Piątek, 23 II 2018 r.
Nr 36/2018 (2375)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 


26 marca 2008 r.

Jak rozliczać się z najmu

Wynajmujesz mieszkanie i osiągasz z tego tytułu przychody? Pamiętaj, że zgodnie z obowiązującym prawem musisz płacić podatek dochodowy. Do wyboru masz dwie formy opodatkowania: ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz podatek naliczany na zasadach ogólnych – według skali podatkowej.

Uwaga: artykuł który czytasz ma ponad 3 miesiące.

R E K L A M A

Jeśli czerpiesz zyski z tytułu umów najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze niezawartych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, jesteś zobowiązany do płacenia podatku od uzyskanych przychodów (dochodów).

Sposób rozliczenia się z fiskusem wybierasz przed rozpoczęciem najmu. Pamiętaj, że podstawową formą opodatkowania jest podatek płacony według skali podatkowej. Jeśli więc w odpowiednim czasie nie zadeklarujesz wyboru ryczałtu, Twoje dochody z najmu będą rozliczane na zasadach ogólnych.

Z podatku od dochodów uzyskanych z wynajmu mieszkania rozliczasz się w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na Twój adres stałego zamieszkania – nie ze względu na miejsce położenia wynajmowanego lokalu.

Zastrzeżenie:
Przyjętego opodatkowania nie możesz zmienić w trakcie trwania roku podatkowego. Wybrana forma rozliczenia dotyczy wszystkich zawieranych w danym roku umów najmu i wszystkich wynajmowanych obiektów.Na zasadach ogólnych

Dochód z wynajęcia mieszkania podlega opodatkowaniu według skali podatkowej. Rozlicza się go razem z innymi dochodami uzyskanymi w trakcie roku podatkowego. Deklarowanie dochodu z najmu w urzędzie skarbowym rozpoczynasz w miesiącu, w którym przekroczył on kwotę wolną od podatku.

W przypadku rozliczania dochodów z tytułu najmu według skali podatkowej, nie masz obowiązku składania żadnych oświadczeń w tej sprawie do urzędu skarbowego.


Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Podatek od najmu można płacić także w formie ryczałtu. Jest on przyznawany na wniosek podatnika, jeśli więc zdecydujesz się na podatek zryczałtowany, musisz złożyć oświadczenie o wyborze tej formy opodatkowania.

Ważne:
Przychodów z najmu opodatkowanych w formie zryczałtowanej nie łączy się z innymi dochodami, od których podatek opłacany jest na zasadach ogólnych.


Ryczałt od przychodów z najmu, podnajmu, dzierżawy itp. wynosi 8,5 proc., jeśli wysokość przychodów w roku podatkowym nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 4000 euro. Od nadwyżki ponad tę kwotę zapłacisz już zdecydowanie więcej – 20 proc.

Żeby ustalić, ile wynosi równowartość 4000 euro, należy przeliczyć tę kwotę na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego 1 października roku poprzedzającego rok podatkowy.

Zgodnie z tabelą NBP nr 190/A/NBP/2007 średni kurs 1 euro na 1 października 2007 r. wyniósł 3,7680 zł. Zatem 4000 euro to:

4000 x 3,7680 zł = 15 072 zł


Dopóki Twoje przychody nie przekroczą tej kwoty, będą opodatkowane stawką 8,5 proc.

Ważne:
Przy ustalaniu wysokości podatku ryczałtowego nie uwzględnia się kosztów uzyskania przychodu.


Ryczałt obliczasz i opłacasz za każdy miesiąc do 20 dnia następnego miesiąca, a za grudzień – w terminie złożenia zeznania podatkowego. Możesz też płacić co kwartał.


Nie spóźnij się z decyzją

Wybierasz ryczałt? Żeby móc skorzystać z tej formy opodatkowania, konieczne jest złożenie pisemnego oświadczenia w urzędzie skarbowym. Pamiętaj, że obowiązują Cię ścisłe terminy. Jeśli ich nie dopilnujesz, stracisz możliwość wyboru.

Jeżeli kontynuujesz najem i chcesz zmienić formę opodatkowania z zasad ogólnych na ryczałt, na powiadomienie urzędu masz czas do 20 stycznia roku podatkowego.

Jeśli natomiast rozpoczynasz najem w trakcie roku podatkowego, decyzję o wyborze formy rozliczenia musisz podjąć do dnia poprzedzającego wynajęcie lokalu, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Zastrzeżenie:
W latach następnych nie musisz ponawiać oświadczenia. Gdy jednak chcesz zrezygnować z ryczałtu na rzecz podatku według skali, to informujesz o tym urząd skarbowy w terminie do 20 stycznia. Jeśli tego nie zrobisz lub przeoczysz termin, w nowym roku nadal będziesz musiał płacić ryczałt.

Nie masz obowiązku potwierdzania w urzędzie umowy najmu. Nie musisz jej także dołączyć do deklaracji, ani do zeznania rocznego. W razie kontroli okazujesz ją na żądanie urzędnika.


Jak rozliczają się małżonkowie


Jeżeli małżonkowie, między którymi istnieje wspólność majątkowa, osiągają przychody z najmu, to nie tylko wybierają formę opodatkowania – na zasadach ogólnych lub ryczałt, ale też decydują, kto będzie rozliczał się z podatku dochodowego – jedno z nich czy oboje.

Gdy małżonkowie nie podejmą żadnych kroków, każde z nich zostanie obciążone podatkiem od połowy dochodu (przychodu).

Małżonkowie mogą jednak zdecydować, że całość wpływów z najmu będzie rozliczać tylko jedno z nich. Składają wówczas w urzędzie skarbowym pisemne oświadczenie w tej sprawie. Powinno ono być podpisane przez oboje małżonków.

Oświadczenie dotyczy dochodów osiąganych ze wszystkich umów najmu bez względu na to, kiedy zostały zawarte. Po złożeniu oświadczenia nie jest możliwe rozliczanie części dochodów z najmu wspólnej rzeczy tylko przez jednego małżonka, a części przez oboje.

Urząd skarbowy należy powiadomić:

  • przy podatku naliczanym na ogólnych zasadach – najpóźniej do 20 dnia miesiąca następującego po tym, w którym małżonkowie otrzymają pierwszy w roku podatkowym przychód z najmu,
  • w przypadku ryczałtu – najpóźniej 20 stycznia, a jeśli najem zostaje rozpoczęty w ciągu roku – w terminie pierwszej wpłaty ryczałtu.


Zastrzeżenie:
Ten sposób płacenia podatku (od całości zysku przez jednego z małżonków) jest ważny tylko przez rok podatkowy. Jeżeli małżonkowie chcą nadal tak się rozliczać, muszą ponowić oświadczenie – w podanych wyżej terminach.


Wyjątkiem jest sytuacja, w której w wyniku rozwodu bądź orzeczenia przez sąd separacji nastąpił w trakcie roku podział wspólnego majątku i przedmiot umowy przypadł temu z małżonków, na którym nie ciążył obowiązek zapłaty podatku.


Rozliczenie roczne


O rozliczeniu w rocznym zeznaniu podatkowym przychodów z tytułu umów najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy i innych umów o podobnym charakterze niezawartych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przeczytamy więcej w GaPo w dziale: Rozliczenie roczne 2007.


Podstawa prawna:
1) Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.),
2) Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.).

W artykule wykorzystałam m.in. materiały z www.rp.pl.

Magdalena StecCopyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach