Poniedziałek, 19 II 2018 r.
Nr 32/2018 (2371)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 


4 lutego 2008 r.

Jak odwołać się od decyzji urzędu gminy

Jeśli nie zgadzasz się z decyzją wydaną przez urząd gminy (miasta), możesz się od niej odwołać. W dzisiejszym artykule wyjaśniamy, jak to zrobić, a także przypominamy, gdzie szukać pomocy i do kogo się zwrócić, gdy urząd nie przyzna Ci racji i nie uwzględni Twojego sprzeciwu. O czym musisz pamiętać? Przede wszystkim o tym, że obowiązują Cię terminy – jeśli ich nie dotrzymasz, Twoje odwołanie zostanie automatycznie oddalone.

Uwaga: artykuł który czytasz ma ponad 3 miesiące.

R E K L A M A

Krok 1:  Napisz odwołanie

Nie jesteś zadowolony z decyzji magistratu? Nie akceptujesz postanowienia urzędu? Nie siedź bezczynnie. Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego (dalej KPA), masz prawo zwrócić się do władz wyższej instancji o zmianę lub uchylenie wydanej przez urząd decyzji. W stosunku do urzędu gminy (miasta) organem wyższego stopnia jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze.

Art. 127. § 1. Od decyzji wydanej w pierwszej instancji służy stronie odwołanie tylko do jednej instancji.
§ 2. Właściwy do rozpatrzenia odwołania jest organ administracji publicznej wyższego stopnia, chyba że ustawa przewiduje inny organ odwoławczy.
§ 3. Od decyzji wydanej w pierwszej instancji przez ministra lub samorządowe kolegium odwoławcze nie służy odwołanie, jednakże strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do tego organu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy; do wniosku tego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołań od decyzji.
(źródło: KPA)

Gdzie szukać wskazówek? Urząd ma obowiązek w wydanej przez siebie decyzji umieścić informacje o tym, do jakiej instancji możesz się odwołać oraz w jakim terminie możesz wnieść odwołanie.

Odwołanie to nic innego jak pismo zawierające prośbę o ponowne rozpatrzenie sprawy. Musisz je złożyć, aby postępowanie odwoławcze zostało w ogóle wszczęte.

Ważne:
Postępowanie odwoławcze nie zostanie wszczęte z urzędu, a jedynie wskutek wniesienia odwołania.

Odwołanie wnosisz za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Ważne więc, byś sporządzony przez siebie dokument właściwie zaadresował i skierował do tego wydziału, w którym wcześniej załatwiałeś sprawę.

Nie musisz szczegółowo uzasadniać odwołania. Wystarczy, że nie jesteś zadowolony z rozstrzygnięcia swojej sprawy. Warto jednak wskazać uchybienia, jakich – w twoim przekonaniu – dopuścił się urząd. Przytoczenie istotnych argumentów faktycznych i prawnych może mieć znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy. W niektórych bardziej skomplikowanych sytuacjach warto skorzystać z pomocy radcy prawnego, adwokata lub doradcy z organizacji społecznej zajmującej się pomocą obywatelom.

Art. 128. Odwołanie nie wymaga szczegółowego uzasadnienia. Wystarczy, jeżeli z odwołania wynika, że strona nie jest zadowolona z wydanej decyzji. Przepisy szczególne mogą ustalać inne wymogi co do treści odwołania.
Art. 129. § 1. Odwołanie wnosi się do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
(źródło: KPA)

Odwołanie możesz wysłać listem poleconym lub doręczyć je osobiście. Nie zapomnij o potwierdzeniu jego złożenia. Jest nim dowód nadania listu poleconego lub podbita przez urzędnika kopia dokumentu. Gdy wybierasz się do urzędu, przygotuj pismo w dwu egzemplarzach.

Z wzorami pism możesz zapoznać się na stronie pomocspoleczna.ngo.pl.

Krok 2: Pilnuj terminu

Na wniesienie odwołania masz 14 dni, licząc od daty dostarczenia (ogłoszenia) Ci decyzji. Po upływie tego czasu odwołanie jest nieskuteczne, a decyzja staje się ostateczna.

Zastrzeżenie:
Jeśli z ważnych, niezależnych od Ciebie powodów (tj. choroba, pobyt w szpitalu, śmierć bliskiej osoby) od decyzji urzędu nie mogłeś odwołać się w wyznaczonym czasie, możesz wystąpić o przywrócenie terminu. Z prośbą taką zwracasz się do organu odwoławczego w ciągu 7 dni od ustania przyczyny niedotrzymania terminu (np. od dnia opuszczenia szpitala). We wniosku dokładnie przedstawiasz swoją sytuację, powody, dla których nie dotrzymałeś terminu, i równocześnie wnosisz odwołanie, z którym nie zdążyłeś.

Na postanowienie o odmowie przywrócenia terminu możesz złożyć zażalenie.


Krok 3: Odwołałeś się i co dalej?

Z chwilą wniesienia odwołania, wykonanie decyzji zostaje automatycznie wstrzymane. Wyjątek stanowią decyzje, którym nadano rygor natychmiastowej wykonalności lub które podlegają natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy. Wykonuje się je jeszcze przed upływem terminu do wniesienia odwołania (np. nakaz rozbiórki domu, gdy istnieje zagrożenie jego zawalenia).

Zastrzeżenie:
W uzasadnionych przypadkach organ odwoławczy może wstrzymać natychmiastowe wykonanie decyzji.


Art. 130. § 1. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu.
§ 2. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.
§ 3. Przepisów § 1 i 2 nie stosuje się w przypadkach, gdy:
1) decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności,
2) decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy.
§ 4. Ponadto decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, gdy jest zgodna z żądaniem wszystkich stron.
(źródło: KPA)

Pamiętaj, że nie musisz obawiać się procedur odwoławczych. W każdej chwili masz prawo wycofać odwołanie w trakcie rozpatrywania sprawy. Wniesienie odwołania nie powinno pogorszyć Twojej sytuacji, gdyż organ odwoławczy nie może wydać decyzji na Twoją niekorzyść. W najgorszym przypadku możesz otrzymać taką samą decyzję.

Zastrzeżenie:
Decyzja niekorzystna może zostać wydana tylko wtedy, gdy zaskarżona decyzja rażąco narusza prawo lub interes społeczny.


Krok 4: Czekaj na odpowiedź urzędu

Urząd może uznać twoje odwołanie i uchylić lub zmienić decyzję (od nowej decyzji ponownie możesz się odwołać). Jeśli jednak urząd nie uwzględni Twoich racji, sprawa wędruje do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Art. 132. § 1. Jeżeli odwołanie wniosły wszystkie strony, a organ administracji publicznej, który wydał decyzję uzna, że to odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, może wydać nową decyzję, w której uchyli lub zmieni zaskarżoną decyzję.
§ 2. Przepis § 1 stosuje się także w przypadku, gdy odwołanie wniosła jedna ze stron, a pozostałe strony wyraziły zgodę na uchylenie lub zmianę decyzji zgodnie z żądaniem odwołania.
§ 3. Od nowej decyzji służy stronom odwołanie.

Art. 133. Organ administracji publicznej, który wydał decyzję, obowiązany jest przesłać odwołanie wraz z aktami sprawy organowi odwoławczemu w terminie 7 dni od dnia, w którym otrzymał odwołanie, jeżeli w tym terminie nie wydał nowej decyzji w myśl art. 132.
(źródło: KPA)

Krok 5: Posiedzenie lub rozprawa w kolegium

Samorządowe Kolegia Odwoławcze (SKO) rozpatrują odwołania od decyzji, zażalenia na postanowienia, żądania wznowienia postępowania lub stwierdzenia nieważności decyzji. Rozstrzygnięcia SKO, w postaci decyzji administracyjnych, zapadają w składach trzyosobowych i przysługuje na nie skarga do sądu administracyjnego.

Jak wygląda procedura? Gdy Twoje odwołanie wpłynie do kolegium (pamiętaj, że wnosisz je za pośrednictwem wydziału urzędu, który wydał niekorzystną dla Ciebie decyzję), przekazywane jest do koordynatora odpowiedniego działu. Sprawę rozpoznaje trzyosobowy skład orzekający. Składowi przewodniczy prezes, wiceprezes lub etatowy członek SKO. Posiedzenie komisji jest niejawne i nie masz możliwości wzięcia w nim udziału.

Jeżeli komisja uzna, że konieczna jest rozprawa, jesteś na nią wzywany.


Art. 136. Organ odwoławczy może przeprowadzić na żądanie strony lub z urzędu dodatkowe postępowanie w celu uzupełnienia dowodów i materiałów w sprawie albo zlecić przeprowadzenie tego postępowania organowi, który wydał decyzję.
(źródło: KPA)

Ostatecznie kolegium wydaje decyzję (na piśmie) wraz z uzasadnieniem. Orzeczenia SKO doręczane są za pośrednictwem poczty. Można je również odebrać osobiście.


Art. 138. § 1. Organ odwoławczy wydaje decyzję, w której:
1) utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję albo
2) uchyla zaskarżoną decyzję w całości albo w części i w tym zakresie orzeka co do istoty sprawy bądź uchylając tę decyzję – umarza postępowanie pierwszej instancji, albo
3) umarza postępowanie odwoławcze.
§ 2. Organ odwoławczy może uchylić zaskarżoną decyzję w całości i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji, gdy rozstrzygnięcie sprawy wymaga uprzedniego przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w całości lub w znacznej części. Przekazując sprawę organ ten może wskazać, jakie okoliczności należy wziąć pod uwagę przy ponownym rozpatrzeniu sprawy.
(źródło: KPA)

Zgodnie z przepisami KPA, sprawę załatwia się w ciągu 1 miesiąca od daty wpłynięcia odwołania.

Samo wniesienie odwołania jest bezpłatne. Jeżeli jednak chcesz ustanowić pełnomocnika, musisz uiścić odpowiednią opłatę skarbową (od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17 zł).

Lista Samorządowych Kolegiów Odwoławczych

Krok 6: Zwróć się do WSA


Jeśli nie zgadzasz się z werdyktem kolegium, możesz skierować sprawę do sądu. Każda decyzja wydana przez SKO podlega kontroli Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA).

Jak złożyć skargę? Skargę składasz do właściwego miejscowo WSA za pośrednictwem kolegium, które wydało decyzję. Na dostarczonej Ci przez SKO decyzji powinieneś znaleźć pouczenie dotyczące możliwości złożenia skargi.

Na złożenie skargi masz 30 dni, licząc od czasu dostarczenia (ogłoszenia) Ci decyzji przez kolegium.

Co powinna zawierać skarga? W piśmie skierowanym do WSA muszą się znaleźć:

 • nazwa sądu, do którego kierowana jest skarga,
 • Twoje imię i nazwisko (lub nazwa) oraz adres,
 • ewentualnie dane przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika,
 • wskazanie zaskarżonej decyzji lub postanowienia,
 • oznaczenie organu, którego działania skarga dotyczy,
 • określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego,
 • Twój podpis albo podpis przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika,
 • lista załączników do skargi.


Zastrzeżenie:
Samo złożenie skargi nie powoduje wstrzymania wykonania decyzji. Wraz ze skargą można jednak złożyć wniosek o takie wstrzymanie.


Sąd rozstrzyga sprawę wyrokiem. Jeżeli uwzględni skargę, wówczas:

 • uchyla decyzję w całości albo w części,
 • stwierdza nieważność decyzji,
 • stwierdza wydanie decyzji z naruszeniem prawa.


W takim wypadku sąd zazwyczaj wskazuje, jakie przepisy prawa zostały naruszone przez urząd i kieruje sprawę do ponownego rozpatrzenia.

Jeśli sąd oddali skargę, nie musi uzasadnić swojej decyzji.

Sprawy wniesione do WSA rozpoznaje się według kolejności ich wpływu. Oznacza to, że musisz uzbroić się w cierpliwość, gdyż Twoja sprawa może się ciągnąć miesiącami.

Wykaz Wojewódzkich Sądów Administracyjnych

Pamiętaj, że o ile składając odwołanie nie poniesiesz żadnych opłat, to skarga może Cię słono kosztować. Wysokość opłaty sądowej regulowana jest odrębnymi przepisami. Rozbieżność w kosztach jest ogromna – od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych.

Przykładowo, za skargi na postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, egzekucyjnym i zabezpieczającym zapłacisz 100 zł. Skargi dotyczące koncesji, zezwoleń lub pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej to natomiast – w zależności od rodzaju działalności – wydatek rzędu od 500 zł do nawet 10 000 zł.

Wykaz opłat dostępny jest na stronie www.nsa.gov.pl – zakładka (po prawej): Opłaty, tryb postępowania, formularze.

Krok 7: Złóż skargę kasacyjną

Wyrok WSA nie zamyka drogi odwoławczej. Od wyroku kończącego postępowanie przysługuje Ci skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA).

Skargę kasacyjną wnosisz do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który wydał skarżony przez Ciebie wyrok. Masz na to 30 dni od dnia doręczenia Ci odpisu orzeczenia z uzasadnieniem.

Ważne:
Skarga kasacyjna musi być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego (ewentualnie doradcę podatkowego w sprawach obowiązków podatkowych albo rzecznika patentowego w sprawach własności przemysłowej). Nie ma tego wymogu, jeśli skargę sporządza sędzia, profesor, prokurator, rzecznik praw obywatelskich, dr hab. nauk prawnych.


Skargę kasacyjną wnosisz tylko wówczas, gdy doszło do:

 • naruszenia prawa materialnego przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie,
 • naruszenia przepisów postępowania, jeżeli uchybienie to mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy.


Na rozpatrzenie skargi NSA nie ma określonego terminu. Może to trwać około roku lub dłużej.

Jeżeli NSA uwzględni Twoją skargę, wówczas uchyla zaskarżone orzeczenie w całości albo w części i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania sądowi, który wydał orzeczenie.

Naczelny Sąd Administracyjny
ul. Jasna 6
00-013 Warszawa
tel. 022 551 60 00
www.nsa.gov.pl

Podstawa prawna:
1) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.);
2) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.);
3) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).

W artykule wykorzystałam materiały ze stron www.ngo.pl, www.nsa.gov.pl.

Magdalena StecOPINIE UŻYTKOWNIKÓW


Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach