Piątek, 19 I 2018 r.
Nr 14/2018 (2353)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 

Z / zakaz dyskryminacji - (14) 

 • 9 marca 2011 r.
  Zakaz dyskryminacji: Od grudnia 2012 jednolite składki i świadczenia dla obydwu płci
  Uwzględnianie płci ubezpieczonego jako czynnika ryzyka w umowach ubezpieczeniowych stanowi dyskryminację – uznał Europejski Trybunał Sprawiedliwości. Reguła jednolitych dla obu płci składek i świadczeń będzie miała zastosowanie od 21 grudnia 2012 r. Wtedy też straci ważność  przepis dyrektywy 2004/113/WE w sprawie równego traktowania mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do towarów i usług oraz dostarczania towarów i usług, pozwalający państwom członkowskim na utrzymywanie odstępstwa od zasady równego traktowania.  
 • 7 marca 2011 r.
  Wynagrodzenia – kobiety wciąż zarabiają mniej niż mężczyźni
  Kobiety w Unii Europejskiej zarabiają przez całe życie średnio o 17,5 proc. mniej niż mężczyźni – wynika z danych, jakie opublikowała Komisja Europejska z okazji pierwszego europejskiego Dnia Równości Wynagrodzeń. Według najnowszych danych za 2008 r. różnica ta waha się od 5 proc. we Włoszech do 30 proc. w Estonii. W Polsce wnosi 10 proc.  
 • 14 października 2010 r.
  ETS: Uprawnienie do odprawy na równych zasadach
  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł 12 października br. (sprawa C-499/08), że pozbawienie pracownika odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy z tego względu, że może on pobierać świadczenie emerytalne, stanowi dyskryminację ze względu na wiek. Trybunał zbadał wyjątki od zawartego w duńskim prawie uregulowania, zgodnie z którym pracownikom, którzy przepracowali co najmniej dwanaście lat na rzecz jednego pracodawcy, przysługuje odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy. Odprawy tej nie wypłaca się bowiem pracownikom, którym przysługuje, w dniu rozwiązania z nimi stosunku pracy, uprawnienie emerytalne z zakładowego systemu emerytalnego i to nawet wówczas, gdy dana osoba ma zamiar kontynuować pracę.
 • 14 października 2010 r.
  Automatyczne rozwiązanie umowy o pracę po osiągnięciu wieku emerytalnego to nie zawsze dyskryminacja
  Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że dyrektywa 2000/78 ustanawiająca ogólne ramy na rzecz równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy nie sprzeciwia się przewidzianemu przez układ zbiorowy postanowieniu o automatycznym rozwiązywaniu umów o pracę z uwagi na osiągnięcie przez pracownika wieku emerytalnego. ETS odpowiedział na pytanie niemieckiego sądu krajowego o to, czy automatyczne rozwiązanie umowy o pracę po osiągnięciu zwykłego wieku emerytalnego jest zgodne z zakazem dyskryminacji ze względu na wiek.
 • 6 października 2010 r.
  „Przerwa na karmienie" także dla ojca
  Ojcowie będący pracownikami najemnymi mają prawo do przerwy zwanej „przerwą na karmienie" niezależnie od statusu zawodowego matki ich dziecka – uznał Europejski Trybunał Sprawiedliwości. Uregulowania hiszpańskie, zgodnie z którymi ojciec będący pracownikiem najemnym może korzystać z tej przerwy zamiast matki jego dziecka tylko wtedy, gdy jest ona pracownicą najemną, ustanawiają nieuzasadnioną dyskryminację ze względu na płeć.
 • 6 maja 2010 r.
  Zakaz dyskryminacji rasowej poza sferą zatrudnienia: Polska pozwana przed ETS
  Komisja Europejska pozwała Polskę do Trybunału Sprawiedliwości UE z powodu nieprawidłowego wdrożenia unijnych przepisów zakazujących dyskryminacji ze względu na pochodzenie rasowe lub etniczne (dyrektywa o równości rasowej 2000/43/WE). Kierując sprawę do trybunału, Komisja wskazała, że Polska nie dokonała transpozycji dyrektywy poza dziedziną zatrudnienia.
 • 8 marca 2010 r.
  Kobiety w UE zarabiają średnio o 18 proc. mniej niż mężczyźni
  Średnia różnica w płacach kobiet i mężczyzn wynosi w UE 18 proc. W celu jej redukcji Komisja zamierza zmienić podejście pracodawców, pobudzać inicjatywy mające na celu promowanie równości płci oraz wspierać opracowywanie narzędzi mierzenia różnicy w płacach kobiet i mężczyzn. Równocześnie nie jest wykluczone tworzenie nowych środków prawnych, w tym zwiększenia sankcji, zapewnienia przejrzystości płac lub regularnych sprawozdań w zakresie różnicy płac.
 • 29 stycznia 2010 r.
  Polskie przepisy antydyskryminacyjne wciąż niedostosowane do dyrektyw UE
  Komisja Europejska przesłała Polsce uzasadnioną opinię w sprawie nieprawidłowego stosowania przepisów UE zakazujących dyskryminacji ze względu na religię lub przekonania, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną w zakresie zatrudnienia i pracy. Termin transpozycji regulujących tę problematykę dwóch dyrektyw do prawa krajowego przez państwa członkowskie, które przystąpiły do UE w 2004 r., upłynął 1 maja 2004 r.
 • 6 marca 2009 r.
  Kiedy przejście na emeryturę może oznaczać zwolnienie
  Trybunału Sprawiedliwości wyjaśnił, na jakich warunkach państwa członkowskie mogą zezwolić na rozwiązywanie przez pracodawców stosunków pracy z powodu przejścia pracownika na emeryturę. Uznał on, że przepisy krajowe mogą w sposób ogólny stanowić, że tego rodzaju różnica w traktowaniu ze względu na wiek jest uzasadniona, jeśli stanowi środek proporcjonalny do osiągnięcia słusznego celu z zakresu polityki społecznej, związanego z polityką zatrudnienia, rynku pracy lub kształcenia zawodowego.
 • 27 maja 2008 r.
  Pracodawcy: Jak zwiększyć zatrudnienie kobiet?
  Przedstawiciele europejskich organizacji pracodawców i związków zawodowych dyskutują nad nowymi rozwiązaniami prawnymi, które ułatwią godzenie pracy zawodowej i życia rodzinnego. Zmiany takie – przewidujące m.in. zwiększenie roli ojców w opiece nad dziećmi – chce wprowadzić Komisja Europejska.
 • 7 marca 2008 r.
  Za mało decydentek w Europie
  Kobiety w Europie wciąż nie są dopuszczane do najwyższych stanowisk w polityce i biznesie — oceniają autorzy raportu opublikowanego przez Komisje Europejską. Wynika z niego m.in., że 9 spośród 10 stanowisk członków zarządów w najważniejszych spółkach i dwie trzecie stanowisk dyrektorskich zajmują mężczyźni.
 • 5 marca 2008 r.
  BCC: O kobiety w ciąży powinno troszczyć się państwo, nie przedsiębiorcy
  Likwidację zapisów kodeksu pracy, które zapewniają kobietom w ciąży płatne dni zwolnienia chorobowego, a młodym matkom nabycie praw do urlopu za okres przebywania na zasiłku macierzyńskim, postuluje Business Centre Club. Zdaniem przedsiębiorców, obecne rozwiązania wymuszają dyskryminację kobiet przez pracodawców.
 • 23 stycznia 2008 r.
  Równość kobiet i mężczyzn w miejscu pracy
  W Polsce zasada równości w rekrutacji nie zawsze jest przestrzegana, wynagrodzenia kobiet i mężczyzn są mniej zróżnicowane w dużych korporacjach niż w małych i średnich firmach, stopień wiedzy na temat dyskryminacji jest wśród pracowników nadal zbyt niski — wynika z badań II edycji konkursu Firma Równych Szans.
 • 23 listopada 2007 r.
  Kobietom lepiej w firmach wysokich technologii
  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła raport na temat sytuacji kobiet zatrudnionych w firmach wysokich technologii. Wynika z niego, że w przedsiębiorstwach innowacyjnych kobiety podlegają znacznie bardziej obiektywnym kryteriom oceny, aniżeli w pozostałych zakładach pracy.

Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach