Środa, 21 II 2018 r.
Nr 34/2018 (2373)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 

U / ubezpieczenia - (81) 

 • 16 marca 2011 r.
  Porozumienie ubezpieczycieli z UFG
  Dwadzieścia pięć firm ubezpieczeniowych podpisało z Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym umowę o udostępnieniu narzędzia do weryfikacji szkód z polis OC i AC. Do firm sygnatariuszy trafia 99,8 proc. składki za polisy komunikacyjne OC w Polsce. Dzięki nowemu rozwiązaniu ubezpieczyciele mogą zaoszczędzić miliony złotych. Z programu pilotażowego wynika, że nawet 10 proc. kierowców mija się z prawdą przy podawaniu wysokości zniżek za bezwypadkową jazdę.  
 • 9 marca 2011 r.
  Zakaz dyskryminacji: Od grudnia 2012 jednolite składki i świadczenia dla obydwu płci
  Uwzględnianie płci ubezpieczonego jako czynnika ryzyka w umowach ubezpieczeniowych stanowi dyskryminację – uznał Europejski Trybunał Sprawiedliwości. Reguła jednolitych dla obu płci składek i świadczeń będzie miała zastosowanie od 21 grudnia 2012 r. Wtedy też straci ważność  przepis dyrektywy 2004/113/WE w sprawie równego traktowania mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do towarów i usług oraz dostarczania towarów i usług, pozwalający państwom członkowskim na utrzymywanie odstępstwa od zasady równego traktowania.  
 • 24 lutego 2011 r.
  Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe – wyższy limit podstawy
  O niespełna 590 zł zwiększy się od marca najwyższa podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe dla niektórych grup ubezpieczonych – poinformował Zakład Ubezpieczeń Społecznych. To efekt wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2010 r. w porównaniu z poprzednim kwartałem.  
 • 23 lutego 2011 r.
  Koniec z podwójnym OC
  Wprowadzenie rozwiązań prokonsumenckich oraz usprawnienie rynku ubezpieczeń obowiązkowych to główne cele przyjętej przez rząd nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Wśród szczegółowych rozwiązań zawartych w projekcie znalazł się zapis przewidujący możliwość wypowiedzenia umowy OC, która została automatycznie przedłużona na kolejny okres mimo wykupienia polisy u innego ubezpieczyciela.  
 • 21 lutego 2011 r.
  Utrzymana kara dla ubezpieczyciela
  Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów utrzymał karę 50 mln zł nałożoną decyzją UOKiK na spółkę PZU Życie za naruszające konkurencję praktyki w zakresie grupowych ubezpieczeń pracowniczych. Spółka wykorzystując swoją pozycję na rynku, utrudniała pracodawcom skorzystanie z oferty konkurentów.  
 • 4 lutego 2011 r.
  Ubezpieczenia produktów bankowych – rekomendacja ZBP
  1 lipca br. wejdzie w życie rekomendacja Związku Banków Polskich w sprawie dobrych praktyk w zakresie ubezpieczeń finansowych powiązanych z produktami bankowymi zabezpieczonymi hipotecznie. Głównym celem tego dokumentu jest określenie ogólnych zasad postępowania banków w przypadku, gdy wykonywanie przez bank lub ubezpieczyciela umów ubezpieczenia ryzyka banku może wywołać skutki dla klienta.  
 • 21 stycznia 2011 r.
  Kara za zwrot kosztów naprawy bez VAT
  Ponad 600 tys. zł kary nałożyła na Generali Towarzystwo Ubezpieczeń prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów za stosowanie od 2008 roku w umowach autocasco klauzul naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Poszkodowanym, którzy przyjmowali wycenę ubezpieczyciela do wyliczenia odszkodowania, Generali bezprawnie wypłacało rekompensatę pomniejszoną o równowartość VAT.  
 • 21 września 2010 r.
  Szkody powodziowe wycenione na 1,4 mld zł
  Wartość zobowiązań oszacowanych dotychczas przez zakłady ubezpieczeń z tytułu zawartych umów ubezpieczenia wyniosła 1 mld 426,1 mln zł - wynika z komunikatu Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie szkód spowodowanych przez powodzie, burze oraz ulewne deszcze w maju, czerwcu, sierpniu i wrześniu.
 • 22 lipca 2010 r.
  Ubezpieczyciele z Polski i Chin spotkali się na EXPO w Szanghaju
  Przedstawiciele wiodących polskich firm ubezpieczeniowych rozmawiali w pawilonie Polski na szanghajskim EXPO o możliwościach współpracy z partnerami z Chin. Seminarium prezentujące potencjał polskiego sektora ubezpieczeniowego zostało zorganizowane przez biuro komisarza generalnego polskiej sekcji EXPO 2010, Polską Izbę Ubezpieczeń oraz wydział promocji handlu i inwestycji Konsulatu Generalnego RP w Szanghaju.
 • 21 lipca 2010 r.
  Ubezpieczyciele stosują w umowach niedozwolone klauzule
  Jak wynika z najnowszych decyzji prezes UOKiK, prawa konsumentów ubezpieczających się na życie nie zawsze są przestrzegane. Urząd uznał, że TU na Życie Nordea i TU na Życie Warta naruszyły zbiorowe interesy konsumentów, stosując sprzeczne z prawem postanowienia. Wydane decyzje są jednym z efektów kontroli wzorców umów na rynku ubezpieczeniowym w 2009 roku. Delegatury Urzędu przebadały wtedy 600 wzorców umów stosowanych przez 13 przedsiębiorców. Niemal wszyscy stosowali niezgodne z prawem postanowienia.
 • 15 lutego 2010 r.
  KNF karze spółki publiczne i ubezpieczycieli
  Komisja Nadzoru Finansowego ukarała spółki publiczne za naruszenie obowiązków informacyjnych, czyli nieprzekazanie w wymaganym przepisami terminie danych, które mogły mieć wpływ na giełdowe notowania tych firm. Ukarane zostały także spółki ubezpieczeniowe, które zwlekały z wypłatą należnych odszkodowań z ubezpieczenia komunikacyjnego.
 • 20 stycznia 2010 r.
  UOKiK nałożył na ubezpieczycieli ponad pół miliona zł kary
  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nakazał trzem ubezpieczycielom zapłatę blisko 540 mln zł kary za stosowanie w umowach ubezpieczeń na życie postanowień niezgodnych z prawem. Po skontrolowaniu 600 wzorców umów wykorzystywanych przez 13 przedsiębiorców, UOKiK skierował do sądu kilkadziesiąt klauzul z wnioskiem o uznanie ich za niedozwolone.
 • 14 stycznia 2010 r.
  Kara dla PZU
  Prawie 15 mln złotych kary nałożyła na Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów za stosowanie klauzul naruszających interesy konsumentów. Zakwestionowane postanowienia, które znalazły się w blisko czterech milionach umów zawartych z konsumentami, dają ubezpieczycielowi możliwość zmniejszenia lub nawet uchylenia się od wypłaty należnych odszkodowań.
 • 16 grudnia 2009 r.
  Ruszył System Nadzoru Ubezpieczeń
  Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała o uruchomieniu Systemu Nadzoru Ubezpieczeń - nowego elektronicznego systemu informacji o sektorze ubezpieczeń i reasekuracji. SNU funkcjonuje zarówno po stronie podmiotów rynku ubezpieczeniowego (zakładów ubezpieczeń, zakładów reasekuracji oraz brokerów), jak i po stronie Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF).
 • 9 grudnia 2009 r.
  Dopłaty do rolniczych ubezpieczeń
  Rząd szacuje, że w przyszłym roku ubezpieczeniami zostanie objęte 4,5 mln ha, a liczba ubezpieczonych zwierząt nie przekroczy 70 tys. sztuk. Na podstawie tych założeń przygotowane zostało rozporządzenie w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2010 r., zaakceptowane przez Radę Ministrów.
 • 7 grudnia 2009 r.
  KNF: Koszty najmu auta zastępczego pokrywa ubezpieczyciel
  Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) wydał komunikat w sprawie zwrotu kosztów najmu pojazdu zastępczego z komunikacyjnego ubezpieczenia OC. Celem rekomendacji zawartych w dokumencie jest ujednolicenie praktyki rynkowej w rozpatrywaniu tego typu roszczeń.
 • 26 listopada 2009 r.
  PZU wypłaca zaliczkę na poczet dywidendy
  W czwartek, 26 listopada PZU wypłaca swoim akcjonariuszom 12,75 mld zł w formie zaliczki na poczet dywidendy przewidywanej na koniec roku obrotowego 2009. Na jedną akcję przypada 147,65 zł zaliczki. Decyzja o wypłacie została podjęta przez zarząd spółki 1 października br.
 • 27 października 2009 r.
  Z końcem roku wzrośnie odpowiedzialność przewoźników lotniczych
  Jak informuje Urząd Lotnictwa Cywilnego, 30 grudnia br. wejdą w życie nowe, wyższe limity odpowiedzialności przewoźników lotniczych z tytułu przewozu pasażerów, bagażu, towarów oraz opóźnień, określone w art. 22 Konwencji o ujednoliceniu niektórych zasad dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego (Konwencja montrealska).
 • 19 października 2009 r.
  Pracodawcy przeciwko obowiązkowemu ubezpieczeniu chorobowemu dla przedsiębiorców
  – Ubezpieczenie chorobowe w odniesieniu do osób prowadzących pozarolniczą działalność powinno pozostać dobrowolne – przekonuje ekspert Konfederacji Pracodawców Polskich Adam Ambrozik. Do społecznych konsultacji trafił poselski projekt ustawy, rozszerzający listę osób podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu chorobowemu o osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby z nimi współpracujące, które są objęte obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnymi i rentowym. Organizacja sprzeciwia się nakładaniu dodatkowych zobowiązań na osoby prowadzące firmy.
 • 24 września 2009 r.
  KE przyjęła projekt wzmocnienia nadzoru finansowego w Unii
  Komisja Europejska zaakceptowała pakiet projektów aktów prawnych służących wzmocnieniu nadzoru nad sektorem finansowym w Europie. Celem udoskonalonych mechanizmów współpracy jest trwałe wzmocnienie stabilności finansowej w UE i dopilnowanie, aby wszędzie stosowano i egzekwowano w sposób spójny te same podstawowe przepisy techniczne. Ponadto mają one służyć identyfikacji problemów na wczesnym etapie oraz znacznemu zwiększeniu skuteczności wspólnego działania w sytuacjach nadzwyczajnych i przy rozwiązywaniu sporów między organami nadzoru.
 • 25 sierpnia 2009 r.
  Największy polski ubezpieczyciel osiągnął 2,4 mld zysku
  W I półroczu 2009 roku Grupa PZU osiągnęła zysk netto w kwocie 2,38 mld zł, zebrawszy w tym czasie  8,28 mld zł z tytułu składek ubezpieczeniowych. Największemu polskiemu ubezpieczycielowi udało się uzyskać wzrost składki w ubezpieczeniach grupowych na życie i ubezpieczeniach majątku. W ubezpieczeniach komunikacyjnych zanotowano spadek składki.
 • 15 lipca 2009 r.
  Gwarancje na ubezpieczenia kredytów eksportowych według nowych zasad
  Rząd przyjął projekt zmian w ustawie o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych. Zaproponowane rozwiązania umożliwią Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych SA (KUKE SA) ubezpieczanie kredytów i kontraktów eksportowych realizowanych przez przedsiębiorców powiązanych kapitałowo z przedsiębiorcami krajowymi, którzy pośredniczą w eksporcie towarów na zagranicznych rynkach. Do tej pory KUKE SA ubezpieczała jedynie eksport realizowany przez przedsiębiorców mających siedzibę w Polsce.
 • 25 czerwca 2009 r.
  Zysk ubezpieczycieli w I kwartale wyniósł blisko 1,5 mld zł
  Główny Urząd Statystyczny opublikował wyniki finansowe towarzystw ubezpieczeniowych w I kwartale 2009 roku. Dane wskazują, że 66 towarzystw prowadzących działalność w Polsce osiągnęło od stycznia do marca tego roku zysk wynoszący prawie półtora miliarda złotych. W tym samym czasie ubezpieczyciele zebrali składki na łączną kwotę ponad 13 mld zł i wypłacili odszkodowania i świadczenia w wysokości 9,5 mld zł. Kapitały własne zakładów ubezpieczeń przekroczyły 37,2 mld zł.
 • 5 maja 2009 r.
  Dobrowolne ubezpieczenia emerytalne i rentowe z I filaru
  Strata pracy czy wygaśnięcie umowy o pracę wiążą się z automatycznym ustaniem obowiązkowych ubezpieczeń społecznych. Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przestaje wpływać odprowadzana wcześniej przez pracodawcę comiesięczna składka na ubezpieczenia m.in. emerytalne i rentowe. ZUS daje jednak możliwość dobrowolnych ubezpieczeń — można więc samemu wpłacać pieniądze na przyszłą emeryturę bądź rentę. Z małym zastrzeżeniem: wszelkich formalności należy dopełnić w odpowiednim terminie.
 • 16 marca 2009 r.
  KNF do ubezpieczycieli: Konieczne wzmocnienie kapitałowe i ostrożność w inwestycjach
  Zamiary zakładów ubezpieczeń dotyczące podziału zysku finansowego oraz ich działalność lokacyjna w świetle obecnej sytuacji na rynkach finansowych były głównymi tematami dyskusji podczas spotkania przedstawicieli Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego z członkami zarządów kilkunastu największych firm ubezpieczeniowych działających w Polsce.
 • 19 grudnia 2008 r.
  KNF: Wypłacalność ubezpieczycieli niezagrożona
  Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała informację na temat wypłacalności zakładów ubezpieczeń, opracowaną na podstawie danych finansowych według stanu na 30 września 2008 r. W trzech przypadkach stwierdzono naruszenia prawa w zakresie wysokości środków własnych, którymi powinni dysponować ubezpieczyciele. Uchybienia te nie zagrażają jednak wypłacalności towarzystw.
 • 15 października 2008 r.
  Zakłady reasekuracji — projekt ustawy
  Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz niektórych innych ustaw przedłożony przez ministra finansów. Rząd chce, aby na polskim rynku ubezpieczeniowym można było zakładać nowe instytucje finansowe — zakłady reasekuracji, które będą mogły wykonywać działalność w formie spółki akcyjnej, towarzystwa wzajemnej reasekuracji albo spółki europejskiej.
 • 22 września 2008 r.
  Do końca czerwca ubezpieczyciele zarobili prawie 5 mld zł
  Blisko 70 działających w Polsce towarzystw ubezpieczeniowych osiągnęło na koniec pierwszego półrocza tego roku blisko 5 mld zł zysku brutto przy składkach zebranych w kwocie ok. 30 mld zł. Spadły zyski firm sprzedających ubezpieczenia na życie, wzrosły — ubezpieczycieli oferujących pozostałe polisy osobowe i majątkowe.
 • 15 września 2008 r.
  System ubezpieczeń na wypadek klęsk żywiołowych
  Polska Izba Ubezpieczeń i MSWiA opracują wspólnie kompleksowy system ubezpieczeń na wypadek klęsk żywiołowych. Zapowiedź taka padła w ubiegłym tygodniu po specjalny spotkaniu w siedzibie resortu.
 • 4 lipca 2008 r.
  „Podatek Religi” tylko do końca października?
  Ministerstwo Zdrowia przekazało do konsultacji społecznych projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, na mocy której wprowadzono w ubiegłym roku tzw. podatek Religi. Rozwiązanie krytykowane przez ubezpieczycieli zastąpi zasada, że za leczenie poszkodowanych osób będą płacić sprawcy wypadków.
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ]następna »

Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach