Piątek, 23 II 2018 r.
Nr 36/2018 (2375)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 

U / ubezpieczenia zdrowotne - (62) 

 • 1 kwietnia 2011 r.
  Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne do poprawki?
  Do zrównoważenia praw pacjentów, świadczeniodawców i płatników niezbędne są fundamentalne zmiany w założeniach ustawy o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym - uważają eksperci Pracodawców RP. Ich zdaniem obecny projekt stwarza nieuzasadnione preferencje dla firm ubezpieczeniowych i nie uwzględnia sektora prywatnej opieki zdrowotnej.  
 • 7 marca 2011 r.
  Dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne z ulgą podatkową na zakup polisy
  Ministerstwo Zdrowia przesłało do społecznych konsultacji projekt ustawy o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym. Zakłada on m.in. wprowadzenie ulgi podatkowej w przypadku zakupu polis dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego. Jak deklaruje resort, zasadniczym celem regulacji jest zagwarantowanie świadczeniobiorcom należytej realizacji ich uprawnień wynikających z systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego oraz wprowadzenie instrumentów dla dalszego rozwoju rynku dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych.  
 • 21 lutego 2011 r.
  BCC krytykuje projekt ustawy refundacyjnej
  Strona rządowa podczas prac sejmowej podkomisji nad ustawą refundacyjną, dotyczącą m.in. branży farmaceutycznej i rynku aptecznego, przeforsowała zapisy w wielu przypadkach dyskusyjne pod względem ich zgodności z konstytucją i orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego – uważa Business Centre Club. Według przedsiębiorców, rząd popełnia błąd, odrzucając dobrze uzasadnione propozycje zmian prezentowane przez stronę społeczną.  
 • 9 lutego 2011 r.
  Ubezpieczenie wypadkowe i zdrowotne – zmiana przepisów
  Z początkiem lutego weszły w życie zmiany w przepisach dotyczących obowiązku ubezpieczenia wypadkowego oraz podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne – informuje departament ubezpieczeń i składek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Pierwsza z nich dotyczy osób pobierających stypendium w okresie odbywania studiów podyplomowych, druga – bezrobotnych niepobierających zasiłku lub stypendium.  
 • 28 stycznia 2011 r.
  Lewiatan: Ustawa refundacyjna spowoduje 18-proc. wzrost cen leków
  Z analizy przeprowadzonej przez spółkę Case-Doradcy na zlecenie PKPP Lewiatan i Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego, wynika, że wejście w życie ustawy o refundacji leków w kształcie zaproponowanym przez rząd spowoduje wzrost dopłat pacjentów do leków o 18 proc. w 2012 r. Jest to sprzeczne z założeniami ustawy, która miała zwiększyć  dostępność do leków – przekonuje Konfederacja.  
 • 20 stycznia 2011 r.
  Wyższa składka zdrowotna dla właścicieli firm
  Znamy już wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne jaka będzie obowiązywała w tym roku dla osób prowadzących działalność oraz dla osób z nimi współpracujących. Wczoraj Prezes GUS ogłosił wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2010 r., na podstawie którego obliczamy podstawę wymiaru składki zdrowotnej obowiązującej w 2011 roku. Wynagrodzenie to wyniosło 3 605,74 zł. Zatem, podstawę ubezpieczenia zdrowotnego stanowi kwota nie niższa niż 2 704,31 zł (czyli 75 % ww. wynagrodzenia), natomiast miesięczna składka zdrowotna obowiązująca od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. nie może być niższa od kwoty 243,39 zł (tj. 9% podstawy). Jest ona wyższa od kwoty składki obowiązującej w 2010 r. o ponad 10 zł.
 • 11 stycznia 2011 r.
  Karta EKUZ nawet na pięć lat
  Z początkiem roku weszły w życie zmiany zasad wydawania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Najważniejsze dotyczą okresu ważności karty wydawanej w związku z wyjazdem turystycznym. Teraz w większości przypadków jest ona wydawana nie na trzy – jak dotychczas - ale sześć miesięcy, a niektóre osoby mogą otrzymać dokument ważny nawet pięć lat.  
 • 27 października 2010 r.
  Składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa nie dla wszystkich rolników
  Finansowanie z budżetu państwa składek zdrowotnych rolników, bez względu na ich status materialny, jest niezgodne z konstytucją – orzekł Trybunał Konstytucyjny po rozpatrzeniu wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich. Zakwestionowany przepis utraci obowiązującą moc z upływem piętnastu miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw.
 • 15 października 2010 r.
  Refundacja leków – KIG krytykuje propozycje zmian
  Nie ma pewności, że projektowana regulacja zapewni większą dostępność produktów refundowanych dla pacjentów i zmniejszy wysokość ponoszonych przez nich dopłat – tak Krajowa Izba Gospodarcza ocenia przekazany do społecznych konsultacji projekt ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Organizacja obawia się, że zmiany w zasadach refundacji leków zostaną przeprowadzone kosztem przedsiębiorców.
 • 13 października 2010 r.
  Finansowanie świadczeń zdrowotnych ze środków publicznych – będą zmiany
  Usprawnienie zarządzania listami oczekujących na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, przekazywanie wszystkich środków dotacji celowej ministra zdrowia wyłącznie na świadczenia opieki zdrowotnej dla nieubezpieczonych, możliwość dochodzenia na drodze administracyjnej roszczeń z tytułu popełnionych błędów medycznych – to najważniejsze rozwiązania, które znalazły się w uchwalonej przez rząd pierwszej części pakietu ustaw zdrowotnych.
 • 8 września 2010 r.
  Podatek pielęgnacyjny – ukryta podwyżka składki zdrowotnej?
  Wprowadzenie nowej daniny – podatku pielęgnacyjnego – zaproponowali senatorowie Platformy Obywatelskiej. Nowe obciążenie w wysokości 1 proc. wynagrodzenia płaciliby wszyscy pracujący. Miałoby ono być przeznaczone na pomoc osobom potrzebującym stałej opieki. Zasiłek pielęgnacyjny w postaci czeków przysługiwałby jednak tylko osobom niesprawnym. Według eksperta PKPP Lewiatan, byłaby to ukryta podwyżka składki na ubezpieczenie zdrowotne.
 • 20 lipca 2010 r.
  Opłaty za dodatkowe świadczenia w szpitalach bezprawne?
  W szpitalach bezprawnie są pobierane opłaty za świadczenia medyczne od ubezpieczonych pacjentek – alarmuje NIK. Izba skontrolowała oddziały położnicze i neonatologiczne w wybranych szpitalach. Według kontrolerów, wciąż mają one problemy z opieką nad matką i noworodkiem. Na oddziałach brakuje lekarzy opiekujących się noworodkami oraz nowoczesnego sprzętu. Bez kompleksowych regulacji matki i noworodki nadal skazani będą na prowizorkę.
 • 10 czerwca 2010 r.
  Opieka zdrowotna: Niezadowoleni nie tylko w Polsce
  Z ogólnoświatowego raportu przygotowanego przez firmę doradczą Deloitte wynika, że pacjenci korzystający z opieki zdrowotnej nie rozumieją zasad jej funkcjonowania, ponadto tylko 30 proc. uważa, że ich ubezpieczenie zdrowotne jest dobre, mimo iż zdecydowana większość twierdzi, że są dostatecznie ubezpieczeni. Wnioski z badania mogą być także wskazówką, w jakim kierunku powinna iść reforma służby zdrowia oraz które newralgiczne punkty polskiego systemu opieki zdrowotnej wymagają zmiany.
 • 8 lutego 2010 r.
  Wyższa składka na ubezpieczenie zdrowotne
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował o podwyższeniu najniższej podstawy wymiaru składek oraz kwot składek na ubezpieczenie zdrowotne w 2010 r. dla niektórych grup ubezpieczonych. Wzrost ten wynika ze zmiany w wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w ostatnim kwartale ubiegłego roku.
 • 20 listopada 2009 r.
  Składki do odliczenia bez zwłoki przewidzianej przez TK
  Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich orzekł, że polscy podatnicy mogli odliczać od podstawy opodatkowania kwoty składek na ubezpieczenie społeczne, a także obniżać należny podatek o kwotę składek na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconych w innym państwie członkowskim, mimo że nie przewidywało tego polskie prawo. Ponadto polskie sądy powinny stosować prawo wspólnotowe i odstąpić od stosowania sprzecznych z nim przepisów krajowych niezależnie od wyroku krajowego sądu konstytucyjnego, który odraczał utratę mocy przepisów uznanych za niekonstytucyjne.
 • 19 listopada 2009 r.
  Deloitte: System ochrony zdrowia zyska na wprowadzeniu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych
  Zdaniem ekspertów firmy doradczej Deloitte jednym z możliwych usprawnień obecnego systemu finansowania służby zdrowia w Polsce jest wprowadzenie komercyjnych ubezpieczeń zdrowotnych, które pozwolą na przeniesienie na firmy ubezpieczeniowe ryzyka związanego z niepewną wysokością dodatkowych płatności ponoszonych dotychczas przez obywateli i usprawnią cały system. Poziom prywatnych, dodatkowych wydatków na usługi medyczne ponoszonych przez polskie gospodarstwa domowe jest zdecydowanie wyższy niż średnia dla krajów OECD, choć teoretycznie system publiczny gwarantuje pełen zakres usług.
 • 13 listopada 2009 r.
  ZUS rezygnuje z wydawania legitymacji ubezpieczeniowych
  Z początkiem stycznia przyszłego roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprzestanie wydawania i potwierdzania papierowych legitymacji ubezpieczeniowych. Według rzecznika ZUS, prawo do świadczeń z opieki zdrowotnej potwierdzać będą inne dokumenty określone przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Tymczasem, jak informuje NFZ, do czasu wydania Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń pozostaje każdy dokument potwierdzający opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, w tym... legitymacja ubezpieczeniowa.
 • 20 października 2009 r.
  RMUA raz na kwartał? ZRP za pod pewnymi warunkami
  Związek Rzemiosła Polskiego przedstawił opinię na temat projektu nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych przewidującego zmianę terminów sporządzania raportów RMUA – z miesięcznych na kwartalne. ZRP poprze to rozwiązanie, o ile ograniczy ono obowiązki ciążące na pracodawcach.
 • 5 czerwca 2009 r.
  Druki RMUA będą wydawane rzadziej?
  Jeśli wejdzie w życie propozycja przedsiębiorców zaakceptowana w tym tygodniu przez sejmową komisję „Przyjazne Państwo”, pracodawcy będą mogli rzadziej wydawać pracownikom druki RMUA, potwierdzające wyliczenie składek na ubezpieczenie społeczne. Pomysł chwali Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan.
 • 27 kwietnia 2009 r.
  Składki na ubezpieczenie zdrowotne w innym kraju UE uprawniają do ulgi w polskim podatku
  Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł w ubiegłym tygodniu, że prawo wspólnotowe sprzeciwia się odmowie obniżenia podatku dochodowego o kwotę składek na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconych w innym państwie członkowskim. ETS ogłosił wyrok w sprawie Niemca osiadłego w Polsce, który walczy o prawo odliczania składek na niemieckie ubezpieczenie zdrowotne od podatku płaconego w kraju zamieszkania. Zgodnie z polskimi przepisami tylko składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłacone na rzecz polskiej instytucji ubezpieczeniowej mogą być odliczone od podatku dochodowego.
 • 25 marca 2009 r.
  Nowe podstawy wymiaru ubezpieczenia chorobowego i zdrowotnego
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował o wysokości najwyższej podstawy wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe i najniższej – na ubezpieczenie zdrowotne, które od marca będą obowiązywały niektóre grupy ubezpieczonych. Zmiany są efektem wzrostu przeciętnego wynagrodzenia (ogółem i z wypłatami z zysku) w ostatnim kwartale ubiegłego roku.
 • 27 lutego 2009 r.
  NFZ na razie bez problemów
  Szef Narodowego Funduszu Zdrowia poinformował, że styczniowe wpływy do budżetu tej instytucji były zgodne z planem, nie wykluczył jednak pojawienia się braków finansowych w kolejnych miesiącach w efekcie spowolnienia gospodarczego. Według minister zdrowia, jeśli pesymistyczne prognozy się potwierdzą, NFZ powinien zaciągnąć kredyty na finansowanie świadczeń zdrowotnych.
 • 4 lutego 2009 r.
  Reforma służby zdrowia: Program wsparcia zamiast ustawy
  Rząd w latach 2009-2010 chce wprowadzić w życie program, który zachęci samorządy do powoływania spółek świadczących usługi medyczne w miejsce samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (SP ZOZ). W ten sposób ma być kontynuowana reforma ochrony zdrowia.
 • 2 lutego 2009 r.
  Ubezpieczenie zdrowotne — nowa podstawa wymiaru
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował o wysokości najniższej podstawy wymiaru oraz kwot składek na ubezpieczenie zdrowotne w styczniu i lutym 2009 r. dla osób prowadzących działalność gospodarczą, ich współpracowników i wspólników oraz wykonujących wolny zawód.
 • 22 stycznia 2009 r.
  KPP o systemie opieki zdrowotnej
  Zdaniem Konfederacji Pracodawców Polskich głównym problemem sektora opieki zdrowotnej w Polsce nie jest jego zbyt niskie finansowanie, ale brak przejrzystego i efektywnego systemu gospodarowania środkami publicznymi. Zdaniem Andrzeja Malinowskiego, prezydenta KPP, w opiece zdrowotnej należy wprowadzić nowe regulacje, które zapewnią równy dostęp do publicznych pieniędzy zarówno państwowym, jak i prywatnym placówkom.
 • 21 stycznia 2009 r.
  Ubezpieczenie zdrowotne: składka będzie zmieniana raz w roku?
  Minimalna podstawa wymiaru składki opłacanej przez przedsiębiorców na ubezpieczenie zdrowotne będzie ustalana raz w roku. Rząd pozytywnie ocenił poselski projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i uważa, że należy kontynuować nad nim prace legislacyjne.
 • 17 grudnia 2008 r.
  Rząd określił, jak powstanie koszyk świadczeń gwarantowanych
  Procedurę powstawania katalogu świadczeń gwarantowanych, czyli tzw. koszyka świadczeń zdrowotnych, określa przyjęty przez rząd projekt zmian w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Dokument przewiduje, że minister zdrowia określi w rozporządzeniu wykaz świadczeń gwarantowanych, czyli świadczeń opieki zdrowotnej częściowo lub całkowicie finansowanych ze środków publicznych, wskazując poziom, sposób finansowania oraz warunki ich realizacji.
 • 2 września 2008 r.
  KPP: Brak postępów w reformowaniu służby zdrowia
  Niezadowolenie z decyzji o sięgającym 150 mln zł wsparciu nierentownych szpitali oraz z powolnego tempa prac nad reformą służby zdrowia wyrazili przedsiębiorcy zrzeszeni w Konfederacji Pracodawców Polskich. Problemom tym została poświęcona specjalna konferencja prasowa z udziałem przedstawicieli placówek pominiętych przy rozdziale dodatkowych funduszy.
 • 21 sierpnia 2008 r.
  KPP: NFZ powinien refundować usługi z zakresu telemedycyny
  Konfederacja Pracodawców Polskich przygotowała raport o wykorzystaniu rozwiązań informatycznych i telemedycznych w systemie opieki zdrowotnej. Przedstawiono w nim przykłady praktycznego wykorzystywania technologii teleinformatycznych w różnych krajach. Zdaniem autorów raportu telemedycyna jest szansą na poprawę sytuacji w polskiej służbie zdrowia.
 • 11 sierpnia 2008 r.
  Lewiatan przeciwny podniesieniu składki na ubezpieczenie zdrowotne
  Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan sprzeciwia się propozycji podniesienia składki na ubezpieczenie zdrowotne z 9 do 10 proc. w 2010 r., zapisanej w projekcie ustawy o państwowym nadzorze nad systemem powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, przekazanym do konsultacji społecznych.
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ]następna »

Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach