Poniedziałek, 19 II 2018 r.
Nr 32/2018 (2371)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 


23 stycznia 2007 r.

Pracownicze koszty uzyskania w pytaniach i odpowiedziach

Uwaga: artykuł który czytasz ma ponad 3 miesiące.

R E K L A M A

Pytanie: Wypełniam pracownikowi PIT 11/8B i mam wątpliwość, czy dobrze obliczyłem mu w trakcie roku zaliczkę na podatek. W jednym z miesięcy pracownik przebywał cały miesiąc na zwolnieniu lekarskim — wypłaciłem mu za ten czas wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy. Czy w takim miesiącu powinienem uwzględnić koszt uzyskania czy też nie?


Odpowiedź: Pytanie tak naprawdę brzmi — czy pracownik osiągnął w danym miesiącu wynagrodzenie ze stosunku pracy?

Art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mówi, że za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Kwoty, jakie pracownik otrzymuje za czas niezdolności do pracy wynikają z Kodeksu pracy, który stanowi, że za czas choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną — trwającą łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego — pracownik zachowuje prawo do 80 proc. wynagrodzenia, chyba że obowiązujące u danego pracodawcy przepisy prawa pracy przewidują wyższe wynagrodzenie z tego tytułu.


Nie ma więc wątpliwości, że otrzymane przez pracownika pieniądze, mimo iż nie był on ani jednego dnia w pracy, są wynagrodzeniem wynikającym ze stosunku pracy. A to powoduje, że należy przy obliczeniu jego wysokości uwzględnić pracownicze koszty uzyskania przychodów.

Nie należy mylić wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy (finansowanym przez pracodawcę) z zasiłkiem chorobowym finansowanym przez ZUS ze środków pochodzących z ubezpieczenia chorobowego. Jeżeli pracownik przebywa przez pełny miesiąc na zwolnieniu lekarskim i za ten okres otrzymuje zasiłek chorobowy, przy obliczaniu wysokości zasiłku do wypłaty kosztów uzyskania nie uwzględnia się. Jeśli jednak oprócz zasiłku pracownik otrzyma jakieś inne wynagrodzenie ze stosunku pracy (np. nagrodę lub premię za poprzednie okresy), to przy obliczaniu tego wynagrodzenia należy uwzględnić koszty uzyskania przychodów.


Pytanie: Podatnik nie złożył pracodawcy wniosku o uwzględnienie wyższych kosztów uzyskania przychodów z powodu dojazdów do pracy spoza miejscowości, w której znajduje się zakład pracy. Pracodawca obliczał zaliczkę przy uwzględnieniu kosztów uzyskania przychodów w wysokości 102 zł 25 gr. Czy pracownik ma prawo w zeznaniu rocznym uwzględnić zwiększone koszty?

Odpowiedź: Tak. Jeśli miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę — koszty uzyskania wynoszą 127 zł 82 gr miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 1533 zł 84 gr.

Gdyby pracownik uzyskiwał równocześnie przychody z więcej niż jednego zakładu pracy, dojeżdżając spoza miejsca zamieszkania, i nie uzyskiwał dodatku za rozłąkę, roczne koszty uzyskania nie mogłyby przekroczyć łącznie 2300 zł 94 gr za rok podatkowy.

Przepisów tych nie stosuje się w przypadku, gdy pracownik otrzymuje zwrot kosztów dojazdu do zakładu pracy, z wyjątkiem, gdy zwrócone koszty zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu.


Pytanie: Podatnik dojeżdżał do miejscowości, w której znajduje się jego miejsce pracy, korzystając z komunikacji autobusowej. Co miesiąc kupował bilet miesięczny za kwotę 140 zł. Bilet był wystawiony na nazwisko podatnika. Czy podatnik może odliczyć koszt biletu?

Odpowiedź: W takim przypadku podatnik ma prawo zwiększyć koszty uzyskania z kwoty 1533 zł 84 gr do kwoty, którą rzeczywiście przeznaczył na bilety. Podatnik powinien gromadzić wszystkie bilety, bowiem to one stanowią dowód poniesienia wydatku i ich posiadanie jest warunkiem niezbędnym do skorzystania z możliwości zwiększenia kwoty kosztów.

Przepisu tego nie stosuje się w przypadku, gdy pracownik otrzymuje zwrot kosztów dojazdu do zakładu pracy, z wyjątkiem, gdy zwrócone koszty zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu.


Pytanie: Podatnik pracował na 1/4 etatu w trzech zakładach pracy. W każdym potrącano mu ustawowe koszty uzyskania przychodów w wysokości 102 zł 25 gr miesięcznie. Czy podatnik w zeznaniu rocznym może wykazać sumę kosztów uzyskania, wykazanych przez wszystkich pracodawców w informacji PIT 8/11B?


Odpowiedź: Nie będzie to postępowanie prawidłowe. Jeżeli podatnik uzyskuje przychody równocześnie z więcej niż jednego zakładu pracy — koszty uzyskania nie mogą przekroczyć łącznie 1840 zł 77 gr za rok podatkowy.


Pytanie: Pracownik pracował przez pierwszą połowę roku w zakładzie pracy, do którego dojeżdżał z innej miejscowości. Potem przeprowadził się do miejscowości, w której mieszkał. W pierwszej połowie roku korzystał z komunikacji autobusowej, a przejazdy odbywał na podstawie imiennego biletu miesięcznego, za który płacił ok. 250 zł miesięcznie. Czy w rozliczeniu rocznym może rozliczyć część kosztów wg faktycznych wydatków, a część wg normy ustawowej?


Odpowiedź: W opisanym powyżej przypadku pracownik musi wybrać albo koszty faktycznie poniesione, albo w wysokości wynikającej z norm ustawowych. Ponieważ za 6 miesięcy pracownik będzie do obliczeń stosował normę miesięczną 127 zł 82 gr, i za sześć miesięcy normę 102 zł 25 gr, to korzystniej jest przyjąć wariant uwzględniający koszty faktycznie poniesione (ok. 1500 zł w stosunku do ok. 1380 zł).


Pytanie: Ze względu na wahania obrotów i wolnej gotówki w mojej firmie wypłacam pracownikom czasami dwie pensje w jednym miesiącu, podczas gdy w innych miesiącach nie wypłacam ich w ogóle. W bieżącym roku taka sytuacja wystąpiła dwa razy. W związku z tym pojawiła się wątpliwość. Czy w miesiącach, w których wypłacam pracownikowi dwa wynagrodzenia powinienem uwzględniać jeden czy dwa miesięczne koszty uzyskania?

Odpowiedź: Wysokość kosztów uzyskania przychodów dla dochodów z pracy została określona w kwocie miesięcznej. Nie ma więc znaczenia, czy wypłaca Pan dwa, czy jedno wynagrodzenie — w danym miesiącu przy obliczaniu zaliczki koszty można uwzględnić tylko jeden raz. Jest to oczywiście mniej korzystne dla pracownika, któremu w trakcie roku urząd skarbowy pobierze większą zaliczkę na podatek dochodowy. Jednak w rozliczeniu rocznym pracownik powinien uwzględnić pełne miesięczne koszty uzyskania przychodów za każdy miesiąc, w którym pracował — i w ten sposób „odzyska" nadpłacone poprzednio kwoty.
Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach