Poniedziałek, 19 II 2018 r.
Nr 32/2018 (2371)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 


21 grudnia 2006 r.

Rejestracja i podatek od czworonoga

Właścicielom psów nie wolno zapominać, że obowiązuje ich rejestracja czworonoga. Za pieska należy też zapłacić podatek. Wysokość podatku ustalana jest przez gminy — stąd dość duże różnice w poszczególnych rejonach Polski. Ponadto przy zakupie pieska powinniśmy sprawdzić, czy nie reprezentuje on rasy uznanej za agresywną. Na trzymanie czworonoga jednej z 11 psich ras musimy uzyskać specjalne pozwolenie.

Uwaga: artykuł który czytasz ma ponad 3 miesiące.

R E K L A M A

REJESTRACJA PSÓW

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd miasta/gminy.
Sprawy związane z rejestracją psów prowadzą zazwyczaj wydziały gospodarki komunalnej, rolnictwa i ochrony środowiska (w zależności od struktury organizacyjnej urzędu).

Wymagane dokumenty:

W różnych urzędach wymagane są różne dokumenty. W niektórych wystarczy ustne zgłoszenie psa lub pisemny wniosek zawierający dane właściciela oraz rasę i wiek czworonoga. W innych wraz z wnioskiem trzeba przedstawić następujące dokumenty:

 • aktualne zaświadczenie szczepienia psa przeciwko wściekliźnie (ważne 12 miesięcy od daty szczepienia),
 • dowód wpłaty podatku od posiadania psa,
 • dla osób posiadających psa rasy uznanej za agresywną — zezwolenie na utrzymywanie psa.


W przypadku ulg podatkowych przysługujących osobom:

 • powyżej 65 lat: kserokopia dowodu osobistego,
 • inwalidom I grupy: kserokopia legitymacji inwalidzkiej,
 • emerytom/rencistom: kserokopia odcinka emerytury z ostatniego miesiąca,
 • utrzymującym psy w celu pilnowania gospodarstwa rolnego: kserokopia nakazu płatniczego podatku rolnego.


Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie.

Opłaty:
Rejestracja jest bezpłatna.
O podatku od posiadania psa i opłatach dotyczących psów ras uznanych za agresywne piszemy poniżej.

Forma załatwienia sprawy:
Zwykle pisemne potwierdzenie rejestracji i w niektórych urzędach aluminiowy znaczek identyfikacyjny dla psa.

Uwagi:

 • za niezarejestrowanie psa grozi mandat karny do 500 zł,
 • wyrejestrowanie psa następuje na wniosek właściciela lub po okazaniu zaświadczenia lekarsko-weterynaryjnego o zgonie bądź eutanazji psa.PODATEK OD POSIADANIA PSA

Ile wynosi podatek?
Wysokość podatku ustalana jest przez gminy. Aktualne stawki można znaleźć na stronach internetowych samorządów. Zazwyczaj zawarte są one w uchwałach rady miasta w sprawie określenia stawek podatku od posiadania psów. Podatek jest płatny jednorazowo za cały rok.

W 2006 roku podatek wynosił przeważnie 30 – 40 zł, nie była to jednak kwota stała. W niektórych gminach podatek był dużo niższy (za pieska płaciło się tylko kilka złotych), w innych — przekraczał nawet 50 zł.

Zwolnienie od podatku
Z mocy ustawy podatku od posiadania psów nie pobiera się:

 • pod warunkiem wzajemności — od członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca pobytu stałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • z tytułu posiadania psów będących pomocą dla osób kalekich (niewidomych, głuchoniemych, niedołężnych),
 • od osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe — od jednego psa,
 • z tytułu posiadania psów utrzymywanych w celu pilnowania gospodarstw rolnych — po dwa na każde gospodarstwo.


Dodatkowo z mocy uchwały rady miejskiej z podatku mogą być zwolnieni:

 • właściciele psów, którzy poddali swoje psy zabiegowi sterylizacji lub kastracji,
 • osoby, które nabyły psa ze schroniska dla bezdomnych zwierząt (na podstawie umowy adopcyjnej).


Zwolnienia te obowiązują zwykle od dnia przeprowadzenia zabiegu/nabycia psa ze schroniska do końca roku podatkowego oraz przez następny rok.

Na ulgi mogą również liczyć:

 • emeryci i renciści samodzielnie prowadzący gospodarstwo domowe,
 • inwalidzi I grupy,
 • osoby, które nabyły psa w drugim półroczu okresu podatkowego.

Wysokość ulg ustalana jest przez lokalne władze.

Terminy płatności
Podatek jest płatny bez wezwania, jednorazowo w terminie ustalonym przez gminę (termin znajdziemy w uchwale rady miejskiej w sprawie określenia stawek podatku od posiadanie psów). W przypadku nabycia psa po terminie płatności podatek za ten rok jest płatny nie później niż 14 dni od momentu wejścia w posiadanie psa.

W niektórych urzędach przy opłacaniu podatku należy okazać znaczek rejestracyjny psa.

O każdej zmianie stanu faktycznego należy powiadomić organ podatkowy w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian.

Podatek można zapłacić:

 • w kasie urzędu miasta/gminy,
 • na rachunek bankowy urzędu miejskiego/gminy (z dopiskiem: Podatek od posiadania psów za rok …)


Zmiany od 1 stycznia 2008 roku

Sejm uchwalił ostatnio Ustawę z dnia 7 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Z dniem 1 stycznia 2008 roku likwiduje ona podatek od psów, wprowadzając opłatę od psów. Maksymalna wysokość opłaty od psa nie może wynieść więcej niż 100 zł.REJESTRACJA PSÓW RAS UZNANYCH ZA AGRESYWNE

Pojęcie rasy uznawanej za agresywną wprowadza art. 10 ustawy o ochronie zwierząt. Przepis ten nakłada na hodowcę psa takiej rasy wymóg uzyskania zezwolenia na hodowlę od właściwego urzędu gminy. Aktem prawnym określającym rasy psów uznanych za agresywne jest Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne. Wymienia się tu 11 psich ras:

 • amerykański pitbull terier,
 • pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin),
 • buldog amerykański,
 • dog argentyński,
 • pies kanaryjski (Perro de Presa Canario),
 • tosa inu,
 • rottweiler,
 • akbash dog,
 • anatolian karabash,
 • moskiewski stróżujący,
 • owczarek kaukaski.


Więcej o rasach uznanych za agresywne przeczytamy tutaj.

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd miasta/gminy.

Forma załatwienia:
Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną.

Dokumenty:

 • ustny lub pisemny wniosek o wydanie zezwolenia,
 • książeczka zdrowia psa.


Termin załatwienia:

Niezwłocznie.

Opłaty:

 • za wydanie zezwolenia: 82 zł.


Od 1 stycznia 2007 r. podanie jest zwolnione z opłaty skarbowej.

Sankcje prawne:
Zgodnie z art. 37a ustawy o ochronie zwierząt osoba, która prowadzi hodowlę lub utrzymuje psa rasy uznawanej za agresywną bez wymaganego zezwolenia, podlega karze aresztu lub grzywny. W razie ukarania za wykroczenie pies może zostać jej odebrany.


REJESTRACJA PSÓW MYŚLIWSKICH

Dodatkowej rejestracji podlegają psy myśliwskie. Przepisy w tej materii zawiera ustawa Prawo łowieckie. Art. 10 ustawy wprowadza wymóg uzyskania zezwolenia starosty na posiadanie, hodowlę i utrzymanie chartów rasowych i ich mieszańców pod sankcją grzywny, ograniczenia lub pozbawienia wolności do jednego roku. Polowanie z chartami lub ich mieszańcami bez zezwolenia może się skończyć karą pozbawienia wolności do lat 5 (art. 53).


PODSTAWA PRAWNA:

1) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002);

2) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. z 2003 r. Nr 77, poz. 687);

3) Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.);

4) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635);

5) Ustawa z dnia 13 października 1995 r. — Prawo łowieckie (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 372).


Magdalena Stec
Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach