Środa, 21 II 2018 r.
Nr 34/2018 (2373)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 

G / Główny Urząd Statystyczny - (210) 

 • 21 grudnia 2010 r.
  PKPP Lewiatan krytykuje raport GUS w sprawie OFE
  – Reforma emerytalna była konieczna, aby uratować system emerytalny przed „bankructwem", a mówiąc ściślej, aby zmniejszyć nierównowagę między wpływami ze składek a wydatkami na emerytury starzejącego się społeczeństwa. Dlatego niepokoi wezwanie ekspertów Głównego Urzędu Statystycznego do rozluźnienia więzi między wysokością emerytury a wielkością wpłaconych składek oraz do likwidacji OFE – twierdzi Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Krytyka dotyczy opublikowanego niedawno przez GUS raportu „Otwarte Fundusze Emerytalne w systemie zabezpieczenia społecznego 1999-2010".
 • 20 grudnia 2010 r.
  Wzrost produkcji przemysłowej o 10,1%
  Wartość produkcji przemysłowej w listopadzie 2010 r. okazała się większa aż o 10,1% w stosunku do analogicznego okresu w zeszłym roku oraz wyższa o 1,3% niż w październiku 2010 r. – wynika z danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny. – To doskonały wynik, tym bardziej, że baza z listopada 2009 roku była bardzo wysoka – stwierdza dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, główna ekonomistka PKPP Lewiatan. Wysokość wzrostu jest zbliżona do prognoz Ministerstwa Gospodarki. Według analiz resortu, w grudniu br. wzrost produkcji przemysłowej wyniesie ok. 13% względem 2009 r., głównie za sprawą sektora przemysłowego i budowlanego.
 • 30 sierpnia 2010 r.
  Wzrost PKB w II kwartale wyniósł 3,5 proc. rok do roku
  Według opublikowanych przez GUS wstępnych szacunków dynamiki wzrostu gospodarczego, produkt krajowy brutto niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) w II kwartale tego roku wzrósł realnie o 3,5 proc. w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2000) był wyższy niż przed rokiem o 3,8 proc.
 • 23 kwietnia 2010 r.
  Turystyka i wypoczynek w gospodarstwach domowych w 2009 roku
  W październiku 2009 roku Główny Urząd Statystyczny przeprowadził kolejne badanie modułowe gospodarstw domowych, poświęcone problematyce turystyki i wypoczynku. Wśród podstawowych celów badania wymienić należy: poznanie sposobów spędzenia czasu przeznaczonego na wypoczynek, preferowanych przez członków badanych gospodarstw domowych, poznanie planów urlopowych, ocenę stopnia uczestnictwa gospodarstw domowych i ich członków w wyjazdach turystycznych, oszacowanie poziomu wydatków przeznaczonych na ten cel, a także próbę wyjaśnienia powodów nieuczestniczenia w wyjazdach turystycznych. Zadaniem GUS było też ustalenie poziomu wyposażenia gospodarstw domowych w sprzęt turystyczny i oszacowanie wydatków poniesionych w ostatnim roku na zakup i konserwację tego sprzętu. Badanie dotyczyło wyjazdów w okresie 1 X 2008 r. – 30 IX 2009 r.
 • 21 kwietnia 2010 r.
  Ceny produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w marcu 2010 r.
  Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w marcu 2010 r. ukształtowały się na poziomie zbliżonym do zanotowanego w poprzednim miesiącu.
 • 21 kwietnia 2010 r.
  Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w marcu 2010 r.
  Według wstępnych danych, produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych (w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) była w marcu br. o 12,3% wyższa niż w analogicznym miesiącu ub. roku (wobec spadku o 1,9% przed rokiem) i o 18,9% wyższa w porównaniu z lutym br. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 9,6% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i była o 2,3 % wyższa w porównaniu z lutym br.
 • 19 kwietnia 2010 r.
  GUS: Utrudnienia w komunikacji telefonicznej komórkowej
  Główny Urząd Statystyczny przeprasza wszystkich współpracowników, środki masowego przekazu i wszystkich zainteresowanych statystyką publiczną za utrudnienia w komunikacji telefonicznej komórkowej, jaka zaistniała w ostatnich dniach.
 • 19 kwietnia 2010 r.
  Spis powszechny: Będzie możliwość zadeklarowania dwóch przynależności narodowych
  Główny Urząd Statystyczny informuje, że po pierwszych 14 dniach trwania spisu próbnego pojawiły się pytania dotyczące niektórych zagadnień i aspektów związanych z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2011. Zgłaszane uwagi dotyczyły głównie pytania 17 formularza spisowego – związanego z przynależnością narodową lub etniczną. GUS odpowiadając na zgłaszane zapotrzebowanie społeczne, po konsultacjach, wprowadzi podczas spisu głównego możliwość zadeklarowania dwóch, a nie jednej odpowiedzi jak przy spisie próbnym.
 • 13 kwietnia 2010 r.
  Ile można dorobić do emerytury i renty
  Jesteś emerytem lub rencistą? Dorabiasz? Sprawdź, jak dorabiać bezpiecznie i zgodnie z prawem. Pamiętaj, że jeśli pobierasz emeryturę lub rentę i dorabiasz w ramach np. umowy o pracę czy zlecenia, musisz pilnować swoich przychodów. Jeśli zarobisz więcej niż ustalony limit, ZUS obetnie lub zawiesi twoje świadczenie.
 • 24 marca 2010 r.
  Coraz więcej osób zniechęconych bezskutecznością poszukiwania pracy
  W IV kwartale 2009 r. zbiorowość aktywnych zawodowo liczyła 17,4 mln osób (z tego 15,9 mln pracujących i 1,5 mln bezrobotnych), a biernych zawodowo 14,1 mln osób. W porównaniu z IV kwartałem 2008 r. liczba osób aktywnych zawodowo zwiększyła się o 198 tys. osób (tj. o 1,2%), natomiast populacja biernych zawodowo zmniejszyła się o 75 tys. osób, tj. o 0,5%. Wewnątrz populacji aktywnych zawodowo spadła liczba pracujących – o 120 tys., tj. o 0,7%, wzrosła zaś liczba bezrobotnych – o 317 tys., tj. o 27,5%.
 • 24 marca 2010 r.
  Monitoring rynku pracy: Popyt na pracę w IV kw. 2009 r.
  W końcu grudnia 2009 roku liczba pracujących w podmiotach zatrudniających 1 osobę lub więcej wyniosła 10094,6 tys. osób, przy czym w sektorze publicznym – 33,7% a w sektorze prywatnym – 66,3%. Udział pracujących w podmiotach według wielkości w ogólnej liczbie pracujących kształtował się następująco: w jednostkach dużych – 59,8%, w średnich – 23,4%, a w małych 16,8%.
 • 24 marca 2010 r.
  Bezrobocie wciąż w górę
  Luty 2010 r. był kolejnym miesiącem, w którym odnotowano wzrost liczby bezrobotnych i stopy bezrobocia zarówno w stosunku do poprzedniego miesiąca, jak i do analogicznego okresu 2009 roku. Liczba bezrobotnych nowo zarejestrowanych była mniejsza niż przed miesiącem, ale większa niż przed rokiem. Równocześnie więcej osób niż w styczniu br. zostało wyrejestrowanych z urzędów pracy. W końcu lutego br. urzędy pracy dysponowały większą liczbą ofert pracy niż w styczniu 2010 r., oraz większą niż w analogicznym okresie ub. roku.
 • 24 marca 2010 r.
  GUS: Koniunktura konsumencka w marcu 2010 r.
  W marcu 2010 r. odnotowano różnokierunkowe tendencje zmian nastrojów konsumenckich. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, zmniejszył się w stosunku do poprzedniego miesiąca o 1,6 p.proc. i osiągnął poziom -17,3 p.proc. Zanotowany poziom wskaźnika jest jednak wyższy niż w styczniu 2010 r. o 1,1 p.proc., zaś w stosunku do poziomu sprzed 12 miesięcy - o 13,0 p.proc.
 • 22 marca 2010 r.
  GUS: Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w 2009 roku.
  GUS opublikował dane wstępne dotyczące badania przeprowadzonego wśród 18 299 podmiotów gospodarczych prowadzących księgi rachunkowe, w których liczba pracujących wynosi 50 i więcej osób. Dane nie obejmują rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa, działalności finansowej i ubezpieczeniowej oraz szkół wyższych.
 • 29 stycznia 2010 r.
  Ile płacimy za żywność: listopad 2009 – styczeń 2010
  W grudniu 2009 r. ceny żywności były o 0,5 proc. wyższe niż w listopadzie, a w porównaniu z grudniem 2008 r. wzrosły o 3,3 proc. Najbardziej podrożały: masło, jaja, ryby i miód. Na skutek wysokich zbiorów zbóż i spadków ich cen obniżyły się ceny mąki. Potaniały też oleje roślinne – podał Główny Urząd Statystyczny. Jakie zmiany przyniósł styczeń 2010 r.?
 • 29 stycznia 2010 r.
  Ile płacimy za owoce i warzywa: listopad 2009 – styczeń 2010
  Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, w grudniu 2009 r. w ujęciu rocznym ceny owoców wzrosły o 4,9 proc. Tańsze (o 0,2 proc.) niż przed rokiem były natomiast warzywa. Jak ceny owoców i warzyw kształtowały się w styczniu 2010 r.?
 • 28 stycznia 2010 r.
  Ile płacimy za mięso i wędliny: listopad 2009 – styczeń 2010
  W grudniu 2009 r. ceny mięsa w ujęciu rocznym wzrosły o 5,4 proc. Najbardziej podrożała wołowina, najmniej – mięso wieprzowe. Wzrost cen mięsa wpłynął na dynamikę cen wędlin, za które płacono o 6,3 proc. więcej niż przed rokiem – podał Główny Urząd Statystyczny w comiesięcznym komunikacie. Jakie tendencje cenowe dominowały w styczniu 2010 r.?
 • 14 stycznia 2010 r.
  Roczna inflacja w grudniu 2009 r. wyniosła 3,5 proc.
  W grudniu 2009 r. ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły w porównaniu z tym samym miesiącem 2008 r. o 3,5 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. Tyle samo wyniosła inflacja w okresie od stycznia do grudnia 2009 r. Z kolei w relacji do listopada 2009 ceny utrzymały się przeciętnie na zbliżonym poziomie.
 • 11 grudnia 2009 r.
  Ile płacimy za żywność: wrzesień – listopad 2009
  W październiku ceny żywności wzrosły o 0,3 proc. – poinformował Główny Urząd Statystyczny. Obok warzyw najbardziej podrożały tłuszcze zwierzęce, w tym masło o 4,4 proc. Więcej płaciliśmy za jaja (o 1,2 proc.), miód (o 1 proc.), sery dojrzewające i topione (o 0,9 proc.) oraz czekoladę (o 0,4 proc.). Zgodnie z danymi GUS od maja br. notuje się obniżanie cen cukru, który w październiku kosztował o 1,3 proc. mniej niż we wrześniu. Potaniały także mąka i woda mineralna. Jakie tendencje cenowe dominowały w listopadzie?
 • 11 grudnia 2009 r.
  Ile płacimy za owoce i warzywa: wrzesień – listopad 2009
  W październiku w porównaniu z wrześniem warzywa podrożały o 5,5 proc., owoce – o 1,4 proc. – podał Główny Urząd Statystyczny w comiesięcznym komunikacie o wskaźnikach cen towarów i usług konsumpcyjnych. Co przyniósł listopad?
 • 9 grudnia 2009 r.
  Ile płacimy za mięso i wędliny: wrzesień – listopad 2009
    Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, w październiku utrzymał się obserwowany od lipca 2009 r. spadek cen drobiu. W porównaniu z wrześniem za mięso drobiowe konsumenci płacili o 4 proc. mniej niż miesiąc wcześniej. Tańsze było również mięso wieprzowe (o 1,9 proc.). Jakie były ceny mięsa i wędlin w listopadzie?
 • 2 listopada 2009 r.
  GUS: Niższe zyski firm w ubiegłym roku
  Główny Urząd Statystyczny opublikował dane o wynikach przedsiębiorstw za ubiegły rok.  Zysk netto na koniec roku 2008 wykazało 79,6 proc. ogółu badanych jednostek (84 proc. w 2007 r.), a uzyskane przez nie przychody stanowiły 78,6 proc. przychodów z całokształtu działalności (w 2007 r. 89,8 proc.). Zyski firm ogółem wyniosły prawie 78 mld zł i były prawie o 30 proc. niższe niż rok wcześniej.
 • 7 października 2009 r.
  Ile płacimy za żywność: sierpień – wrzesień 2009
  Sierpień był trzecim z kolei miesiącem, w którym obniżyły się ceny żywności – poinformował Główny Urząd Statystyczny. Potaniały: cukier (o 2,6 proc.), mąka (o 0,5 proc.), oleje roślinne (o 0,4 proc.), sery (o 0,3 proc.) i mleko (o 0,2 proc.). Droższe niż w lipcu były m.in. ryby (o 0,4 proc.), masło (o 0,7 proc.) i czekolada (o 1 proc.). Co przyniósł wrzesień?
 • 6 października 2009 r.
  Ile płacimy za owoce i warzywa: sierpień – wrzesień 2009
  W sierpniu potaniały zarówno owoce (o 11,3 proc.), jak i warzywa (o 9,7 proc.) – poinformował Główny Urząd Statystyczny. Zdecydowały o tym czynniki sezonowe. We wrześniu tendencja spadkowa utrzymała się.
 • 15 września 2009 r.
  Ile płacimy za żywność: lipiec – sierpień 2009
  Lipiec był drugim z kolei miesiącem, w którym obniżyły się ceny żywności – poinformował Główny Urząd Statystyczny w comiesięcznym komunikacie. Największy spadek ceny (o 3 proc.), na skutek wzrostu podaży z importu, dotyczył cukru. Tańsze niż w czerwcu były też masło, mąka, jaja i sery. Podrożały wyroby cukiernicze, ryby oraz napoje bezalkoholowe. Jakie zmiany w cenach przyniósł sierpień?
 • 14 września 2009 r.
  Ile płacimy za owoce i warzywa: lipiec – sierpień 2009
  Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, w lipcu w porównaniu z czerwcem warzywa potaniały aż o 18,1 proc. Zdecydowały o tym czynniki sezonowe. Za owoce konsumenci płacili natomiast o 2,7 proc. więcej. Czy w sierpniu tendencje te utrzymały się?
 • 11 września 2009 r.
  Ile płacimy za mięso i wędliny: lipiec – sierpień 2009
  W lipcu w porównaniu z czerwcem 2009 r. ceny mięsa wzrosły o 1 proc. Przyczyniła się do tego m.in. niska podaż trzody chlewnej na rynku krajowym – poinformował Główny Urząd Statystyczny w comiesięcznym komunikacie o wskaźnikach cen towarów i usług konsumpcyjnych. Jakie tendencje cenowe dominowały w sierpniu?
 • 10 sierpnia 2009 r.
  Ile płacimy za mięso i wędliny: maj – lipiec 2009
  Jak podał Główny Urząd Statystyczny, czerwiec był czwartym z kolei miesiącem, w którym wzrosły ceny mięsa (o 1,2 proc.) i wędlin (o 0,6 proc.). Najmocniej – o 3,9 proc. – podrożał drób. Więcej płaciliśmy również za wołowinę (o 0,9 proc.), cielęcinę (o 0,6 proc.) oraz wieprzowinę (o 0,5 proc.). Jak kształtowały się ceny w grupie mięs i wędlin w lipcu?
 • 20 lipca 2009 r.
  Ile płacimy za żywność: maj – czerwiec 2009
  Czerwiec – jak poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS) – był pierwszym miesiącem 2009 roku, w którym obniżyły się ceny żywności. Najbardziej potaniały owoce i warzywa, o czym zdecydowały czynniki sezonowe. Mniej kosztowały też m.in. jajka, mleko i cukier. Droższe niż w maju było mięso. W górę poszły ceny wędlin.
 • 13 lipca 2009 r.
  Ile płacimy za owoce i warzywa: maj – czerwiec 2009
  Według Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (IERiGŻ) w sezonie 2009/2010 zbiory owoców i warzyw będą niższe niż przed rokiem. To sprawi, że ich ceny już wkrótce zaczną rosnąć. Jak kształtowały się ceny na koniec II kwartału br.?
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ]następna »

Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach