Piątek, 19 I 2018 r.
Nr 14/2018 (2353)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 


25 października 2007 r.

Przedawnienie roszczeń cywilnoprawnych

Z upływem czasu dłużnik, od którego nie są egzekwowane należności, przestaje liczyć się z tym, że będzie musiał oddać dług. Także wierzyciel nie uwzględnia go w swoich kalkulacjach. Aby taki stan niepewności nie trwał wiecznie, do Kodeksu cywilnego wprowadzona została instytucja przedawnienia roszczeń, pozwalająca dłużnikowi odmówić spełnienia świadczenia po upływie odpowiednio długiego okresu czasu.

Uwaga: artykuł który czytasz ma ponad 3 miesiące.

R E K L A M A

Skutek przedawnienia

Przedawnienie roszczeń regulują art. 117 – 125 Kodeksu cywilnego. Najogólniej mówiąc, przedawnienie roszczeń polega na tym, że po upływie określonego w przepisach prawa okresu (tzw. terminu przedawnienia) dłużnik może odmówić spełnienia świadczenia na rzecz wierzyciela. Jeżeli w takiej sytuacji wierzyciel wniesie do sądu powództwo, w którym domagać się będzie spełnienia świadczenia, dłużnik może powołać się na zarzut przedawnienia, skutkiem czego będzie oddalenia powództwa. Istotą przedawnienia jest więc to, że aby nastąpiło, konieczne jest działanie ze strony dłużnika poprzez zgłoszenie zarzutu przedawnienia. Bez zgłoszenia tego zarzutu sąd rozpatrzy powództwo, jakby przedawnienie nie nastąpiło.

Nie jest dopuszczalne zrzeczenie się zarzutu przedawnienia; czynność taką Kodeks cywilny uznaje za nieważną. W orzecznictwie Sądu Najwyższego przyjmuje się, że możliwe jest zrzeczenie się zarzutu przedawnienia po upływie terminu przedawnienia.

Przedawnienie nie powoduje wygaśniecie roszczenia, a jedynie możliwość uchylenia się przez dłużnika od spełnienia należnego świadczenia. Przedawnione roszczenie nie może być zatem przymusowo wyegzekwowane. Możliwe jest natomiast potrącenie przedawnionej wierzytelności, jeżeli w chwili gdy potrącenie stało się możliwe (a więc gdy zaszły przesłanki potrącenia), przedawnienie jeszcze nie nastąpiło.

Przedawnieniu podlegają wyłącznie cywilnoprawne roszczenia majątkowe, czyli roszczenia, których przedmiotem jest oparte na stosunku cywilnoprawnym świadczenie dłużnika o charakterze majątkowym. Przedawnieniu nie podlegają według Kodeksu cywilnego roszczenia o charakterze niemajątkowym, jak chociażby roszczenia służące ochronie dóbr osobistych. Nie przedawniają się także roszczenia procesowe oraz administracyjnoprawne.

Niektóre roszczenie nie ulegają przedawnieniu z ustawy. Przykładowo nie ulega przedawnieniu żądanie ustalenia udziałów małżonków w majątku wspólnym oraz roszczenie samoistnego posiadacza działki gruntu, na której wzniósł on budynek lub inne urządzenie. Nie ulegają przedawnieniu roszczenia o zniesienie współwłasności, a także roszczenia właściciela o wydanie rzeczy przez osobę, która nią faktycznie włada bez tytułu prawnego, oraz roszczenia o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń, jeżeli oba te roszczenia dotyczą nieruchomości.

Termin przedawnienia – zasady

Termin przedawnienia roszczeń to okres czasu, po upływie którego dłużnik będzie mógł uchylić się od spełnienia świadczenia. Kodeks cywilny wprowadził co do zasady 10-letni okres przedawnienia.

W przypadku roszczeń o świadczenia okresowe termin przedawnienia został skrócony do 3 lat. Świadczeniami okresowymi będą m.in. świadczenia wynikające z umowy renty, dożywocia, najmu, dzierżawy, a także odsetki za opóźnienie w spełnieniu świadczenia. W tym ostatnim przypadku roszczenie o odsetki za opóźnienie przedawnia się z upływem 3 lat, a najpóźniej z chwilą przedawnienia się roszczenia głównego. Nie jest świadczeniem okresowym należne właścicielowi rzeczy wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z jego rzeczy.

Dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej okres przedawnienia wynosi również 3 lata. Chodzi tutaj o roszczenia przysługujące przedsiębiorcy, powstałe w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.

Terminy przedawnienia – wyjątki

Wymienione wyżej terminy przedawnienia znajdują zastosowanie jedynie wówczas, gdy przepisy szczególne nie przewidują odmiennych terminów przedawnienia w stosunku do określonego rodzaju roszczeń. Aby zatem ustalić, jaki jest termin przedawnienia, należy w pierwszej kolejności sięgnąć do przepisów regulujących kwestie przedawnienia dla danego stosunku prawnego, z którego to roszczenie wynika, a następnie – w braku takich regulacji – ustalić termin przedawnienia na podstawie zasad ogólnych (3 lata dla roszczeń z działalności gospodarczych i świadczeń okresowych, 10 lat dla pozostałych).

Przepisy szczególne mogą skracać lub wydłużać terminy przedawnienia:


 

Rodzaj roszczenia

Termin przedawnienia

Roszczenia ze stosunku pracy

3 lata od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Roszczenia pracodawcy o naprawienie szkody wyrządzonej przez pracownika wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ulegają przedawnieniu z upływem 1 roku od dnia, w którym pracodawca powziął wiadomość o wyrządzeniu przez pracownika szkody, nie później jednak niż z upływem 3 lat od jej wyrządzenia

Roszczenia o świadczenia alimentacyjne

3 lata

Roszczenie biorącego pożyczkę o wydanie przedmiotu pożyczki

6 miesięcy od chwili, gdy przedmiot miał być wydany

roszczenie użyczającego przeciwko biorącemu do używania o naprawienie szkody za uszkodzenie lub pogorszenie rzeczy, jak również roszczenia biorącego do używania przeciwko użyczającemu o zwrot nakładów

1 rok od dnia zwrotu rzeczy

roszczenia wynikające ze stosunku rachunku bankowego

2 lata; nie dotyczy to roszczeń o zwrot wkładów oszczędnościowych.

roszczenie właściciela przeciwko użytkownikowi o naprawienie szkody z powodu pogorszenia rzeczy albo o zwrot nakładów na rzecz, jak również roszczenie użytkownika przeciwko właścicielowi o zwrot nakładów na rzecz

1 rok od dnia zwrotu rzeczy

roszczenia wynajmującego przeciwko najemcy o naprawienie szkody z powodu uszkodzenia lub pogorszenia rzeczy, jak również roszczenia najemcy przeciwko wynajmującemu o zwrot nakładów albo nadpłaconego czynszu


1 rok od dnia zwrotu rzeczy

roszczenia z umowy o dzieło

2 lata od dnia oddania dzieła, a jeżeli dzieło nie zostało oddane – od dnia, w którym zgodnie z treścią umowy miało być oddane

roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym

3 lata od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Termin ten nie może być dłuższy niż 10 lat od dnia,

w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę.

W przypadku szkody wyrządzonej przestępstwem termin przedawnienie wynosi 20 lat od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie

roszczenia uprawnionego z tytułu zachowku oraz roszczenia spadkobierców o zmniejszenie zapisów i poleceń

3 lata od ogłoszenia testamentu

roszczenie z tytułu zapisu

5 lat od dnia wymagalności zapisu

roszczenie wekslowe

3 lata dla wystawcy weksla własnego, a dla indosantów 1 rok, licząc od dnia płatności lub od dnia protestu

roszczenia z umowy sprzedaży dokonanej w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedawcy roszczenia

2 lata

roszczenia rzemieślników z umowy sprzedaży oraz roszczenia prowadzących gospodarstwa rolne z tytułu sprzedaży płodów rolnych i leśnych

2 lata

roszczenia producenta i kontraktującego

2 lata od dnia spełnienia świadczenia przez producenta, a jeżeli świadczenie producenta nie zostało spełnione – od dnia, w którym powinno było być spełnione

roszczenia z umowy przewozu osób

1 rok od dnia wykonania przewozu, a gdy przewóz nie został wykonany – od dnia, kiedy miał być wykonany


roszczenia z umowy przewozu rzeczy

1 rok od dnia dostarczenia przesyłki, a w razie całkowitej utraty przesyłki lub jej dostarczenia z opóźnieniem – od dnia, kiedy przesyłka miała być dostarczona

roszczenia przewoźnika przeciwko innym przewoźnikom

6 miesięcy od dnia, w którym przewoźnik naprawił szkodę, albo od dnia, w którym wytoczono przeciwko niemu powództwo

roszczenia z umowy spedycji

1 rok

roszczenia z umowy ubezpieczenia

3 lata

roszczenia o naprawienie szkody wynikłej z utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych do hotelu

6 miesięcy od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie, a w każdym razie z upływem roku od dnia, w którym poszkodowany przestał korzystać z usług hotelu

roszczenia z tytułu umowy składu

1 rok

roszczenia właściciela przeciwko samoistnemu posiadaczowi o wynagrodzenie za korzystanie z rzeczy, o naprawienie szkody z powodu pogorszenia rzeczy

1 rok od dnia zwrotu rzeczy

roszczenia z umowy przedwstępnej

1 rok od dnia, w którym umowa przyrzeczona miała być zawarta


Szereg terminów przedawnienia dotyczących roszczeń ze stosunku członkostwa w spółkach osobowych (jawnej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, partnerskiej) oraz kapitałowych (akcyjnej oraz z ograniczoną odpowiedzialnością) wprowadza Kodeks spółek handlowych.

Terminy przedawnienia nie mogą być skracane ani przedłużane przez czynność prawną. Zakaz ten ma charakter bezwzględnie obowiązujący. Czynność prawna zmierzająca do złamania lub obejścia tego zakazu (np. poprzez zrzeczenie się skutków przerwania biegu przedawnienia) jest z mocy prawa nieważna.

Zasady liczenia terminu przedawnienia

Termin przedawnienia liczy się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne, tj. od dnia, w którym wierzyciel może domagać się spełnienia świadczenia. Roszczenia terminowe stają się wymagalne z dniem, w którym upływa termin płatności; roszczenia bez określonego terminu na żądanie wierzyciela. Przy roszczeniu majątkowym wynikającym z naruszenia praw rzeczowych początek biegu terminu przedawnienia liczy się od daty naruszenia prawa.
Z kolei termin przedawnienia roszczeń o zaniechanie rozpoczyna się od dnia, w którym ten, przeciwko komu roszczenie przysługuje, nie zastosował się do treści roszczenia.

Zawieszenie biegu przedawnienia

Kodeks cywilny przewiduje sytuacje, w których na skutek określonej przeszkody termin przedawnienia się nie rozpoczyna albo ulega zawieszeniu. Po ustąpieniu przeszkody termin przedawnienia biegnie dalej, od momentu w którym się rozpoczął, tj. od chwili, w której roszczenie stało się wymagalne, a nie od momentu, w którym wystąpiła owa przeszkoda.

Bieg przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu:

  • co do roszczeń, które przysługują dzieciom przeciwko rodzicom (w tym do roszczeń alimentacyjnych) – przez czas trwania władzy rodzicielskiej,
  • co do roszczeń, które przysługują osobom niemającym pełnej zdolności do czynności prawnych przeciwko osobom sprawującym opiekę lub kuratelę – przez czas sprawowania przez te osoby opieki lub kurateli,
  • co do roszczeń, które przysługują jednemu z małżonków przeciwko drugiemu – przez czas trwania małżeństwa,
  • co do wszelkich roszczeń, gdy z powodu siły wyższej uprawniony nie może ich dochodzić przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw danego rodzaju (np. klęska żywiołowa, epidemia, rozruchy społeczne) – przez czas trwania przeszkody.


Znaczące modyfikacje przepisy wprowadzają w przypadku roszczeń osób, które nie mają pełnej zdolności do czynności prawnej. Przedawnienie względem takiej osoby nie może skończyć się wcześniej niż z upływem 2 lat od ustanowienia dla niej przedstawiciela ustawowego albo od ustania przyczyny jego ustanowienia. Jeżeli termin przedawnienia jest krótszy niż 2 lata, jego bieg liczy się od dnia ustanowienia przedstawiciela ustawowego albo od dnia, w którym ustała przyczyna jego ustanowienia.

Przerwanie terminu przedawnienia

Termin przedawnienia może zostać przerwany w związku z podjęciem przez wierzyciela działań, których celem jest ochrona przysługujących mu praw. W takim wypadku termin przedawnienia rozpoczyna swój bieg po przerwie od nowa, przy czym przy jego obliczeniu nie uwzględnia się terminu, który upłynął do przerwy.

Bieg przedawnienia przerywa się:

  • przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia (np. przez wniesienie pozwu lub wniosku w postępowaniu nieprocesowym),
  • przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której ono przysługuje, także w sposób dorozumiany (np. przez zapłatę odsetek od należności),
  • przez wszczęcie mediacji.


W wyniku przerwania terminu przedawnienia przez czynność w postępowaniu przed sądem lub innym organem przedawnienie nie biegnie na nowo, dopóki postępowanie to nie zostanie zakończone prawomocnym orzeczeniem (np. prawomocnym orzeczeniem umorzenia egzekucji).

Stwierdzenie roszczenia prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu, jak również zatwierdzenie roszczenia ugodą zawartą przed sądem, powoduje rozpoczęcie nowego terminu przedawnienia. Roszczenie takie przedawnia się z upływem 10 lat, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, ulega trzyletniemu przedawnieniu. Reguła ta nie obejmuje roszczeń stwierdzonych tytułem egzekucyjnym, orzeczeniem ustalającym prawo lub stosunek prawny, ugodą pozasądową, a także aktem notarialnym, w którym dłużnik poddał się egzekucji.


Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, ze zm.),
  • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59, ze zm.),
  • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, ze zm.).


Adam PalowskiCopyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach