Piątek, 23 II 2018 r.
Nr 36/2018 (2375)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 

Z / zamówienia publiczne - (52) 

 • 30 marca 2011 r.
  Nowa ustawa o zamówieniach publicznych ułatwia szantażowanie wykonawców?
  Nowelizacja ustawy o zamówieniach publicznych, która czeka już tylko na podpis prezydenta, przewiduje, że zamawiający ma otrzymać instrument nacisku na firmy, a wykonawca nie będzie miał żadnego głosu w sporze z zamawiającym – uważa PKPP Lewiatan. Według pracodawców, rynek zamówień publicznych psuje również stosowanie najniższej oferowanej ceny jako jedynego kryterium wyboru wykonawców.  
 • 28 lutego 2011 r.
  BCC krytykuje projekt zmian w ustawie o zamówieniach publicznych
  Przyjęcie zmian w prawie zamówień publicznych, nad którymi pracuje Sejm, będzie oznaczało dyktat zamawiających – uważa Business Centre Club. Organizacja krytycznie ocenia zwłaszcza artykuł 24 projektu ustawy, który na nowo określa przesłanki wykluczenia wykonawców z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  
 • 22 lutego 2011 r.
  Odwołania od orzeczeń w sprawie przetargów zbyt kosztowne?
  Istotnego obniżenia wysokości opłat za wpis oraz za skargę do sądu na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej w sprawie odwołania od wyniku postępowania przetargowego domagają się Pracodawcy RP. Zdaniem organizacji, przyspieszenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, co usprawniło rozstrzyganie przetargów, odbywa się kosztem ograniczania konkurencji i eliminowania części potencjalnych wykonawców.  
 • 14 lutego 2011 r.
  Zamówienia publiczne – oszczędności dzięki centralnym przetargom
  Organizowane w tym roku przez Centrum Usług Wspólnych przetargi, m.in. na usługi telefonii mobilnej i zabezpieczenie floty samochodów, mają przynieść około 30 mln zł oszczędności, przy szacowanym koszcie zamówień rzędu 60-75 mln zł – podał rząd. 10 lutego projekt ogłoszenia pierwszego centralnego przetargu został przesłany do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, gdzie powinien zostać opublikowany w ciągu najbliższych kilku dni.  
 • 4 lutego 2011 r.
  Przetargi: Firmy niechętne nowym przepisom o zamówieniach publicznych
  Kolejna organizacja zrzeszająca przedsiębiorców krytykuje poselski projekt nowelizacji prawa zamówień publicznych. Proponowane zmiany przewidują wykluczenie z przetargów firm-wykonawców z powodu zakończenia współpracy, za które zamawiający obwinia wykonawcę. – Autorzy projektu nie dostrzegają, że okoliczności wypowiedzenia umowy kształtuje sam zamawiający – zwraca uwagę PKPP Lewiatan.  
 • 2 lutego 2011 r.
  Zamówienia publiczne: Przedsiębiorcy protestują przeciwko zatrzymywaniu wadium
  Praktyka zatrzymywania wadium wykonawców, którzy przegrali w postępowaniu przetargowym, jest wykorzystana przez zamawiających jako źródło dodatkowych dochodów – uważają przedsiębiorcy i domagają się zmiany przepisów prawa zamówień publicznych. Obecnie, aby odzyskać pieniądze, przegrany w przetargu wykonawca musi zaskarżyć wybór najkorzystniejszej oferty, a także wykluczenie z przetargu i zatrzymanie wadium.  
 • 28 stycznia 2011 r.
  Rządowe zakupy o połowę tańsze dzięki Centrum Usług Wspólnych
  Nawet do 50 proc. mogą wynieść oszczędności w kosztach zakupu sprzętu i usług dla administracji rządowej dzięki uruchomionemu na początku roku Centrum Usług Wspólnych – prognozuje rząd. Dobiegają końca przygotowania do organizacji pierwszych wspólnych przetargów dla kilkudziesięciu urzędów.  
 • 28 stycznia 2011 r.
  Unijny rynek zamówień publicznych – propozycje zmian
  Efektywne wykorzystanie środków publicznych oraz wsparcie wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy to cele nowej strategii dotyczącej zamówień publicznych, nad której projektem pracuje Komisja Europejska. Przejrzysta i konkurencyjna procedura udzielania zamówień, której podlegają europejskie organy publiczne i ich dostawcy, ma zostać jak najbardziej uproszczona. Do 18 kwietnia 2011 r. potrwają unijne konsultacje w tej sprawie.  
 • 25 stycznia 2011 r.
  Zamówienia publiczne: Łatwiejsze wykluczenie wykonawcy?
  Wprowadzenie dodatkowej możliwości wykluczenia wykonawcy z postępowania przetargowego zakłada najnowszy projekt nowelizacji Prawa zamówień publicznych, nad którym trwają prace w Sejmie. Zgodnie z rozpatrywaną propozycją, powodem wykluczenia mogłoby być niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez wykonawcę z jego winy zamówienia publicznego, w wyniku czego doszło do rozwiązania, wypowiedzenia umowy albo odstąpienia od niej przez zamawiającego. Pomysł krytykują Pracodawcy RP.  
 • 3 listopada 2010 r.
  BCC o problemie z kontraktami po podwyżce VAT
  Projektowane zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług, związane z planowaną podwyżką stawki VAT od 1 stycznia 2011 r., nie przewidują ochrony przedsiębiorców realizujących usługi w wyniku przetargów rozstrzygniętych w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych przed konsekwencjami finansowymi - alarmuje Business Centre Club.
 • 10 grudnia 2009 r.
  Zamówienia publiczne: Inwestycyjne przyspieszenie dzięki zniesieniu protestów?
  Zdaniem Konfederacji Pracodawców Polskich przyjęta w ubiegłym tygodniu przez Sejm nowelizacja ustawy o zamówieniach publicznych, która znosi możliwość składania protestów od decyzji komisji przetargowych, może doprowadzić sprawniejszej realizacji wielu inwestycji.
 • 24 listopada 2009 r.
  Usługi kulturalne i grupowe ubezpieczenie na życie poza ustawą o zamówieniach publicznych?
  Zwolnienie z obowiązku stosowania ustawy o zamówieniach publicznych w przypadku świadczenia usług kulturalnych i zawierania umów grupowego ubezpieczania na życie w przypadku, gdy składka jest finansowana ze środków prywatnych, postuluje Konfederacja Pracodawców Polskich.
 • 1 września 2009 r.
  KPP o propozycjach zmian w zamówieniach publicznych
  Aprobata dla planów dopuszczenia do przetargów firm w trudnej sytuacji ekonomicznej i utrzymania finansowych zabezpieczeń ze strony wykonawcy oraz krytyka ustalenia wymagań dotyczących zatrudnienia niepełnosprawnych dla firm starających się o zamówienie publiczne – to najważniejsze punkty stanowiska Konfederacji Pracodawców Polskich w sprawie rządowego projektu nowelizacji ustawy - Prawo zamówień publicznych.
 • 12 sierpnia 2009 r.
  Zmiany w prawie zamówień publicznych
  Zapewnienie bardziej efektywnej procedury odwoławczej oraz jak najszersze wykorzystanie rozwiązań usprawniających prowadzenie postępowań o zamówienie publiczne – to najważniejsze cele projektu nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych przyjętego przez rząd na wniosek prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
 • 18 marca 2009 r.
  Postępowania o zamówienia publiczne będą krótsze
  Przyspieszanie realizacji dużych zamówień infrastrukturalnych, np. budowy autostrad, mostów czy linii komunikacyjnych – taki ma być efekt wejścia w życie zaakceptowanej na razie przez rząd nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Projekt został przedłożony przez prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w celu skrócenia postępowań o zamówienia publiczne, np. terminu na żądanie wyjaśnień od zamawiającego.
 • 13 marca 2009 r.
  KIG o propozycjach ułatwienia dostępu do zamówień publicznych
  Ze względu na kryzys Krajowa Izba Gospodarcza popiera pomysł wprowadzenia ułatwień dla polskich przedsiębiorców w dostępie do państwowych i samorządowych zleceń.  Zdaniem KIG, proponowana przez Urząd Zamówień Publicznych nowelizacja ustawy o zamówieniach publicznych, pomimo zawartych w niej pozytywnych rozwiązań, budzi wiele wątpliwości.
 • 30 października 2008 r.
  Nowelizacja Prawa zamówień publicznych
  Wchodząca w życie 24 października 2008 r. nowelizacja Prawa zamówień publicznych wprowadziła wiele istotnych zmian w procedurze przetargowej. Przede wszystkim przywróciła możliwość wnoszenia odwołań na niektóre nieprawidłowości dotyczące zamówień o wartości poniżej progów unijnych, które dotąd były poza kontrolą instancyjną.
 • 3 września 2008 r.
  Zamówienia publiczne: Ułatwienia dla pomocy zagranicznej
  Wyłączenie pomocy świadczonej przez polskie jednostki wojskowe uczestniczące w misjach zagranicznych spod rygorów prawa zamówień publicznych zakłada projekt nowelizacji ustawy zaakceptowany przez Radę Ministrów.
 • 25 czerwca 2008 r.
  Zamówienia publiczne w Polsce warte ponad 100 mld zł
  Z raportu na temat funkcjonowania polskiego systemu zamówień publicznych w 2007 r. wynika, że wartość zamówień publicznych udzielonych w ubiegłym roku wyniosła ponad 103,1 mld zł.
 • 10 czerwca 2008 r.
  BCC krytykuje projekt ustawy o zamówieniach publicznych
  Ograniczenie konkurencyjności firm – taki, zdaniem Business Centre Club, będzie skutek nowelizacji Prawa zamówień publicznych, nad którą pracuje Sejm. Organizacja krytykuje m.in. ograniczenie prawa do wnoszenia odwołań i podniesienie górnej granicy wadium wpłacanego przez uczestników przetargu.
 • 26 maja 2008 r.
  Elektroniczne zamówienia w UE
  Komisja Europejska zamierza w najbliższym czasie wprowadzić dalsze ułatwienia dla firm, w szczególności dla małych i średnich przedsiębiorstw, w składaniu ofert w przetargach publicznych we wszystkich krajach UE. Jest to kluczowy etap na drodze do zakończenia procesu tworzenia jednolitego rynku europejskiego.
 • 9 kwietnia 2008 r.
  MSP i zamówienia publiczne
  Zwiększenie szans i udziału MSP w zamówieniach publicznych, a także nowe kryteria oceny ich ofert — to główne założenia dokumentu „Nowe podejście do zamówień publicznych. Zamówienia publiczne a małe i średnie przedsiębiorstwa, innowacje i zrównoważony rozwój”. Opracowanie powstało w Ministerstwie Gospodarki.
 • 2 kwietnia 2008 r.
  KPP zadowolona z projektu nowelizacji
  Uelastycznienie i uproszczenie przepisów usprawni proces dysponowania środkami publicznymi i pomoże przedsiębiorcom korzystać ze środków unijnych w większym stopniu niż dotychczas — uważa Konfederacja Pracodawców Prywatnych. Przedsiębiorcy popierają projekt zmian w prawie zamówień publicznych.
 • 1 kwietnia 2008 r.
  Zmiany w prawie zamówień publicznych
  Wydłużenie terminu składania protestu, nowe zasady dokonywania zmian w treści ogłoszenia o zamówieniu, rozszerzenie możliwości korzystania z licytacji elektronicznej – to niektóre ze zmian, jakie znalazły się w projekcie ustawy Prawo zamówień publicznych, przyjętym przez rząd.
 • 5 marca 2008 r.
  Co w zamian za wybór oferty samolotów dla VIP-ów?
  Komitet do spraw Umów Offsetowych zaakceptował listę warunków, jakie powinny spełniać oferty umów kompensacyjnych w zamian za zakup samolotów dla VIP-ów — poinformowało Ministerstwo Gospodarki.
 • 25 września 2007 r.
  ABC zamówień publicznych – Kontrola zamówień publicznych
  W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego działania zamawiającego podlegają kontroli wykonawców, którzy przy pomocy środków ochrony prawnej mają możliwość weryfikacji jego poczynań i usunięcia nieprawidłowości. Niezależnie od tego zamawiający podlega także kontroli organu administracji publicznej – prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
 • 20 września 2007 r.
  ABC zamówień publicznych – Odpowiedzialność za naruszenie prawa zamówień publicznych
  Nieprawidłowości w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą skutkować unieważnieniem wadliwego postępowania lub zawartej w jego wyniku umowy. Nie jest to jedyna sankcja, jaka może spotkać zamawiającego. W zależności od statusu na zamawiającego mogą być dodatkowo nałożone kary przewidziane w ustawie Prawo zamówień publicznych albo w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 • 17 września 2007 r.
  ABC zamówień publicznych – Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
  Po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający w zasadzie nie może uchylić się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umowę taką powinien zawrzeć z wykonawcą w ciągu 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. Jedyną możliwością uchylenia się od tego obowiązku, jaką przewiduje Prawo zamówień publicznych, jest unieważnienie postępowania w sprawie zamówienia publicznego.
 • 13 września 2007 r.
  ABC zamówień publicznych - Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego ma na celu wyłonienie wykonawcy, który nie tylko przedstawi najlepszą ofertę, ale także da rękojmię należytej realizacji zamówienia. Zamawiający nigdy nie ma pewności, czy wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie w stanie zrealizować zamówienie. Prawo zamówień publicznych daje mu jednak do ręki pewne narzędzia, dzięki którym będzie możliwe już na etapie postępowania wyeliminowanie z niego niewiarygodnych wykonawców. Chodzi tutaj o instytucję wykluczenia wykonawcy.
 • 11 września 2007 r.
  ABC zamówień publicznych: Konkurs – pierwszy krok do zamówienia
  Konkurs nie jest trybem udzielenia zamówienia, ale w znaczący sposób może ułatwić jego udzielenie. Najogólniej mówiąc, konkurs to procedura, która umożliwia zamawiającemu uzyskanie projektu, wybranego przez sąd konkursowy, z dziedziny planowania, urbanistyki, architektury, inżynierii lądowej i wodnej lub przetwarzania danych. W zamian, osoba przedstawiająca najlepszy projekt uzyskuje nagrodę pieniężną lub rzeczową albo zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ]następna »

Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach