Piątek, 16 II 2018 r.
Nr 31/2018 (2370)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 


3 września 2007 r.

Prawa i obowiązki osoby o statusie bezrobotnego

Państwo nie zapewnia miejsca pracy każdemu bezrobotnemu. Może jednak wspierać w znalezieniu zatrudnienia i wspomagać w zdobywaniu nowych kwalifikacji. Jako osobie bezrobotnej przysługują ci pewne prawa — możesz na przykład korzystać z poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy. Jeżeli spełniasz określone przepisami warunki, możesz również pobierać zasiłek dla bezrobotnych. Nie wolno ci jednak zapominać o powinnościach wobec urzędu pracy, w którym jesteś zarejestrowany, bo poprzez niedopełnienie obowiązków możesz szybko utracić zdobyte uprawnienia i przywileje.

Uwaga: artykuł który czytasz ma ponad 3 miesiące.

R E K L A M A

STATUS OSOBY BEZROBOTNEJ

Status osoby bezrobotnej możesz otrzymać, gdy:

 • nie jesteś zatrudniony, tzn. nie wykonujesz pracy na postawie stosunku pracy, stosunku służbowego oraz umowy o pracę nakładczą,
 • nie wykonujesz innej pracy zarobkowej na podstawie umowy agencyjnej, zlecenia, o dzieło,
 • nie jesteś członkiem rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych,
 • jesteś zdolny i gotowy do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującego w danym zawodzie lub służbie,
 • jesteś osobą niepełnosprawną, której stan zdrowia pozwala na podjęcie zatrudnienia co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy obowiązującego w danym zawodzie lub służbie,
 • nie uczysz się w systemie dziennym,
 • ukończyłeś 18 lat,
 • nie ukończyłeś 60 lat — w przypadku kobiet, 65 lat — w przypadku mężczyzn,
 • nie nabyłeś prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej,
 • nie pobierasz zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego lub wychowawczego,
 • nie pobierasz z opieki społecznej zasiłku stałego,
 • nie pobierasz świadczenia pielęgnacyjnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania,
 • nie pobierasz, po ustaniu zatrudnienia, świadczenia szkoleniowego,
 • nie jesteś właścicielem, dzierżawcą lub posiadaczem nieruchomości rolnej lub gospodarstwa rolnego o powierzchni użytków rolnych powyżej 2 ha przeliczeniowych ani nie podlegasz ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w takim gospodarstwie,
 • nie prowadzisz pozarolniczej działalności gospodarczej ani nie podlegasz obowiązkowi ubezpieczenia społecznego (z wyjątkiem ubezpieczenia społecznego rolników) lub zaopatrzenia emerytalnego na podstawie odrębnych przepisów,
 • nie jesteś tymczasowo aresztowany ani nie odbywasz kary pozbawienia wolności,
 • nie uzyskujesz miesięcznie (z innego tytułu niż praca) dochodu w wysokości przekraczającej połowę najniższego wynagrodzenia,
 • zarejestrowałeś się we właściwym ze względu na miejsce zameldowania (stałego lub czasowego) powiatowym urzędzie pracy.


Jak widać, przepisy starają się eliminować z grona bezrobotnych osoby, które mają jakiekolwiek inne źródło utrzymania.


REJESTRACJA W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

Jeśli chcesz skorzystać z uprawnień, jakie daje ci status „osoby bezrobotnej”, powinieneś zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy (PUP). Rejestracja niesie za sobą prawa, ale i obowiązki. Trzeba o nich pamiętać, bo nieprzestrzeganie obowiązujących zasad skutkuje skreśleniem z listy bezrobotnych i utratą wszystkich przywilejów.

Rejestracja następuje w dniu dostarczenia wymaganych dokumentów, tj.:

 • dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem,
 • dyplomu, świadectwa ukończenia szkoły lub świadectwa szkolnego albo zaświadczenia o ukończeniu kursu lub szkolenia,
 • świadectw pracy oraz innych dokumentów niezbędnych do ustalenia uprawnień,
 • dokumentu o przeciwwskazaniach do wykonywania określonych prac (orzeczenie lekarskie),
 • orzeczenia o stopniu niepełnosprawności — w przypadku osób niepełnosprawnych.


Zastrzeżenie:


Urząd pracy ma prawo sporządzać odpisy lub kserokopie z przedkładanych przez ciebie dokumentów.

Po wypełnieniu karty rejestracyjnej (druk dostępny na miejscu — w siedzibie urzędu) swoim podpisem poświadczasz, w obecności pracownika urzędu pracy, prawdziwość złożonych oświadczeń.

Do rejestracji nie dojdzie, jeżeli nie przedstawisz wszystkich wymaganych dokumentów lub odmówisz złożenia podpisu na karcie rejestracyjnej.


UPRAWNIENIA OSOBY BEZROBOTNEJ

Uprawnienia bezrobotnego nabywasz z chwilą zarejestrowania w powiatowym urzędzie pracy.

Jako osoba bezrobotna masz prawo do:

 • korzystania z pośrednictwa pracy,
 • korzystania z usług służb poradnictwa zawodowego,
 • korzystania z usług EURES,
 • skierowania na miejsce pracy interwencyjnej oraz w ramach robót publicznych,
 • skierowania na przyuczenie do zawodu lub przekwalifikowanie,
 • skierowania na staż lub na miejsce pracy w ramach umów absolwenckich — w przypadku absolwentów,
 • ubiegania się o preferencyjny kredyt na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • otrzymania, jeśli spełniasz wymagane warunki, zasiłku dla bezrobotnych,
 • korzystania z bezpłatnych świadczeń zakładów opieki zdrowotnej (jeżeli nie posiadasz innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego) oraz zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego,
 • pobierania zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
 • odwoływania się od wydanych decyzji administracyjnych,
 • uzyskania pełnej informacji dotyczącej statusu osoby bezrobotnej.


Pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe

Pośrednictwo pracy to przede wszystkim pomoc w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia, a także informacje o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy. Pośrednictwo to jest nieodpłatne i powinno cechować się dostępnością swych usług i równością dla wszystkich poszukujących pracy.

Poradnictwo zawodowe polega na pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia.

Usługi EURES

Dotyczą one zarówno pomocy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia, zgodnie z prawem swobodnego przepływu pracowników w UE, jak i udzielania informacji o warunkach życia, szansach na zatrudnienie i sytuacji na unijnych rynkach pracy.

Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy

Urząd pracy zobowiązany jest do organizowania i finansowania szkoleń bezrobotnych i innych uprawnionych osób oraz do przyznawania i wypłacania dodatków szkoleniowych lub stypendiów. Dla szukającego zatrudnienia konieczne może okazać się nabycie jakichkolwiek kwalifikacji zawodowych bądź przekwalifikowanie w związku z brakiem propozycji zatrudnienia w zawodzie.

Zastrzeżenie:


Poszukujący pracy mogą być kierowani na szkolenie tylko w szczególnych przypadkach.

Bezrobotnemu w okresie odbywania szkolenia przysługuje dodatek szkoleniowy, a bezrobotnemu do 25. roku życia — stypendium. Dodatek szkoleniowy nie zostanie przyznany, jeżeli w okresie odbywania szkolenia bezrobotny otrzymuje z tego tytułu stypendium, dietę lub innego rodzaju świadczenie pieniężne w wysokości równej lub wyższej niż dodatek szkoleniowy.

Po spełnieniu dodatkowych kryteriów bezrobotny może korzystać z instrumentów rynku pracy, które wspierają podstawowe usługi. Są to m.in.:

 • finansowanie kosztów przejazdu oraz kosztów zakwaterowania w związku ze skierowaniem przez PUP do pracy, odbywania stażu lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy albo szkolenia poza miejscem stałego zamieszkania,
 • dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej oraz kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa dotyczących podjęcia tej działalności,
 • finansowanie dodatków aktywizacyjnych.


Działania wobec osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy

Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy to:

 • bezrobotni do 25. roku życia,
 • bezrobotni długotrwale (pozostający w rejestrze PUP łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego w miejscu pracy),
 • bezrobotni powyżej 50. roku życia,
 • bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych (nieposiadający kwalifikacji do wykonywania jakiegokolwiek zawodu poświadczonego dyplomem, świadectwem, zaświadczeniem instytucji szkoleniowej lub innym dokumentem),
 • osoby samotnie wychowujące dzieci,
 • bezrobotni niepełnosprawni.


Przykłady dodatkowych działań:

 • bezrobotni do 25. roku życia, a także bezrobotni, którzy nie ukończyli 27. roku życia, w okresie 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej mogą być kierowani do odbycia u pracodawcy stażu,
 • osoby, poza bezrobotnymi do 25. roku życia, będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy mogą być kierowane do odbycia przygotowania zawodowego w miejscu pracy, bez nawiązywania stosunku pracy.


Bezrobotnym w okresie odbywania stażu lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy przysługuje stypendium, nie przysługuje natomiast za ten okres zasiłek dla bezrobotnych.

 • bezrobotni do 25. roku życia, bezrobotni długotrwale oraz niepełnosprawni mogą być kierowani do prac interwencyjnych,
 • bezrobotni długotrwale, bezrobotni powyżej 50. roku życia oraz bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 7. roku życia mogą być kierowani, w celu reintegracji zawodowej i społecznej, do wykonywania robót publicznych,
 • bezrobotnym do 25. roku życia, będącym równocześnie bezrobotnymi bez kwalifikacji zawodowych, którzy w okresie 6 miesięcy od dnia zarejestrowania w PUP podjęli dalszą naukę w szkole ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej dla dorosłych albo w szkole wyższej w systemie studiów wieczorowych lub zaocznych przysługuje, na wniosek, stypendium, wypłacane przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia nauki (z możliwością przedłużenia, na wniosek, do ukończenia nauki zgodnie z programem nauczania).


Stypendium przysługuje m.in. pod warunkiem nieprzekroczenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej oraz zachowania statusu osoby bezrobotnej i nieprzerwania nauki.

 • bezrobotnym samotnie wychowującym co najmniej jedno dziecko do 7. roku życia, po udokumentowaniu poniesionych kosztów, może być przyznana czasowo refundacja kosztów opieki nad dzieckiem, w wysokości nie wyższej niż połowa zasiłku dla bezrobotnych, jeżeli podejmą zatrudnienie lub inną pracę zarobkową albo zostaną skierowani na staż, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy lub szkolenie oraz pod warunkiem nieprzekroczenia wysokości kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.ZASIŁEK DLA BEZROBOTNYCH

Kiedy masz prawo do zasiłku?

Prawo do zasiłku przysługuje ci za każdy dzień kalendarzowy po upływie 7 dni od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy, jeżeli:

 • nie ma dla ciebie propozycji odpowiedniego zatrudnienia, skierowania do prac interwencyjnych, robót publicznych lub na utworzone dodatkowe miejsce pracy oraz
 • w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez okres co najmniej 365 dni*:
  • byłeś zatrudniony i osiągałeś wynagrodzenie w kwocie co najmniej najniższego wynagrodzenia, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy, z wyjątkiem obowiązku opłacania składek za niektóre osoby niepełnosprawne (w okresie tym nie uwzględnia się okresów urlopów bezpłatnych trwających łącznie dłużej niż 30 dni),
  • wykonywałeś pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą i osiągałeś z tego tytułu dochód w wysokości co najmniej najniższego wynagrodzenia,
  • świadczyłeś usługi na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo współpracowałeś przy wykonywaniu tych umów, jeżeli podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej najniższego wynagrodzenia,
  • podlegałeś ubezpieczeniu społecznemu lub zaopatrzeniu emerytalnemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności lub współpracy, jeżeli podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne lub zaopatrzenie emerytalne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej najniższego wynagrodzenia,
  • wykonywałeś pracę w okresie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności, jeżeli podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej najniższego wynagrodzenia,
  • wykonywałeś pracę w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, będąc członkiem tej spółdzielni, jeżeli podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej najniższego wynagrodzenia,
  • opłacałeś składkę na Fundusz Pracy w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej za granicą u pracodawcy zagranicznego,
  • byłeś zatrudniony za granicą i przybyłeś do Polski jako repatriant,
  • byłeś zatrudniony lub wykonywałeś inną pracę zarobkową i osiągałeś wynagrodzenie lub dochód, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy,
  • zostałeś zwolniony po odbyciu zasadniczej służby wojskowej, a okres jej odbywania wynosił co najmniej 350 dni i przypadał w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania się w PUP.


Zasiłek dla bezrobotnych otrzymasz na szczególnych zasadach, jeśli zostałeś zwolniony z zakładu karnego i aresztu śledczego, zarejestrowałeś się w PUP w okresie 30 dni od dnia zwolnienia, pod warunkiem że:

 • suma okresów przypadających w czasie 18 miesięcy przed ostatnim pozbawieniem wolności oraz wykonywania pracy w okresie pozbawienia wolności wynosiła co najmniej 365 dni,
 • podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota w wysokości co najmniej najniższego wynagrodzenia.


* Do 365 dni zalicza się również okresy:

 • zasadniczej służby wojskowej, nadterminowej zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół wyższych, służby wojskowej pełnionej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, ćwiczeń wojskowych, okresowej służby wojskowej oraz zasadniczej służby w obronie cywilnej i służby zastępczej,
 • urlopu wychowawczego, udzielonego na podstawie odrębnych przepisów,
 • pobierania gwarantowanego zasiłku okresowego z pomocy społecznej,
 • pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, świadczenia rehabilitacyjnego oraz przypadające po ustaniu zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej albo zaprzestania prowadzenia pozarolniczej działalności — okresy pobierania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego lub opiekuńczego, jeżeli podstawę wymiaru tych zasiłków stanowiła kwota w wysokości co najmniej najniższego wynagrodzenia,
 • za które opłacana była składka na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy lub zaopatrzenie emerytalne i Fundusz Pracy, jeżeli podstawę wymiaru składki stanowiła kwota w wysokości co najmniej najniższego wynagrodzenia,
 • zatrudnienia w innych państwach, na zasadach określonych przepisami o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw członkowskich Unii Europejskiej,
 • okres, za który przyznano odszkodowanie z tytułu niezgodnego z przepisami rozwiązania przez pracodawcę stosunku pracy (stosunku służbowego), oraz okres, za który wypłacono pracownikowi odszkodowanie z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę.


Zastrzeżenie:
W razie równoczesnego spełnienia kilku warunków uprawniających do zasiłku bezrobotnemu przysługuje wybór podstawy jego przyznania.

Jak długo możesz pobierać zasiłek?

Są trzy okresy pobierania zasiłku: 6, 12 i 18 miesięcy, w zależności od stopy bezrobocia na danym terenie oraz faktu utrzymywania przynajmniej jednego dziecka w wieku do 15 lat.

Okres pobierania zasiłku wynosi:

 • 6 miesięcy — dla bezrobotnych zamieszkałych w czasie pobierania zasiłku na obszarze działania PUP, jeżeli stopa bezrobocia na tym obszarze w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku nie przekraczała przeciętnej stopy bezrobocia w kraju,
 • 12 miesięcy — dla bezrobotnych zamieszkałych w okresie pobierania zasiłku na obszarze działania PUP, jeżeli stopa bezrobocia na tym obszarze w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku przekraczała przeciętną stopę bezrobocia w kraju,
 • 18 miesięcy dla bezrobotnych:
  • zamieszkałych w dniu nabycia prawa do zasiłku oraz w okresie jego pobierania na obszarze działania PUP, jeżeli stopa bezrobocia na tym obszarze w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku przekraczała dwukrotnie przeciętną stopę bezrobocia w kraju, oraz posiadających jednocześnie co najmniej 20-letni okres uprawniający do zasiłku lub
  • którzy mają na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat, a małżonek bezrobotnego jest także bezrobotny i utracił prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania.

Zastrzeżenie:
W razie urodzenia dziecka przez kobietę w okresie pobierania zasiłku w lub w ciągu miesiąca po jego zakończeniu okres ten ulega przedłużeniu o czas, przez który przysługiwałby jej, zgodnie z odrębnymi przepisami, zasiłek macierzyński.

Jaka jest wysokość zasiłku?

Wysokość zasiłku jest zróżnicowana i zależy od długości okresu zatrudnienia oraz innych okresów zaliczanych do okresu warunkującego nabycie prawa do zasiłku.

Jeżeli okres ten wynosi:

 • do 5 lat — masz prawo do zasiłku w wysokości 80 proc. zasiłku podstawowego,
 • od 5 do 20 lat — 100 proc. zasiłku podstawowego,
 • co najmniej 20 lat — 120 proc. zasiłku podstawowego.


Zasiłki wypłaca się w okresach miesięcznych z dołu. Aby doszło do wypłaty świadczenia, podczas obowiązkowej wizyty u pośrednika pracy należy złożyć na piśmie comiesięczne oświadczenie o uzyskanych przychodach.

W przypadku niezłożenia oświadczenia w wyznaczonym terminie PUP zawiesza wypłatę zasiłku do odwołania.

Wysokość poszczególnych świadczeń — stan od 1 czerwca 2007 r.:

1) Zasiłki dla bezrobotnych:

 • podstawowy (100 proc.) — 538,30 zł,
 • obniżony (80 proc.) — 430,70 zł,
 • podwyższony (120 proc.) — 646,00 zł.


2) Stypendia dla bezrobotnych w okresie:

 • odbywania szkolenia lub kontynuowania nauki (40 proc. zasiłku dla bezrobotnych) — 215,30 zł,
 • odbywania stażu lub przygotowania do wykonywania zawodu u pracodawcy (100 proc. zasiłku dla bezrobotnych) — 538,30 zł.


3) Dodatek szkoleniowy dla bezrobotnych (20 proc. zasiłku podstawowego) — 107,70 zł.

4) Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem dla bezrobotnego samotnie wychowującego co najmniej jedno dziecko w wieku do 7. roku życia — w przypadku podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego u pracodawcy (50 proc. zasiłku dla bezrobotnych) — 269,20 zł.

Podane kwoty to kwoty brutto.

Zastrzeżenie:
Świadczenia z tytułu bezrobocia przysługujące bezrobotnym i innym uprawnionym osobom stanowią ich prawa majątkowe i przechodzą po ich śmierci, w równych częściach, na małżonka oraz inne osoby spełniające warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W razie braku takich osób prawa te wchodzą do spadku.

Kiedy otrzymasz dodatek aktywizacyjny?

Dodatek aktywizacyjny przysługuje bezrobotnemu, który posiada prawo do zasiłku, jeżeli:

 • w wyniku skierowania przez PUP (poza skierowaniem do prac interwencyjnych, robót publicznych lub na stanowisko pracy, którego koszty wyposażenia lub doposażenia zostały zrefundowane z Funduszu Pracy) podjął zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie i otrzymuje wynagrodzenie niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 • z własnej inicjatywy podjął zatrudnienie lub inną pracę zarobkową (poza zatrudnieniem lub inną pracą zarobkową u pracodawcy, u którego był zatrudniony lub dla którego wykonywał inną pracę zarobkową bezpośrednio przed zarejestrowaniem się w PUP oraz poza zatrudnieniem lub inną pracą zarobkową za granicą RP u pracodawcy zagranicznego).


Jeżeli podjąłeś zatrudnienie lub inną pracę zarobkową:

 • za skierowaniem urzędu pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy — przysługuje ci dodatek w wysokości do 50 proc. zasiłku dla bezrobotnych, tj. 269,15 zł,
 • z własnej inicjatywy — otrzymasz dodatek w wysokości do 30 proc. zasiłku, tj. 161,50 zł.


W jakich sytuacjach tracisz prawo do zasiłku?

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych nie przysługuje ci, gdy:

 • upłynie okres, na który został przyznany zasiłek,
 • odmówisz bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, szkolenia, wykonywania prac interwencyjnych lub robót publicznych (prawo do zasiłku nabywasz po 90 dniach),
 • w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem w PUP rozwiązałeś stosunek pracy za wypowiedzeniem albo na mocy porozumienia stron, chyba że:
  • porozumienie stron nastąpiło z powodu upadłości, likwidacji pracodawcy lub zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących pracodawcy albo
  • rozwiązanie stosunku pracy za wypowiedzeniem lub na mocy porozumienia stron nastąpiło z powodu zmiany miejsca zamieszkania (prawo do zasiłku nabywasz po okresie 90 dni od dnia zarejestrowania się w urzędzie pracy),
 • w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem się w PUP spowodowałeś rozwiązanie ze swej winy stosunku pracy bez wypowiedzenia (prawo do zasiłku nabywasz po okresie 180 dni od dnia zarejestrowania się w urzędzie pracy),
 • otrzymałeś przewidziane układem zbiorowym pracy dla pracowników zakładów górniczych świadczenie w postaci jednorazowego ekwiwalentu pieniężnego za urlop górniczy, jednorazowej odprawy socjalnej, zasiłkowej, pieniężnej lub pieniężnej bezwarunkowej (prawo do zasiłku nabywasz po upływie okresu, za który otrzymałeś ekwiwalent lub odprawę),
 • otrzymałeś odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę (prawo do zasiłku nabywasz po upływie okresu, za który otrzymałeś odszkodowanie).OBOWIĄZKI OSOBY BEZROBOTNEJ

Jako osoba bezrobotna masz obowiązek:

 • wykazywać się aktywnością w poszukiwaniu pracy,
 • osobiście zgłaszać się do PUP w ściśle wyznaczonych terminach celem potwierdzenia zdolności i gotowości do podjęcia zatrudnienia i uzyskania informacji o możliwości szkolenia,
 • składać lub przesyłać PUP pisemne oświadczenia o dochodach oraz inne dokumenty niezbędne do ustalenia uprawnień do świadczeń:

a) w przypadku bezrobotnych z prawem do zasiłku — w każdym miesiącu,
b) w przypadku bezrobotnych bez prawa do zasiłku — w terminie 7 dni od dnia uzyskania przychodów,

 • przyjąć propozycję odpowiedniego zatrudnienia, szkolenia, podjęcia prac interwencyjnych czy robót publicznych,


Bezrobotny, który bez uzasadnionej przyczyny odmówił przyjęcia propozycji pracy, może zostać pozbawiony statusu bezrobotnego na okres 90 dni.

 • powiadomić PUP, jeżeli w czasie pobierania zasiłku będziesz przebywał za granicą lub pozostawał w innej sytuacji braku gotowości do podjęcia zatrudnienia,


Bezrobotny, który w okresie krótszym niż 30 dni przebywa za granicą lub pozostaje w innej sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia, nie zostaje pozbawiony statusu bezrobotnego, jeżeli zawiadomi o tym PUP. Zasiłek za ten okres nie przysługuje i o ten okres ulega skróceniu okres pobierania zasiłku.

 • bezzwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni, poinformować o wszelkich zmianach danych zawartych w karcie rejestracyjnej,


W przypadku zmiany zameldowania lub zmiany miejsca pobytu bezrobotny musi powiadomić PUP i podać zmienione dane. Urząd pracy może przesłać odpisy karty rejestracyjnej oraz innych dokumentów do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na aktualne miejsce zameldowania lub pobytu tej osoby.

 • zwrócić nienależnie pobrane świadczenie pieniężne (wraz z przekazaną od tego świadczenia zaliczką na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składką na ubezpieczenie zdrowotne) w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji,
 • w przypadku przerwania szkolenia bądź stażu absolwenckiego z przyczyn nieusprawiedliwionych zwrócić ich koszty,


Zasada ta nie dotyczy osób, które przerwały kurs, ponieważ podjęły pracę. Ponadto osoby skierowane na szkolenie mają obowiązek niezwłocznie przedstawić we właściwym PUP świadectwo lub zaświadczenie ukończenia szkolenia.

 • powiadomić PUP, w terminie 2 dni od dnia wystawienia zaświadczenia, o czasowej niezdolności do pracy oraz dostarczyć to zaświadczenie niezwłocznie po ustaniu przyczyny niezdolności do pracy,


Bezrobotnemu uprawnionemu do zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium w przypadku niezdolności do pracy z powodu choroby lub pobytu w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej, konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny, w przypadkach, o których mowa w przepisach ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, PUP wypłaca zasiłek lub stypendium po przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego.

 • zawiadomić w ciągu 7 dni PUP o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub pozarolniczej działalności gospodarczej oraz o zaistnieniu innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego albo utratę prawa do zasiłku.ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA

Jeżeli zatrudniasz lub powierzasz wykonywanie innej pracy zarobkowej bezrobotnemu, nie zawiadamiając o tym właściwego powiatowego urzędu pracy, podlegasz karze grzywny nie niższej niż 3 000 zł.

Jeśli jako bezrobotny podejmujesz zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą bez powiadomienia o tym właściwego urzędu pracy, grozi ci grzywna nie niższa niż 500 zł.


PODSTAWA PRAWNA

1) Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 675, z późn. zm.)
2) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm.).

***

W tekście wykorzystano materiały ze strony www.praca.gov.pl.

Magdalena Stec
Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach