Piątek, 16 II 2018 r.
Nr 31/2018 (2370)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 


11 grudnia 2006 r.

Jak pozbyć się śmieci?

Posiadacze mieszkań w blokach lub kamienicach zwykle nie zawracają sobie głowy kwestią wywozu śmieci. Opłata za tę usługę zawarta jest w regularnie uiszczanym przez nich czynszu. Osiedla wyposażane są w odpowiednie pojemniki i kontenery, z których każdy mieszkaniec może dowolnie korzystać. Właściciele nieruchomości sami muszą zadbać o wywóz śmieci z należących do nich posesji. Sami załatwiają formalności związane z tą usługą. Spróbujmy zatem przyjrzeć się temu, jak wygląda sprawa wywozu śmieci z terenu nieruchomości, jakie trzeba mieć dokumenty, ile to kosztuje i gdzie szukać odpowiednich przepisów.

Uwaga: artykuł który czytasz ma ponad 3 miesiące.

R E K L A M A

Zacznijmy od przepisów. Głównym aktem prawnym regulującym kwestię wywozu śmieci jest Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 1996 r. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.).


Zgodnie z tą ustawą gminy na swoim terenie:


 • tworzą warunki do wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku (np. poprzez powoływanie odpowiednich jednostek organizacyjnych),
 • budują i/lub eksploatują własne lub wspólne z innymi gminami instalacje do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, stacje zlewne itp.,
 • organizują selektywną zbiórkę, segregację oraz magazynowanie odpadów komunalnych.

 

Ustawa przyznaje radzie gminy prawo uchwalania przepisów miejscowych w zakresie:


 • wymagań dotyczących utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości,
 • rodzaju urządzeń przeznaczonych do gromadzenia odpadów,
 • częstotliwości, zasad i sposobu usuwania śmieci z nieruchomości.

 

Rada gminy może też ustalić górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi świadczone przez gminne jednostki organizacyjne (czyli zakłady, firmy zajmujące się wywozem śmieci). Ceny poszczególnych usług różnią się między sobą, a dotarcie do nich internetową drogą często jest niemożliwe. Powodem takiego stanu jest rosnąca konkurencja. W dużych miastach powstaje coraz więcej firm prywatnych oferujących swe usługi w atrakcyjnych cenach. Nie uda nam się zatem porównać ofert, jeżeli nie uzbroimy się w cierpliwość i nie obdzwonimy wszystkich działających w naszym mieście zakładów.

 


Jak zawrzeć umowę?


Właściciele nieruchomości zobowiązani są do zawarcia umowy z firmą zajmującą się wywozem śmieci. Umowę taką podpisuje się w siedzibie firmy, najczęściej w biurze obsługi klienta. Przy zawarciu umowy wymagane są dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością, z której będą wywożone odpady. Klienci instytucjonalni powinni przedstawić dokumenty rejestracyjne przedsiębiorstwa lub instytucji.


Umowa zwykle zawierana jest na czas nieokreślony. Okres wypowiedzenia umowy wynosi 1 miesiąc. Umowa określa zarówno zobowiązania firmy zajmującej się wywozem śmieci, jak i obowiązki właściciela nieruchomości korzystającego z jej usług.


Firma wyposaża nieruchomość w pojemniki (kontenery) do zbierania odpadów. Systematycznie, z częstotliwością uzgodnioną w umowie, wywozi odpady komunalne gromadzone w pojemnikach (kontenerach). W razie zużycia pojemników (kontenerów) dokonuje ich wymiany lub remontu.


Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do umieszczenia pojemników (kontenerów) w miejscach utwardzonych i zapewnienia właściwego do nich dostępu — do 10 – 15 m od miejsca dojazdu samochodu śmieciarki.


Zabronione jest umieszczanie w pojemnikach stojących na terenie nieruchomości odpadów innych niż komunalne, np. gruzu budowlanego, drewna, złomu, gorącego popiołu.


Wywóz kamieni, gruzu, gałęzi, ziemi, odpadów z budowy bądź remontu, szkła okiennego oraz odpadów wielkogabarytowych jest traktowany jako odrębne zlecenie i rozliczany zgodnie z obowiązującym w firmie cennikiem.


Przykładowy wzór umowy.

 


Co się wywozi?


Firmy świadczące usługi komunalne prowadzą wywóz:

 • odpadów komunalnych stałych,
 • odpadów wielkogabarytowych (np. mebli, sprzętu AGD),
 • gruzu budowlanego i odpadów poremontowych,
 • odpadów zielonych typu trawa, liście i gałęzie.

 

Do gromadzenia odpadów komunalnych stosowane są zamykane pojemniki o pojemnościach: 60 l, 70 l, 80 l, 110 l, 120 l, 240 l oraz 1100 l, a także kontenery 7 – 10 m3 i 20 – 30 m3. Dodatkowo można zamówić worki firmowe (płatne od sztuki).

 

POJEMNIKI NA ODPADY KOMUNALNE

 KONTENERY NA ODPADY KOMUNALNENa odpady wielkogabarytowe oraz odpady poremontowe (gruz, śmieci z budowy) zamawiamy specjalne, zwykle dość drogie kontenery. Cena wywozu jednego kontenera zależy od jego pojemności (najczęściej płacimy za m3 odpadów), kosztów transportu i opłaty za składowanie lub utylizację odpadów.

 

Warto wiedzieć i skorzystać!
Na wielu osiedlach w dużych miastach stosuje się tzw. „chodnikowy” system odbioru odpadów wielkogabarytowych. Na wyznaczonych ulicach, w terminie wcześniej zapowiedzianym, ustawiane są specjalne kontenery, w których mieszkańcy mogą umieszczać zużyte meble, sprzęt AGD i inne odpady wielkogabarytowe. Kontenery te są zabierane przez samochody firm uczestniczących w akcji. Operacja taka jest bezpłatna.

KONTENERY DO WYWOZU GRUZU BUDOWLANEGO I INNYCH ODPADÓW NIEKOMUNALNYCH

 Trawę, ziemię i gałęzie umieszczamy w workach zakupionych w przedsiębiorstwie wywożącym śmieci z naszej posesji. Worki te zostawiamy przy pojemnikach (kontenerach). Śmieciarka ma obowiązek zabrać worki, które wykupiliśmy w siedzibie zakładu. Nie zatroszczy się natomiast o inne worki składowane przez nas przy pojemnikach.

 


Częstotliwość wywozu śmieci

Minimalna częstotliwość odbierania i wywozu śmieci określana jest w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie. Z posesji prywatnych odpady wywożone są nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu. Liczba wywozów (np. 3 lub 4 razy w miesiącu) uzależniona jest od potrzeb i oczekiwań właściciela nieruchomości. Określa się ją w umowie zawieranej z firmą.

 


Segregujemy, ale czy na pewno właściwie?

Od kilku lat prowadzi się w Polsce selektywną zbiórkę odpadów. Jej celem jest poprawa i ochrona stanu środowiska naturalnego oraz racjonalne wykorzystanie pozyskanych w wyniku segregacji surowców wtórnych.
Większość firm zajmujących się wywozem śmieci świadczy usługi odbioru odpadów komunalnych segregowanych. Do ich zbierania stosuje się odpowiednie pojemniki lub worki, w zależności od potrzeb i preferencji klienta.


POJEMNIKI NA ODPADY SEGREGOWANE
Jeśli zdecydujemy się segregować odpady, zakupimy kolorowe worki lub pojemniki, przestrzegajmy określonych zasad i wrzucajmy do worków/pojemników właściwe odpady. O tym, co i gdzie wrzucać, przeczytamy w tekście: Jak segregować odpady.


 

Ile to kosztuje?

Ceny usług zależą przede wszystkim od liczby pojemników, częstotliwości wywozów, lokalizacji nieruchomości i odległości od danego wysypiska, na którym składowane są odpady. Za usługę możemy płacić miesięcznie, kwartalnie lub rocznie.


Do ceny każdej usługi doliczamy 7 proc. VAT. Niektóre firmy podają ceny z VAT-em. W innych samodzielnie musimy dodać VAT do ceny. Jeżeli więc w tekście podajemy cenę bez VAT-u, pojawi się przy niej dopisek: „+ VAT”. Oznacza on, że do danej ceny doliczamy 7 proc. kwoty.


Właściciele mieszkań opłatę za wywóz śmieci mają zawartą w czynszu. Wynosi ona około 4 – 6 zł od osoby zamieszkującej lokal.


Pojemniki


Mieszkańcy domów jednorodzinnych za opróżnienie standardowego kubła o pojemności 110 l płacą średnio około 6 zł + VAT. W cenie tej zawarta jest opłata za składowanie i zagospodarowanie odpadów na wysypisku. Opłata ta jest różna w poszczególnych rejonach Polski. Zależy w dużej mierze od odległości posesji od składowiska i kosztów składowania. Jeżeli składowisko pobiera wysoką opłatę za składowanie/utylizację odpadów, to cena wywozu jednego pojemnika może w niektórych miastach wzrosnąć nawet do 15 zł.


Średnio jednorazowe opróżnienie pojemnika kosztuje:

 • pojemnik 110 – 120 l: 6 zł + VAT,
 • pojemnik 240 l: 10 zł + VAT,
 • pojemnik 1100 l: 24 zł + VAT.

 

W wielu firmach podawane są miesięczne opłaty wywozu śmieci z pojemnika o określonej pojemności:

 • pojemnik 110 l: ok. 15 zł/2 razy w miesiącu,
 • pojemnik 120 l: ok. 20 zł/2 razy w miesiącu,
 • pojemnik 180 l: ok. 30 zł/2 razy w miesiącu,
 • pojemnik 240 l: ok. 40 – 45 zł/2 razy w miesiącu,
 • pojemnik 1100 l: ok. 80 – 85 zł/2 razy w miesiącu.


Ceny zawierają VAT oraz opłatę za składowanie odpadów na wysypisku.


Kontenery do wywozu gruzu

Gdy chcemy wywieźć gruz, zamawiamy specjalne kontenery. Dostępne są kontenery o pojemności od 1 m3 do 10 m3. Najczęściej stosowane są pojemniki o pojemności 3,5 – 5,5 m3.


Za podstawienie i wywóz kontenera 3,5 m3 zapłacimy średnio 200 – 250 zł. Kontener 5,5 m3 będzie nas kosztował około 250 – 300 zł.


Niektóre firmy stosują różne taryfy: niższe dla swoich klientów, wyższe dla pozostałych osób, które chcą skorzystać z usługi wywozu gruzu. Przykładowo w Krakowie klienci firmy na kontener 3,5 m3 wydadzą około 250 zł. Za ten sam kontener osoby niebędące klientami firmy zapłacą 100 zł więcej — około 355 zł.


Kontener do wywozu gruzu podstawiany jest maksymalnie na 3 dni. Za każdy kolejny dzień należy uiścić opłatę dodatkową w wysokości około 18 – 20 zł.


Kontenery na inne odpady mieszane

Odpady mieszane to odpady poremontowe: gruz, drewno, szkło, tapety itp. Ich wywóz jest tańszy niż wywóz czystego gruzu. Podstawienie i opróżnienie kontenera 3,5 m3 kosztuje około 150 zł.


Kontenery na odpady wielkogabarytowe

Zamówienie kontenera 7 m3 na odpady wielkogabarytowe (meble, sprzęt AGD) stanowi wydatek rzędu 150 zł. Warto jednak skorzystać z bezpłatnych akcji „chodnikowych”. Od kwietnia do września w coraz większej liczbie miast wystawiane są bezpłatne kontenery na odpady wielkogabarytowe.


Worki

Cena worka (80 l) na dodatkowe śmieci to wydatek rzędu 5 – 7 zł.
Na worek na liście wydamy około 3 zł.
Czasem przy odpadach zielonych, tj. trawa, liście, gałęzie pobierana jest opłata za wywóz m3. W Krakowie w jednej z firm wywóz m3 trawy bądź liści kosztuje około 19 zł.Adresy firm świadczących usługi komunalne


Na stronie Panoramy Firm (Usługi dla każdego — Wywóz śmieci, odpadów, asenizacja) znajdziemy adresy i telefony firm zajmujących się wywozem śmieci.

 

Województwa:

dolnośląskie

kujawsko-pomorskie

lubelskie

lubuskie

łódzkie

małopolskie

mazowieckie

opolskie

podkarpackie

podlaskie

pomorskie

śląskie

świętokrzyskie

warmińsko-mazurskie

wielkopolskie

zachodniopomorskiePodstawa prawna

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 1996 r. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085).

 

Magdalena StecOPINIE UŻYTKOWNIKÓW

« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ]następna »

Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach