Środa, 21 II 2018 r.
Nr 34/2018 (2373)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 


19 stycznia 2007 r.

Pozwolenie na rozbiórkę

Na rozbiórkę, podobnie jak na budowę większości obiektów budowlanych, należy uzyskać stosowne pozwolenie. O tym, jakie dokumenty trzeba złożyć, gdzie się z nimi udać, ile to kosztuje i jak długo przyjdzie nam czekać na decyzję właściwego organu administracyjnego, dowiemy się z niniejszego tekstu.

Uwaga: artykuł który czytasz ma ponad 3 miesiące.

R E K L A M A

Ustawą, która reguluje kwestie związane z rozbiórką obiektów, jest Prawo budowlane. Zgodnie z art. 32 tej ustawy pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego może być wydane po uprzednim:


 • przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko wymaganego przepisami o ochronie środowiska,
 • uzyskaniu przez inwestora, wymaganych przepisami szczególnymi, pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów,
 • wyrażeniu zgody przez ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej — w przypadku budowy gazociągów o zasięgu krajowym lub gdy budowa ta wynika z umów międzynarodowych.


Miejsce załatwienia sprawy


Starostwo powiatowe lub w przypadku miasta na prawach powiatu — urząd gminy (wydział architektury/urbanistyki/budownictwa itp.).


Wymagane dokumenty


Inwestor, który chce rozpocząć rozbiórkę, składa w wyżej wskazanym miejscu wniosek o pozwolenie na rozbiórkę.

Formularz wniosku można pobrać w odpowiednim wydziale urzędu lub starostwa. Wnioski są też dostępne na stronach internetowych poszczególnych organów administracyjnych.

Przykładowy wniosek o pozwolenie na rozbiórkę zamieszczamy tutaj: wniosek (ze strony UM Warszawa).

Do wniosku należy dołączyć:


 • zgodę właściciela obiektu,
 • szkic usytuowania obiektu budowlanego,
 • opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych,
 • opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia,
 • pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty, wymagane przepisami szczególnymi*,
 • w zależności od potrzeb projekt rozbiórki obiektu.
 • upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora — oryginał lub urzędowo poświadczony odpis.


* Pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów to np.:


 • informacje dotyczące urządzeń budowlanych, np. przyłączy,
 • dla obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków — decyzja Generalnego Konserwatora Zabytków o skreśleniu tego obiektu z rejestru zabytków,
 • dla obiektów budowlanych niewpisanych do rejestru zabytków, a objętych ochroną konserwatorską na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego — uzgodnienie Miejskiego Konserwatora Zabytków.


Inwestor zobowiązany jest zawiadomić właściwy organ, tzn. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót rozbiórkowych co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem oraz dołączyć oświadczenie kierownika rozbiórki.


Termin i sposób załatwienia


Zwykle do miesiąca od dnia złożenia wniosku oraz wymaganych załączników.
Do dwóch miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych.


Forma załatwienia


Decyzja właściwego organu o pozwoleniu na rozbiórkę lub decyzja odmowna.


Opłaty


Opłata skarbowa od decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę wynosi 36 zł.

Opłatę skarbową uiszcza się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty (tj. w momencie składania wniosku), a dokonuje się przelewem, przekazem na rachunek bankowy właściwego organu administracyjnego, bezpośrednio w kasie bądź u inkasenta.


Tryb odwoławczy


Stronom przysługuje odwołanie od decyzji do wojewody, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (za pośrednictwem organu, który wydał decyzję).


Podstawa prawna


1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118);


2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. z 2004 r. Nr 242, poz. 2421);


3) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635).


Więcej przeczytasz w tekstach:


Rozbiórka
Zgłoszenie rozbiórki obiektów budowlanych niewymagających pozwolenia na rozbiórkę


Magdalena Stec
Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach