Wtorek, 20 II 2018 r.
Nr 33/2018 (2372)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 


25 czerwca 2007 r.

Popularny i dostępny - rynek pracy w Holandii

Polscy pracownicy bardzo polubili Holandię. Wśród unijnych imigrantów stanowimy w tym kraju czwartą pod względem wielkości grupę narodowościową. Na początku 2007 roku mieszkało tutaj 54 tys. Polaków pierwszego i drugiego pokolenia. W ciągu 10 ostatnich lat liczba naszych rodaków uległa podwojeniu. Od 1 maja 2007 roku holenderski parlament zdecydował o całkowitym otwarciu rynku pracy. To ułatwienie sprawia, że liczba przyjezdnych gwałtownie rośnie. Rząd w Hadze szacuje, że do końca roku liczba Polaków wzrośnie do 120 tys. Jest to bardzo popularny kierunek w przypadku osób szukających pracy sezonowej. Do tej pory ta część rynku pracy była zdominowana przez ludzi z podwójnym, polsko-niemieckim obywatelstwem. Od maja 2007 roku dostęp jest znacznie szerszy.

Uwaga: artykuł który czytasz ma ponad 3 miesiące.

R E K L A M A

Ten kraj z 16 milionami obywatelami należy do najbogatszych członków Unii Europejskiej. Zajmuje 6 miejsce na światowej liście eksporterów i jest szóstym co do wielkości inwestorem na świecie. PKB Holandii zajmuje w rankingach miejsce 14. Według szacunków pod koniec 2007 roku PKB na głowę mieszkańca będzie wynosiło prawie 34 tysiące dolarów czyli ponad dwukrotnie więcej niż w Polsce. Inflacja jest bardzo niska i pod koniec 2007 roku ma wynieść 1,5 proc. Bezrobocie wynosiło w I kwartale 2007 roku około 5 proc.


Rynek pracy został całkowicie uwolniony dopiero 1 maja 2007 roku. Tak długi okres przejściowy podyktowany był obawami parlamentarzystów i związków zawodowych. W ostatnim czasie w Holandii zanotowano pewien wzrost bezrobocia, a pracownicy z naszej części Europy zatrudniani byli często na gorszych warunkach płacowych niż Holendrzy. Praca w tym kraju była szczególnie popularna wśród osób posiadających podwójne obywatelstwo – polskie i niemieckie. Mogli oni podejmować pracę bez żadnych ograniczeń.


Ostatecznie parlament holenderski starał się uchwalić specjalne prawo, które ma chronić Holendrów przed nieuczciwą konkurencją, a napływającym pracownikom zapewnić godne warunki życia i pracy. Wprowadzono zapis o pensji minimalnej w wysokości 1300 euro. Przegłosowanie tych uregulowań było warunkiem otwarcia rynku pracy.


Jakich pracowników potrzebują Holendrzy?


Od lat najpopularniejsze wśród Polaków są prace sezonowe. W 2006 r. pozwolenia na pracę otrzymało 55 229 obywateli polskich, ale zarejestrowanych w związku z pobytem dłuższym niż 3 miesiące zostało 8 315 imigrantów pochodzących z Polski. Wynika z tego, że większość osób pracowała sezonowo. Najpopularniejsze są prace w rolnictwie przy zbiorze owoców i warzyw oraz w zakładach przetwórstwa spożywczego. W Polsce działają specjalistyczne firmy, które zajmują się wyłącznie pośrednictwem w tej dziedzinie.


Kolejną grupą poszukiwaną w Holandii są pracownicy wykwalifikowani. Przemysł metalowy czeka na polskich spawaczy i ślusarzy. Dużo ofert pracy znaleźć można w branży budowlanej. Potrzebni są murarze, hydraulicy, elektrycy, drogowcy i wielu innych. Przemysł mięsny też chętnie zatrudnia wykwalifikowanych pracowników. Wykonywanie pracy w tych zawodach wymaga umiejętności w posługiwaniu się językiem angielskim lub niemieckim.


Istnieje zapotrzebowanie na specjalistów. Branża medyczna czeka na lekarzy i pielęgniarki. Najczęściej jednak ze znajomością języka niderlandzkiego. Wiele ofert znajdą specjaliści branży IT oraz pracownicy naukowi uczelni technicznych.


Niezbędne formalności


Pobyt i praca w Holandii nie są już związane z koniecznością uzyskania pozwoleń. Jedyne co musimy zrobić, to uzyskać numer identyfikacyjny BSN. Numer nadawany jest każdemu, kto mieszka i pracuje w Holandii. Dzięki BSN możliwe jest płacenie podatku i załatwianie wszelkich spraw urzędowych. Bez powyższego numeru nie otrzymamy wynagrodzenia za pracę. BSN zastąpił dotychczas używany numer Sofii.


Prowadzenie działalności gospodarczej


Działalność gospodarczą może prowadzić każdy. Jej rozpoczęcie należy zgłosić w rejestrze handlowym prowadzonym przez regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową. Obowiązek ten nie dotyczy przedsiębiorców działających w rybołówstwie, rolnictwie, wolnych zawodach, w sferze użyteczności publicznej oraz handlowców-akwizytorów.


Rejestracji należy dokonać na tydzień przed planowanym rozpoczęciem działalności za pomocą formularzy dostępnych w Izbach Przemysłowo-Handlowych. W wyniku podjętych działań otrzymamy 8-cyfrowy numer identyfikacyjny firmy. Podczas rejestracji będą od nas wymagane dokumenty potwierdzające tożsamość oraz niektóre dane zawarte w rejestrze handlowym. Potrzebna będzie np. umowa najmu lokalu, w którym będzie się mieścić siedziba firmy.


Rejestr handlowy jest ogólnodostępny. Zawiera informacje o:

 •  nazwie firmy,
 • siedzibie,
 • formie prawnej,
 • rodzaju działalności,
 • nazwiskach i adresach właścicieli, zarządzających, członków rady nadzorczej i wspólników,
 • wysokości kapitału zainwestowanego w firmę oraz liczbie zatrudnionych osób.


Niektóre branże wymagają posiadania zaświadczenia o posiadaniu kwalifikacji przedsiębiorcy. Jest tak w przypadku produktów żywnościowych, sektora budownictwa, instalacji i motoryzacji.


Po zarejestrowaniu firmy można natychmiast rozpocząć działalność. Koszty związane z założeniem i zarejestrowaniem firmy mogą być ujęte w rozliczeniu podatkowym.


Działalność gospodarcza, która wymaga zezwolenia ministerstwa sprawiedliwości (spółka komandytowa, spółka akcyjna, spółka z o.o.), może być prowadzona tuż po rejestracji. Do czasu uzyskania pozwolenia przedsiębiorca ponosi jednak osobistą odpowiedzialność finansową.


Założenie firmy wiąże się z pewnymi kosztami. Przedsiębiorców obowiązuje roczna składka zależna od wielkości przedsiębiorstwa, rodzaju działalności i regionu. Podczas rejestracji należy brać pod uwagę koszty ewentualnych tłumaczeń i opłaty notarialne.


Główne formy prowadzenia działalności gospodarczej


Firma jednoosobowa (samozatrudnienie). Nie posiada osobowości prawnej i podlega podatkowi od dochodów osób fizycznych. Właściciel jest jedynym właścicielem i ma prawo do całości zysków. Odpowiada całym swym majątkiem za zobowiązania firmy (wlicza się w to również majątek małżonka).


Spółka jawna (VOF). Spółka osobowa nieposiadająca osobowości prawnej. Powstaje w wyniku umowy dwóch lub więcej osób fizycznych. Dopuszczalna jest umowa ustna. Wspólnicy traktowani są jak samozatrudnieni i płacą podatek dochodowy od osób fizycznych od swojej części zysku. Wspólnicy odpowiadają majątkiem za zobowiązania finansowe firmy.


Spółka partnerska (Maatschap). Nie ma osobowości prawnej. Zakładają ją przedstawiciele wolnych zawodów mający wspólne interesy. Wspólnicy traktowani są jak samozatrudnieni i płacą podatek dochodowy od osób fizycznych. Podejmują zobowiązania we własnym imieniu, jednak odpowiadają majątkiem za całość zobowiązań firmy.


Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (BV). Posiada osobowość prawną. Można w ten sposób prowadzić wszelką działalność gospodarczą dopuszczoną prawem. Odpowiedzialność finansowa przedsiębiorców ogranicza się do wysokości wniesionego do spółki kapitału. Do założenia spółki z o.o. wymagane jest wniesienie kapitałów lub aportów rzeczowych w wysokości 18 152 euro. Udziały są rejestrowane na konkretne nazwisko i do ich sprzedaży wymagane jest sporządzenie umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Podczas rejestracji wymagana jest umowa spółki w formie aktu notarialnego w języku niderlandzkim.

 


System podatkowy


Podatek dochodowy od osób fizycznych


Płacą go osoby fizyczne osiągające dochód z różnych źródeł. Skala podatkowa jest progresywna. Stawki podatkowe od dochodu ze źródeł stosunku pracy i mieszkania kształtuje się następująco:


 • I próg – 34,15 proc. pierwszej części dochodu do wysokości 17 046 euro z czego 2,45 proc. stanowi podatek, a 31,70 proc. składki na ubezpieczenie społeczne.
 • II próg – 41,45 proc. od kolejnej części 13 585 euro z czego 9,75 proc. stanowi podatek i 31,70 proc. składki na ubezpieczenie społeczne.
 • III próg – 42 proc. od kolejnej części 21 597 euro. Stawka stanowi wyłącznie podatek.
 • IV Próg – 52 proc. od pozostałej części. Stawka stanowi wyłącznie podatek.


Do podatku dochodowego wlicza się także dochody z tytułu znacznego udziału (np. Pakiety akcji/ 25 proc.) oraz dochód z oszczędności i lokat (30 proc.).


Podatek dochodowy od spółek


Podstawę opodatkowania spółek stanowi zysk po potrąceniu ewentualnych strat i niektórych wydatków, np. odsetek i długów hipotecznych. Stawki podatkowe kształtują się następująco:


 • 29 proc. od zysków do kwoty 22 689 euro,
 • 34,5 proc. od zysków powyżej 22 689 euro.


Przed opodatkowaniem od zysku można odliczyć:


 • udziały w zysku członków kierownictwa i pracowników firmy,
 • transfery zysku na rzecz kredytodawców,
 • udziały w zysku sprzedających koncesje, licencje i patenty,
 • koszty założenia przedsiębiorstwa i koszty związane z podwyższeniem kapitału lub jego zmianami,
 • udziały w zysku osób odpowiedzialnych za spółkę komandytową,
 • transfery zysku spółki ubezpieczeniowej na rzecz ubezpieczonych (z tytułu polisy),
 • dobrowolne datki dla krajowych instytucji kościelnych, charytatywnych, kulturalnych i naukowych.


Limit odliczeń wynosi 6 proc. i dotyczy spółek krajowych.


Podatek obowiązuje firmy mające siedzibę w Holandii oraz nieposiadające siedziby lecz przekazujące dochody na rachunki w tym kraju.


Podatek VAT (BTW)


Standardowa stawka podatku wynosi 19 proc. Istnieje obniżona stawka w wysokości 6 proc. Obejmuje żywność, wodę, książki, gazety, czasopisma, dzieła sztuki, reklamy prasowe, materiały dla niewidomych, leki, transport pasażerski, koszty zakwaterowania w hotelach, opłaty wstępu do muzeów, kin, na imprezy sportowe, parków rozrywki, usługi i towary wykorzystywane w rolnictwie oraz usługi pracochłonne. Ustawodawca przewiduje też możliwość zastosowania zerowej stawki podatku.


Warunki pracy


Umowy o pracę


Tutejsze prawo dopuszcza kilka rodzajów umów. Najpopularniejsza jest jednak umowa o pracę. Kodeks cywilny przewiduje, że jeżeli osoba pracuje na rzecz innej osoby w każdym tygodniu lub przez co najmniej 20 godzin w miesiącu 3 kolejne miesiące, to w kwestiach płacowych mamy do czynienia z umową o pracę. Umowę o pracę zawiera się ustnie bądź pisemnie. Niektóre części umowy, np. rozliczenie zarobków, powinny być sporządzane na piśmie.


Umowa o pracę może być zawarta na czas nieograniczony lub na czas określony. W drugim przypadku istnieją pewne ograniczenia. Czwarta kolejna umowa musi być już umową na czas nieokreślony, a okres pracy na umowach na czas określony nie może przekraczać trzech lat. Jeśli tak się stanie to umowa staje się automatycznie umową na czas nieokreślony. Jednocześnie prawo dopuszcza możliwość zawarcia jednej umowy na czas określony na okres dłuższy niż trzy lata. Może być ona przedłużona tylko raz i na okres trzech miesięcy.


Czas pracy


Czas pracy nie powinien przekraczać 9 godz. dziennie i 45 godz. tygodniowo. Średnio tydzień pracy trwa 36-40 godz. Za nadgodziny przysługuje ekwiwalent pieniężny lub w postaci dodatkowego urlopu.


Prawo daje wiele swobody we wzajemnych ustaleniach pomiędzy pracodawcami a pracownikami. Dlatego konkretne przypadki zależą często od układów zbiorowych lub innych ustaleń.


Holendrzy należą do najwydajniejszych pracowników w Europie.


Urlop wypoczynkowy


Prawne minimum przysługujące pracownikowi to czterokrotność liczby godzin przepracowywanych w tygodniu. Jeśli więc pracownik pracował będzie 40 godzin tygodniowo to będzie miał prawo do 20 dni płatnego urlopu.


W praktyce większość układów zbiorowych i porozumień pomiędzy pracodawcami a pracownikami gwarantuje dłuższy urlop. Zazwyczaj pomiędzy 20 a 30 dniami w roku. Wymiar urlopu zależy często od stażu pracy.


Pracownikom przysługuje 8-procentowy dodatek urlopowy w każdym miesiącu pracy.


Wynagrodzenia


Prawnie ustalona płaca minimalna wynosi obecnie 1300 euro miesięcznie za pracę na pełnym etacie. Pracodawca płacący mniej niż ustawowa praca naraża się na karę w wysokości 6700 euro. Średnia płaca wynosi tutaj 1800 euro miesięcznie.


Według portalu www.polonia.nl, średnie miesięczne zarobki w poszczególnych branżach kształtują się następująco:


 • opieka zdrowotna – 1900 euro,
 • administracja publiczna – 2690 euro,
 • transport i łączność – 2030 euro,
 • handel i usługi – 1745 euro,
 • budownictwo – 2036 euro.


Średnie płace w ogrodnictwie to 5 – 6 euro za godzinę.


Koszty życia


Holandia jest drogim krajem. Problemem może być zwłaszcza zakwaterowanie. Wynajęcie pokoju to koszt 200 – 250 euro. Na wynajęcie małego mieszkania musimy przeznaczyć od 400 euro w górę. Do czynszu należy doliczyć media.


Z pomocą, zwłaszcza w przypadku pracy sezonowej przychodzą pracodawcy i agencje pracy czasowej. Pomagają w znalezieniu zakwaterowania lub oferują tanie noclegi w bungalowach lub kempingach za około 50 euro tygodniowo.


Żywność jest droższa niż w Polsce. Tygodniowo na codzienne wydatki trzeba przeznaczyć od 50 do 70 euro. W Holandii przebywa już tylu Polaków, że pojawiły się sklepy z żywnością z naszego kraju.


Ceny biletów na zintegrowany transport publiczny są takie same w całym kraju i zależą od ilości stref. Bilet z 15. odcinkami – 6,80 euro , 45. odcinkami – 20,10 euro. Benzyna kosztuje około 1,22 euro, a olej napędowy 0,83 euro.
Bardzo często firmy pośredniczące w zatrudnianiu pracowników sezonowych zapewniają transport busami z Polski do miejsca pracy i z powrotem.


Gdzie szukać pracy?


Bardzo dużo ofert pracy znajdziemy już w Polsce. Rynek pracy sezonowej jest zdominowany przez prywatne firmy pośredniczące. Specjalizują się często w kompleksowej obsłudze pracowników łącznie z transportem i noclegami. Przed skorzystaniem z usług agencji warto sprawdzić czy jest legalnie działającą firmą. Spis legalnych agencji znajdziemy na stronach internetowych Krajowego Rejestru Zatrudnienia.


Nie wszystkie firmy pośredniczące prowadzą zarejestrowaną działalność w naszym kraju. Są to często podmioty holenderskie. W takim przypadku nie odnajdziemy ich w Krajowym Rejestrze Zatrudnienia lecz w rejestrach holenderskich organizacji zajmujących się rynkiem pracy.


Dużo ofert stałej pracy znajdziemy w ofercie firm pośredniczących lub w prasie i na portalach internetowych zajmujących się ofertami pracy. Pomocy możemy szukać też u doradców EURES, którzy działają najczęściej w wojewódzkich urzędach pracy. System EURES obejmuje też bazę ofert pracy.


Polacy mogą korzystać z usług publicznych holenderskich służb zatrudnienia. Tę rolę pełni Centrum Pracy i Dochodu (CWI). Ma one 130 oddziałów w całym kraju. Pomaga w znalezieniu pracy lub pracownika oraz zajmuje się udzielaniem porad i informacji o rynku i prawie pracy. W ramach CWI działają doradcy EURES.


Większość Holendrów poszukuje pracy poprzez agencje pośredniczące. Również w tym przypadku trzeba solidnie sprawdzić firmę. Dobre agencje zrzeszone są w ABU – organizacji sprawdzonych pośredników. W ostatnich latach rośnie popularność agencji pracy czasowej. Najczęściej specjalizują się one w konkretnych branżach.


Popularne organizacje zrzeszające pośredników to również NBBU, VIA oraz RIA (sektor spożywczy i rolniczy). Na stronach internetowych tych organizacji odnajdziemy listę firm i agencji zatrudniania. Obecność na liście w dużej mierze uwiarygadnia pośredników.


Ofert pracy można szukać w prasie. Większość dzienników ma specjalne dodatki poświęcone pracy. Ogłoszenia publikują też gazety regionalne, darmowe lub specjalistyczne. W ostatnim czasie najpopularniejszym sposobem poszukiwania pracy jest Internet i specjalistyczne portale publikujące oferty pracodawców i firm pośredniczących.


Przydatne strony internetowe:


Ambasada Królestwa Niderlandów

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Hadze

Spis legalnych polskich agencji pośrednictwa pracy

ABU - organizacja zrzeszająca agencje pracy (zawiera porady i przepisy) 

NBBU - lista zrzeszonych agencji pracy

VIA - lista zrzeszonych agencji pracy

RIA - lista firm i pośredników sektora rolniczego i spożywczego (właściwy odnośnik - RIA -Lijst)

Portal Polonii holenderskiej

Holenderskie publiczne służby zatrudnienia

Rządowa strona z ofertami pracy

Związek zawodowy FNV BOUW (branża budowlana)

Serwis pracownika w Holandii

Polonijny tygodnik Niedziela

Rozkłady jazdy


Agencje rekrutacyjne:

www.adecco.nl

www.content.nl

www.tempo-team.nl

www.detachering.pagina.nl

www.werving-selectie.pagina.nl

www.mercuri-urval.com

www.birdengineering.nl – biotechnologia

www.ranger.nl – praca naukowa

www.elanit.nl – IT


Agencje rekrutacyjne (język angielski):

www.undutchables.nl

www.career-abroad.com

www.kellyservices.com

www.manpower.com

www.uniquemls.com

www.bluelynx.nl

www.englishlanguagejobs.com


Gazety:

www.telegraaf.nl

www.nrc.nl

www.volkskrant.nl

www.intermediair.nl

www.nationalemediasite.nl


Bazy ofert pracy:

www.job.nl

www.monsterboard.nl

www.jobbingmall.nl

www.jobnews.nl

www.vacaturebank.nl


Agencje pracy:

www.agrojobs.nl

www.academictransfer.nl

www.cadjobs.nl

www.archined.nl

www.export.nl

www.medweb.nl


Mateusz GrabowskiCopyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach