Piątek, 23 II 2018 r.
Nr 36/2018 (2375)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 


16 maja 2007 r.

Jak uzyskać uprawnienia wymagane dla rzeczoznawcy majątkowego, pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości

Uprawnienia i licencje zawodowe dla rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości nadaje prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast na podstawie postępowania kwalifikacyjnego zakończonego pozytywnym wynikiem. Postępowanie kwalifikacyjne prowadzone jest przez Państwową Komisję Kwalifikacyjną.

Uwaga: artykuł który czytasz ma ponad 3 miesiące.

R E K L A M A

Komisja zostaje powołana przez prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w drodze zarządzenia, z udziałem osób wskazanych przez ministra sprawiedliwości oraz organizacje zawodowe rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości.

Koszty postępowania kwalifikacyjnego ponoszą osoby ubiegające się o nadanie uprawnień.

Prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast uczestniczy również w uzgodnieniu programów studiów podyplomowych i kursów specjalistycznych, których ukończenie jest niezbędne dla uzyskania odpowiednich uprawnień.

Studia podyplomowe, prowadzone w systemie zaocznym, organizowane są przez aiele wyższych uczelni. Należą do nich np. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (koszt za pośrednictwo i zarządzanie — 3000 zł, szacowanie nieruchomości — 3600 zł), Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach (2 semestry, czesne za semestr 2000 zł), Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (opłata 2500 zł). W innych uczelniach prowadzących takie zajęcia koszty są zbliżone.

Podstawowe zasady i tryb przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami oraz doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości (Dz. U. z 2005 r. Nr 35, poz. 314). Rozporządzenie to reguluje również zasady prowadzenia praktyk zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i zarządzania nieruchomościami.

Praktyka dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych nie może trwać krócej niż dwanaście miesięcy (należy wykonać co najmniej 15 operatów), a dla kandydatów na pośredników w obrocie nieruchomościami i na zarządców nieruchomości praktyka trwa co najmniej sześć miesięcy (należy wykonać odpowiednio co najmniej trzy opisy transakcji oraz co najmniej trzy plany zarządzania różnymi nieruchomościami).

Organizatorem praktyk zawodowych są związki stowarzyszeń rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości.

Aktualnie zarejestrowane są następujące związki stowarzyszeń:

 

 • 1) Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych: ul. Nowogrodzka 50 (IV piętro) 00-695 Warszawa, tel. 022 627-07-17, zrzeszająca lokalne stowarzyszenia rzeczoznawców majątkowych,

 

 • 2) Polska Federacja Rynku Nieruchomości: ul. Śliska 52, 00-826 Warszawa, tel. 022 825-39-56, zrzeszająca lokalne stowarzyszenia pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości,

 

 • 3) Polska Federacja Stowarzyszeń Zarządców Nieruchomości: ul. Nowogrodzka 49 (pok. nr 2, IV piętro) 00-695 Warszawa, tel. 022 522-84-05, zrzeszająca lokalne stowarzyszenia zarządców nieruchomości,

 

 • 4) Polska Federacja Organizacji Zarządców i Administratorów Nieruchomości: ul. Beniowskiego 84 B, 80-355 Gdańsk, tel. 58 558-45-21 (do 25), zrzeszająca lokalne stowarzyszenia zarządców nieruchomości,

 

 • 5) Polska Federacja Zarządców Nieruchomości: Al. Jana Pawła II 11, 00-828 Warszawa, tel. 022 652-91-23, zrzeszająca lokalne stowarzyszenia zarządców nieruchomości.

 

Wniosek o odbycie praktyki zawodowej i wydanie dziennika praktyki zawodowej kandydat składa do organizatora praktyki, tj. do jednej z ww. federacji.

Praktyki zawodowe mogą być prowadzone przez:

 

 • 1) osoby uprawnione, tj. osoby fizyczne posiadające uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości albo licencje zawodowe pośrednika w obrocie nieruchomościami lub zarządcy nieruchomości, jeżeli osoby te wykonują działalność zawodową w zakresie:

 

a) rzeczoznawstwa majątkowego — nieprzerwanie przez okres przynajmniej pięciu lat poprzedzających organizację praktyki zawodowej
b) pośrednictwa w obrocie nieruchomościami — nieprzerwanie przez okres przynajmniej trzech lat poprzedzających organizację praktyki zawodowej
c) zarządzania nieruchomościami — nieprzerwanie przez okres przynajmniej trzech lat poprzedzających organizację praktyki zawodowej

 

 • 2) organizacje zawodowe rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami lub zarządców nieruchomości — pod warunkiem że czynności w ramach praktyki zawodowej kandydat będzie wykonywał pod kierunkiem osoby uprawnionej spełniającej wymagania określone w pkt. 1
 • 3) przedsiębiorców prowadzących działalność odpowiednio w zakresie szacowania nieruchomości albo pośrednictwa w obrocie nieruchomościami lub zarządzania nieruchomościami, pod warunkiem że czynności w ramach praktyki zawodowej kandydat będzie wykonywał pod kierunkiem osoby spełniającej wymagania określone w pkt. 1.

 

Równocześnie praktykę zawodową może odbywać u osoby uprawnionej albo pod jej kierunkiem nie więcej niż pięciu kandydatów.

Organizatorzy praktyki zawodowej mają obowiązek prowadzenia listy osób, organizacji zawodowych i przedsiębiorców, którzy spełniają warunki uprawniające do prowadzenia praktyki zawodowej. Listy te powinny być dostępne dla kandydatów, którzy zamierzają rozpocząć praktykę.

Terminy i miejsca (egzaminy odbywają się w Warszawie), w których przeprowadzane jest postępowanie kwalifikacyjne wyznacza przewodniczący Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej i ogłasza je w dzienniku urzędowym ministra budownictwa oraz na stronach internetowych ministerstwa.

Kandydaci zamierzający przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego powinni wybrać jeden z ogłoszonych terminów i złożyć wniosek o dopuszczenie do postępowania kwalifikacyjnego co najmniej na 30 dni przed wybranym terminem. Formularze wniosków o dopuszczenie do postępowania kwalifikacyjnego dla poszczególnych zawodów można pobrać z stron internetowych Ministerstwa Budownictwa.

Postępowanie kwalifikacyjne dzieli się na dwa etapy: etap wstępny i egzamin, który obejmuje część pisemną (test) oraz część ustną.

Etap wstępny odbywa się bez udziału kandydata i polega na badaniu przez Komisję dokumentów złożonych przez kandydata w celu ustalenia, czy kandydat spełnia formalne warunki dopuszczenia do egzaminu. Opłata za ten etap wynosi 250 zł i kandydat zobowiązany jest wnieść ją przed złożeniem wniosku.

O dopuszczeniu do egzaminu minister budownictwa powiadamia kandydata pisemnie. Opłata za egzamin — 500 zł (część pisemna) i 400 zł (część ustna) wpłacona powinna być nie później niż 7 dni przed terminem egzaminu.

Część pisemna egzaminu polega na rozwiązaniu testu wielokrotnego wyboru, a w przypadku kandydatów na rzeczoznawców majątkowych — również na rozwiązaniu zadania praktycznego. Do części ustnej dopuszczani są kandydaci, którzy uzyskali z części pisemnej co najmniej 70 pkt., a w przypadku rzeczoznawców majątkowych — kandydaci, którzy z testu uzyskali co najmniej 65 pkt., oraz za zadanie praktyczne co najmniej 5 pkt. Gdy liczba punktów uzyskana z części pisemnej jest niższa niż wymagana, część pisemną egzaminu uważa się za zakończoną wynikiem negatywnym, co stanowi podstawę do wydania decyzji ministra infrastruktury o odmowie nadania uprawnień lub licencji.

Część ustna egzaminu polega na obronie odpowiednio 3 operatów szacunkowych, 3 opisów transakcji lub 1 planu zarządzania nieruchomością. Część ustną egzaminu uznaje się za zakończoną wynikiem pozytywnym, jeżeli kandydat uzyskał minimum 60 proc. punktów z ogólnej liczby punktów możliwych do uzyskania na postawione pytania. W razie zakończenia części ustnej egzaminu wynikiem negatywnym postępowanie kwalifikacyjne uznaje się za zakończone wynikiem negatywnym (co oczywiście stanowi podstawę do wydania decyzji o odmowie nadania uprawnień lub licencji zawodowych).

Kandydat, który zakończył część ustną egzaminu wynikiem negatywnym, może, przed upływem dwunastu miesięcy od dnia zakończenia tej części ustnej egzaminu, złożyć wniosek o ponowne przystąpienie do części ustnej. Wysokość opłaty w przypadku ponownego przystąpienia do części ustnej wynosi 400 zł.

Nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości, a także licencji zawodowych pośrednika w obrocie nieruchomościami oraz zarządcy nieruchomości, stwierdza się świadectwem. Odmowa nadania uprawnień i licencji zawodowych następuje w drodze decyzji.

Osoby, którym nadano uprawnienia i licencje zawodowe, podlegają wpisowi odpowiednio do centralnych rejestrów: rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości. Z dniem wpisu do właściwego rejestru osoby te uzyskują prawo wykonywania działalności zawodowej odpowiednio jako rzeczoznawcy majątkowi, licencjonowani pośrednicy w obrocie nieruchomościami lub licencjonowani zarządcy nieruchomości.

Informacje o osobach, które mają uprawnienia do wykonywania zawodu gromadzone są w rejestrach, które prowadzi prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast. Rejestry ogłaszane są w dzienniku urzędowym prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast. Wyciągi z centralnych rejestrów dotyczące osób zamieszkałych w poszczególnych województwach ogłaszają wojewodowie.

Nie wiadomo, jak długo obowiązywać będą opisane wyżej zasady uzyskiwania uprawnień. Obecnie w Ministerstwie Budownictwa toczą się prace zmierzające do wprowadzenia zmian — trudno w tej chwili określić, jakim wynikiem się zakończą.

Podstawa prawna:

 

 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity; Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami oraz doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości (Dz. U. z 2005 r. Nr 35, poz. 314),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie wysokości opłaty egzaminacyjnej oraz wynagrodzenia członków Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej ( Dz. U. z 2005 r. Nr 53, poz. 476).

 

Maria Baron
OPINIE UŻYTKOWNIKÓW


Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach