Środa, 21 II 2018 r.
Nr 34/2018 (2373)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 


11 lutego 2008 r.

Jak odwołać się od decyzji w sprawach podatkowych

Fiskus niesłusznie naliczył Ci podatki? Jesteś niezadowolony z decyzji urzędu? Uważasz, że racja leży po Twojej stronie, i na dodatek masz na to dowody? Odwołaj się. W artykule wyjaśniamy, jak to zrobić, w jakim terminie i trybie złożyć stosowne pismo i do kogo się skierować, by odwołanie zostało rozpatrzone.

Uwaga: artykuł który czytasz ma ponad 3 miesiące.

R E K L A M A

Jesteś pewien, że prawidłowo rozliczasz się z ciążących na Tobie podatków? Urząd skarbowy w każdej chwili może Cię sprawdzić — nawet po kilku latach od złożenia zeznania podatkowego. Jeśli stwierdzi, że coś jest nie tak, że występują jakieś nieścisłości, wszczyna kontrolę, postępowanie podatkowe i na koniec wydaje tzw. decyzję podatkową.

Do kogo się odwołać

Kwestię odwołań od decyzji w sprawach podatkowych reguluje Ordynacja podatkowa.

Art. 220
§ 1. Od decyzji organu podatkowego wydanej w pierwszej instancji służy stronie odwołanie tylko do jednej instancji.
§ 2. Właściwy do rozpatrzenia odwołania jest organ podatkowy wyższego stopnia.
(źródło: Ordynacja podatkowa)

Organami pierwszej instancji są:

 • urzędy skarbowe,
 • urzędy celne,
 • wójt, burmistrz lub prezydent miasta,
 • starosta,
 • marszałek województwa.


Organy wyższego stopnia (tzw. organy odwoławcze) to:

 • izby skarbowe,
 • izby celne,
 • samorządowe kolegia odwoławcze.


Art. 13
§ 1. Organem podatkowym, stosownie do swojej właściwości, jest:
1) naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego, wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta albo marszałek województwa — jako organ pierwszej instancji;
2) dyrektor izby skarbowej, dyrektor izby celnej — jako:
a) organ odwoławczy odpowiednio od decyzji naczelnika urzędu skarbowego lub naczelnika urzędu celnego,
b) organ pierwszej instancji, na podstawie odrębnych przepisów,
c) organ odwoławczy od decyzji wydanej przez ten organ w pierwszej instancji,
3) samorządowe kolegium odwoławcze — jako organ odwoławczy od decyzji wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starosty albo marszałka województwa.
(źródło: Ordynacja podatkowa)

Organem pierwszej bądź drugiej instancji może być również minister finansów.

Zastrzeżenie:
Jeżeli decyzję w pierwszej instancji wydał minister finansów, izba skarbowa, izba celna lub samorządowe kolegium odwoławcze, odwołanie od tej decyzji rozpatruje ten sam organ.


Gdzie i w jakim terminie

Jeśli nie zgadzasz się z decyzją fiskusa, możesz się od niej odwołać. Odwołanie kierujesz do właściwej miejscowo izby skarbowej, ale składasz je w urzędzie skarbowym, który wydał decyzję.

Zastrzeżenie:
Jeśli wyślesz odwołanie bezpośrednio do izby skarbowej, izba przekieruje dokumenty do urzędu skarbowego, a to z kolei wydłuży czas sprawy.


Na wniesienie odwołania masz 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Art. 223
§ 1. Odwołanie wnosi się do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu podatkowego, który wydał decyzję.
§ 2. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia:
1) decyzji stronie (…).
(źródło: Ordynacja podatkowa)

Odwołanie możesz wysłać listem poleconym lub doręczyć je osobiście. Nie zapomnij o potwierdzeniu jego wniesienia. Jest nim dowód nadania listu poleconego lub podbita przez urzędnika kopia dokumentu. Gdy wybierasz się do urzędu skarbowego, przygotuj pismo w dwóch egzemplarzach.

Jeśli odwołanie dostarczasz za pośrednictwem poczty, termin uważa się za zachowany, gdy przed jego upływem nadasz pismo w polskiej placówce pocztowej. Decyduje data stempla pocztowego, a nie fizyczne doręczenie pisma.

Ważne:
Gdy przebywasz za granicą, odwołanie składasz w polskim urzędzie konsularnym.


A jeżeli spóźnisz się i złożysz pismo po upływie 14-dniowego terminu? Jeśli spóźnisz się nawet nieznacznie, izba skarbowa nie rozpatrzy twojego odwołania. Możesz jednak wnioskować o przywrócenie terminu, gdy udowodnisz, że spóźnienie nastąpiło z niezależnych od Ciebie przyczyn i bez Twojej winy (np. pobyt w szpitalu, choroba).

Podanie o przywrócenie terminu wnosisz w ciągu 7 dni od dnia ustania przyczyny jego przekroczenia. Do podania dołączasz odwołanie.

Co powinno zawierać odwołanie


Art. 222
Odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
(źródło: Ordynacja podatkowa)

W ogólnym postępowaniu administracyjnym odwołanie nie wymaga szczegółowego uzasadnienia. Wystarczy, gdy wyrazisz niezadowolenie z wydanej decyzji. Odwołanie w sprawach podatkowych ma nieco inną strukturę. Co należy w nim umieścić?

Odwołanie od decyzji podatkowej powinno zawierać:

 • oznaczenie organu odwoławczego, do którego kierujesz pismo (tu: właściwa miejscowo izba skarbowa), oraz organu podatkowego, za pośrednictwem którego je składasz (tu: urząd skarbowy, który wydał niekorzystną dla Ciebie decyzję),
 • Twoje dane (imię, nazwisko, adres, numer identyfikacji podatkowej NIP, nazwę firmy, siedzibę albo miejsce prowadzenia działalności) i odręczny podpis,

i przede wszystkim:

 • przedstawienie zarzutów przeciw decyzji,


Zarzuty, jakie można podnieść w odwołaniu, to m.in.:
a) naruszenie przepisów prawa materialnego poprzez ich błędną interpretację lub niewłaściwe zastosowanie,
b) naruszenie przepisów postępowania poprzez niewyjaśnienie wszystkich okoliczności sprawy, pominięcie okoliczności mających istotny wpływ na jej wynik,
c) sprzeczność ustaleń organu podatkowego z treścią zebranego w sprawie materiału dowodowego,
d) naruszenie procedury podatkowej (np. brak czynnego udziału strony w postępowaniu) mające wpływ na rozstrzygnięcie organu podatkowego.


 • określenie istoty i zakresu żądania będącego przedmiotem odwołania,


Oznacza to konieczność stwierdzenia, czego oczekujesz od izby skarbowej w związku z decyzją urzędu. Możesz żądać uchylenia decyzji, jej zmiany lub ponownego rozpatrzenia sprawy.

 • wskazanie dowodów uzasadniających to żądanie.


Ważne, byś wskazał dowody, które pozwolą zweryfikować prawdziwość twierdzeń zawartych w odwołaniu. Możesz też wnioskować o przeprowadzenie dowodu (tj. przesłuchanie świadka lub przeprowadzenie oględzin).

Odwołanie powinieneś wnieść na piśmie. Jeżeli jednak napisanie odwołania z jakichś przyczyn nie jest możliwe, masz prawo złożyć je ustnie do protokołu.

Jeśli urząd skarbowy, do którego wniosłeś odwołanie, stwierdzi, że dokument ma braki formalne, wezwie Cię do ich usunięcia. Gdy nie uzupełnisz braków w wyznaczonym czasie, to choć urząd przekaże pismo izbie skarbowej, izba może wydać decyzję o pozostawieniu odwołania bez rozpatrzenia. Postanowienie w tej sprawie jest ostateczne.

Zastrzeżenie:
Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji. Jeśli urząd domaga się zapłaty zaległości podatkowych, musisz to zrobić, pomimo że decyzja nie jest jeszcze ostateczna. Jeżeli, przykładowo, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej, możesz wystąpić z wnioskiem o wstrzymanie wykonania decyzji. Urząd nie musi się jednak do niego przychylić.


Co może, a co musi urząd skarbowy

Gdy Twoje odwołanie trafi do urzędu skarbowego, urząd ma obowiązek w ciągu 14 dni od dnia otrzymania pisma przekazać je do właściwej izby skarbowej. Wraz z odwołaniem urząd przekazuje izbie akta sprawy. Musi się także ustosunkować do przedstawionych przez Ciebie zarzutów.

Może się jednak zdarzyć, że podczas tego 14-dniowego okresu urząd – po ponownym rozpatrzeniu sprawy, w ramach tzw. samokontroli – uwzględni Twoje odwołanie. Wówczas (nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania odwołania) naczelnik urzędu wydaje nową decyzję, którą uchyla lub zmienia decyzję przez Ciebie zaskarżoną.

Zastrzeżenie:
Od nowej decyzji urzędu skarbowego możesz odwołać się na wcześniejszych zasadach.

Art. 226.
§ 1. Jeżeli organ podatkowy, który wydał decyzję, uzna, że odwołanie wniesione przez stronę zasługuje na uwzględnienie w całości, wyda nową decyzję, którą uchyli lub zmieni zaskarżoną decyzję.
§ 2. Od nowej decyzji służy stronie odwołanie.

Art. 227.
§ 1. Organ podatkowy, do którego wpłynęło odwołanie, przekazuje je wraz z aktami sprawy organowi odwoławczemu bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania odwołania, chyba że w tym terminie wyda decyzję na podstawie art. 226.
§ 2. Organ podatkowy, przekazując sprawę, jest obowiązany ustosunkować się do przedstawionych zarzutów.
(źródło: Ordynacja podatkowa)

Urząd nie musi powiadomić Cię o przekazaniu twojej sprawy do wyższej instancji. Często jednak przesyła stosowne zawiadomienie, zwłaszcza gdy jest prawdopodobne, że będziesz musiał dosyłać dokumenty (wtedy kierujesz je bezpośrednio do izby).

Gdy sprawa trafia do izby skarbowej

Od momentu, gdy sprawa przekazana zostaje do izby skarbowej, izba ma 2 miesiące na jej rozpatrzenie. W niektórych przypadkach, gdy spór jest zbyt zawiły, izba może przedłużyć ten termin. Musi Cię jednak poinformować o powodach opóźnienia i przewidywanym czasie rozstrzygnięcia.

Warto też pamiętać, że przed wydaniem decyzji przez izbę możesz w każdej chwili wycofać odwołanie.


Art. 232.
§ 1. Strona może cofnąć odwołanie przed wydaniem decyzji przez organ odwoławczy, z zastrzeżeniem § 2.
§ 2. Organ odwoławczy odmawia uwzględnienia cofnięcia odwołania, jeżeli zachodzi prawdopodobieństwo pozostawienia w mocy decyzji wydanej z naruszeniem przepisów, które uzasadnia jej uchylenie lub zmianę.
(źródło: Ordynacja podatkowa)

Zgodnie z art. 233. § 1 Ordynacji podatkowej, dyrektor izby skarbowej, po rozpatrzeniu Twojego odwołania, wydaje jedną z następujących decyzji:

 • utrzymuje w mocy decyzję urzędu skarbowego – jeżeli uzna, że jest ona zgodna z prawem, a Ty, odwołując się, nie miałeś racji,
 • uchyla decyzję urzędu skarbowego w całości albo w części i w tym zakresie orzeka co do istoty sprawy – jeśli w całości lub w części uwzględni Twoje zastrzeżenia,
 • uchyla decyzję urzędu skarbowego w całości albo w części i umarza postępowanie w sprawie – jeśli po przeprowadzeniu własnego postępowania wyjaśniającego dojdzie do wniosku, że zaskarżona decyzja jest wadliwa i należy ją wyeliminować, a dalsze postępowanie nie ma podstaw prawnych,


Art. 229.
Organ odwoławczy może przeprowadzić, na żądanie strony lub z urzędu, dodatkowe postępowanie w celu uzupełnienia dowodów i materiałów w sprawie albo zlecić przeprowadzenie tego postępowania organowi, który wydał decyzję.
(źródło: Ordynacja podatkowa)

 • uchyla decyzję w całości i sprawę przekazuje do ponownego rozpatrzenia właściwemu urzędowi skarbowemu – gdy sprawa wymaga przeprowadzenia ponownego postępowania wyjaśniającego,
 • umarza postępowanie odwoławcze – gdy stało się ono bezprzedmiotowe.


Izba skarbowa, wydając decyzję, powinna ustosunkować się do wszystkich zarzutów sformułowanych przez Ciebie w odwołaniu.

Czy wniesienie odwołania może okazać się niekorzystne? Niestety tak. Może się zdarzyć, że w wyniku odwołania Twoja sytuacja ulegnie pogorszeniu i przyjdzie Ci np. zapłacić więcej niż wynikało to z zaskarżonej decyzji.

Izba skarbowa może zwrócić sprawę do urzędu skarbowego w celu zmiany decyzji i wymiaru uzupełniającego w przypadku, gdy w toku postępowania odwoławczego stwierdzi, że:

 • zobowiązanie podatkowe zostało ustalone lub określone w kwocie niższej niż wynika to z przepisów prawa podatkowego,
 • kwota zwrotu podatku została określona w wysokości wyższej,
 • stratę określono w wysokości wyższej od poniesionej.


Art. 230.
§ 2. Nowa decyzja wydawana jest zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym w dniu powstania obowiązku podatkowego.
§ 3. Od nowej decyzji służy stronie odwołanie, które podlega rozpatrzeniu łącznie z odwołaniem wniesionym od zmienionej decyzji.
§ 4. Jeżeli strona nie złożyła odwołania od nowej decyzji, organ odwoławczy rozpatruje odwołanie od decyzji, która uległa zmianie.
(źródło: Ordynacja podatkowa)

Decyzja izby skarbowej i co dalej?

Decyzja izby skarbowej ma charakter ostateczny. Oznacza to, że nie możesz się od niej odwołać. Jedyne, co Ci pozostaje, to wszczęcie postępowania przed sądem lub skorzystanie z trybu nadzwyczajnego (tj. wznowienie postępowania, stwierdzenie nieważności decyzji, uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej).

Skargę na decyzję izby skarbowej składasz w dwu egzemplarzach do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) za pośrednictwem izby, która wydała niekorzystną dla Ciebie decyzję. Masz na to 30 dni od dnia doręczenia decyzji.

Dyrektor izby skarbowej jest zobowiązany przekazać do sądu Twoją skargę wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie 30 dni od dnia jej wniesienia. Do czasu rozpoczęcia rozprawy może jednak uwzględnić skargę i zweryfikować swoją decyzję.

Od wyroku WSA przysługuje Ci skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA).

Więcej informacji na temat skargi do WSA i NSA znajdziesz w artykule: Jak odwołać się od decyzji urzędu gminy.


Gdzie szukać pomocy:

Krajowa Informacja Podatkowa
tel. 0 801 055 055 lub 0-22 330 03 30
www.kip.mofnet.gov.pl


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) – tekst jednolity dostępny na www.podatki.biz.

Magdalena StecCopyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach