Wtorek, 20 II 2018 r.
Nr 33/2018 (2372)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 


12 grudnia 2006 r.

Ślub cywilny

Według polskiego prawa cywilnego, małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny, powstały z ich woli jako równorzędnych stron w celu wspólnego pożycia i zaspokajania potrzeb założonej rodziny. Oświadczenia o wstąpieniu w  związek małżeński narzeczeni mogą złożyć przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego, jego zastępcą, a także przed wójtem, burmistrzem lub prezydentem miasta.

Uwaga: artykuł który czytasz ma ponad 3 miesiące.

R E K L A M A


Aby małżeństwo zostało zawarte zgodnie z prawem, muszą zostać spełnione następujące przesłanki:


 •  odmienność płci osób zawierających małżeństwo,
 • jednoczesna ich obecność w chwili składania oświadczeń o woli zawarcia małżeństwa,
 • złożenie zgodnych oświadczeń przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego o wstąpieniu w związek małżeński.


Do Urzędu Stanu Cywilnego narzeczeni powinni wybrać się najpóźniej miesiąc i jeden dzień przed planowanym ślubem, tyle wynosi ustawowy okres oczekiwania. Jeżeli jednak planują wziąć w ślub w okresie świąt Bożego Narodzenia lub Wielkiej Nocy, lepiej zarezerwować termin dużo wcześniej. Są to tradycyjnie najbardziej „obłożone” ślubami dni w roku i można napotkać problemy  z zarezerwowaniem terminu. Warto pamiętać, że nie obowiązuje już rejonizacja. Jeżeli w jednym urzędzie nie ma dogodnego dla narzeczonych terminu, warto spróbować w innym.


W szczególnych przypadkach kierownik USC może przychylić się do skrócenia miesięcznego terminu oczekiwania w drodze decyzji administracyjnej. Do szczególnych przypadków możemy zaliczyć: ciążę, wyjazd służbowy jednej ze stron, zakup wspólnego mieszkania itp.  Za złożenie podania o skrócenie ustawowego terminu oczekiwania na ślub nakładana jest opłata w wysokości 5 zł, decyzja kierownika USC będzie kosztować 30 zł, a za każdy załącznik do podania (np. zaświadczenie lekarskie o ciąży) należy zapłacić 50 gr.


Wymagane dokumenty:

 • Odpisy skrócone aktów urodzeń osób zamierzających zawrzeć związek małżeński, wydane przez USC właściwy dla miejsca urodzenia
 • Osoby, które pozostawały już w związku małżeńskim załączają:

a. odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie (dla osób rozwiedzionych),

b. odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o unieważnieniu małżeństwa lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu,

 • Nieletnie kobiety załączają prawomocne postanowienie sądu, zezwalające na zawarcie małżeństwa.
 • Cudzoziemcy dodatkowo składają: dokument stwierdzający możność zawarcia małżeństwa według prawa ojczystego albo prawomocne postanowienie sądu o zwolnieniu cudzoziemca od obowiązku złożenia takiego dokumentu.
 • Gdy małżeństwo ma być zawarte przez pełnomocnika należy dodatkowo załączyć:

  a. prawomocne postanowienie sądu zezwalające na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika,

  b. pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński, sporządzone na piśmie z podpisem poświadczonym notarialnie.

 • Do wglądu: dokumenty tożsamości narzeczonych.


Po odpis skrócony aktu urodzenia należy udać się do urzędu stanu cywilnego właściwego ze względu na miejsce urodzenia (nie miejsce zamieszkania). Nie jest on potrzebny, jeżeli ślub zamierzamy wziąć w tym samym urzędzie. Na miejscu należy wypełnić podanie o wydanie odpisu - opłata 5 zł, za sam zaś odpis skrócony aktu urodzenia opłata wynosi - 15 zł. Po odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie należy zgłosić się do USC właściwego ze względu na zawarcie poprzedniego małżeństwa. Z kolei po odpis skrócony aktu zgonu poprzedniego małżonka, do USC właściwego ze względu na miejsce zgonu.


Z wymienionymi dokumentami narzeczeni powinni się wybrać do wybranego przez siebie USC by załatwić formalności związane ze ślubem. Na miejscu wypełnią zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa (dane personalne, adres zamieszkania, numer i seria dowodu osobistego itp.)


Przyszli małżonkowie - co do zasady - mogą złożyć oświadczenia o zawarciu małżeństwa jedynie osobiście i dlatego muszą być jednocześnie obecni. Jednak wyjątkowo dopuszczalna jest możliwość zawarcia małżeństwa przez pełnomocnika. W takim wypadku zgodę musi wyrazić sąd rodzinny.


W związku z tym, że oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński wskazuje osobę, z którą zawiera się małżeństwo, dla zachowania zgodności składanych oświadczeń kodeks rodzinny i opiekuńczy wymaga, aby każdy z przyszłych małżonków powtarzał treść oświadczenia za kierownikiem Urzędu.


Świadkami ślubu cywilnego muszą być dwie osoby mające ukończone osiemnaście lat dowolnej płci (mogą to być dwie panie lub dwóch panów). W dniu ślubu zgłaszają się one 15 minut przed ceremonią w USC z dowodami osobistymi.


Kierownik USC nie może przyjmować do akt zbiorowych żadnych dokumentów notarialnych, sądowych dotyczących spraw majątkowych ani czynić adnotacji o intercyzie w akcie małżeństwa.


Na podstawie oświadczeń małżonków sporządza się akt małżeństwa, do którego wpisuje się:


 • nazwiska i imiona osób zawierających małżeństwo, ich nazwiska rodowe, stan cywilny, miejsce i datę urodzenia oraz miejsce zamieszkania; 
 • miejsce i datę zawarcia małżeństwa; 
 • nazwiska i imiona oraz nazwiska rodowe rodziców każdej z osób wstępujących w związek małżeński; 
 • nazwiska i imiona świadków; 
 • nazwisko (nazwiska), które będą nosić osoby zawierające małżeństwo po jego zawarciu, oraz nazwisko, które będą nosić dzieci zrodzone z tego małżeństwa; 
 • stwierdzenie, że osoby zawierające małżeństwo złożyły zgodne oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński.


Akt małżeństwa zostaje sporządzony niezwłocznie po zawarciu małżeństwa.


Nazwisko (nazwiska), które będą nosili małżonkowie, oraz nazwisko, które będą nosiły dzieci pochodzące z małżeństwa, wpisuje się do aktu małżeństwa na podstawie pisemnych oświadczeń osób zawierających związek małżeński, złożonych zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. I tak, o nazwisku, które każdy z małżonków będzie nosił po zawarciu małżeństwa, decyduje jego oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. Oświadczenie może być złożone bezpośrednio po zawarciu małżeństwa albo przed sporządzeniem przez kierownika urzędu stanu cywilnego zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.


Małżonkowie mogą nosić wspólne nazwisko będące dotychczasowym nazwiskiem jednego z nich. Każdy z małżonków może również zachować swoje dotychczasowe nazwisko albo połączyć z nim dotychczasowe nazwisko drugiego małżonka. Nazwisko utworzone w wyniku połączenia nie może składać się z więcej niż dwóch członów. Jeżeli przyszli małżonkowie nie złożą oświadczenia w sprawie nazwiska, każdy z małżonków zachowuje swoje dotychczasowe nazwisko.


OPŁATY:
Znaki opłaty skarbowej:

 • 5 zł – za zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego,
 • 50 gr.  – za każdy załącznik do zapewnienia,
 • 75 zł – za sporządzenie aktu małżeństwa.


Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. 1964 nr 9 poz. 59 z póź. zm.)
2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z póź. zm.)

3. Ustawa z dnia 29 września 1986 r.- prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688)
4. Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2532.)


Anna Proksa, E.W.Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach