Piątek, 16 II 2018 r.
Nr 31/2018 (2370)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 


12 marca 2007 r.

Legalizacja pobytu cudzoziemca w Polsce na podstawie wizy

Zwykle wizę wydaje lub odmawia jej wydania konsul. Istnieją jednak przypadki, w których rolę konsula przejmuje wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca. W dzisiejszym artykule piszemy o możliwościach uzyskania wizy u wojewody oraz o procedurze przedłużania tego dokumentu. Przedstawiamy także szereg przydatnych informacji dotyczących wiz dla cudzoziemców, ich typów i kosztów związanych z uzyskaniem wizy danego rodzaju.

Uwaga: artykuł który czytasz ma ponad 3 miesiące.

R E K L A M A

WIZA – WIADOMOŚCI OGÓLNE

Wiza jest zezwoleniem wydanym cudzoziemcowi przez organ polski lub organ, którego właściwość w tej sprawie wynika z postanowień umów międzynarodowych, obowiązujących Rzeczypospolitą Polską. Wiza uprawnia cudzoziemca do wjazdu na terytorium RP, przejazdu przez to terytorium, pobytu na nim i wyjazdu z Polski w czasie, celu i na warunkach oznaczonych w dokumencie.

Wiza określa:

 • numer dokumentu podróży cudzoziemca,
 • miejsce i datę jej wydania,
 • cel wjazdu i pobytu,
 • okres ważności wizy, podczas którego może nastąpić pierwszy wjazd na terytorium RP i musi nastąpić ostatni wyjazd z tego terytorium,
 • okres pobytu,
 • liczbę wjazdów dozwolonych w okresie pobytu (wiza może uprawniać do jednego, dwóch lub nieograniczonej liczby wjazdów).


Dodatkowo, wiza może zawierać także inne informacje, tj.:

 • imię i nazwisko cudzoziemca oraz jego fotografię,
 • miejsce, w którym powinno nastąpić przekroczenie granicy,
 • liczbę dzieci oraz innych osób towarzyszących cudzoziemcowi, wpisanych do jego dokumentu podróży.


Początek okresu ważności wizy powinien przypadać na okres 6 miesięcy od dnia wydania dokumentu.


RODZAJE WIZ

W zależności od celu wjazdu i pobytu wyróżnia się:
a) wizę lotniskową,
b) wizę tranzytową,
c) wizę wjazdową w celu:

 • repatriacji,
 • przesiedlenia się jako członek najbliższej rodziny repatrianta,
 • realizacji zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE,
 • przebywania lub dołączenia do obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależącego do Unii Europejskiej lub państwa niebędącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którego obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez to państwo ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi,

d) wizę pobytową w celu:

 • turystycznym,
 • odwiedzin,
 • udziału w imprezach sportowych,
 • prowadzenia działalności gospodarczej,
 • prowadzenia działalności kulturalnej lub udziału w konferencjach międzynarodowych,
 • wykonywania zadań służbowych przez przedstawicieli organu państwa obcego oraz organizacji międzynarodowej,
 • udziału w postępowaniu w sprawie o udzielenie azylu,
 • wykonywania pracy,
 • naukowym, szkoleniowym, dydaktycznym - z wyłączeniem wykonywania pracy,
 • korzystania z ochrony czasowej,
 • przyjazdu z wyjątkowych przyczyn, określonych w ustawie o cudzoziemcach (art. 33 ust. 1),
 • pobytu małoletniego cudzoziemca, urodzonego na terytorium RP, na wniosek jego przedstawiciela ustawowego, który przebywa w Polsce na podstawie wizy,

e) wizę dyplomatyczną,
f)  wizę służbową,
g) wizę kurierską,
h) wizę dyplomatyczną tranzytową.


Wiza lotniskowa uprawnia do wjazdu do strefy tranzytowej lotniska międzynarodowego i pobytu w tej strefie. Wizę tę wydaje się na okres nie dłuższy niż 2 dni. Otrzymuje ją cudzoziemiec, który wykaże, że pobyt w strefie tranzytowej lotniska międzynarodowego jest niezbędny do odbycia planowanej przez niego podróży lotniczej.

Wiza tranzytowa uprawnia do przejazdu przez terytorium RP, w terminie nie dłuższym niż 5 dni.

Wiza wjazdowa, w zależności od rodzaju, pozwala na jednokrotny lub wielokrotny wjazd do Polski i jest wydawana cudzoziemcowi, który przed przekroczeniem granicy uzyskał lub z chwilą przekroczenia granicy uzyska inny tytuł prawny do pobytu na terytorium RP.

Wiza pobytowa uprawnia do wjazdu i nieprzerwanego pobytu na terytorium RP lub kilku pobytów następujących po sobie, trwających przez okres nieprzekraczający łącznie:

 • 3 miesięcy w okresie 6 miesięcy liczonych od dnia pierwszego wjazdu, w przypadku wizy krótkoterminowej,
 • 12 miesięcy w okresie ważności wizy, w przypadku wizy długoterminowej.


Wiza dyplomatyczna, służbowa, kurierska uprawnia do wjazdu na terytorium RP w okresie 6 miesięcy od daty jej wystawienia oraz do pobytu i wyjazdu w okresie w niej określonym. Wizę dyplomatyczną i służbową wydaje się na okres pobytu do 3 miesięcy, chyba że umowa międzynarodowa stanowi inaczej.

Wizę dyplomatyczną wydaje się szefowi i członkowi personelu misji dyplomatycznej, kierownikowi urzędu konsularnego i członkowi personelu konsularnego państwa obcego oraz innej osobie zrównanej z nimi na podstawie ustaw, umów lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych, a także członkom ich rodzin.

Wizę służbową otrzymują członkowie personelu administracyjnego i technicznego, personelu służby misji dyplomatycznej, pracownicy konsularni, członkowie personelu służby urzędu konsularnego oraz członkowie ich rodzin.

Wizę kurierską wydaje się kurierowi dyplomatycznemu i konsularnemu, na okres pobytu zwykle do 10 dni.

O wizę dyplomatyczną tranzytową na przejazd przez terytorium RP występują dyplomaci, pracownicy konsularni oraz kurierzy dyplomatyczni i konsularni, którzy posiadają prawo wjazdu do państwa docelowego lub państwa graniczącego z Polską. Wizę tę wydaje się na okres nie dłuższy niż 5 dni.


ORGANY WYDAJĄCE WIZY

Wizę wydaje lub odmawia jej wydania konsul właściwy ze względu na miejsce stałego zamieszkania cudzoziemca.

W sytuacjach wyjątkowych organami uprawnionymi do wydania wiz pobytowych są:

 • komendant Granicznej Placówki Kontrolnej Straży Granicznej, jeżeli cudzoziemiec wykaże, że istnieją wyjątkowe i pilne przyczyny uzasadniające jego wjazd i pobyt w Polsce (wizy do 15 dni),
 • wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca w Polsce, jeżeli cudzoziemiec wykaże, iż zachodzą wobec niego przesłanki do udzielenia mu wizy na podstawie art. 33 i 34 ustawy o cudzoziemcach.


W myśl przepisów ww. ustawy, wojewoda może wydać wizę tylko:
a) w trybie szczególnym, za zgodą Prezesa Urzędu ds. Repatriacji i Cudzoziemców, cudzoziemcowi, wobec którego zachodzą okoliczności przemawiające za odmową udzielenia wizy, jeżeli zaistniała wyjątkowa sytuacja wymieniona w ustawie (art. 33):

 • przepisy prawa polskiego wymagają od cudzoziemca osobistego stawiennictwa przed polskim organem władzy publicznej,
 • wjazd na terytorium RP jest niezbędny ze względu na konieczność poddania się zabiegom lekarskim służącym bezpośrednio ratowaniu życia (gdy wykonanie tego zabiegu nie jest możliwe w innym państwie),
 • zachodzi wyjątkowa sytuacja osobista wymagająca jego obecności na terytorium RP,
 • wymaga tego interes Polski,
 • zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że cudzoziemiec jest ofiarą handlu ludźmi w rozumieniu decyzji ramowej Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie zwalczania handlu ludźmi (Dz. Urz. WE L 203 z dnia 1 sierpnia 2002 r.);

b) małoletniemu urodzonemu na terytorium RP, którego przedstawiciel ustawowy przebywa w Polsce na podstawie wizy (art. 34).

Wizę na podstawie art. 33  wydaje się na okres nie dłuższy niż 3 miesiące i jednocześnie na okres niezbędny do realizacji celu, który stanowił podstawę wydania wizy, a w przypadku cudzoziemców-ofiar handlu ludźmi na okres nie dłuższy niż 2 miesiące.


O WIZACH WYDAWANYCH PRZEZ WOJEWODĘ

Miejsce załatwiania sprawy:
W urzędzie wojewódzkim właściwym ze względu na miejsce zamierzonego pobytu cudzoziemca.

Wymagane dokumenty:
Cudzoziemiec ubiegający się o wizę składa następujące dokumenty :

 • wypełniony wniosek wizowy wraz z prośbą do Prezesa Urzędu ds. Repatriacji i Cudzoziemców o wyrażenie zgody na udzielenie wizy (we wniosku należy podać cel ubiegania się o wizę),
 • aktualna kolorowa fotografia paszportowa,
 • kserokopia dokumentu podróży,
 • dokumenty potwierdzające posiadanie źródeł dochodów lub własnych środków materialnych i ich wysokość,
 • aktualne poświadczenie zameldowania na pobyt czasowy,
 • akt urodzenia - w przypadku wniosku o udzielenie wizy małoletniemu urodzonemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


W toku prowadzonego postępowania cudzoziemiec może zostać wezwany do osobistego stawiennictwa w celu wyjaśnienia istotnych okoliczności niezbędnych do podjęcia decyzji oraz zobowiązany do złożenia dodatkowych dokumentów.

Obowiązujące opłaty za wizę pobytową wydawaną przez wojewodę:
a) małoletniemu urodzonemu na terytorium Polski:

 • krótkoterminową: 105 zł,
 • długoterminową: 205 zł,

b) w trybie art. 33 ww. ustawy:

 • gdy przepisy prawa polskiego wymagają od cudzoziemca osobistego stawiennictwa przed polskim organem władzy publicznej lub wymaga tego interes Polski: 55 zł,
 • gdy wjazd na terytorium RP jest niezbędny ze względu na konieczność poddania się zabiegom lekarskim lub na skutek wyjątkowej sytuacji osobistej cudzoziemca: 205 zł.


Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku.


PRZEDŁUŻENIE WIZY PRZEZ WOJEWODĘ

Wojewoda przedłuża wizę tylko w przypadku wystąpienia zdarzeń niezależnych od woli cudzoziemca i niemożliwych do przewidzenia w chwili wydania wizy przez konsula.

Cudzoziemiec jest obowiązany złożyć wniosek o przedłużenie wizy, w terminie co najmniej:

 • 7 dni przed upływem okresu pobytu oznaczonego w wizie krótkoterminowej,
 • 14 dni przed upływem okresu pobytu oznaczonego w wizie długoterminowej.


Jeżeli termin do złożenia wniosku nie zostanie zachowany, cudzoziemiec jest zobowiązany opuścić terytorium RP przed upływem okresu pobytu oznaczonego w posiadanej wizie.

Sprawy związane z przedłużeniem wizy w wyżej opisanych przypadkach załatwia się we właściwym miejscowo urzędzie wojewódzkim.

Cudzoziemiec ubiegający się o przedłużenie wizy obowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

 • 1 egzemplarz wypełnionego wniosku o przedłużenie wizy,
 • po 1 fotografii (nieuszkodzonej o wymiarach 3,5x4,5 cm) osób objętych wnioskiem,
 • uzasadnienie wniosku,
 • dokumenty potwierdzające okoliczności podane we wniosku,
 • zaświadczenie potwierdzające wykonanie obowiązku meldunkowego,
 • dokumenty potwierdzające posiadanie źródeł dochodów lub własnych środków materialnych i ich wysokość,
 • ważny dokument podróży, którego termin ważności będzie co najmniej o 3 miesiące dłuższy, od terminu, w którym ma nastąpić wyjazd z terytorium RP na podstawie wydanej wizy,
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej,
 • jeżeli cudzoziemiec jest reprezentowany przez pełnomocnika – pisemne pełnomocnictwo poświadczone przez notariusza lub udzielone przed urzędnikiem prowadzącym sprawę.


W toku prowadzonego postępowania wojewoda może wezwać stronę, świadków oraz inne osoby do osobistego stawiennictwa i złożenia niezbędnych wyjaśnień.

Dołączone do wniosków załączniki i dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być składane wraz z ich tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego lub konsula.

Organ administracji państwowej wydaje decyzję w sprawie przedłużenia wizy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes strony.

Jeżeli cudzoziemiec przebywa w szpitalu, a stan jego zdrowia wyklucza przewiezienie lub wyjazd do innego państwa, wizę przedłuża się do dnia, w którym możliwe stanie się opuszczenie terytorium RP. Wojewoda może powołać biegłego lekarza w celu wydania stosownej opinii.

Obowiązujące opłaty:

 • opłata od przedłużenia wizy krótkoterminowej wynosi 205 zł,
 • opłata od przedłużenia wizy długoterminowej wynosi 406 zł,
 • obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku,
 • opłatę należy uiścić na konto urzędu wojewódzkiego.


Wizę w wyżej opisany sposób można przedłużyć tylko jeden raz.


WIZA POBYTOWA Z PRAWEM DO PRACY

Wiza ta uprawnia cudzoziemca do podjęcia zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej na terytorium RP. Pierwszą wizę z prawem do pracy wydają wyłącznie kierownicy polskich przedstawicielstw dyplomatycznych bądź urzędów konsularnych właściwych ze względu na miejsce zamieszkania cudzoziemca.

Cudzoziemiec ubiegający się o wizę pobytową z prawem do pracy winien wypełnić wniosek o udzielenie wizy oraz przedstawić zezwolenie na zatrudnienie lub podjęcie innej pracy zarobkowej na terenie Polski. Wizę pobytową z prawem do pracy wydaje się na czas oznaczony w zezwoleniu, nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Cudzoziemiec posiadający wizę pobytową z prawem do pracy jest zobowiązany wystąpić do właściwego starosty powiatu o wydanie zgody na pracę.

Kolejna wiza pobytowa z prawem do pracy może zostać udzielona przez właściwego terytorialnie dla siedziby pracodawcy wojewodę na podstawie przedłużenia zezwolenia na zatrudnienie, przy czym łączny okres nieprzerwanego pobytu i zatrudnienia na podstawie tych wiz nie może przekroczyć 12 miesięcy. Przed upływem tego okresu cudzoziemiec powinien złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony i wydanie karty czasowego pobytu lub opuścić terytorium RP.


Podstawa prawna

1) Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2003 r. Nr 128, poz. 1175 z późn. zm.),
2) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu postępowania oraz wzorów dokumentów w sprawach cudzoziemców (Dz. U. z 1998 r. Nr 1, poz. 1 z późn. zm.),
3) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 sierpnia 2003r. w sprawie wiz dla cudzoziemców (Dz. U. z 2003 r., Nr 150, poz. 1442 z późn. zm.),
4) Ustawa z dnia16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635).

Magdalena StecCopyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach