Piątek, 23 II 2018 r.
Nr 36/2018 (2375)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 


22 maja 2007 r.

Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy

Pojazd sprowadzony z zagranicy należy zarejestrować we właściwym starostwie powiatowym albo urzędzie miasta (w mieście na prawach powiatu). Rejestracji dokonuje właściciel pojazdu lub upoważniona przez niego osoba. W poniższym materiale piszemy, jak kształtują się koszty i jak wygląda procedura rejestracji.

Uwaga: artykuł który czytasz ma ponad 3 miesiące.

R E K L A M A

WYMAGANE DOKUMENTY

Do zarejestrowania pojazdu sprowadzonego z zagranicy niezbędne są następujące dokumenty:

 • wniosek o zarejestrowanie pojazdu (formularz wniosku można pobrać tutaj, ze strony internetowej lub w siedzibie urzędu);
 • dowód własności pojazdu (np. umowa sprzedaży, rachunek, faktura VAT, umowa zamiany, darowizny, dożywocia, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności, prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające nabycie spadku);
 • dowód rejestracyjny lub inny dokument potwierdzający rejestrację (wyrejestrowanie) pojazdu za granicą;
 • karta pojazdu, jeżeli była wydana;
 • w odniesieniu do pojazdów sprowadzonych z państw członkowskich Unii Europejskiej:
 • dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium Polski lub
 • faktura z wykazaną kwotą akcyzy — w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami,
 • zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające uiszczenie podatku od towarów i usług lub brak takiego obowiązku (druk VAT 25)*;
 • w odniesieniu do pojazdów sprowadzonych z państw spoza UE:
 • dowód odprawy celnej przywozowej lub
 • zapis na fakturze zakupu pojazdu określający numer, datę i miejsce odprawy celnej — w przypadku zakupu pojazdu w Polsce od podmiotu prowadzącego działalność w zakresie obrotu pojazdami;
 • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu z uprawnionej stacji kontroli pojazdów lub w przypadku nowego samochodu osobowego z silnikiem spalinowym, ciągnika rolniczego, motocykla i motoroweru wydany przez właściwy organ państwa członkowskiego wyciąg ze świadectwa homologacji typu pojazdu albo odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji;
 • potwierdzenie opłaty za tablice rejestracyjne, dowód rejestracyjny, kartę pojazdu (jeżeli nie została wydana) oraz nalepkę kontrolną na szybę;
 • dowód uiszczenia opłaty recyklingowej w wysokości 500 zł na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w BGK III Oddział w Warszawie: 65 1130 1062 0000 0109 9520 0014**.


* Obowiązek uzyskania zaświadczenia nie obejmuje właścicieli zgłaszających do pierwszej rejestracji przyczepy, naczepy i ciągniki rolnicze.

** Opłatę recyklingową stosuje się w przypadku pojazdów sprowadzonych do Polski z zagranicy lub nowo wyprodukowanych w naszym kraju po 1 stycznia 2006 r. Dotyczy to wyłącznie samochodów osobowych oraz samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony.

Zgodnie z art. 72 ust. 1 pkt 9 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, w brzmieniu ustalonym Ustawą z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, osoba dokonująca pierwszej rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy ma obowiązek przedstawić dowód potwierdzający wpłatę 500 zł na poczet przyszłego recyklingu pojazdu (w myśl art. 12 ust. 2 ww. ustawy). Wnoszącym opłatę jest sprowadzający pojazd na teren RP.

W przypadku dalszej odsprzedaży pojazdu przed jego pierwszą rejestracją powyższy dowód wpłaty winien być przekazany wraz z dokumentem własności nowemu nabywcy.


Dodatkowo wnioskodawca przedstawia do wglądu:

 • dokument tożsamości:
 • dowód osobisty w przypadku obywatela polskiego będącego osobą fizyczną,
 • paszport oraz dokument poświadczający zameldowanie na terytorium RP w przypadku cudzoziemca będącego osobą fizyczną,
 • wypis z rejestru sądowego (KRS) oraz nr REGON w przypadku przedsiębiorcy posiadającego osobowość prawną,
 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej i potwierdzoną przez urząd skarbowy umowę spółki w przypadku przedsiębiorcy nieposiadającego osobowości prawnej;
 • pisemne upoważnienie dla osoby dokonującej rejestracji oraz jej dowód osobisty w przypadku działania przez pełnomocnika;
 • dokument potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC.


Dokumenty sporządzone w języku obcym (tj. dowód własności pojazdu, dowód rejestracyjny lub inny dokument stwierdzający rejestrację pojazdu za granicą, dokumenty dotyczące homologacji pojazdu) dołącza się do wniosku wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Jeżeli dane odnoszące się do zbywcy pojazdu zawarte w dowodzie własności pojazdu (dołączonym do wniosku o rejestrację) są niezgodne z danymi właściciela zawartymi w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu (jeśli była wydana), jako dowód własności wymagany do rejestracji traktowane są wszystkie dokumenty potwierdzające fakt przeniesienia prawa własności pojazdu. Regulacja ta nie dotyczy pojazdów importowanych do Polski, gdy przeniesienie prawa własności pojazdu nastąpiło za granicą.

Wykazy niezbędnych do rejestracji pojazdu dokumentów są umieszczane na stronach internetowych urzędów. W większości przypadków wnioskodawca okazuje oryginały dokumentów, a pracownicy urzędu sporządzają potrzebne im kopie. W niektórych urzędach osoba rejestrująca pojazd jest obowiązana wykonać kserokopie na własną rękę. Warto zatem, przed udaniem się do urzędu, zajrzeć na jego stronę internetową, by przekonać się, jak wygląda procedura rejestracji i w jakiej formie powinny być dostarczone dokumenty.


OPŁATY


Wysokość opłat jest zależna od rodzaju wydawanych druków oraz typu tablic rejestracyjnych. Zasadniczo opłaty przy rejestracji pojazdu sprowadzanego z zagranicy są takie same jak te uiszczane przy rejestracji pojazdu zakupionego w kraju. Dodatkowo pobierana jest opłata za wydanie karty pojazdu — 75 zł — przy pierwszej rejestracji.

Opłata za tablice rejestracyjne:

 • samochodowe — 80 zł,
 • motocyklowe — 40 zł,
 • motorowerowe — 30 zł,
 • indywidualne — 1000 zł,
 • zabytkowe samochodowe — 100 zł,
 • zabytkowe motocyklowe — 50 zł.


Opłata za wydanie:

 • pozwolenia czasowego — 12 zł,
 • dowodu rejestracyjnego — 48 zł,
 • kompletu znaków legalizacyjnych — 11 zł,
 • nalepki kontrolnej na szybę — 16,50 zł,
 • pierwszej karty pojazdu — 75 zł.


Opłata ewidencyjna za wydanie:

 • pozwolenia czasowego — 1 zł,
 • dowodu rejestracyjnego — 1 zł,
 • nalepki kontrolnej — 1 zł,
 • zalegalizowanych tablic rejestracyjnych — 1 zł,
 • karty pojazdu dla pojazdu samochodowego innego — 1 zł.


Opłata skarbowa:

 • pełnomocnictwo — 17 zł,
 • opłata nie obowiązuje, gdy pełnomocnikiem są: wstępny, zstępny, rodzeństwo, jednostka budżetowa lub samorządowa.


Wpłaty można dokonać w kasie lub na konto bankowe właściwego urzędu.


TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA


Zgodnie z art. 71 ust. 7 Prawa o ruchu drogowym właściciel pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest obowiązany zarejestrować pojazd na terytorium RP w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia.

Rejestracja pojazdu następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Po złożeniu wniosku i kompletu dokumentów organ rejestrujący dokonuje rejestracji czasowej pojazdu (tzw. rejestracja z urzędu) na okres 30 dni, podczas których urząd zamawia dowód rejestracyjny (i kartę pojazdu) w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie.

Właściciel pojazdu na pojeździe umieszcza zalegalizowane tablice rejestracyjne i otrzymuje pozwolenie czasowe, które jest dokumentem dopuszczającym pojazd do ruchu. Przed upływem wyznaczonego terminu rejestrujący pojazd ma obowiązek wymienić pozwolenie czasowe na dowód rejestracyjny.


TRYB ODWOŁAWCZY


Od decyzji odmownej urzędu gminy służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej i wnosi się je za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.


PODSTAWA PRAWNA

1) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 108, poz. 908, z późn. zm.),
2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz.U. nr 133, poz. 1123, z późn. zm.)
3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu (Dz.U. nr 192, poz. 1878, z późn. zm.),
4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdu (Dz.U. nr 230, poz. 2302),
5) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz.U. nr 227, poz. 2250, z późn. zm.),
6) Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu (Dz.U. nr 59, poz. 421),
7) Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. nr 25, poz. 202, z późn. zm.),
8) Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych (Dz.U. nr 124, poz. 1152),
9) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. nr 225, poz. 1635).

Magdalena Stec
OPINIE UŻYTKOWNIKÓW


Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach