji rynku wewnętrznego energii, ograniczania kosztów i zwiększenia konkurencyjności gospodarczej. Decyzja jest następstwem uzasadnionej opinii, którą przesłano polskim władzom w 2008 r.
 • 1 października 2010 r.
  Możliwy wniosek do ETS przeciwko Polsce
  Polska znalazła się wśród pięciu państw członkowskich, które Komisja Europejska wezwała jak najszybszego zastosowania się do unijnych norm jakości powietrza. Obok Polski także Austria, Czechy, Niemcy i Słowacja do tej pory nie zdołały podjąć środków przeciwdziałających przekroczeniu emisji cząstek tzw. pyłu PM10. W przypadku braku zadowalających odpowiedzi z ich strony Komisja może skierować sprawę do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.
 • 25 czerwca 2010 r.
  Informacje sektora publicznego: Polska pozwana do Trybunału Sprawiedliwości
  Komisja Europejska podjęła decyzję o pozwaniu Polski przed Trybunał Sprawiedliwości UE w związku z nieprawidłowym wdrożeniem unijnej dyrektywy w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, takich jak mapy cyfrowe, informacje meteorologiczne, prawne, o ruchu drogowym, finansowe, gospodarcze i inne dane. Tego typu informacje sektora publicznego mogą być wykorzystane w produktach i usługach, w rodzaju samochodowych systemów nawigacyjnych, prognoz pogody oraz usług finansowych i ubezpieczeniowych.
 • 21 maja 2010 r.
  Akcyza może być zaliczana do podstawy VAT od nowych samochodów
  Europejski Trybunał Sprawiedliwości oddalił wniosek Komisji Europejskiej o stwierdzenie uchybienia przez Polskę zobowiązaniom państwa członkowskiego poprzez wliczanie do podstawy opodatkowania podatkiem VAT kwoty podatku akcyzowego od samochodów osobowych po raz pierwszy rejestrowanych w Polsce.
 • 6 maja 2010 r.
  Zakaz dyskryminacji rasowej poza sferą zatrudnienia: Polska pozwana przed ETS
  Komisja Europejska pozwała Polskę do Trybunału Sprawiedliwości UE z powodu nieprawidłowego wdrożenia unijnych przepisów zakazujących dyskryminacji ze względu na pochodzenie rasowe lub etniczne (dyrektywa o równości rasowej 2000/43/WE). Kierując sprawę do trybunału, Komisja wskazała, że Polska nie dokonała transpozycji dyrektywy poza dziedziną zatrudnienia.
 • 26 kwietnia 2010 r.
  Recepty na tańsze leki: Możliwe finansowe zachęty ze strony władz publicznych
  Europejski Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu orzekł, że organy administracji publicznej mogą zachęcać lekarzy do przepisywania tańszych produktów leczniczych za pomocą korzyści finansowych. Ogłoszona wykładnia unijnej dyrektywy w sprawie produktów leczniczych stosowanych u ludzi dotyczy sporu Stowarzyszenia Brytyjskiego Przemysłu Farmaceutycznego z brytyjską Agencją Regulacji Leków i Produktów Zdrowotnych, ale ma zastosowanie do podobnych przypadków w całej UE.
 • 12 marca 2010 r.
  ETS: Zakaz transakcji wiązanych w telekomunikacji zgodny z prawem UE
  Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że państwo członkowskie może zakazać uzależniania zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych od zawarcia przez użytkownika końcowego innej umowy. Jednocześnie jednak ETS uznał, że przepisy krajowe, które zakazują składania jakichkolwiek ofert wiązanych, są niezgodne z prawem Unii dotyczącym ochrony konsumentów. Wyrok dotyczy sporu Urzędu Komunikacji Elektronicznej i TP SA o uzależnienie dostępu do Internetu od posiadania łącza telefonicznego.
 • 22 stycznia 2010 r.
  ETS: Polscy pracownicy nie tylko dla niemieckich firm
  Europejski Trybunał Sprawiedliwości uznał, że Niemcy naruszyły prawo wspólnotowe, ograniczając jedynie do przedsiębiorstw niemieckich możliwość zawierania umów z polskimi przedsiębiorstwami na wykonywanie prac na swoim terytorium. Takie ograniczenie jest dyskryminujące i nie może być uzasadnione – stwierdził ETS.
 • 11 grudnia 2009 r.
  Pasażerom lotów opóźnionych o co najmniej 3 godziny przysługuje odszkodowanie
  Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich (ETS) wydał wyrok dotyczący wykładni przepisów rozporządzenia nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład, odwołania lub dużego opóźnienia lotów pod kątem wypłaty ewentualnego odszkodowania na rzecz pasażerów lotów opóźnionych.
 • 20 listopada 2009 r.
  Składki do odliczenia bez zwłoki przewidzianej przez TK
  Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich orzekł, że polscy podatnicy mogli odliczać od podstawy opodatkowania kwoty składek na ubezpieczenie społeczne, a także obniżać należny podatek o kwotę składek na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconych w innym państwie członkowskim, mimo że nie przewidywało tego polskie prawo. Ponadto polskie sądy powinny stosować prawo wspólnotowe i odstąpić od stosowania sprzecznych z nim przepisów krajowych niezależnie od wyroku krajowego sądu konstytucyjnego, który odraczał utratę mocy przepisów uznanych za niekonstytucyjne.
 • 13 lipca 2009 r.
  ETS o jurysdykcji w dziedzinie przewozów lotniczych
  Pasażerowie lotu wewnątrzwspólnotowego mogą wnosić powództwa o zryczałtowane odszkodowanie z powodu odwołania lotu do sądu miejsca odlotu albo do sądu miejsca przylotu – uznał w ubiegłym tygodniu Europejski Trybunał Sprawiedliwości. Ani miejsce siedziby spółki zapewniającej lot, ani miejsce zawarcia umowy przewozu lotniczego nie mają znaczenia przy wyborze sądu właściwego do rozpatrzenia skargi.
 • 8 czerwca 2009 r.
  ETS o świadczeniu dla poszukujących pracy
  Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że poszukujący pracy, który wykazał, że posiada rzeczywisty związek z rynkiem pracy państwa członkowskiego, może korzystać ze świadczenia pieniężnego mającego na celu ułatwienie dostępu do zatrudnienia. Niezależnie od kwalifikacji przyjętej w ustawodawstwie krajowym, takie świadczenie nie jest „pomocą społeczną”, której państwa członkowskie mogą odmówić poszukującym pracy.
 • 15 maja 2009 r.
  Przed ETS za brak przepisów o równości w dostępie do towarów i usług
  Komisja wniosła do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości skargę przeciwko Polsce z powodu braku transpozycji przepisów UE zabraniających dyskryminacji ze względu na płeć w zakresie dostępu do towarów i usług oraz dostarczania towarów i usług (dyrektywa 2004/113/WE). Pomimo otrzymania uzasadnionej opinii (drugiego ostrzeżenia), wystosowanej przez Komisję w 2008 r., Polska dotąd nie przyjęła przepisów niezbędnych do wdrożenia tej dyrektywy do krajowego prawodawstwa.
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ]następna »

Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach