Piątek, 23 II 2018 r.
Nr 36/2018 (2375)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 


7 sierpnia 2007 r.

Środki ochrony prawnej w zamówieniach publicznych – Protest

W postępowaniu o zamówienie publiczne położenie stron nie jest takie samo. Zdecydowanie silniejszą pozycję zajmuje w nim zamawiający, z racji tego, że organizuje i przeprowadza całe postępowanie, w granicach wyznaczonych przez prawo. Rola wykonawcy sprowadza się jedynie do spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Prawo zamówień publicznych nakłada na zamawiającego szereg obowiązków, których celem jest zapewnienie wykonawcom równych szans w ubieganiu się o zamówienie publiczne oraz uczciwej konkurencji pomiędzy nimi. Obowiązki te wiążą się z kolei z uprawnieniami wykonawców, którzy mogą dochodzić ich realizacji za pomocą szczególnych środków, zwanych środkami ochrony prawnej.

Uwaga: artykuł który czytasz ma ponad 3 miesiące.

R E K L A M A

Celem środków ochrony prawnej jest przede wszystkim ochrona praw wykonawców przed niezgodnymi z prawem działaniami zamawiającego, ale także kontrola postępowania w sprawie zamówienia publicznego, połączona z eliminacją błędów jeszcze w toku tego postępowania.

Na system środków ochrony prawnej składają się trzy instytucje prawne, a mianowicie:

 

 • protest,
 • odwołanie do zespołu arbitrów,
 • skarga do sądu.

 

System środków ochrony prawnej ma charakter hierarchiczny. Wniesienie odwołania musi być poprzedzone protestem, w przeciwnym wypadku podlega ono odrzuceniu. Z kolei skarga do sądu przysługuje jedynie od wyroku lub postanowienia zespołu arbitrów kończącego postępowanie odwoławcze.

Skuteczność środków ochrony prawnej zależy od wystąpienia przesłanek o charakterze formalnym oraz materialnoprawnym. Te pierwsze warunkują dopuszczalność rozpoznania środka ochrony prawnej, co oznacza, że w przypadku ich braku środek zostanie odrzucony bez wnikania w istotę sprawy. Do przesłanek formalnoprawnych zalicza się m.in. legitymację do wniesienia środka ochrony prawnej, zachowanie terminów jego wniesienia, opłacenie wpisu przy odwołaniu. Z kolei przesłanki merytoryczne nie mają wpływu na samo rozpoznanie środka w toku instancji, ale na jego uwzględnienie. Brak jednej z przesłanek, takich jak: uszczerbek w interesie prawnym w uzyskaniu zamówienia lub możliwość takiego uszczerbku, naruszenie przez zamawiającego przepisów PZP, związek przyczynowy pomiędzy naruszeniem prawa a uszczerbkiem w interesie prawnym, powoduje oddalenie środka ochrony prawnej.

Legitymowani do wniesienia środków

Protest i odwołanie przysługuje wykonawcom, tj. podmiotom, które ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyły ofertę lub zawarły umowę w sprawie zamówienia publicznego, a także uczestnikom konkursu. Natomiast skargę do sądu może złożyć oprócz wykonawców także zamawiający. Środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym wykonawców, wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Z uprawnienia tego organizacje mogą skorzystać tylko przed upływem terminu składania ofert.

Środki ochrony prawnej przysługują także osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. Osoby te muszą udowodnić istnienie uszczerbku w interesie prawnym powstałym wskutek naruszenia przez zamawiającego PZP.

Protest


Pierwszym z omawianych środków ochrony prawnej jest protest. Przedmiotem protestu może być:

 

 • każda czynność podjętą przez zamawiającego w toku postępowania,
 • zaniechanie przez zamawiającego czynności, do której był obowiązany na podstawie PZP,
 • treść ogłoszenia o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a także zawierać żądanie co do sposobu załatwienia protestu, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

Termin wniesienia protestu

 

Zasadniczo protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.


Protest dotyczący treści ogłoszenia, a w przypadku przetargu nieograniczonego także specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub na stronie internetowej, a przy zamówieniach przekraczających 137 000 euro — dla dostaw lub usług oraz 5 278 000 euro — dla robót budowlanych w terminie 14 dni. Protest dotyczący postanowień specyfikacji istotnych warunków (w innym trybie niż przetarg nieograniczony) wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia specyfikacji, nie później jednak niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert, a przy zamówieniach przekraczających 137 000 euro — dla dostaw lub usług oraz 5 278 000 euro — dla robót budowlanych w terminie 6 dni.


Granicznym terminem wniesienia protestu jest dzień zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; po jej zawarciu wniesienie protestu jest niedopuszczalne.

Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią. Nie chodzi w tym wypadku o faktyczne zapoznanie się z przez zamawiającego z protestem, ale stworzenie stanu, w którym było to możliwe.

Niedochowanie terminu do wniesienia protestu powoduje jego odrzucenie. Podobnie będzie z protestem wniesionym przez osobę nieuprawnioną.

Przystąpienie do protestu

 

Kopię wniesionego protestu zamawiający niezwłocznie przekazuje pozostałym wykonawcom, a jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej. Wraz z kopią protestu zamawiający wzywa wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu protestacyjnym.

Uczestnikami postępowania protestacyjnego będzie nie tylko ten wykonawca, który wniósł protest, ale także wykonawcy, którzy mają interes prawny w rozstrzygnięciu protestu na korzyść jednej ze stron i którzy przystąpili do postępowania protestacyjnego. Przystąpienie do protestu możliwe jest w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania do przystąpienia do protestu albo od upływu terminów wniesienia protestu dotyczącego treści ogłoszenia lub w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego także postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wykonawca wnoszący protest oraz wykonawca wezwany do przystąpienia do protestu nie mogą korzystać ze środków ochrony prawnej na czynności zamawiającego wykonane zgodnie z ostatecznym rozstrzygnięciem protestu zapadłym w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu, ani też wnieść protestu, powołując się na te same okoliczności, co powołane w proteście.

Do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu zamawiający nie może zawrzeć umowy. Złamanie zakazu zawarcia umowy przed rozstrzygnięciem protestu skutkuje nieważnością tej umowy z mocy prawa. Na wniosek zamawiającego prezes Urzędu Zamówień Publicznych może wyrazić zgodę na zawarcie umowy przed ostatecznym rozstrzygnięciem protestu, jeżeli ze względów społecznych lub gospodarczych zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia, niewynikająca z przyczyn zamawiającego.

W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu, o czym zamawiający powinien poinformować niezwłocznie wykonawców, którzy złożyli oferty. Zamawiający ma także obowiązek wezwać wykonawców, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadiów, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy, po ostatecznym rozstrzygnięciu protestu.

Rozstrzygnięcie protestu

 

Zamawiający może uwzględnić protest i w takim wypadku powtarza oprotestowaną czynność lub dokonuje czynności bezprawnie zaniechanej. W razie braku podstaw do uwzględnienia protestu zamawiający dokonuje odrzucenia protestu na piśmie.

 

Należy pamiętać, że brak rozstrzygnięcia protestu w terminie ustawowym równoznaczny jest z jego oddaleniem.


Powtórzenie lub dokonanie czynności następuje niezwłocznie, jeżeli uwzględniono wszystkie żądania, albo też po ostatecznym rozstrzygnięciu protestu, jeżeli co najmniej jedno ze zgłoszonych żądań nie zostało uwzględnione.

 

O powtórzeniu lub dokonaniu czynności zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców.

Protest uznaje się za ostatecznie rozstrzygnięty:

 

 • wraz z rozstrzygnięciem przez zamawiającego protestu lub z upływem terminu na jego rozstrzygnięcie,
 • z upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli takiego odwołania nie wniesiono,
 • z dniem wydania postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze albo wyroku zespołu arbitrów,
 • z dniem wydania wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w związku z wniesioną skargą albo z upływem terminu do wniesienia skargi.

 

W terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty, których przedmiotem jest:

 

 • treść ogłoszenia,
 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
 • wykluczenie wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

Inne protesty zamawiający powinien rozstrzygnąć w terminie 10 dni od dnia ich wniesienia.

Rozstrzygnięcie protestu wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o sposobie i terminie wniesienia odwołania zamawiający przekazuje jednocześnie wnoszącemu protest oraz wykonawcom, którzy do protestu przystąpili. Jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, informację o rozstrzygnięciu zamieszcza się na stronie internetowej, na której było udostępnione ogłoszenie lub specyfikacja.

Podstawa prawna:

 

 • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, ze zm.)

 

Adam PalowskiCopyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach