Piątek, 23 II 2018 r.
Nr 36/2018 (2375)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 


25 lutego 2008 r.

Jak założyć firmę ochroniarską

Kto i na jakich zasadach może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia? Jak uzyskać koncesję? Jakie obowiązki ciążą na przedsiębiorcy kierującym firmą ochroniarską? Odpowiedzi na te pytania i wiele innych przydatnych informacji zamieszczamy w materiale.

Uwaga: artykuł który czytasz ma ponad 3 miesiące.

R E K L A M A

Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia wymaga uzyskania koncesji.

Mianem ochrony osób określa się działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej. Ochrona mienia to natomiast wszelkie działania zapobiegające przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu, działania przeciwdziałające powstawaniu szkody wynikającej z tych zdarzeń oraz niedopuszczające do wstępu osób nieuprawnionych na teren chroniony.

Ochrona osób i mienia realizowana jest w formie:

 • bezpośredniej ochrony fizycznej lub
 • zabezpieczenia technicznego.


Bezpośrednia ochrona fizyczna może być stała lub doraźna. Może polegać na:

 • stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych,
 • konwojowaniu wartości pieniężnych oraz innych przedmiotów wartościowych lub niebezpiecznych.


Zabezpieczenie techniczne to:

 • montaż elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych sygnalizujących zagrożenie chronionych osób i mienia oraz eksploatacja, konserwacja i naprawy w miejscach ich zainstalowania,
 • montaż urządzeń i środków mechanicznego zabezpieczenia oraz ich eksploatacja, konserwacja, naprawy i awaryjne otwieranie w miejscach zainstalowania.Kto udziela koncesji

Organem właściwym do udzielenia koncesji jest minister spraw wewnętrznych i administracji. Wydanie koncesji następuje po zasięgnięciu opinii właściwego komendanta wojewódzkiego policji.

Minister może określić szczególne warunki wykonywania działalności gospodarczej objętej koncesją. Ma jednak obowiązek przekazać przedsiębiorcy szczegółowe informacje o treści tych warunków tuż po wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia koncesji.

Zastrzeżenie:
Koncesji nie wymaga działalność gospodarcza w zakresie zabezpieczenia technicznego, jeżeli nie dotyczy obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie i ujętych jako takie w prowadzonej przez wojewodę ewidencji.Kto może wnioskować o wydanie koncesji

Koncesję wydaje się na wniosek:

 • przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, jeżeli posiada licencję pracownika ochrony fizycznej lub pracownika zabezpieczenia technicznego drugiego stopnia,
 • przedsiębiorcy innego niż osoba fizyczna, jeśli ww. licencję posiada co najmniej jedna osoba będąca wspólnikiem spółki cywilnej, jawnej lub komandytowej, członkiem zarządu, prokurentem lub pełnomocnikiem ustanowionym przez przedsiębiorcę do kierowania działalnością określoną w koncesji.Wymagana dokumentacja

1) Wniosek o udzielenie koncesji powinien zawierać:

 • firmę przedsiębiorcy, adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania oraz adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej,
 • numer w rejestrze przedsiębiorców lub w ewidencji oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP),
 • określenie rodzaju i zakresu wykonywania działalności gospodarczej, na którą ma być udzielona koncesja.


2) Do wniosku należy dołączyć:

 • dokument określający status przedsiębiorcy, adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania wraz ze wskazaniem obszaru i miejsca wykonywania działalności gospodarczej, zakresu oraz formy usług ochrony osób i mienia, terminu ważności koncesji i daty rozpoczęcia działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia,
 • urzędowo poświadczoną kopię dokumentu stwierdzającego posiadanie licencji pracownika ochrony fizycznej lub pracownika zabezpieczenia technicznego drugiego stopnia,
 • zaświadczenie o niekaralności przedsiębiorcy oraz osób będących wspólnikami spółki cywilnej, jawnej lub komandytowej, członkami zarządu, prokurentami lub pełnomocnikami ustanowionymi przez przedsiębiorcę do kierowania działalnością określoną w koncesji,
 • dokument stwierdzający tytuł prawny do lokalu będącego siedzibą przedsiębiorcy i miejscem wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia,
 • zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON wydane przez właściwy urząd statystyczny albo urzędowo poświadczoną jego kopię,
 • zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego stwierdzające, iż przedsiębiorca nie zalega z wpłatami należności budżetowych.


3) Przedsiębiorca niebędący osobą fizyczną dodatkowo składa:

 • umowę/statut spółki, akt założycielski lub inny przewidziany przepisami prawa dokument dotyczący utworzenia, działalności i organizacji przedsiębiorcy albo urzędowo poświadczone kopie ww. dokumentów,
 • odpis z właściwego rejestru, jeżeli przedsiębiorca podlega wpisowi do rejestru,
 • wykaz członków zarządu, prokurentów i pełnomocników z podaniem adresów ich miejsc zamieszkania,
 • listę udziałowców lub akcjonariuszy posiadających co najmniej 50 proc. udziałów lub akcji,
 • w przypadku gdy spółka jest podmiotem z udziałem zagranicznym — dokument określający proporcje udziału kapitału polskiego i obcego w spółce oraz jego wysokość, z podaniem adresów siedziby lub miejsc zamieszkania wspólników.Procedura udzielenia koncesji


W myśl przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana i cofnięcie koncesji lub ograniczenie jej zakresu w stosunku do wniosku następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Przed podjęciem decyzji w sprawie udzielenia koncesji lub jej zmiany organ koncesyjny może:

 • wezwać wnioskodawcę do uzupełnienia, w wyznaczonym terminie, brakującej dokumentacji poświadczającej, że spełnia on warunki określone przepisami prawa wymagane do wykonywania określonej działalności gospodarczej pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia,
 • dokonać sprawdzenia faktów podanych we wniosku w celu stwierdzenia, czy przedsiębiorca spełnia warunki wykonywania działalności gospodarczej objętej koncesją oraz czy daje rękojmię prawidłowego wykonywania tej działalności.


Koncesji udziela się na czas oznaczony nie krótszy niż pięć lat i nie dłuższy niż 50 lat, chyba że przedsiębiorca wnioskuje o udzielenie koncesji na czas krótszy.

Za udzielenie koncesji lub jej zmianę pobiera się opłatę skarbową — z aktualnymi stawkami można zapoznać się na stronie www.podatki.biz w dziale: akty prawne (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.).


Co zawiera koncesja

Koncesja zawiera:

 • firmę przedsiębiorcy, oznaczenie adresu jego siedziby lub miejsca zamieszkania,
 • numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP),
 • imiona i nazwiska wspólników lub członków zarządu, prokurentów oraz pełnomocników w razie ich ustanowienia, ze wskazaniem osób posiadających licencję drugiego stopnia,
 • określenie zakresu działalności gospodarczej i formy usług,
 • wskazanie miejsca wykonywania działalności gospodarczej,
 • określenie czasu jej ważności,
 • określenie obszaru wykonywania działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia oraz datę jej rozpoczęcia.


Dodatkowo w koncesji mogą znaleźć się szczególne warunki wykonywania działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia określone przez ministra spraw wewnętrznych i administracji.


Odmowa udzielenia koncesji

Organ koncesyjny może odmówić udzielenia koncesji lub ograniczyć jej zakres:

 • gdy przedsiębiorca nie spełnia określonych w ustawie warunków wykonywania działalności objętej koncesją,
 • ze względu na zagrożenie obronności i bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa lub dóbr osobistych obywateli,
 • przedsiębiorcy, któremu w ciągu ostatnich trzech lat cofnięto koncesję na działalność określoną ustawą z powodu m.in.:
 • wydania prawomocnego orzeczenia zakazującego mu wykonywania działalności objętej koncesją,
 • nieusunięcia w wyznaczonym terminie stanu faktycznego lub prawnego niezgodnego z warunkami określonymi w koncesji lub z przepisami regulującymi działalność objętą koncesją,
 • rażącego naruszenia warunków określonych w koncesji lub innych warunków wykonywania koncesjonowanej działalności określonych przepisami prawa,
 • gdy przedsiębiorcę reprezentuje osoba, która była osobą uprawnioną do reprezentowania innego przedsiębiorcy lub była jej pełnomocnikiem ustanowionym do kierowania działalnością określoną w koncesji, a jej działalność spowodowała wydanie decyzji cofającej koncesję temu przedsiębiorcy,
 • przedsiębiorcy, którego w ciągu ostatnich trzech lat wykreślono z rejestru działalności regulowanej z powodu złożenia oświadczenia niezgodnego ze stanem faktycznym,
 • gdy w stosunku do przedsiębiorcy otwarto likwidację albo ogłoszono upadłość.Obowiązki przedsiębiorcy

Zgodnie z przepisami przedsiębiorca obowiązany jest:

 • powiadomić organ koncesyjny o podjęciu działalności gospodarczej,
 • prowadzić i przechowywać dokumentację dotyczącą zatrudnionych pracowników ochrony oraz zawieranych i realizowanych umów,
 • przedstawiać dokumentację na żądanie organu upoważnionego do kontroli,
 • zachowywać formę pisemną umów w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
 • spełniać w sposób nieprzerwany warunek posiadania odpowiedniej licencji drugiego stopnia przez osoby związane z przedsiębiorstwem — w przypadku gdy koncesję uzyskał przedsiębiorca inny niż osoba fizyczna.


Ponadto przedsiębiorca ma obowiązek oznaczyć pracowników ochrony w sposób jednolity i zapewnić im odpowiedni ubiór umożliwiający ich identyfikację oraz identyfikację podmiotu zatrudniającego.

Zastrzeżenie:
Ubiory pracowników ochrony zatrudnianych przez przedsiębiorcę powinny posiadać oznaczenia różniące je w sposób widoczny od mundurów pozostających pod szczególną ochroną lub których wzory zostały wprowadzone na podstawie odrębnych przepisów. To samo dotyczy identyfikatorów i odznak.


Przedsiębiorca jest też zobligowany do powiadomienia organu koncesyjnego o wszelkich zmianach danych personalnych i adresowych, danych dotyczących jego firmy, a także realizacji wyznaczonych w koncesji szczególnych warunków wykonywania działalności gospodarczej. Na zgłoszenie zmian przedsiębiorca ma 14 dni od dnia ich powstania.


Utrata koncesji

Organ koncesyjny cofa koncesję, w drodze decyzji administracyjnej, jeżeli:

 • wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej koncesją,
 • przedsiębiorca nie podjął w wyznaczonym terminie działalności objętej koncesją mimo wezwania organu koncesyjnego lub trwale zaprzestał wykonywania koncesyjnej działalności gospodarczej,
 • istnieje zagrożenie obronności i bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa obywateli,
 • ogłoszono upadłość przedsiębiorcy.


Do cofnięcia lub zmiany zakresu koncesji dochodzi także wtedy, gdy przedsiębiorca:

 • w wyznaczonym terminie nie usunął stanu faktycznego lub prawnego niezgodnego z warunkami określonymi w koncesji lub z przepisami regulującymi działalność gospodarczą objętą koncesją,
 • rażąco narusza warunki określone w koncesji lub inne warunki wykonywania koncesjonowanej działalności gospodarczej określone przepisami prawa.


Przedsiębiorca, któremu cofnięto koncesję, może wystąpić z wnioskiem o ponowne jej udzielenie — nie wcześniej jednak niż po upływie trzech lat od dnia wydania decyzji o cofnięciu koncesji.


Przepisy karne


Przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia bez wymaganej koncesji, podlega:

 • grzywnie,
 • karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat dwóch.Kontrola przedsiębiorcy

Do kontroli działalności gospodarczej w zakresie:

 • zgodności wykonywanej działalności z udzieloną koncesją,
 • przestrzegania warunków wykonywania działalności gospodarczej,
 • obronności lub bezpieczeństwa państwa, ochrony bezpieczeństwa lub dóbr osobistych obywateli,

uprawniony jest minister spraw wewnętrznych i administracji.

Minister może upoważnić komendanta głównego policji do przeprowadzenia czynności kontrolnych, a ten z kolei może powierzyć przeprowadzenie kontroli komendantom wojewódzkim policji.

Osoba upoważniona przez organ koncesyjny do dokonania kontroli ma prawo:

 • wstępu na teren nieruchomości, obiektu, lokalu lub ich części, gdzie jest wykonywana działalność gospodarcza objęta koncesją, w dniach i w godzinach, w których ta działalność jest wykonywana lub powinna być wykonywana,
 • żądania ustnych lub pisemnych wyjaśnień, okazania dokumentów lub innych nośników informacji oraz udostępnienia danych mających związek z przedmiotem kontroli.Podstawa prawna:

1) Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 114, poz. 740, z późn. zm.)
2) Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807, z późn. zm.)
3) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 maja 1998 r. w sprawie rodzajów dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o udzielenie koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia (Dz. U. Nr 69, poz. 457)
4) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.)

Magdalena Stec
OPINIE UŻYTKOWNIKÓW


Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach