Środa, 21 II 2018 r.
Nr 34/2018 (2373)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 


21 maja 2007 r.

Rejestracja pojazdu zakupionego w Polsce

Każdy zakup nowego pojazdu cieszy. Nieważne, czy nasz nabytek zjechał niedawno z taśmy produkcyjnej, czy też odkupiliśmy go od dotychczasowego właściciela. Ważne, by nie zapomnieć o zarejestrowaniu pojazdu. Jak wygląda procedura rejestracji, jakie dokumenty należy przedstawić, gdzie się udać i ile to kosztuje? Zainteresowanych odsyłamy do lektury poniższego tekstu.

Uwaga: artykuł który czytasz ma ponad 3 miesiące.

R E K L A M A

Rejestracji dokonuje właściciel pojazdu lub upoważniona przez niego osoba.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo powiatowe lub urząd miasta (w mieście na prawach powiatu), właściwe ze względu na miejsce zamieszkania właściciela pojazdu.

Sprawy związane z rejestracją pojazdów załatwia się zwykle, w zależności od struktury urzędu, w wydziale komunikacji lub w biurze obsługi interesantów.


WYMAGANE DOKUMENTY

W przypadku pierwszej rejestracji nowego pojazdu:

 • wypełniony wniosek o rejestrację pojazdu (formularz wniosku można pobrać tutaj, ze strony internetowej lub w siedzibie urzędu),
 • dowód osobisty — w przypadku osób fizycznych oraz zaświadczenie o dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej — w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
 • aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), zaświadczenie o nr. REGON oraz pełnomocnictwo dla osoby dokonującej rejestracji pojazdu — w przypadku podmiotów zarejestrowanych w KRS,
 • dokument własności pojazdu (np. umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa dożywocia, faktura VAT, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności),
 • karta pojazdu, jeśli była wydana,
 • wyciąg ze świadectwa homologacji lub odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji,
 • ubezpieczenie obowiązkowe OC*,
 • dowód uiszczenia wymaganych opłat, których wysokość jest zależna od rodzaju wydawanych druków oraz rodzaju tablic rejestracyjnych (patrz: Opłaty),
 • dowód uiszczenia opłaty recyklingowej lub oświadczenie o podleganiu obowiązkowi zapewnienia sieci zbierania pojazdów**,
 • dowód osobisty pełnomocnika i pisemne upoważnienie — w przypadku działania przez osobę upoważnioną przez właściciela pojazdu,
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej, jeżeli złożono dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa.


Szczegółowego wykazu dokumentów oraz informacji, czy i z których z nich wnioskodawca zobowiązany jest sporządzić kserokopie, należy szukać na stronach swojego starostwa lub urzędu.

* Umowa ubezpieczenia obowiązkowego OC powinna być zawarta najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu.
Przepisy art. 84. ust. 1. Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152) stanowią, że spełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego (OC) podlega kontroli wykonywanej przez organy do tego zobligowane lub uprawnione. Organem obowiązanym do dokonywania tych czynności jest m.in. organ właściwy w sprawach rejestracji pojazdów.

** Zgodnie z art. 72 ust. 1 pkt. 9 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, w brzmieniu ustalonym Ustawą z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2005 r. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.), dla każdego pojazdu sprowadzonego do Polski z zagranicy lub nowo wyprodukowanego w Polsce, po dniu 1 stycznia 2006 r., istnieje obowiązek przedstawienia do jego pierwszej rejestracji dowodu wpłaty potwierdzającego uiszczenie przez sprowadzającego lub producenta opłaty w wysokości 500 zł na poczet przyszłego recyklingu pojazdu (w myśl art. 12 ust. 2 ww. ustawy).

Dowód wpłaty powinien zawierać numer identyfikacyjny pojazdu VIN (nadwozia/podwozia) i dane podmiotu, który sprowadził lub wyprodukował pojazd. Wpłata winna być dokonana na specjalnie wyodrębnione w tym celu konto bankowe Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w BGK III Oddział w Warszawie: 65 1130 1062 0000 0109 9520 0014.

W przypadku dalszej odsprzedaży pojazdu przed jego pierwszą rejestracją powyższy dowód wpłaty winien być przekazany wraz z dokumentem własności nowemu nabywcy.


W przypadku przerejestrowania pojazdu:

 • wypełniony wniosek o rejestrację pojazdu (formularz wniosku można pobrać tutaj, ze strony internetowej lub w siedzibie urzędu),
 • dowód osobisty — w przypadku osób fizycznych oraz zaświadczenie o dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej — w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
 • aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), zaświadczenie o nr. REGON oraz pełnomocnictwo dla osoby dokonującej rejestracji pojazdu — w przypadku podmiotów zarejestrowanych w KRS,
 • dokument własności pojazdu (np. umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa dożywocia, faktura VAT, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności),
 • karta pojazdu, jeżeli była wydana,
 • tablice rejestracyjne***,
 • dotychczasowy dowód rejestracyjny***,
 • zaświadczenie o pozytywnym wyniku aktualnego badania technicznego pojazdu określające termin następnego badania — jeżeli badanie stanu technicznego pojazdu jest wymagane,
 • dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie (dopuszcza się przedstawienie dokumentu wystawionego na dotychczasowego właściciela pojazdu),
 • dowód uiszczenia wymaganych opłat, których wysokość jest zależna od rodzaju wydawanych druków oraz rodzaju tablic rejestracyjnych (patrz: Opłaty),
 • dowód osobisty pełnomocnika i pisemne upoważnienie — w przypadku działania przez osobę upoważnioną przez właściciela pojazdu,
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej, jeżeli złożono dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa.


Szczegółowego wykazu dokumentów oraz informacji, czy i z których z nich wnioskodawca zobowiązany jest sporządzić kserokopie, należy szukać na stronach swojego starostwa lub urzędu.

*** Obowiązek oddania dowodu rejestracyjnego i tablic rejestracyjnych nie dotyczy zarejestrowanego pojazdu zakupionego od Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej lub Sił Zbrojnych RP.

Jeżeli dane dotyczące zbywcy pojazdu zawarte w dowodzie własności pojazdu (dołączonym do wniosku o rejestrację) są niezgodne z danymi właściciela zawartymi w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu (jeśli była wydana), jako dowód własności (wymagany do rejestracji) traktowane są oryginały wszystkich kolejnych dokumentów potwierdzających fakt przeniesienia prawa własności pojazdu.

W sytuacji, gdy zbywcą pojazdu jest przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Polski w zakresie obrotu pojazdami, jako dowód własności (potwierdzający nabycie prawa własności przez tego zbywcę) dopuszcza się dołączenie do wniosku o rejestrację uwierzytelnionej notarialnie kopii tego dowodu własności.

W przypadku zgłoszenia do rejestracji pojazdu, który nie posiada nadanych i umieszczonych fabrycznie przez producenta cech identyfikacyjnych lub nie posiada tabliczki znamionowej, właściciel pojazdu dołącza do wniosku o rejestrację:

 • zaświadczenie o wykonaniu tabliczki zastępczej lub
 • zaświadczenie o nadaniu i nabiciu numerów na nadwoziu/podwoziu.OPŁATY

Opłata za tablice rejestracyjne:

 • samochodowe — 80 zł,
 • motocyklowe — 40 zł,
 • motorowerowe — 30 zł,
 • indywidualne — 1000 zł,
 • zabytkowe samochodowe — 100 zł,
 • zabytkowe motocyklowe — 50 zł.


Opłata za wydanie:

 • pozwolenia czasowego — 12 zł,
 • dowodu rejestracyjnego — 48 zł,
 • kompletu znaków legalizacyjnych — 11 zł,
 • nalepki kontrolnej na szybę — 16,50 zł,
 • pierwszej karty pojazdu — 75 zł.


Opłata ewidencyjna za wydanie:

 • pozwolenia czasowego — 1 zł,
 • dowodu rejestracyjnego — 1 zł,
 • nalepki kontrolnej — 1 zł,
 • zalegalizowanych tablic rejestracyjnych — 1 zł.


Opłata skarbowa:

 • pełnomocnictwo — 17 zł,
 • opłata nie obowiązuje, gdy pełnomocnikiem jest wstępny, zstępny, rodzeństwo, jednostka budżetowa lub samorządowa.


Opłat można dokonać w kasie lub na konto właściwego urzędu.


TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

Rejestracja pojazdu następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Po złożeniu wniosku o rejestrację wraz z kompletem wymaganych załączników organ rejestrujący dokonuje rejestracji czasowej pojazdu na okres 30 dni. Dokumentem dopuszczającym pojazd do ruchu jest w tym okresie pozwolenie czasowe, które przed upływem wyznaczonego terminu podlega wymianie na dowód rejestracyjny.

Dowód rejestracyjny jest produkowany w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie.


TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji odmownej dotyczącej rejestracji pojazdu przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, i nie podlega ono opłatom skarbowym.


PODSTAWA PRAWNA

1) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.);
2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2002 r. Nr 133, poz. 1123, z późn. zm.);
3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu (Dz. U. z 2003 r. Nr 192, poz. 1878, z późn. zm.);
4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdu (Dz. U. z 2003 r. Nr 230, poz. 2302);
5) Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2005 r. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.);
6) Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152);
7) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635).

Magdalena Stec
Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach