Piątek, 19 I 2018 r.
Nr 14/2018 (2353)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 

U / Unia Europejska - (433) 

 • 30 marca 2011 r.
  Polska prezydencja w UE – priorytety w dziedzinie energetyki
  Polska przedstawiła Komisji Europejskiej propozycje nowych rozwiązań w zakresie zewnętrznej polityki energetycznej. Obejmują one utworzenie mechanizmu koordynacji, czyli uzgadniania działań wszystkich instytucji unijnych odpowiedzialnych za energetykę, a także solidarności, czyli wsparcia ze strony instytucji UE w dotyczących energii dwustronnych negocjacjach państw członkowskich z partnerami spoza Wspólnoty.  
 • 28 marca 2011 r.
  Pakt Euro Plus z udziałem Polski
  Podczas ubiegłotygodniowego szczytu Rady Unii Europejskiej Polska przystąpiła do Paktu Euro Plus, który zakłada zbliżanie narodowych, makroekonomicznych polityk państw członkowskich zwłaszcza w takich dziedzinach jak konkurencyjność, innowacyjność, zatrudnienie, stabilność finansów publicznych i koordynacja podatkowa.  
 • 25 marca 2011 r.
  Gry hazardowe w Internecie – przegląd przepisów w UE
  W Unii Europejskiej istnieje oficjalnie blisko 15 tys. stron internetowych oferujących gry hazardowe, ich łączne roczne przychody w 2008 r. przekroczyły 6 mld euro, a w 2013 r. wyniosą dwukrotnie. Komisja Europejska rozpoczęła przegląd przepisów dotyczących tej dziedziny – m.in. zezwoleń, powiązanych usług internetowych, płatności, celów związanych z interesem publicznym oraz walki z oszustwami. Krajowe ramy prawne obowiązujące w tym obszarze w poszczególnych państwach UE znacząco się różnią.  
 • 25 marca 2011 r.
  Unijna debata z pracownikami i pracodawcami
  Przedstawiciele władz Unii Europejskiej spotkali się z reprezentantami europejskich pracowników i pracodawców podczas trójstronnego szczytu społecznego. Przedmiotem dyskusji był wpływ konsolidacji fiskalnej i budżetowej na rynek pracy i wzrost gospodarczy, a także rola partnerów społecznych w zarządzaniu. Szczyt poprzedził wiosenną sesję Rady Europejskiej, podczas której, zgodnie z oczekiwaniami, ma zapaść zgoda co do działań wobec kryzysu gospodarczego, m.in. wprowadzenia nowej struktury zarządzania i kluczowych reform strukturalnych.  
 • 18 marca 2011 r.
  Zwalczanie nadużyć finansowych w UE – propozycja reformy
  Komisja Europejska przyjęła wniosek w sprawie reformy Europejskiego Urzędu Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF). Jej celem jest poprawa wydajności i skuteczności Urzędu, przy jednoczesnym zagwarantowaniu mu niezależności dochodzeniowej. Od momentu powstania w 1999 r. OLAF przeprowadził ponad 4,5 tys. dochodzeń i przyczynił się do zapewnienia budżetowi UE ochrony przed nadużyciami finansowymi.  
 • 16 marca 2011 r.
  Polska prezydencja w UE – cele gospodarcze
  Wzmocnienie wzrostu gospodarczego przez rozwój rynku wewnętrznego, w tym rynku elektronicznego, a także wykorzystanie unijnego budżetu do budowy konkurencyjnej Europy będą najważniejszymi gospodarczymi celami polskiej prezydencji w Unii Europejskiej – postanowił rząd. Rada Ministrów na wniosek pełnomocnika rządu ds. przygotowania organów administracji rządowej i sprawowania przez RP przewodnictwa w Radzie UE przyjęła „Program polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r.”.  
 • 11 marca 2011 r.
  Otwarcie rynków pracy: Do Niemiec wyjedzie nawet 400 tys. Polaków
  Od 1 maja 2011 r. Polacy będą mogli bez ograniczeń podejmować pracę w Niemczech, Austrii i w Szwajcarii. Tylko do pracy w Niemczech może wyjechać 300-400 tys. naszych osób. Zatrudnienie będą mogli znaleźć głównie pracownicy z wykształceniem technicznym, np. elektrycy, elektronicy, inżynierowie budowlani – mówili uczestnicy konferencji “Otwarcie rynków pracy – szanse i zagrożenia”, którą zorganizowały Polskie Forum HR i Polsko Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa.
 • 7 marca 2011 r.
  Będą ułatwienia w rejestracji samochodu w UE?
  Komisja Europejska chce uproszczenia formalności i warunków rejestracji pojazdów zarejestrowanych wcześniej w innym państwie członkowskim. Na ułatwieniach mają skorzystać m.in. firmy użytkujące pojazdy zarejestrowane na terenie Wspólnoty, ale poza krajem ich głównej siedziby.  
 • 1 marca 2011 r.
  Unijne obligacje infrastrukturalne – projekt Europa 2020
  Komisja Europejska rozpoczęła publiczne konsultacje na temat wprowadzenia obligacji na sfinansowanie projektu Europa 2020, którego celem jest zwiększenie nakładów na inwestycje zgodne z unijnymi priorytetami rozwoju do końca obecnej dekady. Obligacje mają pomóc prywatnym firmom na rynku kapitałowym w przyciągnięciu środków od takich inwestorów jak fundusze emerytalne i firmy ubezpieczeniowe. Inicjatywa jest wspólnym przedsięwzięciem KE i Europejskiego Banku Inwestycyjnego.  
 • 17 lutego 2011 r.
  Transport drogowy: Jednakowe prawa pasażerów w UE
  Parlament Europejski przyjął rozporządzenie w sprawie praw pasażerów korzystających z transportu drogowego. Podróżujący autobusami i autokarami, a w szczególności osoby niepełnosprawne oraz osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, będą mogli korzystać z nowych praw chroniących ich w czasie podróży na terytorium całej Unii Europejskiej. Rozporządzenie zostanie opublikowane w połowie tego roku i wejdzie w życie dwa lata po dacie publikacji.  
 • 10 lutego 2011 r.
  Badania i innowacje w UE: Zmiany w systemie finansowania
  Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje w sprawie zmian w unijnym systemie finansowania badań i innowacji. Ich celem jest ułatwić uczestnictwo w systemie, zwiększyć jego wkład w naukę i gospodarkę oraz opłacalność. Przewiduje się, że proponowane wspólne ramy strategiczne w tej dziedzinie będą obejmować bieżący program ramowy w zakresie badań (7PR), program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji oraz Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT). Tak powstanie zbiór instrumentów, obejmujący pełny proces rozwoju innowacji, począwszy od badań podstawowych po etap wprowadzania innowacyjnych produktów i usług na rynek.  
 • 20 stycznia 2011 r.
  Unijny budżet 2012 – prace rozpoczęte
  Polska będzie odpowiedzialna za przeprowadzenie rocznej procedury uchwalania budżetu na przyszły rok – poinformowało Ministerstwo Finansów. Przedstawiciele polskiego rządu biorą już udział w pracach Komitetu Budżetowego Rady UE prowadzonych pod przewodnictwem prezydencji węgierskiej, które polegają na określeniu wytycznych do budżetu ogólnego na rok 2012.  
 • 13 stycznia 2011 r.
  Priorytety gospodarcze UE na 2011 r.
  Europa ogłosiła plan przeciwdziałania kryzysowi i przyspieszenia wzrostu gospodarczego w 2011 r. Tak zwane roczne sprawozdanie gospodarcze wskazuje drogę, którą Europa powinna podążać w najbliższym roku oraz opisuje dziesięć rodzajów działań mających na celu wzmocnienie stabilności makroekonomicznej, konsolidacji budżetowej, jak również realizację reform strukturalnych oraz inicjatyw sprzyjających wzrostowi gospodarczemu.  
 • 7 stycznia 2011 r.
  Estonia weszła do strefy euro
  Od początku stycznia w Estonii obowiązuje nowa waluta – euro. Przez pierwsze 2 tygodnie 2011 r. w Estonii równolegle używana będzie jeszcze stara waluta. Po tym czasie euro stanie się jedynym legalnym środkiem płatniczym. W celu oswojenia Estończyków z nową walutą, ceny podawane są w obu walutach już od lipca 2010 r. – taki stan rzeczy utrzymany zostanie do dnia 20 czerwca 2011 r. W ostatnich latach do strefy euro wstąpiły także: Słowenia (2007 r.),Cypr i Malta (2008 r.) oraz Słowacja (2009 r.).
 • 5 stycznia 2011 r.
  Węgry objęły prezydencję w Unii Europejskiej
  1 stycznia 2011 r. Węgry objęły, po Hiszpanii i Belgii, przewodnictwo w Radzie UE – będą sprawować prezydencję po raz pierwszy. Rząd Viktora Orbana chce skupić się przede wszystkim na kwestiach związanych z: zapewnieniem stabilności gospodarki państw Unii, bezpieczeństwem energetycznym, dalszym rozszerzeniem UE i integracją Romów.
 • 20 grudnia 2010 r.
  Tusk chwali perspektywę budżetową UE
  Podczas dwudniowego szczytu Rady Europejskiej (16-17 grudnia) debatowano m.in. o przyszłym budżecie Unii Europejskiej na lata 2013-2020. Premier Donald Tusk pozytywnie ocenił przebieg szczytu oraz przyjęte na nim wnioski końcowe dotyczące wieloletniej perspektywy budżetowej. Według przyjętych ustaleń, Komisja Europejska powinna opracować odpowiednie propozycje do połowy 2011 roku.
 • 16 grudnia 2010 r.
  Transgraniczne sprawy sądowe w UE: Komisja proponuje uproszczenie procedur
  Komisja Europejska chce zniesienia procedury „exequatur” polegającej na zatwierdzeniu przez sąd jednego kraju UE orzeczenia sądu innego państwa członkowskiego i nadaniu mu klauzuli wykonalności. Reforma ta ma spowodować oszczędności rzędu 48 mln euro, a także ułatwić transgraniczne stosunki handlowe, w szczególności małym i średnim przedsiębiorstwom. Procedura „exequatur” jest przeprowadzana w całej UE ponad 10 tys. razy rocznie.  
 • 16 grudnia 2010 r.
  UE chce upowszechnienia e-administracji
  Komisja Europejska przedstawiła program poszerzenia zakresu oraz podniesienia jakości usług oferowanych przez administracje państw członkowskich za pośrednictwem Internetu. W ciągu najbliższych pięciu lat obywatele i przedsiębiorcy w UE mają zyskać możliwość korzystania z internetowych rozwiązań umożliwiających rejestrację firmy, złożenie wniosku o świadczenia z zabezpieczenia społecznego lub złożenie oferty przetargowej na dostawę towarów bądź świadczenie usług na rzecz administracji publicznych.  
 • 15 grudnia 2010 r.
  Ochrona konkurencji: KE ułatwia zawieranie porozumień kooperacyjnych
  Komisja Europejska zmieniła zasady oceny porozumień kooperacyjnych między konkurentami. Tak zwane horyzontalne porozumienia kooperacyjne są zawierane przez przedsiębiorstwa w wielu branżach w celu osiągnięcia efektu synergii. Zaproponowane przez KE regulacje aktualizują i dodatkowo wyjaśniają stosowanie zasad konkurencji w tym obszarze, dzięki czemu przedsiębiorstwa będą mogły lepiej ocenić, czy ich porozumienia kooperacyjne są zgodne z prawem. Zmiany dotyczą głównie kwestii normalizacji, wymiany informacji oraz badań naukowych i rozwoju.  
 • 13 grudnia 2010 r.
  UE: Inicjatywy Regionalne w energetyce
  Komisja Europejska przedstawiła nową koncepcję regionalnej współpracy energetycznej między krajami Unii Europejskiej. W dokumencie „Przyszła rola Inicjatyw Regionalnych” zaproponowano plan działań do 2015 r., którego realizacja ma się przyczynić do efektywniejszego zintegrowania rynku energii w Europie. Propozycje Komisji przewidują m.in. wprowadzenie zmian w obecnej strukturze regionalnych rynków gazu.  
 • 13 grudnia 2010 r.
  Rolnictwo w UE: Uporządkowanie reguł dotyczących zapewnienia jakości
  Komisja Europejska przyjęła pakiet rozwiązań, które mają zagwarantować konsumentom wysoką jakość żywności, a rolnikom - uczciwą cenę. W pakiecie po raz pierwszy zebrano kompleksowe normy dotyczące systemów certyfikacji, określeń dotyczących wartości dodanej produktów rolnych o pewnych cechach, a także standardów, jakie powinny spełniać produkty.  
 • 9 grudnia 2010 r.
  Usługi finansowe: Zaostrzenie sankcji za naruszenia unijnych przepisów
  Komisja Europejska przedstawiła propozycję wzmocnienia sankcji w branży usług finansowych na terenie Wspólnoty. Obecnie przepisy w tej dziedzinie znacznie się różnią w poszczególnych państwach członkowskich i często nie są wystarczająco skuteczne w zniechęcaniu do potencjalnych naruszeń prawa. KE wskazała obszary wymagające usprawnień i zaproponowała działania, jakie można podjąć na poziomie UE w celu osiągnięcia większej zbieżności i skuteczności systemów kar. Konsultacje w tej sprawie potrwają do 19 lutego 2011 r.  
 • 9 grudnia 2010 r.
  Wyższe opłaty za roaming w UE znikną do 2015 r.
  Wciąż nie istnieje konkurencyjny jednolity rynek usług roamingowych w telefonii komórkowej, a operatorzy zazwyczaj ustalają ceny za roaming na poziomie zbliżonym do pułapów cen regulowanych i pobierają niezasadnie wysokie marże za te usługi – ustaliła Komisja Europejska. Rozpoczęła więc gromadzenie opinii klientów sieci komórkowych, przedsiębiorstw, operatorów telekomunikacyjnych i organów publicznych na temat unijnego rynku usług roamingowych. Do 2015 r. ma zostać całkowicie zniwelowana różnica między opłatami za roaming w UE i taryfami krajowymi.  
 • 3 grudnia 2010 r.
  Wzrost PKB w UE nieznacznie przyspieszył
  Z 2 proc. w drugim kwartale do 2,2 proc. w okresie lipiec-wrzesień br. przyspieszył w ujęciu rocznym wzrost gospodarczy w Unii Europejskiej – wynika z najnowszych danych Eurostatu. Dla porównania, PKB strefy euro w trzecim kwartale rósł nieco wolniej niż w drugim – jego dynamika spadła z 2 do 1,9 proc. rok do roku. Najszybciej rozwijała się gospodarka Szwecji, gdzie roczna dynamika PKB wyniosła 6,8 proc.  
 • 2 grudnia 2010 r.
  Przygotowania do zmiany unijnego systemu podatku VAT
  Komisja Europejska rozpoczęła społeczne konsultacje dotyczące ulepszenia unijnego systemu podatku od wartości dodanej (VAT). Ich celem jest umożliwienie wszystkim zainteresowanym stronom - obywatelom, przedsiębiorcom i państwom członkowskim - wyrażenia opinii na temat istniejących problemów związanych z tym podatkiem oraz sposobów ich rozwiązania. Komisja wykorzysta zgłoszone uwagi, aby opracować projekt stabilniejszego i skuteczniejszego systemu podatku VAT.  
 • 30 listopada 2010 r.
  Prognoza gospodarcza dla UE na lata 2010-2012
  W latach 2010-11 PKB Unii Europejskiej ma wzrosnąć o około 1,75 proc., a w roku 2012 przewidywany jest wzrost w granicach 2 proc. - wynika z najnowszej prognozy Komisji Europejskiej dla unijnej gospodarki. Zgodnie z przewidywaniami KE, z powodu światowego spowolnienia gospodarczego i zapowiadanej konsolidacji fiskalnej pod koniec bieżącego roku i w roku 2011 należy się spodziewać wyhamowania aktywności gospodarczej, będzie ona jednak ponownie rosnąć w roku 2012 dzięki wzmocnieniu się popytu prywatnego.  
 • 30 listopada 2010 r.
  Lepsze nastroje przedsiębiorców w UE
  W listopadzie wskaźnik nastrojów gospodarczych (ang. Economic Sentiment Indicator - ESI) wzrósł zarówno w Unii Europejskiej, jak i w strefie euro – podała Komisja Europejska. Wartość ESI zwiększyła się zdecydowanie - o 1,3 pkt do 105,2 w całej Wspólnocie i o 1,5 pkt do 105,3 w strefie euro. Decydujący wpływ na taki wynik miała silna poprawa nastrojów w Niemczech.  
 • 29 listopada 2010 r.
  Nowy projekt budżetu UE na 2011 r.
  Środki na płatności w kwocie 126,5 mld euro, czyli o 2,9 proc. wyższe niż w 2010 r., zakłada przyjęty przez Komisję Europejską nowy projekt budżetu UE na przyszły rok. Wcześniejszy projekt został odrzucony przez Radę Europejską w efekcie fiaska negocjacji prowadzonych z Parlamentem Europejskim w ramach tzw. procedury pojednawczej. Komisja przekazała nowy projekt budżetu na rok 2011 do Parlamentu Europejskiego i Rady, które na tej podstawie powinny osiągnąć porozumienie.  
 • 29 listopada 2010 r.
  Aktywność zawodowa w UE – za 10 lat będzie pracować 3/4 osób w wieku produkcyjnym?
  Zwiększenie elastyczności rynków pracy, wyposażenie pracowników w kwalifikacje, jakich potrzebują, poprawa warunków pracy oraz wsparcie tworzenia nowych miejsc zatrudnienia – to najważniejsze cele ogłoszonej przez Komisję Europejską inicjatywy „Nowe umiejętności w nowych miejscach pracy”. Komisja planuje zrealizować swój program do 2014 r., a jego efektami - w perspektywie roku 2020 - ma być zapewnienie, by 75 proc. osób w wieku od 20 do 64 lat miało pracę.  
 • 18 listopada 2010 r.
  Infrastruktura energetyczna UE: Mapa priorytetowych sieci energetycznych i gazociągów
  Komisja Europejska przedstawiła priorytety dotyczące infrastruktury energetycznej na kolejne dwie dekady, mające na celu dostosowanie sieci do wymogów związanych z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania rynku wewnętrznego. Komisja określiła priorytetowe korytarze unijne na potrzeby przesyłu energii elektrycznej, ropy i gazu. Zaproponowana mapa będzie stanowić podstawę przyszłych decyzji dotyczących udzielania pozwoleń i finansowania konkretnych projektów UE.  
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ]następna »

Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach