Piątek, 19 I 2018 r.
Nr 14/2018 (2353)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 


25 stycznia 2007 r.

Odliczenie wydatków na Internet

Podstawą do stosowania ulgi jest art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi, że dotyczy ona wydatków ponoszonych przez podatnika z tytułu użytkowania sieci Internet w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika — w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł.

Uwaga: artykuł który czytasz ma ponad 3 miesiące.

R E K L A M A

Ulga polega na obniżeniu przez podatnika dochodu o kwotę wydatków, nie większą jednak niż 760 zł w roku podatkowym. Ulga nie dotyczy lokalu, a podatnika. Jeżeli w lokalu zamieszkuje kilka osób, i każda z nich swoje wydatki udokumentuje prawidłową fakturą VAT wystawioną na osobę korzystającą z ulgi, to każda z osób może z ulgi skorzystać. Ulgę wykazuje się w załączniku do zeznania rocznego PIT-O.


Faktura na małżonków


Najczęstszym przypadkiem wykorzystania ulgi przez więcej niż jedną osobę na podstawie tej samej faktury będą małżonkowie, którzy zamieszkują wspólnie. Jeżeli z faktury będzie wynikać, że oboje małżonkowie ponoszą wydatki z tytułu użytkowania sieci Internet w lokalu będącym miejscem zamieszkania, to każde z małżonków będzie miało własne prawo do odliczenia od dochodu w zeznaniu podatkowym za 2006 rok, ale oczywiście nie więcej niż wynosi limit — czyli 760 zł na jednego małżonka.


Faktura wystawiona tylko na jednego z małżonków uprawnia do odliczenia tego właśnie małżonka — stanowisko organów skarbowych nie pozostawia wątpliwości — tylko osoba wymieniona na fakturze VAT może odliczyć wydatki nią dokumentowaną.


Faktura otrzymana i niezapłacona


Czy samo otrzymanie faktury bez jej zapłaty będzie upoważniało do odliczenia? Wydaje się, że zdecydowanie bezpieczniej będzie odliczać tylko kwoty, które faktycznie zostały zapłacone, tym bardziej, że tego zdania jest Ministerstwo Finansów (w swoim piśmie wspomina o zapłaconej fakturze).


Oprócz faktury jeszcze dowód zapłaty


Skoro ustaliliśmy już, że ulga dotyczy wydatków poniesionych, to logiczną konsekwencją tego faktu jest konieczność posiadania oprócz faktury również dowodu zapłaty. Bez dowodu zapłaty będziemy mieli problem z udowodnieniem w razie potrzeby, że faktura została zapłacona. Dowód zapłaty powinien określać, czego dotyczy i kto jest osobą wpłacającą (ponoszącą wydatek).


Faktura wystawiona przez podmiot niebędący operatorem Internetu


Dla wyjaśnienia — przez operatora Internetu należy rozumieć dla potrzeb tego tekstu podmiot, który jest tego Internetu dostawcą — świadczy usługi dostępu, udostępnia infrastrukturę itp. Ale zdarza się, że faktura za korzystanie z Internetu pochodzi od podmiotu, który nie zajmuje się profesjonalnie jego udostępnianiem. Typowym przykładem będzie np. sytuacja, w której właściciel kamienicy zlecił wyspecjalizowanej firmie zainstalowanie dostępu do Internetu w każdym mieszkaniu. Właściciel oprócz faktury za czynsz wystawia swoim lokatorom również faktury za Internet, doliczając swoją marżę do kwot fakturowanych mu przez operatora. Powstaje pytanie — czy taka faktura również będzie uprawniać do skorzystania z ulgi? Otóż tak — pod warunkiem oczywiście, że będzie spełniać wszelkie warunki, żeby uznać ją za prawidłową zgodnie z przepisami o VAT.


Wyjaśnienia organów podatkowych


Pismo Zastępcy Dyrektora Departamentu Podatków Bezpośrednich z dnia 25 lutego 2005 roku, Nr PB5/MC-033-29-368/05, w sprawie tzw. ulgi internetowej


Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6a i ust. 7 pkt 1 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.) warunkiem skorzystania z tzw. ulgi internetowej przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych jest:


1) poniesienie przez podatnika wydatku z tytułu użytkowania sieci Internet w lokalu (budynku) będącym jego miejscem zamieszkania, oraz


2) udokumentowanie przedmiotowego wydatku fakturą w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, a co za tym idzie posiadanie przez podatnika zapłaconej faktury z widniejącym na niej jego imieniem i nazwiskiem (jako nabywcy usługi).


W konsekwencji w sytuacji, gdy użytkownikiem Internetu są małżonkowie, i obydwoje ponoszą wydatki z tego tytułu, to aby obydwoje (do wysokości 760 zł każdy) mogli skorzystać z odliczenia, na fakturze muszą widnieć zarówno dane osobowe męża, jak i żony. W przeciwnym wypadku z odliczenia skorzysta tylko ten małżonek, którego imię i nazwisko wpisane jest na fakturze.


Powyższa zasada ma również zastosowanie do pozostałych domowników. Stąd jeżeli z ulgi internetowej chciałaby np. skorzystać córka ww. małżeństwa, to również musi posiadać fakturę dokumentującą poniesiony przez nią wydatek z tytułu korzystania z Internetu. Jej brak w każdym przypadku będzie pozbawiał podatnika prawa do odliczenia na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.


Postanowienie PDF-4/415-5/05 z dnia 11.02.2005 r. — Urząd Skarbowy Kraków-Nowa Huta


Pytanie podatnika: Czy w przypadku, gdy z sieci internetowej w miejscu zamieszkania korzystają małżonkowie, to każdy z nich może z osobna odliczyć 760 zł ulgi internetowej, pod warunkiem posiadania faktury wystawionej na imię obojga małżonków?


POSTANOWIENIE


Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Nowa Huta, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z 1997 r. ze zm.) po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 06.01.2005 roku w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe.


UZASADNIENIE


W dniu 06.01.2005 r. wpłynęło do tut. Urzędu pismo z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy w przypadku, gdy z sieci internetowej w miejscu zamieszkania korzystają małżonkowie, to czy każdy może z osobna odliczyć 760 zł nowej ulgi internetowej pod warunkiem posiadania faktury wystawionej na imię obojga małżonków.


W odpowiedzi na powyższe pytanie Naczelnik tut. Urzędu wyjaśnia, iż problem ten reguluje art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 14, poz. 176 z 2000 r. ze zm.), który stwierdza, że podstawę obliczenia podatku (...) stanowi dochód (...) po odliczeniu kwot wydatków ponoszonych przez podatnika z tytułu użytkowania sieci Internet w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł.


Zgodnie z art. 26 ust. 7 pkt 1 powyższe odliczenie stosuje się, jeżeli wysokość wydatków została udokumentowana fakturą w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług.


Zatem jeśli z faktury wynika, że oboje małżonkowie ponoszą wydatki z tytułu użytkowania sieci Internet w lokalu będącym miejscem zamieszkania, to każde z małżonków będzie miało własne prawo do odliczenia od dochodu w zeznaniu podatkowym za 2005 rok połowy kwoty wynikającej z faktury, nie więcej niż wskazany limit (760 zł).


Mając na uwadze powyższe, postanowiono jak w sentencji.

 OPINIE UŻYTKOWNIKÓW


Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach