Poniedziałek, 19 II 2018 r.
Nr 32/2018 (2371)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 


12 lutego 2007 r.

Kto zarządza spółdzielnią mieszkaniową?

Spółdzielnia mieszkaniowa zajmuje się przede wszystkim zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych swoich członków. Jej działalność opiera się głównie na budowaniu lub nabywaniu budynków w celu udostępniania ich osobom należącym do spółdzielni. Ze względu na to, że spółdzielnia dysponuje środkami finansowymi zgromadzonymi w funduszu udziałowym i stanowiącymi własność jej członków, niezbędne są odpowiednie organy, które podejmują decyzje w kluczowych dla spółdzielni sprawach i zajmują się realizacją tych decyzji.

Uwaga: artykuł który czytasz ma ponad 3 miesiące.

R E K L A M A

W każdej spółdzielni występuje:

 • walne zgromadzenie lub zebranie przedstawicieli,
 • zarząd,
 • rada nadzorcza,
 • zebrania grup członkowskich, jeżeli walne zgromadzenie zastąpione jest przez zebranie przedstawicieli.


Statut spółdzielni może przewidywać powołanie także innych organów, w skład których wchodzą jej członkowie. W takim wypadku w statucie określone zostają zakres uprawnień tych organów oraz zasady wyboru i odwoływania ich członków.


Walne zgromadzenie

Walne zgromadzenie jest najwyższym organem spółdzielni i podejmuje decyzje w najważniejszych dla spółdzielni sprawach. W skład tego organu wchodzą wszyscy członkowie spółdzielni. Członek spółdzielni może brać udział w zgromadzeniu tylko osobiście, chyba że jest osobą prawną, która z natury rzeczy musi działać przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka.

W walnym zgromadzeniu mogą uczestniczyć także przedstawiciele związku rewizyjnego, w którym spółdzielnia jest zrzeszona, oraz przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej. Nie mogą jednak brać udziału w głosowaniu nad uchwałami, gdyż przysługuje im jedynie głos doradczy.

Walne zgromadzenie ma wyłączną kompetencję w sprawach:

 • uchwalania kierunków rozwoju działalności gospodarczej, społecznej i kulturalnej prowadzonej przez spółdzielnię,
 • rozpatrywania sprawozdań rady nadzorczej dotyczących działalności zarządu, zatwierdzania sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz podejmowania uchwał co do wniosków członków spółdzielni, rady lub zarządu w tych sprawach,
 • udzielania zarządowi absolutorium,
 • podejmowania uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej,
 • oznaczania najwyższej sumy zobowiązań, jaką spółdzielnia może zaciągnąć,
 • podejmowania uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) lub sposobu pokrycia strat,
 • uchwalania zmian statutu spółdzielni,
 • wyboru członków rady nadzorczej,
 • rozpatrywania odwołań od uchwał rady nadzorczej,
 • podejmowania uchwał w sprawie połączenia się spółdzielni, podziału spółdzielni oraz likwidacji spółdzielni,
 • podejmowania uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji gospodarczych oraz występowania z nich,
 • wyboru delegatów na zjazd związku, w którym spółdzielnia jest zrzeszona,
 • podejmowania uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia spółdzielni ze związku rewizyjnego oraz upoważnienia zarządu do działania w tym zakresie,
 • rozpatrywania wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności spółdzielni.


Statut spółdzielni może przyznać walnemu zgromadzeniu również inne kompetencje, np. niektóre z kompetencji zastrzeżonych dla rady nadzorczej. Zasadniczo do kompetencji walnego zgromadzenia należy również wybór członków zarządu spółdzielni, jednakże statut może przekazać to zadanie radzie nadzorczej.

Walne zgromadzenie odbywa się przynajmniej raz w roku. Zwołuje je zarząd spółdzielni.

Zarząd jest także zobowiązany zwołać walne zgromadzenie na żądanie:

 • rady nadzorczej lub
 • przynajmniej 1/10 (nie mniej jednak niż trzech) członków.


Każdy członek spółdzielni musi być zawiadomiony o terminie, miejscu i porządku obrad zgromadzenia. Sposób i terminy, w jakich należy dokonywać zawiadomień, ujęte są w statucie spółdzielni, do którego każdy z członków ma wgląd oraz może żądać jego odpisu.

Na walnym zgromadzeniu każdemu członkowi spółdzielni przysługuje jeden głos, niezależnie od ilości posiadanych przez niego udziałów. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

Z obrad walnego zgromadzenia sporządza się protokół, który powinien być podpisany przez przewodniczącego walnego zgromadzenia oraz przez inne osoby wskazane w statucie. Protokoły są jawne dla członków spółdzielni, przedstawicieli związku rewizyjnego oraz dla Krajowej Rady Spółdzielczej. Zarząd przechowuje je co najmniej przez dziesięć lat (o ile przepisy w sprawie przechowywania akt nie przewidują terminu dłuższego).

Zgodnie z art. 42 ust. 3 – 9 można zaskarżyć do sądu taką uchwałę walnego zgromadzenia, która jest sprzeczna z postanowieniami statutu, godzi w interesy spółdzielni albo ma na celu pokrzywdzenie jej członka. Zarówno zarządowi, jak i każdemu członkowi spółdzielni przysługuje prawo do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały. Jeżeli zarząd wytacza powództwo, spółdzielnię reprezentuje pełnomocnik ustanowiony przez radę nadzorczą, a spółdzielnię, w której nie powołuje się rady nadzorczej, pełnomocnik ustanowiony przez walne zgromadzenie. Powództwo powinno być wniesione w ciągu sześciu tygodni od dnia odbycia walnego zgromadzenia.

Orzeczenie sądu ustalające nieważność uchwały bądź uchylające uchwałę ma moc prawną względem wszystkich członków spółdzielni oraz wszystkich jej organów.


Zebranie przedstawicieli i zebrania grup członkowskich

Zdarza się, że statut spółdzielni z góry określa, jaka jest maksymalna liczba osób wchodzących w skład walnego zgromadzenia. Jeśli liczba ta zostanie przekroczona, walne zgromadzenie członków jest zastępowane zebraniem przedstawicieli. W takim wypadku statut powinien określać zasady ustalania liczby przedstawicieli, sposób ich wyboru oraz czas trwania przedstawicielstwa.

Członek spółdzielni może uczestniczyć w zebraniu przedstawicieli. Należy go więc zawiadomić o czasie, miejscu i porządku obrad zebrania. Nie przysługuje mu jednak prawo głosu.

W przypadku gdy organem spółdzielni jest zebranie przedstawicieli, organami dodatkowymi, poza radą nadzorczą i zarządem, są zebrania grup członkowskich. Zasady podziału członków na grupy członkowskie i zasady działania takich zebrań określa statut spółdzielni.

Do uprawnień zebrań grup członkowskich należy:

 • wybieranie i odwoływanie przedstawicieli na zebranie przedstawicieli (przedstawiciele są reprezentantami poszczególnych grup),
 • wybieranie i odwoływanie członków rady nadzorczej spółdzielni, jeżeli statut tak stanowi (w przeciwnym razie dokonuje tego zebranie przedstawicieli),
 • rozpatrywanie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego zebrania przedstawicieli i zgłaszanie wniosków w tych sprawach,
 • rozpatrywanie okresowych sprawozdań rady i zarządu,
 • wyrażanie swoich opinii i zgłaszanie do właściwych organów spółdzielni wniosków w sprawach spółdzielni, a zwłaszcza we wspólnych sprawach członków wchodzących w skład zebrania grupy.


Statut spółdzielni może również określać inne zadania i uprawnienia zebrań grup członkowskich.


Rada nadzorcza

Rada nadzorcza sprawuje nadzór i kontrolę nad działalnością spółdzielni. Członkowie rady wybierani są spośród członków spółdzielni przez walne zgromadzenie lub zebranie przedstawicieli albo przez zebrania grup członkowskich.

Rada składa się z co najmniej trzech członków.

Kadencję rady określa statut. Członek rady może być odwołany przed upływem kadencji. Odwołania, większością 2/3 głosów, dokonuje organ, który wybrał członka rady.

Do zakresu działania rady należy:

 • uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności społecznej i kulturalnej spółdzielni,
 • nadzór i kontrola działalności spółdzielni poprzez:

a) badanie okresowych sprawozdań i sprawozdań finansowych zarządu,
b) dokonywanie okresowych ocen wykonywania przez spółdzielnię jej zadań gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez spółdzielnię praw jej członków,
c) przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez zarząd wniosków innych organów spółdzielni i jej członków,

 • podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej,
 • zatwierdzanie struktury organizacyjnej spółdzielni,
 • rozpatrywanie skarg na działalność zarządu,
 • składanie walnemu zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych,
 • podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między spółdzielnią a członkiem zarządu lub dokonywanych przez spółdzielnię w interesie członka zarządu oraz reprezentowanie spółdzielni przy tych czynnościach (do reprezentowania spółdzielni wystarczy dwóch członków rady przez nią upoważnionych).


Rada nadzorcza ma prawo żądać od zarządu, członków i pracowników spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, może przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku spółdzielni.


Zarząd

Zarząd kieruje działalnością spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Wykonuje uchwały podjęte przez walne zgromadzenie oraz przez radę nadzorczą.

Skład i liczbę członków zarządu określa statut spółdzielni. Stosownie do jego postanowień członków zarządu, w tym prezesa i jego zastępców, wybiera walne zgromadzenie lub rada nadzorcza.

Możliwy jest także zarząd jednoosobowy, w skład którego wchodzi jedynie prezes. Zarząd taki nie może jednak dokonywać czynności w sprawach wynikających ze stosunku członkostwa (leży to w gestii rady nadzorczej).

Spółdzielnie, których członkami są wyłącznie osoby prawne, wybierają zarząd spośród kandydatów będących osobami fizycznymi wskazanymi przez te osoby prawne.

Oświadczenia woli za spółdzielnię składają dwaj członkowie zarządu lub jeden członek oraz pełnomocnik spółdzielni. W spółdzielniach o zarządzie jednoosobowym oświadczenie woli mogą składać dwaj pełnomocnicy.

Zarząd może również udzielić pełnomocnictwa członkowi zarządu lub innej osobie do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością gospodarczą spółdzielni lub jej części, a także pełnomocnictwa do dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych. Statut może jednak uzależnić udzielenie pełnomocnictwa przez zarząd od uprzedniej zgody rady nadzorczej.

Z członkami zarządu zatrudnionymi w spółdzielni rada nadzorcza nawiązuje stosunek pracy — w zależności od powierzonego stanowiska — na podstawie umowy o pracę albo powołania (art. 68 Kodeksu pracy).


Co warto wiedzieć

 • nie można być jednocześnie członkiem zarządu i przedstawicielem na zebranie przedstawicieli tej samej spółdzielni,
 • nie można być jednocześnie członkiem rady nadzorczej i zarządu tej samej spółdzielni,
 • członkowie rady i zarządu nie mogą zajmować się działalnością konkurencyjną wobec spółdzielni,
 • w skład rady nadzorczej nie mogą wchodzić osoby będące kierownikami bieżącej działalności gospodarczej spółdzielni lub pełnomocnikami zarządu oraz osoby pozostające z nimi w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa czy powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej.Podstawa prawna


Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848).

Magdalena Stec
Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach