Piątek, 19 I 2018 r.
Nr 14/2018 (2353)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 


22 maja 2007 r.

Rejestracja pojazdu typu SAM

SAM to pojazd konstrukcji własnej, wykonany samodzielnie lub w warsztacie. Najczęściej na rynku istnieje tylko jeden egzemplarz takiego pojazdu, rzadziej mała seria. SAM powstaje w wyniku przeróbki seryjnego pojazdu lub zostaje zbudowany od podstaw przez konstruktora hobbystę.

Uwaga: artykuł który czytasz ma ponad 3 miesiące.

R E K L A M A

Badanie pojazdu typu SAM

Pojazdy określane jako SAM to pojazdy zbudowane przy wykorzystaniu nadwozia, podwozia lub ramy konstrukcji własnej, do której z innych pojazdów zaadaptowano układ napędowy, kierowniczy, hamulcowy itp. Aby dokonać rejestracji takiego pojazdu, należy udać się na badania techniczne, by stwierdzić, czy pojazd nie stanowi zagrożenia i czy może zostać dopuszczony do ruchu.

Badania techniczne pojazdów SAM można przeprowadzić w stacjach okręgowych oraz niektórych stacjach podstawowych posiadających odpowiednie upoważnienie. Jednostkami uprawnionymi do badania stanu technicznego pojazdów SAM są także:

 • Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie,
 • Przemysłowy Instytut Motoryzacji w Warszawie,
 • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy BOSMAL w Bielsku-Białej,
 • Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych w Kobyłce k. Warszawy — wyłącznie dla samochodów ciężarowych, specjalnych i przyczep,
 • Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie, oddział w Kłudzienku — wyłącznie dla ciągników rolniczych i przyczep przeznaczonych do łączenia z nimi,
 • Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej w Sulejówku.


Do badania należy się zgłosić z wnioskiem i opisem technicznym pojazdu.

Badanie pojazdu typu SAM polega na sprawdzeniu:

 • prawidłowości konstrukcji i poprawności montażu,
 • czy pojazd odpowiada warunkom technicznym,
 • czy przedmioty wyposażenia i części badanego pojazdu są oznaczone znakami homologacji lub znakiem bezpieczeństwa oraz
 • czy stan faktyczny pojazdu odpowiada warunkom technicznym zgłoszonym przez właściciela pojazdu we wniosku o przeprowadzenie badania zgodności pojazdu marki SAM z warunkami technicznymi.


Po przeprowadzonej kontroli stacja (lub inna upoważniona jednostka) wydaje zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu zgodności pojazdu SAM z warunkami technicznymi oraz dokument identyfikacyjny. Na podstawie tych dokumentów można dokonać rejestracji pojazdu w wydziale komunikacji starostwa powiatowego lub urzędu miasta (w mieście na prawach powiatu).

SAM Puma oparty na zespole napędowym i podwoziu malucha
(źródło: pl.wikipedia.org)


Rejestracja pojazdu SAM

Procedurę rejestracji pojazdu marki SAM wszczyna się na wniosek właściciela pojazdu lub osoby przez niego upoważnionej. W przypadku pojazdu zbudowanego przy wykorzystaniu nadwozia, podwozia lub ramy konstrukcji własnej organ rejestrujący wydaje skierowanie na nadanie i nabicie numeru identyfikacyjnego.

1. Wymagane dokumenty

Do rejestracji pojazdu SAM należy przedłożyć:

 • wniosek o rejestrację pojazdu wypełniony przez właściciela (formularz wniosku można pobrać tutaj, ze strony internetowej lub w siedzibie urzędu),
 • zaświadczenie z badania technicznego oraz dokument identyfikacyjny pojazdu SAM,
 • dowód własności silnika,
 • dowód rejestracyjny pojazdu, jeżeli silnik pochodzi z pojazdu zarejestrowanego na terytorium Polski, lub zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce rejestracji pojazdu, z którego pochodzi silnik, potwierdzające dane silnika, jeżeli silnik pochodzi z pojazdu wyrejestrowanego lub z pojazdu, w którym dokonano wymiany silnika,
 • decyzję o skierowaniu na nadanie i nabicie numeru identyfikacyjnego na nadwoziu lub podwoziu (ramie) oraz zaświadczenie ze stacji kontroli pojazdów o nadaniu i nabiciu numeru,
 • oświadczenie, że wnioskodawca jest właścicielem zespołów i części służących do zbudowania pojazdu,
 • dowód tożsamości właściciela (dowód osobisty, a w przypadku osób prawnych wypis z rejestru sądowego lub handlowego i numer REGON),
 • pisemne pełnomocnictwo i dowód tożsamości osoby upoważnionej w przypadku działania przez pełnomocnika,
 • dokument potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC,
 • poświadczenie uiszczenia obowiązujących opłat.


2. Opłaty

Opłata za tablice rejestracyjne:

 • samochodowe — 80 zł,
 • motocyklowe — 40 zł,
 • motorowerowe — 30 zł,
 • indywidualne — 1000 zł.


Opłata za wydanie:

 • pozwolenia czasowego — 12 zł,
 • dowodu rejestracyjnego — 48 zł,
 • kompletu znaków legalizacyjnych — 11 zł,
 • nalepki kontrolnej na szybę — 16,50 zł,
 • pierwszej karty pojazdu — 75 zł.


Opłata ewidencyjna za wydanie:

 • pozwolenia czasowego — 1 zł,
 • dowodu rejestracyjnego — 1 zł,
 • nalepki kontrolnej — 1 zł,
 • zalegalizowanych tablic rejestracyjnych — 1 zł
 • karty pojazdu dla pojazdu samochodowego — 1 zł.


Opłata skarbowa:

 • pełnomocnictwo — 17 zł,
 • opłata nie obowiązuje, gdy pełnomocnikiem są: wstępny, zstępny, rodzeństwo, jednostka budżetowa lub samorządowa.


Wpłat można dokonać w kasie lub na konto bankowe urzędu.

Opłata recyklingowa:
W przypadku indywidualnego importu pojazdu po dniu 1 stycznia 2006 r. sprowadzający jest obowiązany dokonać wpłaty na poczet przyszłego recyklingu pojazdu w wysokości 500 zł na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w BGK III Oddział w Warszawie: 65 1130 1062 0000 0109 9520 0014. Dowód wpłaty powinien zawierać numer identyfikacyjny pojazdu VIN (nadwozia/podwozia) i dane podmiotu, który sprowadził pojazd.

3. Termin i sposób załatwienia sprawy

Procedura rejestracji pojazdu typu SAM następuje w drodze decyzji administracyjnej i przebiega identycznie jak przy rejestracji innych pojazdów.

Po złożeniu wniosku o rejestrację wraz z kompletem wymaganych załączników organ rejestrujący dokonuje rejestracji czasowej pojazdu na okres 30 dni (tzw. rejestracja z urzędu). Dokumentem dopuszczającym pojazd do ruchu jest w tym okresie pozwolenie czasowe, które przed upływem wyznaczonego terminu podlega wymianie na dowód rejestracyjny.

Dowód rejestracyjny jest produkowany w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie.

4. Tryb odwołania

Od decyzji urzędu gminy przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, i nie podlega ono opłatom skarbowym.


Podstawa prawna

1) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 108, poz. 908, z późn. zm.),
2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz.U. nr 133, poz. 1123, z późn. zm.),
3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu (Dz.U. nr 192, poz. 1878, z późn. zm.),
4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdu (Dz.U. nr 230, poz. 2302),
5) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 października 2004 r. w sprawie badań zgodności pojazdów zabytkowych i pojazdów marki SAM z warunkami technicznymi (Dz.U. nr 238, poz. 2395),
6) Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. nr 25, poz. 202, z późn. zm.),
7) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. nr 225, poz. 1635).

Magdalena Stec
OPINIE UŻYTKOWNIKÓW


Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach