Piątek, 19 I 2018 r.
Nr 14/2018 (2353)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 


1 lutego 2008 r.

O czym należy pamiętać, wyjeżdżając za granicę

Pytanie: Wyjeżdżam do pracy za granicę. Jakie formalności powinnam załatwić w urzędzie skarbowym?

Uwaga: artykuł który czytasz ma ponad 3 miesiące.

R E K L A M A

Obowiązki, których należy dopełnić w związku z wyjazdem za granicę, będą zależały od tego, czy wyjazd ten oznacza zmianę miejsca zamieszkania, czy ma charakter tymczasowy.

O tym, kiedy mamy do czynienia ze zmianą miejsca zamieszkania w przypadku wyjazdu zagranicznego, była mowa w poprzednich artykułach (zobacz dział Podatki osobiste).

Bez względu jednak na to, czy wyjeżdżamy na stałe, czy też na jakiś czas, powinniśmy pamiętać o tym, że opuszczenie kraju nie oznacza ucieczki przed fiskusem. Powinniśmy więc zadbać o dopełnienie kilku formalności, by nie narazić się na przykre konsekwencje ze strony urzędu skarbowego.

Zmiana miejsca zamieszkania

Najwięcej załatwiania czeka nas, gdy zamierzamy przenieść swoje miejsce zamieszkania za granicę. Urzędy często kwestionują to, że wyjeżdżając, przenieśliśmy swój ośrodek interesów życiowych. Oczywiście w każdym przypadku o tym, czy wyjazd oznacza zmianę miejsca zamieszkania, czy nie, będą decydowały okoliczności faktyczne, powinniśmy jednak zadbać o to, by posiadać kilka dokumentów, które pomogą przekonać urzędników do naszych racji.

Aktualizacja NIP

Zgodnie z ustawą o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681, z późn. zm.) podatnicy mają obowiązek aktualizowania danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym przez dokonanie zgłoszenia aktualizacyjnego do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Osoby fizyczne, które nie są podatnikami podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego, dokonują aktualizacji w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych.

Aktualizacji danych dokonujemy poprzez złożenie w swoim dotychczasowym urzędzie skarbowym formularza NIP-3, w którym wskażemy nowy, zagraniczny adres zamieszkania. Zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów o właściwości organów podatkowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 165, poz. 1371, z późn. zm.) właściwym urzędem skarbowym dla osób, które zmieniają miejsce zamieszkania na zagranicę, za rok, w którym wyjechali z kraju, będzie dotychczasowy urząd. Od następnego roku ich urzędem będzie urząd właściwy do spraw opodatkowania osób zagranicznych.

Formularz NIP-3 możemy przesłać do urzędu pocztą, najlepiej listem poleconym.
Warto pamiętać, że za niezłożenie aktualizacji w wyznaczonym terminie grożą kary określone w Kodeksie karnym skarbowym.

Wyznaczenie pełnomocnika do spraw doręczeń

Jeżeli urząd skarbowy (dokładniej: naczelnik urzędu skarbowego) prowadzi w naszej sprawie postępowanie podatkowe (na przykład w sprawie przyznania ulgi podatkowej czy w sprawie wymiaru podatku), kontrolne lub czynności sprawdzające (na przykład w zakresie prawidłowości złożonego zeznania rocznego), a zamierzamy wyjechać za granicę na okres dłuższy niż dwa miesiące, powinniśmy wyznaczyć pełnomocnika do spraw doręczeń pism z urzędu. Obowiązek ten dotyczy również nierezydentów, czyli osób mieszkających za granicą, mających obowiązek podatkowy w Polsce w związku na przykład z osiąganiem dochodów w naszym kraju.

To, że powiadomiliśmy urząd o wyjeździe i wskazaliśmy nowy adres zamieszkania na formularzu NIP-3, nie oznacza, że urząd będzie nam przesyłał pisma na nasz zagraniczny adres. W razie niedopełnienia obowiązku wyznaczenia pełnomocnika do spraw doręczeń pismo będzie uważane za doręczone pod dotychczasowym adresem lub adresem ostatniego pobytu w Polsce.

Warto wiedzieć, że prowadząc postępowanie podatkowe, urząd może wezwać nas (lub naszego pełnomocnika) do stawienia się w urzędzie. Niezastosowanie się do wezwania może spowodować nałożenie kary finansowej. Nasze tłumaczenie, że nie mogliśmy się stawić, bo nie otrzymaliśmy wezwania, na nic się zda, gdyż urząd może ukarać stronę, która nie stawiła się pomimo prawidłowego wezwania organu podatkowego, a prawidłowym wezwaniem będzie wezwanie wysłane na nasz ostatni adres w kraju.

Ustanowienie pełnomocnika zgłaszamy organowi podatkowemu właściwemu w danej sprawie. Obowiązek ustanowienia przez stronę pełnomocnika do spraw doręczeń regulują przepisy art. 147 Ordynacji podatkowej.

Certyfikat rezydencji

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych certyfikatem rezydencji jest zaświadczenie o miejscu zamieszkania podatnika dla celów podatkowych wydane przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca zamieszkania podatnika.

Certyfikat rezydencji potwierdza, że dane państwo uważa nas za osobę mieszkającą na jego terenie w rozumieniu przepisów podatkowych tego państwa. Posiadanie certyfikatu nie przesądza automatycznie, że nie możemy zostać uznani za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoba fizyczna może mieć w danym roku podatkowym więcej niż jedno miejsce zamieszkania. Może się również zdarzyć, że dana osoba może spełniać kryteria w różnych państwach dla uzyskania w nich certyfikatu rezydencji.

Posiadanie certyfikatu rezydencji danego kraju jest jednak istotną przesłanką dokumentującą przeniesienie centrum interesów życiowych za granicę. Posiadanie certyfikatu rezydencji jest także warunkiem zastosowania stawki podatku wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobrania (niezapłacenia) podatku zgodnie z taką umową.

Inne dokumenty

W ewentualnym postępowaniu podatkowym, którego celem będzie ustalenie kraju naszej rezydencji, jako dowód będzie dopuszczone wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem.

Warto więc w sporze z fiskusem dysponować dokumentami, które potwierdzają przeniesienie centrum interesów życiowych za granicę. Takim dowodem może być na przykład tytuł prawny do mieszkania zagranicznego, dokumenty potwierdzające zamieszkanie rodziny za granicą (np. legitymacja szkolna dziecka, umowa o pracę małżonka, umowa rachunku bankowego i inne).

Wyjazd tymczasowy

Tymczasowy wyjazd za granicę nie oznacza zmiany miejsca zamieszkania, w związku z tym o takim wyjeździe nie musimy informować urzędu skarbowego. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy urząd prowadzi wobec nas postępowanie podatkowe, kontrolne lub czynności sprawdzające, a nasza nieobecność w kraju będzie trwała dłużej niż dwa miesiące. W takim przypadku powinniśmy powiadomić urząd o wyznaczeniu pełnomocnika do spraw doręczeń.

Osoby pracujące za granicą, które mają miejsce zamieszkania w Polsce, muszą pamiętać o terminie do złożenia zeznania rocznego. W niektórych przypadkach wystąpi też u nich obowiązek wpłacenia zaliczek na podatek dochodowy od dochodów uzyskanych za granicą.

Mariusz Makowski
Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach