Środa, 21 II 2018 r.
Nr 34/2018 (2373)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 


2 lutego 2007 r.

Lokale socjalne i zamienne

Z zasobu mieszkaniowego gmina wydziela część lokali, które przeznacza na najem jako lokale socjalne. Ponadto, na zasadach i w wypadkach przewidzianych w Ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, gmina zapewnia najemcom mieszkań komunalnych tzw. lokale zamienne. O tym, komu i na jakich warunkach przysługują lokale socjalne i zamienne, piszemy w poniższym tekście.

Uwaga: artykuł który czytasz ma ponad 3 miesiące.

R E K L A M A

LOKAL SOCJALNY

Terminem tym ustawa określa:

„lokal nadający się do zamieszkania ze względu na wyposażenie i stan techniczny, którego powierzchnia pokoi przypadająca na członka gospodarstwa domowego najemcy nie może być mniejsza niż 5 m2, a w wypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego – 10 m2”.

(art. 2 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy)

 

Lokal socjalny może mieć obniżony standard.


Komu przysługuje prawo do lokalu socjalnego?

Zasadniczo o lokal socjalny mogą starać się osoby, które nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i znajdują się w niedostatku, a ich dochody nie pozwalają wynająć lokalu na zasadach ogólnych.

Szczegółowe kryteria wyboru osób uprawnionych do korzystania z zasobów mieszkaniowych gminy określa stosowna uchwała rady gminy – osobna dla każdej z gmin. Uchwałę taką można znaleźć na stronie internetowej własnego urzędu gminy lub poprosić o nią we właściwym wydziale urzędu.

W pierwszej kolejności uprawnionymi do ubiegania się o najem lokalu socjalnego są osoby, które utraciły mieszkania w wyniku zdarzeń losowych, np. klęski żywiołowej, katastrofy lub pożaru.

Lokal socjalny mogą też otrzymać osoby, które nabyły prawo do ubiegania się o najem lokalu socjalnego na podstawie orzeczenia sądowego (najczęściej orzeczenia eksmisyjnego). Gmina ma wówczas obowiązek zapewnić tym osobom lokal socjalny i zawrzeć z nimi stosowną umowę najmu.

W wyroku nakazującym opróżnienie lokalu sąd orzeka o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego lub o braku takiego uprawnienia. W niektórych przypadkach sąd jest jednak zobligowany orzec o takim uprawnieniu. Dotyczy to:

 • kobiety w ciąży,
 • małoletniego,
 • niepełnosprawnego lub ubezwłasnowolnionego oraz sprawującego nad taką osobą opiekę i wspólnie z nią zamieszkałego,
 • obłożnie chorego,
 • bezrobotnego,
 • emeryta i rencisty spełniającego kryteria do otrzymania świadczenia z pomocy społecznej.


Jeśli sąd orzeknie o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego, wówczas wstrzymany zostaje nakaz opuszczenia dotychczas zajmowanego lokalu do czasu złożenia przez gminę oferty zawarcia umowy najmu.

Powyższych przepisów nie stosuje się, jeżeli powodem wydania wyroku nakazującego opuszczenie lokalu jest znęcanie się nad rodziną.

Nie mają prawa do lokalu socjalnego osoby, które samowolnie zajmują lokal i wobec których sąd nakazał opróżnienie lokalu.


Na jakich warunkach zawiera się umowę najmu lokalu socjalnego?

Umowę tę zawiera się na czas oznaczony. Można ją jednak przedłużyć na następny okres, jeżeli sytuacja bytowa najemcy nie uległa poprawie.

Umowa najmu lokalu socjalnego może być zawarta z osobą, która nie ma tytułu prawnego do lokalu i której dochody gospodarstwa domowego nie przekraczają wysokości określonej w stosownej uchwale rady gminy.


Co stanowi dochód gospodarstwa domowego?

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu:

 • kosztów ich uzyskania oraz
 • składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, a także na ubezpieczenie chorobowe.


Do dochodów nie wlicza się:

 • dodatków dla sierot zupełnych,
 • jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka,
 • dodatku (do zasiłku rodzinnego) z tytułu urodzenia dziecka,
 • pomocy w zakresie dożywiania,
 • zasiłków pielęgnacyjnych,
 • zasiłków okresowych z pomocy społecznej,
 • jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej,
 • dodatków mieszkaniowych.Ile wynosi czynsz?

Stawka czynszu za lokal socjalny nie może przekraczać połowy stawki najniższego czynszu obowiązującego w gminnym zasobie mieszkaniowym.


Czy gmina może wypowiedzieć najem lokalu socjalnego?

Zgodnie z art. 25 ww. ustawy, gmina może to uczynić, bez zachowania terminu wypowiedzenia, jeżeli najemca uzyskał tytuł prawny do innego lokalu, z którego może korzystać.


Z jakimi trudnościami należy się liczyć?

Trzeba pamiętać o tym, że sytuacja materialna większości gmin pozostawia wiele do życzenia. Często gminy nie dysponują lokalami socjalnymi. Nie należy się więc spodziewać, że wniosek o przyznanie lokalu socjalnego zostanie natychmiast rozpatrzony, a lokal - przyznany.


LOKAL ZAMIENNY


Zgodnie z ustawą, lokal zamienny to:

„lokal znajdujący się w tej samej miejscowości, w której jest położony lokal dotychczasowy, wyposażony w co najmniej takie urządzenia techniczne, w jakie był wyposażony lokal używany dotychczas, o powierzchni pokoi takiej jak w lokalu dotychczas używanym; warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli na członka gospodarstwa domowego przypada 10 m2 powierzchni łącznej, a w wypadku gospodarstwa jednoosobowego – 20 m2 tej powierzchni”.

(art. 2 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy)

Z lokalu zamiennego korzysta się wówczas, gdy dotychczas zajmowany lokal lub budynek wymaga naprawy, a awaria lub szkoda powstała z jej przyczyny zagraża bezpieczeństwu lokatora. Jeżeli rodzaj robót tego wymaga, lokator jest obowiązany opróżnić mieszkanie i przenieść się na koszt właściciela (gminy) do lokalu zamiennego, jednak na czas nie dłuższy niż rok.

Prawo do lokalu zamiennego przysługuje też lokatorowi, który jest zmuszony opuścić lokal w związku z koniecznością rozbiórki lub remontu budynku.

Czynsz za lokal zamienny, niezależnie od jego standardu i wyposażenia technicznego, nie może być wyższy niż czynsz za lokal dotychczasowy.


PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2001 r. Nr 71, poz. 733, z późn. zm.).

Magdalena StecCopyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach