Piątek, 16 II 2018 r.
Nr 31/2018 (2370)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 

Z / zasiłki i świadczenia - (64) 

 • 15 lutego 2011 r.
  Za dwa tygodnie zmiana wysokości zasiłku pogrzebowego
  Od 1 marca 2011 r. zasiłek pogrzebowy będzie przysługiwał w stałej wysokości 4 tys. zł -  przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Tym samym przestanie obowiązywać przepis ustawy o emeryturach i rentach z FUS, zgodnie z którym kwota zasiłku pogrzebowego jest wypłacana w wysokości 200 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału.  
 • 17 listopada 2010 r.
  Zasiłek pielęgnacyjny – przepisy niezgodne z konstytucją
  Trybunał Konstytucyjny, po rozpoznaniu pytania prawnego Naczelnego Sądu Administracyjnego, orzekł, że art. 24 ust. 3a ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym od 14 stycznia 2006 r. do 1 stycznia 2009 r. jest niegodny z konstytucją. Kwestionowana regulacja dotyczy terminu ponownego przyznania zasiłku pielęgnacyjnego po utracie ważności orzeczenia o niepełnosprawności, a następnie jej przywróceniu w postępowaniu odwoławczym przed sądem.
 • 29 października 2010 r.
  Zasiłek pogrzebowy przysługuje czasem po upływie roku od śmierci bliskiego
  Uniemożliwienie przyznania zasiłku pogrzebowego osobom, które złożyły wniosek o to świadczenie po upływie 12 miesięcy od dnia zgonu osoby, po której on przysługuje, jest niezgodne z ustawą zasadniczą – stwierdził Trybunał Konstytucyjny. Orzeczenie zostało wydane w odpowiedzi na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Opolu - Wydział V Pracy i Ubezpieczeń Społecznych dotyczące zasad przyznawania zasiłku pogrzebowego.
 • 29 października 2010 r.
  Dostęp Polaków do świadczeń w Wielkiej Brytanii – zastrzeżenia KE
  Komisja Europejska wezwała Wielką Brytanię do zniesienia dyskryminujących warunków dotyczących prawa pobytu dla pracowników, które pozbawiają obywateli Polski oraz siedmiu innych państw członkowskich (Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Polski, Słowacji, Słowenii i Węgier), które weszły do UE w 2004 r., niektórych świadczeń społecznych. Komisja uważa, że te dyskryminujące zasady są sprzeczne z przepisami przejściowymi dotyczącymi swobodnego przepływu pracowników i z obowiązkiem zapewnienia równego traktowania bez względu na obywatelstwo.
 • 8 września 2010 r.
  Podatek pielęgnacyjny – ukryta podwyżka składki zdrowotnej?
  Wprowadzenie nowej daniny – podatku pielęgnacyjnego – zaproponowali senatorowie Platformy Obywatelskiej. Nowe obciążenie w wysokości 1 proc. wynagrodzenia płaciliby wszyscy pracujący. Miałoby ono być przeznaczone na pomoc osobom potrzebującym stałej opieki. Zasiłek pielęgnacyjny w postaci czeków przysługiwałby jednak tylko osobom niesprawnym. Według eksperta PKPP Lewiatan, byłaby to ukryta podwyżka składki na ubezpieczenie zdrowotne.
 • 14 lipca 2010 r.
  Zmiany w zasiłkach i alimentach
  Sposobu ustalania prawa do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego dotyczą propozycje zmian zawarte w założeniach do projektów nowelizacji ustaw, które mają stanowić realizację orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 30 czerwca 2009 r. W ustawie o świadczeniach rodzinnych zaproponowano m.in. zmianę definicji dochodu w części dotyczącej dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 • 28 czerwca 2010 r.
  Komisja Trójstronna o waloryzacji, zasiłkach i płacy minimalnej
  W ubiegłym tygodniu Trójstronna Komisja ds. Społeczno-Gospodarczych podjęła uchwałę w sprawie weryfikacji kwot dochodowych uprawniających do świadczeń z pomocy społecznej. Ponadto podczas posiedzenia zostały omówione m.in. kwestie waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych w 2011 r. oraz wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2011 r.
 • 9 czerwca 2010 r.
  Przychody i zasiłki – ZUS opublikował nowe wskaźniki
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych podał nowe kwoty przychodu odpowiadające 70 i 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał br., stosowane przy zawieszaniu albo zmniejszaniu niektórych emerytur i rent. Opublikowano także nowy wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego, informację o wysokości przychodu odpowiadającego 30 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za I kwartał oraz o nowej kwocie zasiłku pogrzebowego.
 • 1 czerwca 2010 r.
  Zasiłek opiekuńczy z ZUS w razie zamknięcia przedszkola
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że w sytuacji, gdy z powodu zamknięcia przedszkola lub żłobka rodzice muszą sami zająć się dzieckiem, mogą się starać o wypłatę zasiłku opiekuńczego. Zasiłek ten wynosi 80 proc. wysokości wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne.
 • 16 kwietnia 2010 r.
  Wypadki przy pracy i choroby zawodowe powstałe w szczególnych okolicznościach
  O świadczenia wypadkowe mogą się starać osoby, które uległy wypadkowi lub chorobie zawodowej powstałym w szczególnych okolicznościach. Rodzaje tych wypadków i zasady przyznawania świadczeń określa ustawa z 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach.
 • 15 kwietnia 2010 r.
  Zmniejszanie lub zawieszanie świadczeń wypadkowych
  Osoby pobierające świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych mogą, podobnie jak inni renciści, podejmować dodatkową pracę. Osoby te powinny mieć jednak świadomość, że istnieją limity co do wysokości osiąganego przez nie przychodu.
 • 15 kwietnia 2010 r.
  Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
  Osoby, które uległy wypadkowi przy pracy albo chorobie zawodowej, mają prawo do tzw. świadczeń wypadkowych. Świadczenia te wypłacane są przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Artykuł przedstawia warunki nabywania prawa do świadczeń wypadkowych oraz zasady i tryb ich przyznawania.
 • 13 kwietnia 2010 r.
  Ile można dorobić do emerytury i renty
  Jesteś emerytem lub rencistą? Dorabiasz? Sprawdź, jak dorabiać bezpiecznie i zgodnie z prawem. Pamiętaj, że jeśli pobierasz emeryturę lub rentę i dorabiasz w ramach np. umowy o pracę czy zlecenia, musisz pilnować swoich przychodów. Jeśli zarobisz więcej niż ustalony limit, ZUS obetnie lub zawiesi twoje świadczenie.
 • 7 kwietnia 2010 r.
  Świadczenie przedemerytalne
  Kwestie związane z przyznawaniem świadczeń przedemerytalnych reguluje ustawa z 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych. Obecnie świadczenie to wynosi 841,17 zł i jest wypłacane przez ZUS. O tym, komu należą się pieniądze w ramach świadczenia, kiedy i jak się o nie starać, piszemy poniżej.
 • 12 sierpnia 2009 r.
  Zasiłki rodzinne: Kryterium dochodowe bez zmian
  Kwota dochodu, która upoważnia do starania się o zasiłek rodzinny, pozostanie bez zmian, jednocześnie zwiększeniu ulegną kwoty niektórych świadczeń – postanowił rząd. We wtorek Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę do ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych.
 • 3 sierpnia 2009 r.
  Dokładniejsze kontrole zwolnień chorobowych
  Od stycznia do czerwca o ponad ¼ wzrosła liczba dni, na które wystawiono ubezpieczonym w ZUS zwolnienia lekarska, a kwota świadczeń wypłaconych z tego tytułu zwiększyła się o ponad 40 proc. Dane dotyczące absencji chorobowej oraz zasiłków w I półroczu tego roku skłoniły Zakład Ubezpieczeń Społecznych do podjęcia specjalnych działań. Od 1 sierpnia ZUS rozpoczął realizację programu "Zintensyfikowana kontrola absencji chorobowej".
 • 9 lipca 2009 r.
  Kredyt na odbudowę, dłuższe terminy wypłaty zasiłków
  Będzie rządowa pomoc dla Zakładu Przetwórstwa Mięsnego JBB, największej tego typu firmy w województwie mazowieckim, której część produkcyjna, magazyny i chłodnie spłonęły w ubiegłym tygodniu w pożarze. Wsparcie w odbudowie zakładu i zapewnieniu środków na zasiłki dla zwalnianych pracowników zapowiedział premier.
 • 1 lipca 2009 r.
  TK o zasadach przyznawania zasiłku rodzinnego
  Trybunał Konstytucyjny orzekł, że § 17 ust. 2 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne jest niezgodny z ustawą zasadniczą oraz art. 23 ust. 5 i art. 5 ust. 4 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
 • 1 lipca 2009 r.
  Korekta przepisów dotyczących stałych zasiłków z pomocy społecznej
  Rada Ministrów przyjęła projekt zmian w ustawie o pomocy społecznej. W projekcie nowelizacji ustawy zmieniono przepisy zakwestionowane przez Trybunał Konstytucyjny. Jego zdaniem ustawodawca nie traktował równo wszystkich podmiotów, których dotyczył art. 150 ustawy o pomocy społecznej.
 • 8 czerwca 2009 r.
  ETS o świadczeniu dla poszukujących pracy
  Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że poszukujący pracy, który wykazał, że posiada rzeczywisty związek z rynkiem pracy państwa członkowskiego, może korzystać ze świadczenia pieniężnego mającego na celu ułatwienie dostępu do zatrudnienia. Niezależnie od kwalifikacji przyjętej w ustawodawstwie krajowym, takie świadczenie nie jest „pomocą społeczną”, której państwa członkowskie mogą odmówić poszukującym pracy.
 • 4 czerwca 2009 r.
  Ponad ¼ unijnego PKB pochłaniają wydatki na cele socjalne
  Wydatki na ochronę socjalną w 2006 roku stanowiły w Unii Europejskiej 26,9 proc. PKB – podał Eurostat. Wskaźnik ten wynosił 27,1 proc. w latach 2004-2005 i 27,2 proc. w roku 2003. Średnia dla UE27 nie odzwierciedla jednak dużych różnic w wydatkach na cele socjalne, jakie utrzymują się pomiędzy państwami członkowskimi.
 • 30 marca 2009 r.
  Lewiatan: Niedoskonały projekt zmian w przepisach o świadczeniach chorobowych
  Wprowadzenia przejrzystych i precyzyjnych kryteriów uwzględniania poszczególnych składników wynagrodzenia w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych oczekuje Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan od autorów opracowywanej właśnie nowelizacji przepisów dotyczących tej kwestii. Według przedsiębiorców, przekazany do zaopiniowania projekt jest niejednoznaczny i może budzić kolejne wątpliwości interpretacyjne.
 • 3 lutego 2009 r.
  ZUS: Efekty kontroli zwolnień lekarskich w 2008 r.
  78,4 mln zł zaoszczędził w ubiegłym roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych w 2008 r., obniżając lub cofając wypłatę świadczeń z ubezpieczenia w wyniku kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy oraz wykorzystania zwolnień lekarskich. W tym samym czasie ZUS wypłacił zasiłki chorobowe na kwotę 4,9 mld zł.
 • 16 października 2008 r.
  ZUS wyrówna zasiłki do trzech lat wstecz
  W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego Zakład Ubezpieczeń Społecznych i płatnicy składek muszą przeliczyć podstawę wymiaru zasiłków wypłaconych pracownikom w ostatnich trzech latach; w niektórych przypadkach przeliczenie będzie dotyczyło nawet dłuższego okresu — wyjaśnia w inetrnetowym serwisie ZUS-u Hanna Perło, dyrektorka departamentu zasiłków centrali ZUS-u.
 • 3 października 2008 r.
  Unia Europejska wspiera walkę z ubóstwem
  Komisja Europejska zaproponowała zestaw wspólnych zasad, którymi mają kierować się państwa UE, opracowując strategie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Zalecenia opierają się na trzech osiach przewodnich: wspieraniu dochodów, rynku pracy sprzyjającym integracji społecznej oraz równym dostępie do usług wysokiej jakości.
 • 2 września 2008 r.
  Niższy zasiłek pogrzebowy
  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego poinformowała, że od 1 września została obniżona kwota zasiłku pogrzebowego. Zmianie uległa także wysokość kwot decydujących o zmniejszeniu lub zawieszeniu rent i emerytur rolniczych.
 • 11 sierpnia 2008 r.
  Podstawa wymiaru zasiłków: ZUS realizuje orzeczenie TK
  ZUS przedstawił nowe zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków zgodne z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przepisów ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Według TK w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego należy uwzględniać składniki wynagrodzenia, od których pracownik uiścił składkę na ubezpieczenie chorobowe, mimo że nie są mu wypłacane za okres pobierania zasiłku chorobowego.
 • 8 sierpnia 2008 r.
  Blisko 40 mln zł oszczędności na zwolnieniach lekarskich
  Łącznie 38,3 mln zł wyniosły oszczędności na wypłacie świadczeń z ubezpieczenia chorobowego w wyniku interwencji Zakład Ubezpieczeń Społecznych w I półroczu 2008 r. To efekt kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy oraz wykorzystania zwolnień lekarskich.
 • 25 czerwca 2008 r.
  Jest składka, powinien być wyższy zasiłek
  W podstawie wymiaru zasiłku chorobowego powinny być uwzględniane wypłacone składniki wynagrodzenia, od których pracownik uiścił składkę na ubezpieczenie chorobowe, jeśli składniki te nie są wypłacane w okresie pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby — orzekł Trybunał Konstytucyjny.
 • 16 czerwca 2008 r.
  ZUS: Limity i wskaźniki
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował informację o nowej wysokości dopuszczalnych kwot zarobków dla osób pobierających emerytury i renty, a także o wskaźniku waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ]następna »

Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach