Piątek, 19 I 2018 r.
Nr 14/2018 (2353)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 


23 maja 2007 r.

Rejestracja czasowa na wniosek właściciela pojazdu

Czasowa rejestracja pojazdu jest jednym z etapów procedury rejestracyjnej. Jest ona wówczas rejestracją z urzędu. Następuje na okres 30 dni. W jej wyniku właściciel pojazdu otrzymuje zalegalizowane tablice rejestracyjne i pozwolenie czasowe, które jest dokumentem dopuszczającym pojazd do ruchu. Rejestracja czasowa może być dokonana także na wniosek właściciela pojazdu, np. w celu wywozu pojazdu za granicę, odbioru pojazdu z miejsca zakupu bądź przejazdu związanego z koniecznością badania technicznego lub naprawy.

Uwaga: artykuł który czytasz ma ponad 3 miesiące.

R E K L A M A

Kto dokonuje czasowej rejestracji pojazdu?

Zgodnie z art. 73 ust. 1 Prawa o ruchu drogowym czasowej rejestracji pojazdu dokonuje starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania (siedzibę) właściciela pojazdu.

Sprawy związane z rejestracją załatwia się w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta (w mieście na prawach powiatu).


W jakich przypadkach rejestracja pojazdu ma charakter czasowy?

Rejestracja czasowa wykonywana jest:

 • z urzędu — po złożeniu wniosku o rejestrację pojazdu;
 • na wniosek właściciela pojazdu — w celu umożliwienia:
 • wywozu pojazdu za granicę,
 • przejazdu pojazdu z miejsca jego zakupu lub odbioru na terytorium RP,
 • przejazdu pojazdu związanego z koniecznością dokonania jego badania technicznego lub naprawy;
 • na wniosek jednostki upoważnionej do przeprowadzania badań homologacyjnych lub jednostki badawczej producenta pojazdu, jego wyposażenia lub części — w celu umożliwienia odpowiednich badań.Jakie dokumenty należy przedłożyć?

 • w celu wywozu pojazdu za granicę:
 • wypełniony wniosek o czasową rejestrację pojazdu (formularz wniosku można pobrać tutaj, na stronie internetowej lub w siedzibie urzędu),
 • dowód własności pojazdu (np. umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa dożywocia, faktura VAT lub rachunek, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności, prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające nabycie spadku),
 • karta pojazdu, jeżeli była wydana,
 • dotychczasowy dowód rejestracyjny pojazdu,
 • tablice rejestracyjne pojazdu;


 • w celu przejazdu z miejsca zakupu lub odbioru pojazdu na terytorium RP:
 • wypełniony wniosek o czasową rejestrację pojazdu,
 • dowód własności pojazdu (m.in. umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa dożywocia, faktura VAT lub rachunek, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności, prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające nabycie spadku),
 • karta pojazdu, jeżeli była wydana,
 • wyciąg ze świadectwa homologacji albo odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji;


 • w celu przejazdu związanego z koniecznością dokonania badania homologacyjnego, badania technicznego bądź naprawy:

 • wypełniony wniosek o czasową rejestrację pojazdu,
 • dowód własności pojazdu (m.in. umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa dożywocia, faktura VAT lub rachunek, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności, prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające nabycie spadku),
 • karta pojazdu, jeżeli była wydana,
 • dotychczasowy dowód rejestracyjny pojazdu,
 • tablice rejestracyjne pojazdu;


Dodatkowo należy okazać:

 • dowód osobisty — w przypadku osób fizycznych oraz zaświadczenie o dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej — w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
 • aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), zaświadczenie o nr. REGON oraz pełnomocnictwo dla osoby dokonującej rejestracji pojazdu — w przypadku podmiotów zarejestrowanych w KRS,
 • dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie,
 • pisemne upoważnienie — w przypadku działania przez pełnomocnika,
 • potwierdzenie uiszczenia wymaganych opłat.


Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się do wniosku o rejestrację czasową wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.


Jakie są koszty czasowej rejestracji?

Opłaty:

 • pozwolenie czasowe (wydawane z urzędu) — 12 zł,
 • pozwolenie czasowe (wydawane na wniosek właściciela pojazdu) — 16,50 zł,
 • komplet znaków legalizacyjnych — 11 zł.


Opłata za tablice rejestracyjne tymczasowe:

 • samochodowe — 30 zł,
 • motocyklowe — 12 zł,
 • motorowerowe — 12 zł.


Przy rejestracji czasowej w celu wywozu pojazdu za granicę — opłata za tablice rejestracyjne tymczasowe:

 • samochodowe — 80 zł,
 • motocyklowe — 40 zł,
 • motorowerowe — 30 zł.


Opłata ewidencyjna za wydanie:

 • pozwolenia czasowego — 1 zł,
 • zalegalizowanych tablic rejestracyjnych — 1 zł.


Opłata skarbowa:

 • pełnomocnictwo — 17 zł,
 • opłata nie obowiązuje, gdy pełnomocnikiem jest wstępny, zstępny, rodzeństwo, jednostka budżetowa lub samorządowa.


Wpłat można dokonać na konto bankowe lub w kasie urzędu.


W jakim terminie i w jaki sposób załatwia się sprawę w urzędzie?

Czasowa rejestracja pojazdu następuje niezwłocznie po przedłożeniu wymaganych dokumentów, w drodze decyzji administracyjnej.


Na jaki okres wydawane jest pozwolenie czasowe?

Pozwolenie czasowe jest wydawane na okres niezbędny do załatwienia sprawy, jednak nie dłużej niż na 30 dni.


Czy istnieje możliwość przedłużenia pozwolenia czasowego?

W myśl art. 74 ust. 3-5 Prawa o ruchu drogowym pozwolenie czasowe może zostać przedłużone jednorazowo o dalsze 14 dni w celu wyjaśnienia spraw związanych z rejestracją pojazdu.

W przypadku rejestracji czasowej na wniosek jednostki upoważnionej do przeprowadzania badań homologacyjnych lub jednostki badawczej producenta pojazdu, jego wyposażenia lub części rejestracji dokonuje się na okres wynikający z wniosku, nie dłuższy jednak niż 6 miesięcy.

Wnioskodawca ubiegający się o przedłużenie pozwolenia czasowego składa:

 • wniosek o przedłużenie pozwolenia czasowego,
 • dotychczasowe pozwolenie czasowe,
 • tablice tymczasowe — jeżeli były wydane, a upłynął termin ważności znaku legalizującego,
 • dokument tożsamości właściciela (dowód osobisty, a w przypadku osób prawnych — wypis z rejestru sądowego lub handlowego),
 • aktualna umowa ubezpieczenia OC.


Po upływie terminu czasowej rejestracji pozwolenie czasowe i tablice rejestracyjne czasowe zwraca się do organu, który je wydał (wyjątek stanowi wywóz pojazdu za granicę).


Czy od decyzji odmawiającej czasowej rejestracji przysługuje odwołanie?

Tak. Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który ją wydał. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.


Podstawa prawna


1) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.);
2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2002 r. Nr 133, poz. 1123, z późn. zm.);
3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu (Dz. U. z 2003 r. Nr 192, poz. 1878, z późn. zm.);
4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdu (Dz. U. z 2003 r. Nr 230, poz. 2302, z późn. zm.);
5) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635).

Magdalena Stec
Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach