Wtorek, 20 II 2018 r.
Nr 33/2018 (2372)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 


8 grudnia 2006 r.

Jak zdobyć prawo jazdy

Po polskich drogach jeździ coraz więcej samochodów i można się spodziewać, że ta tendencja wzrostowa będzie się utrzymywać. Przynajmniej do czasu, gdy miejskie przedsiębiorstwa komunikacji oraz kolej nie zaczną faktycznie walczyć o klientów. Obserwując rosnące ceny benzyny i korki na drogach, łatwo można sobie wyobrazić, że przynajmniej część kierowców chętnie przesiadłaby się do środków komunikacji miejskiej. Na razie jednak, infrastruktura firm komunikacyjnych nie zachęca do takiej zmiany, a koleje sukcesywnie wycofują się z krótkich tras. Tym, którzy w perspektywie mają więc trzy przesiadki w drodze do pracy, pozostaje zaopatrzyć się we własny środek lokomocji i zdobyć uprawnienia do kierowania nim.

Uwaga: artykuł który czytasz ma ponad 3 miesiące.

R E K L A M A

Ustawodawca wyróżnia 14 kategorii praw jazdy (patrz tabela). Dokument może otrzymać osoba, która:

 

1. osiągnęła wymagany dla danej kategorii wiek,

2. uzyskała orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem,

3. odbyła wymagane dla danej kategorii szkolenie,

4. zdała z wynikiem pozytywnym egzamin państwowy wymagany dla danej kategorii,

5. uzyskała orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (o ile jest ono wymagane).

 

Osoba niepełnosprawna pod względem fizycznym może być kierującym, jeżeli w wyniku badania lekarskiego nie stwierdzono przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem. Osoba, która nie ukończyła 18 lat, może uzyskać prawo jazdy kategorii A1, B1 lub T za zgodą rodziców lub opiekuna.

Prawo jazdy nie może być wydane osobie, w stosunku do której orzeczony został zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych (np.: prawomocnym wyrokiem sądu, orzeczeniem kolegium do spraw wykroczeń, lub orzeczeniem innego uprawnionego do tego organu orzekającego) - w okresie obowiązywania tego zakazu.

 

Orzeczenie lekarskie

 

W celu uzyskania zaświadczenie lekarskiego należy udać się do lekarza uprawnionego do badań kierowców (kandydatów na kierowców). Przeciwwskazaniem do wydania prawa jazdy jest stwierdzona aktywna forma uzależnienia od alkoholu lub środka działającego podobnie.

Wady wzroku mogą być powodem uzyskania tylko czasowych uprawnień, z koniecznością przeprowadzania badań kontrolnych. Te oraz inne zastrzeżenia zostaną umieszczone w orzeczeniu, które należy okazać w wybranym Ośrodku Szkolenia Kierowców, a następnie w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.

 

Szkolenie

 

Szkolenia przygotowujące do państwowego egzaminu na prawo jazdy prowadzą Ośrodki Szkolenia Kierowców. Wybierając ośrodek należy kierować się nie tylko ceną, ale przede wszystkim rekomendacją znajomych. Nie wszystkie firmy tego typu oferują kursantom odpowiednią jakość szkoleń. Pomocą w wyborze OSK może też służyć Instytut Transportu Drogowego. W Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ITS opracowano procedurę, kryteria i narzędzia pomiaru ośrodków szkolenia kierowców, bazując na procedurze mierzenia jakości pracy szkół, powstałej w ramach międzynarodowego programu TERM.

Od 2001 roku ITS obejmuje Patronat nad ośrodkami, które taką kontrolę przeszły pomyślnie. Lista OSK objętych patronatem znajduje się na stronie instytutu

 

Szkolenie składa się części teoretycznej i praktycznej. Liczbę godzin zajęć ustala dla każdej osoby indywidualnie instruktor nauki jazdy - w zależności od posiadanej wiedzy i uzdolnień kandydata, Ministerstwo Infrastruktury określiło jednak minimalną długość szkolenia.

 

W przypadku teorii, ilość godzin dla jednej kategorii prawa jazdy nie może być mniejsza niż:

30 godzin dla kategorii A, A1, B, B1, T

20 godzin dla kategorii C, C+E, D, D+E, C1, C1+E, D1, D1+E, B+E.

 

Dla zajęć praktycznych ilość godzin nie może być mniejsza niż:

15 godzin przy kategorii B+E,

20 godzin przy kategorii A, A1, C1, C1+E, D1+E, T,

25 godzin przy kategorii C+E lub D+E,

30 godzin przy kategorii B, B1, C, D1,

60 godzin przy kategorii D.

Ilość godzin przy poszczególnych kategoriach może ulec zmianie, w przypadku szkolenia w zakresie więcej niż jednej kategorii jednocześnie lub posiadania już odpowiedniej kategorii uprawnienia.

 

Po ukończeniu kursu, OSK wystawia odpowiednie zaświadczenie, które należy okazać w wybranym ośrodku egzaminacyjnym. Przygotowując się do egzaminu, warto także odwiedzić strony internetowe, na których możemy napisać próbny test, prześledzić manewry i sytuacje na drodze, a nawet sprawdzić nowo nabyte umiejętności na symulatorze (np. http://www.prawojazdy.com.pl/, http://www.naukajazdy.pl/).

 

Egzamin


Egzaminatorowi należy przedstawić dowód tożsamości. Może on odmówić przeprowadzenia egzaminu, jeśli kandydat na kierowcę jest nietrzeźwy, lub też w razie wątpliwości odmówił poddania się odpowiednim badaniom. Przeciwwskazaniem do przeprowadzenia egzaminu jest też proponowanie egzaminatorowi łapówki, a także niekorzystne warunki atmosferyczne.

Egzamin może zostać przerwany na wniosek egzaminatora, gdy dalsza jazda zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego i osoby zdającej oraz na wniosek osoby egzaminowanej lub przez organ nadzorujący, w przypadku naruszenia warunków lub zasad przeprowadzania egzaminów.

PRZEBIEG EGZAMINU

Egzamin państwowy składa się z dwóch części. Wiedzę teoretyczną sprawdza się za pomocą testów wielokrotnego wyboru. Pytania wybierane są losowo z banku zatwierdzonego przez Ministerstwo Transportu. Testy są skomputeryzowane, jeżeli osoba egzaminowana nie wybrała dla określonego pytania wszystkich liter oznaczających odpowiedzi prawidłowe lub wybrała odpowiedź nieprawidłową, wtedy uznaje się, że popełniła jeden błąd.
Egzamin praktyczny polega na wykonaniu określonych zadań na placu manewrowym oraz na prawidłowym wykonaniu programu egzaminacyjnego w warunkach ruchu drogowego.

Podstawą do niezaliczenia egzaminu praktycznego jest dwukrotne nieprawidłowe wykonanie tego samego zadania przez zdającego. Egzamin może zostać zakończony przed czasem, w przypadku gdy zdający nie panuje w wystarczającym stopniu nad pojazdem, dalsza jazda zagraża bezpieczeństwu w ruchu drogowym, ewentualnie na wniosek osoby egzaminowanej.

Zdający może zgłosić zastrzeżenia co do przebiegu i wyniku egzaminu do dyrektora WORD, w terminie 7 dni od daty jego przeprowadzenia, może także wnosić o udział w egzaminie egzaminatora nadzorującego.
Na wniosek osoby, która dwukrotnie uzyskała negatywny wynik egzaminu praktycznego, wojewoda może skierować do udziału w kolejnym jej egzaminie praktycznym - osobę, która w jego imieniu sprawuje nadzór nad egzaminowaniem kandydatów na kierowców i kierowców.

OPŁATY EGZAMINACYJNE

Za egzamin teoretyczny w zakresie każdej kategorii prawa jazdy lub pozwolenia płacimy:
- 22 zł - przy użyciu komputerowego urządzenia egzaminacyjnego lub w formie pisemnego testu,

- 40 zł - w formie ustnej


Za egzamin praktyczny płacimy:
- 140 zł - przy kategorii A1, A prawa jazdy

- 112 zł - przy kategorii B prawa jazdy,
- 135 zł - przy kategorii B1, C1, D1 lub T prawa jazdy,
- 160 zł - przy kategorii C, D lub B+E prawa jazdy,
- 195 zł - przy kategorii C1+E, C+E, D1+E lub D+E prawa jazdy,


W/w opłaty zwiększa się o 50%, gdy na wniosek osoby egzaminowanej w sprawdzeniu kwalifikacji bierze udział dodatkowo egzaminator nadzorujący.

Wymiana starego prawa jazdy
30 czerwca bieżącego roku minął ostateczny termin wymiany starych praw jazdy. Według Ministerstwa Transportu z tym dniem dokumenty starego rodzaju straciły ważność, ci więc, którzy jeszcze nie dopełnili formalności, powinni jak najszybciej udać się do właściwego swojemu miejsca zamieszkania wydziału komunikacji.

W celu otrzymania prawa jazdy należy złożyć:
· wniosek,
· dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy w wysokości 71 zł,
· fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm,
· kserokopię posiadanego prawa jazdy.

Istnieje możliwość pobrania formularza wniosku poprzez Internet. Jest on dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury jako załącznik do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2004 r. w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami. Ponieważ jednak druk ten podlega w dalszej obróbce skanowaniu i przesłaniu za pośrednictwem łącz satelitarnych - producent ze względu na określone wymagania w całym procesie wydawania praw jazdy, sugeruje posługiwanie się wytworzonym przez siebie formularzem, który bezpłatnie i bez kolejki dostępny jest w każdym wydziale komunikacji

Przepisy zezwalają na złożenie wniosku o wymianę prawa jazdy za pośrednictwem poczty. Natomiast odebrać nowy dokument powininno się osobiście, w celu unieważnienia posiadanego dotychczas prawa jazdy.

Anna Proksa, E.W.Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach