Środa, 21 II 2018 r.
Nr 34/2018 (2373)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 

U / Urząd Komunikacji Elektronicznej - (77) 

 • 11 lutego 2011 r.
  Działalność regulatorów wymaga zmian?
  Obecny model funkcjonowania urzędów regulacyjnych w Polsce wyczerpał się, a w jego zmianie mogłyby pomóc wzorce obowiązujące w UE, gdzie dominuje model kolegialny, który gwarantuje bezstronność podejmowanych decyzji - uważają Pracodawcy RP.  Zdaniem organizacji, w polskim systemie regulacyjnym w rękach jednego urzędnika spoczywa władza, która pozwala na podjęcie arbitralnej, uznaniowej decyzji o daleko idących skutkach, dlatego system ten wymaga natychmiastowych zmian.  
 • 3 sierpnia 2010 r.
  Kary za blokowanie przenoszenia numerów
  Urząd Komunikacji Elektronicznej nałożył kary na spółki Polkomtel i Polska Telefonia Cyfrowa. Operatorzy naruszyli przepisy dające abonentom prawo do przeniesienia numeru telefonicznego do innej sieci. Zgodnie z prawem telekomunikacyjnym, abonent będący stroną umowy z dostawcą usług zapewniającym przyłączenie do publicznej sieci telefonicznej lub użytkownik końcowy usługi przedpłaconej może żądać przeniesienia przydzielonego numeru przy zmianie dostawcy usług.
 • 25 czerwca 2010 r.
  Kontrola cen w telekomunikacji – zarzuty KE pod adresem UKE
  Komisja Europejska podjęła decyzję o zwróceniu się do Polski z wnioskiem o udzielenie informacji dotyczących działań Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE). Komisja obawia się, że UKE mógł obejść unijny mechanizm konsultacji i ustalić wysokość hurtowych taryf za usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu bez uprzedniego skonsultowania się z zainteresowanymi podmiotami, Komisją i pozostałymi krajowymi organami regulacyjnymi. Komisja zwróciła się do Polski w formie wezwania do usunięcia uchybienia w ramach unijnego postępowania w sprawie naruszenia prawa.
 • 8 czerwca 2010 r.
  Kara na TP SA za brak bezpłatnych połączeń z numerami alarmowymi
  2 mln zł kary pieniężnej nałożyła na Telekomunikację Polską prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej z powodu niewywiązania się przez tę spółkę z obowiązku zapewnienia bezpłatnych połączeń z numerami alarmowymi. Do naruszenia tego wymogu doszło w ubiegłym roku w Białymstoku, Lesznie i Aleksandrowie Kujawskim.
 • 20 maja 2010 r.
  Poczta Polska pozostaje jedynym operatorem publicznym
  Zmniejsza się obszar usług zastrzeżonych dla operatora publicznego i systematycznie wzrasta liczba podmiotów, które prowadzą działalność w zakresie świadczenia usług pocztowych - wynika z raportu Urzędu Komunikacji Elektronicznej o stanie rynku usług pocztowych w Polsce w ubiegłym roku. W 2009 roku, poza Pocztą Polską, do rejestru operatorów pocztowych było wpisanych 209 podmiotów. Jednak nie wszyscy operatorzy, którzy uzyskali wpis, faktycznie prowadzą działalność.
 • 12 marca 2010 r.
  ETS: Zakaz transakcji wiązanych w telekomunikacji zgodny z prawem UE
  Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że państwo członkowskie może zakazać uzależniania zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych od zawarcia przez użytkownika końcowego innej umowy. Jednocześnie jednak ETS uznał, że przepisy krajowe, które zakazują składania jakichkolwiek ofert wiązanych, są niezgodne z prawem Unii dotyczącym ochrony konsumentów. Wyrok dotyczy sporu Urzędu Komunikacji Elektronicznej i TP SA o uzależnienie dostępu do Internetu od posiadania łącza telefonicznego.
 • 25 stycznia 2010 r.
  Raport UKE o zmianach na rynku usług telekomunikacyjnych
  Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował wyniki badania „Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2009 r." obejmującego rynki telefonii stacjonarnej, komórkowej, Internetu i telewizji. Badanie zostało wykonane na zlecenie UKE przez PBS DGA w grudniu 2009 r. na reprezentacyjnej próbie gospodarstw domowych. Raport wskazuje m.in., że dostęp do telefonu (stacjonarnego lub komórkowego) posiada 95,4 proc. gospodarstw domowych.
 • 7 stycznia 2010 r.
  Prawie 600 mln zł z UKE do budżetu państwa
  W ubiegłym roku Urząd Komunikacji Elektronicznej uzyskał dochody budżetowe w wysokości 585 mln złotych, przy wydatkach bieżących i inwestycyjnych w wysokości 84,1 mln. Największą część przychodów zapewniły opłaty roczne za prawo do dysponowania częstotliwościami oraz wpływy z tytułu opłat koncesyjnych.
 • 11 grudnia 2009 r.
  0,8 mln zł kary dla Polkomtela
  Urząd Komunikacji Elektronicznej nałożył na operatora telekomunikacyjnego Polkomtel karę w wysokości 800 tys. zł za naruszenie obowiązków informacyjnych w stosunku do abonentów przy zmianie regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych, który wszedł w życie 1 lipca tego roku.
 • 30 listopada 2009 r.
  KE chce niższych stawek za zakończenie połączenia dla P4
  Komisja Europejska wystąpiła do Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE), by ten nie przedłużał stosowania asymetrycznych stawek za zakończenie połączenia, na które zezwolono operatorowi P4, który jest najmłodszym graczem na polskim rynku telefonii komórkowej. Obecnie firma ta nalicza pozostałym operatorom stawki, które są około dwa i pół razy wyższe niż pobierane przez jej konkurentów.
 • 23 października 2009 r.
  Umowa UKE z TP poprawi sytuację operatorów alternatywnych
  Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Anna Streżyńska oraz prezes Telekomunikacji Polskiej SA Maciej Witucki podpisali porozumienie, które kończy trwający od listopada 2008 roku proces negocjacji nowych zasad funkcjonowania rynku telekomunikacyjnego w Polsce. TP zobowiązała się do poprawy współpracy z operatorami alternatywnymi a tym samym do stworzenia warunków dla rozwoju równoprawnej i skutecznej konkurencji. Spółka wybuduje też co najmniej 1,2 miliona łączy szerokopasmowych.
 • 21 sierpnia 2009 r.
  Większość operatorów przenosi numery w jeden dzień
  W dniach od 6 lipca do 14 sierpnia Urząd Komunikacji Elektronicznej przeprowadził kontrolę realizacji nowego rozporządzenia w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych przez operatorów komórkowych. Rozporządzenie, które obowiązuje od 6 lipca, nakłada na operatorów i dostawców usług m.in. obowiązek przeniesienia przydzielonego numeru telefonicznego - na wyraźne żądanie abonenta - w ciągu jednego dnia.
 • 20 sierpnia 2009 r.
  UKE nałożył 15 mln zł kary na TP
  Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej nałożyła na Telekomunikację Polską S.A. karę w wysokości 15 milionów złotych za niewypełnianie obowiązków w zakresie dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej, określonych w decyzjach wprowadzających ramową ofertę TP o dostępie telekomunikacyjnym do kanalizacji kablowej. W toku postępowania administracyjnego ustalono, że TP nie przestrzega terminów, w których zobowiązana jest udostępniać operatorom alternatywnym własną infrastrukturę telekomunikacyjną.
 • 18 czerwca 2009 r.
  UKE ocenia Kartę Równoważności TP
  Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej opublikowała stanowisko w sprawie Karty Równoważności przedstawionej przez TP S.A. w odpowiedzi na plany regulatora dotyczące podziału największej polskiej firmy telekomunikacyjnej. Według szefowej UKE, Karta Równoważności w obecnym kształcie stanowi jedynie obietnicę rozpoczęcia realizacji obowiązków regulacyjnych ciążących od dłuższego czasu na TP i nie daje gwarancji realizacji tych samych celów, jakie może przynieść rozdział funkcjonalny.
 • 10 czerwca 2009 r.
  TP musi zapłacić 33 mln zł kary
  Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oddalił odwołanie Telekomunikacji Polskiej S.A. od decyzji Urzędu Komunikacji Elektronicznej nakładającej na spółkę karę pieniężną w wysokości 33 mln zł. UKE ukarał TP przed dwoma laty za niewykonanie decyzji Urzędu w sprawie umożliwienia konkurencyjnym operatorom dostępu do tzw. lokalnej pętli abonenckiej.
 • 7 kwietnia 2009 r.
  Internet: Alternatywni operatorzy tańsi od TP
  Urząd Komunikacji Elektronicznej – by ułatwić konsumentom porównanie najpopularniejszych ofert – przedstawił analizę cen usług szerokopasmowego dostępu do Internetu świadczonych przez operatorów we własnych sieciach oraz w ramach umów BSA.
 • 7 kwietnia 2009 r.
  Telefonia mobilna: W Polsce ceny niższe niż średnia w UE
  Aktualne ceny podstawowych usług telefonii ruchomej w Polsce oraz koszty korzystania z telefonów komórkowych w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej są przedmiotem raportu o wysokości opłat ponoszonych przez klientów telefonii komórkowej, opublikowanego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE). Porównane zostały ceny koszyków dla Polski oraz dla wybranych 18 krajów Unii Europejskiej – wzięto pod uwagę ceny połączeń głosowych, wiadomości SMS i MMS oraz transmisji danych, oferowanych przez krajowych operatorów.
 • 24 lutego 2009 r.
  UKE pracuje nad ustawą o rozwoju sieci
  Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował wyniki prac powołanego przez premiera Zespołu Polska Cyfrowa, którego zadaniem jest analiza zasadności i zakresu publicznej interwencji na rynku usług szerokopasmowego dostępu do Internetu.
 • 28 stycznia 2009 r.
  Certyfikat UKE - sposób na poprawę jakości usług telekomunikacyjnych
  Urząd Komunikacji Elektronicznej wprowadza program certyfikowania usług telekomunikacyjnych. Jego głównym celem jest dopingowanie operatorów do poprawy jakości usług telekomunikacyjnych oraz bezpieczeństwa ich użytkowników. Program ma również za zadanie zaszczepianie wśród użytkowników chęci korzystania z mediów elektronicznych w sposób rozważny i bezpieczny.
 • 13 stycznia 2009 r.
  UKE: Dochody 11 razy wyższe niż wydatki
  Urząd Komunikacji Elektronicznej uzyskał w 2008 r. dochody budżetowe w wysokości ponad 905 mln zł przy wydatkach własnych na poziomie 84,5 mln zł — poinformował rzecznik urzędu Jacek Strzałkowski.
 • 15 grudnia 2008 r.
  UKE: TP do podziału
  Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Anna Streżyńska podjęła decyzję o wszczęciu postępowań w sprawie nałożenia na Telekomunikację Polską SA obowiązku funkcjonalnej separacji na niektórych rynkach właściwych (głównie telefonii stacjonarnej i szerokopasmowego internetu). Ich efektem ma być wyłonienie jednostki, która będzie prowadzić hurtową sprzedaż usług dostępu do sieci TP operatorom alternatywnym (OA).
 • 9 grudnia 2008 r.
  150 tys. zł kary dla TP
  Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej nałożyła na Telekomunikację Polską S.A. karę w wysokości 150 tys. zł za nieprzekazanie w terminie treści umów o dostępie telekomunikacyjnym.
 • 2 grudnia 2008 r.
  UKE: Kontrole firm telekomunikacyjnych służą ochronie konkurencji
  Urząd Komunikacji Elektronicznej nie zgadza się z opinią przedstawioną przez Konfederację Pracodawców Polskich na temat nowych uprawnień kontrolnych wprowadzonych ustawą o swobodzie działalności gospodarczej. Zdaniem UKE, kontroli prowadzonych przez regulatora rynku telekomunikacyjnego nie można porównywać z czynnościami organów skarbowych.
 • 1 grudnia 2008 r.
  KPP protestuje przeciwko nowym uprawnieniom kontrolnym UKE
  Rozszerzenie uprawnień kontrolnych Urzędu Komunikacji Elektronicznej wprowadzone w ramach drugiego etapu zmian w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej zostało oprotestowane przez Konfederację Pracodawców Polskich. Andrzej Malinowski, prezydent KPP, zwrócił się do premiera z apelem o „powstrzymanie niekorzystnych dla przedsiębiorców działań”.
 • 16 września 2008 r.
  Wymieniona mniej niż połowa skrzynek pocztowych
  Jak poinformował Urząd Komunikacji Elektronicznej, w ustawowym terminie została wymieniona mniej niż połowa skrzynek pocztowych. Dane na temat realizacji obowiązku wymiany skrzynek przez administratorów budynków zebrała Poczta Polska.
 • 4 września 2008 r.
  W UKE można zgłosić brak telefonu stacjonarnego lub Internetu
  Urząd Komunikacji Elektronicznej udostępnił ankiety, przy pomocy których konsumenci mogą zgłaszać informacje o zapotrzebowaniu na świadczenie usługi powszechnej lub szerokopasmowego dostępu do sieci Internet. Inicjatywa stanowi próbę skierowania inwestycji telekomunikacyjnych w miejsca mało atrakcyjne z punktu widzenia operatorów.
 • 14 sierpnia 2008 r.
  TP chce 220 mln zł dopłaty
  Telekomunikacja Polska SA złożyła do Urzędu Komunikacji Elektronicznej wniosek o przyznanie dopłaty za rok 2007 w związku ze świadczeniem usługi powszechnej. Prezes UKE sprawdzi, czy TP poniosła we wspomnianym okresie koszty, których uniknęłaby, gdyby nie miała obowiązku świadczenia tej usługi.
 • 4 sierpnia 2008 r.
  Kolejna obniżka opłat roamingowych
  Urząd Komunikacji Elektronicznej poinformował o kolejnym etapie wprowadzania eurotaryfy w roamingu, czego efektem będzie obowiązywanie niższych stawek na połączenia za granicą w obrębie Unii Europejskiej. Obniżka wejdzie w życie 30 sierpnia.
 • 31 lipca 2008 r.
  Ogólnokrajowy Spis Abonentów w sierpniu
  W sierpniu 2008 r. Telekomunikacja Polska udostępni bezpłatny, kompletny Ogólnokrajowy Spis Abonentów — poinformował Urząd Komunikacji Elektronicznej.
 • 10 czerwca 2008 r.
  Wsparcie dla nowych inwestorów w telekomunikacji
  Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) stworzył zespół ds. wspierania inwestycji zagranicznych w sektorze telekomunikacyjnym. Celem jest m.in. znalezienie najlepszych partnerów dla władz lokalnych, które będą przydzielały środki z funduszy unijnych na projekty budowy infrastruktury telekomunikacyjnej.
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ]następna »

Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach