Wtorek, 20 II 2018 r.
Nr 33/2018 (2372)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 


29 listopada 2006 r.

Jak wymienić dowód?

Od trzech lat trwa wymiana dowodów osobistych wydanych przed 1 stycznia 2001 roku. Do końca przyszłego roku osoby, które posiadają dowody w formie książeczki, powinny je wymienić na nowe. Od stycznia 2008 roku dokumenty te tracą ważność.

Uwaga: artykuł który czytasz ma ponad 3 miesiące.

R E K L A M A

Do końca obecnego roku dowód powinny wymienić te osoby, którym dokument został wydany w latach 1992-1995, a do końca 2007 roku — osoby, które posiadają dowody wydane w latach 1996-2000.

 

Nowy dowód osobisty ma formę spersonalizowanej karty identyfikacyjnej o wymiarach 54 x 85 mm, wykonanej z tworzywa sztucznego, zawierającej dane osobowo-adresowe, zdjęcie i podpis posiadacza, trzyliterową serię i sześciocyfrowy numer dowodu osobistego, nazwę organu wydającego dowód osobisty, datę wydania i termin ważności oraz elementy zabezpieczające dokument przed podrobieniem i fałszowaniem.

 

Aby wymienić dokument, należy udać się do urzędu gminy, w której jesteśmy zameldowani na stałe. Jeżeli jest to z jakiegoś względu niemożliwe, formalności można dopełnić w urzędzie gminy, w której posiadamy czasowe zameldowanie. W urzędzie należy złożyć:

wniosek,

• dwie fotografie,

• dowód uiszczenia opłaty w wysokości 30 zł.

Pieniądze wpłacamy do kasy właściwego urzędu gminy wydającego dowód osobisty (tej, w której mamy stałe zameldowanie) lub na rachunek bankowy tego urzędu. Opłatę może także pobrać urząd gminy, której jesteśmy zameldowani czasowo.

 

Fotografie powinny być wyraźne i aktualne, o wymiarach 35 x 45 mm. Osoba na nich przedstawiona nie może mieć nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami. Głowa powinna być ustawiona w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy.

 

Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografie przedstawiające ją w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania — fotografie przedstawiające ją z nakryciem głowy.

 

Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączania fotografii przedstawiających osobę w okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku. Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączania fotografii przedstawiającej osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej.

 

Aby złożyć wniosek, a następnie odebrać nowy dowód, musimy udać się do urzędu osobiście. Nasz wniosek powinien zostać rozpatrzony w ciągu miesiąca. Dowód osobisty jest ważny 10 lat od daty jego wydania, a dla osób które ukończyły 65 lat — bezterminowo, jeżeli zwrócą się o wydanie dokumentu z takim terminem ważności.

 

Obywatel ma także obowiązek wymiany dowodu osobistego w wypadku, gdy zmianie uległy dane umieszczone na tym dokumencie (nazwisko, miejsce zameldowania). Wtedy do wniosku należy dołączyć odpis skrócony aktu urodzenia (w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński) lub odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku lub z adnotacją o rozwodzie (jeżeli dane zawarte w dowodzie nie uległy zmianie, a w dokumentacji znajdują się odpisy akt stanu cywilnego — ponowne złożenie nie jest wymagane). Wniosek o wymianę dowodu należy złożyć do 14 dni od zmiany danych.

 

Jeżeli wymieniamy dowód z powodu jego wady technicznej lub niezgodności danych z zawartymi we wniosku, a także z powodu zmiany kodu pocztowego, administracyjnej zmiany nazwy miejscowości, nazwy ulicy, numeru domu lub lokalu, opłata zostanie anulowana. Nie musimy jej uiszczać także wtedy gdy dokument utraciliśmy w wyniku klęski żywiołowej.

 

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.).

2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960, z późn. zm.).

3. Ustawa z dnia 12 września 2002 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz ustawy o działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 183, poz. 1522).

4. Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 86, poz. 960, z późn. zm.).

5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2000 r. w sprawie opłaty za wydanie dowodu osobistego (Dz. U. Nr 105, poz. 1110).

6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2000 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich wymiany, zwrotu lub utraty (Dz. U. Nr 112, poz. 1182, z późn. zm.).

7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych i ich wymiany, zwrotu lub utraty (Dz. U. Nr 56, poz. 500).

 

Anna Proksa
OPINIE UŻYTKOWNIKÓW


Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach