Wtorek, 20 II 2018 r.
Nr 33/2018 (2372)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 


19 grudnia 2006 r.

Müller czy Miller? Ambaras z imionami i nazwiskami

Gdzie zwrócić się, gdy chcemy zmienić imię lub nazwisko albo spolszczyć je, czyli dostosować do zasad pisowni polskiej? Sprawy związane ze zmianą imion i nazwisk realizowane są w urzędzie stanu cywilnego. Jak się jednak okazuje w praktyce, tylko ważne względy mogą doprowadzić do upragnionej zmiany. W tym materiale tłumaczymy, czym są owe „ważne względy”, ile przyjdzie nam zapłacić i jak wygląda procedura.

Uwaga: artykuł który czytasz ma ponad 3 miesiące.

R E K L A M A

Zgodnie z ustawą o zmianie imion i nazwisk wniosek o zmianę podlega uwzględnieniu, jeśli zostanie poparty ważnymi względami. Owe „ważne względy” mają zastosowanie, gdy wnioskodawca nosi nazwisko lub imię:

 • ośmieszające albo pozostające w sprzeczności z godnością człowieka,
 • o brzmieniu niepolskim,
 • nazwisko posiadające formę imienia,
 • a także, jeśli wnioskodawca pragnie zmienić swoje nazwisko (lub imię) na nazwisko (lub imię), którego od wielu lat używa.


Prócz powyższych zmian wnioskodawca może się też starać o ustalenie pisowni imienia lub nazwiska.


Zastrzeżenia:

 • wniosek nie zostanie uwzględniony, jeśli wnioskodawca chce zmienić nazwisko na nazwisko historyczne, wsławione na polu kultury i nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej — chyba że posiada członków rodziny o tym nazwisku lub jest powszechnie znany pod tym nazwiskiem;


 • nazwisko może składać się tylko z dwóch części (członów);


 • po zmianie można mieć najwyżej dwa imiona;


 • zmiana nazwiska obojga rodziców zawsze rozciąga się na małoletnie dzieci.FORMALNOŚCI, PROCEDURY…

Miejsce załatwienia sprawy
Urząd stanu cywilnego (USC)


Dokumenty
W celu zmiany imienia lub nazwiska należy złożyć następujące dokumenty:

1) Podanie zawierające:

 • nazwisko i imiona wnioskodawcy,
 • adres zameldowania na pobyt stały,
 • stan cywilny,
 • nazwiska i imiona małoletnich dzieci lub informację o nieposiadaniu małoletnich dzieci nawet w przypadku, jeżeli wnioskodawca podaje stan cywilny — wolny, kawaler, panna,
 • nazwisko i imię, o które ubiega się wnioskodawca, imiona i nazwiska małoletnich dzieci, na które zmiana ma się rozciągać,
 • ważne względy uzasadniające wnioskowaną zmianę.


2) Odpis skrócony aktu urodzenia wnioskodawcy oraz odpisy zupełne aktów urodzenia jego małoletnich dzieci (jeśli sporządzone są w innym USC).

3) Odpis skrócony aktu małżeństwa wnioskodawcy, z ewentualną adnotacją o rozwodzie oraz adnotacją o powrocie kobiety rozwiedzionej do poprzedniego nazwiska (jeśli akt sporządzony jest w innym USC).

4) Oświadczenie rodzica niebędącego wnioskodawcą o wyrażeniu zgody na zmianę imienia jego małoletniego dziecka oraz zmianę nazwiska, jeżeli:

 • zmiana nazwiska ma dotyczyć tylko dziecka,
 • zmiana nazwiska dziecka ma nastąpić w związku z rozciągnięciem na dziecko zmiany nazwiska drugiego rodzica.


5) Oświadczenie małoletniego dziecka, które ukończyło 14 lat, o wyrażeniu zgody na zmianę jego imienia, jak również zmianę nazwiska, jeżeli:

 • zmiana nazwiska ma dotyczyć tylko dziecka,
 • zmiana nazwiska dziecka ma nastąpić w związku z rozciągnięciem na dziecko zmiany nazwiska tylko jednego z rodziców.


6) Postanowienie sądu o pozbawieniu władzy rodzicielskiej rodzica, który nie jest wnioskodawcą.

7) Dokumenty, które według uznania wnioskodawcy mogą służyć jako materiał dowodowy, uzasadniający wniosek.

8) Dowód osobisty — do wglądu.

9) Jeżeli z wnioskiem o zmianę nazwiska lub imienia dziecka występuje opiekun ustanowiony przez sąd lub osoba pełniąca obowiązki rodziny zastępczej, do wniosku należy dołączyć:

 • orzeczenie sądu o ustanowieniu opieki lub umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej,
 • postanowienie sądu zezwalające na wystąpienie z wnioskiem o zmianę nazwiska lub imienia dziecka.


(źródło: www.bip.krakow.pl)


Forma załatwienia
Decyzja o zmianie imion i nazwisk.
Decyzja o ustaleniu pisowni imienia lub nazwiska.

W sprawach określonych w ustawie rozstrzyga, w drodze decyzji administracyjnej, kierownik USC znajdującego się w miejscu pobytu stałego wnioskodawcy, a w przypadku braku takiego miejsca — kierownik USC z ostatniego miejsca pobytu stałego.

W razie wątpliwości pisownię imienia lub nazwiska ustala kierownik urzędu stanu cywilnego na wniosek strony. Ustaleniem pisowni jest wybór jednej z form pisowni imienia lub nazwiska, które zostały zapisane w aktach stanu cywilnego. Oznacza to zwykle dostosowanie pisowni imion i nazwisk do zasad pisowni polskiej zgodnie z fonetycznym brzmieniem.


Termin załatwienia sprawy
Do jednego miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.


Opłaty

 • decyzja dot. zmiany imienia lub nazwiska — 37 zł,
 • decyzja dot. ustalenia pisowni imienia lub nazwiska — 22 zł,
 • od 1 stycznia 2007 r. złożenie podania i załączników — bez opłat,
 • potwierdzenie kserokopii za każdą stronę — 5 zł,
 • potwierdzenie własnoręczności podpisu — 9 zł.Odwołanie

Od wydanej decyzji można się odwołać do wojewody za pośrednictwem kierownika USC w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 15 listopada 1956 r. o zmianie imion i nazwisk (Dz. U. z 2005 r. Nr 233, poz. 1992)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635)

Magdalena Stec
Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach