Piątek, 23 II 2018 r.
Nr 36/2018 (2375)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 


22 listopada 2006 r.

Staraj się o zwrot VAT

Jeżeli w okresie od 1 maja 2004 r. do 31 grudnia 2007 r. ponosiłeś wydatki na zakup materiałów budowlanych, z przeznaczeniem ich na cele mieszkaniowe, a materiały te przed 1 maja 2004 r. były opodatkowane stawką VAT w wysokości 7 proc., a od 1 maja 2004 r. stawką 22 proc., możesz starać się o zwrot części zapłaconego podatku VAT.

Uwaga: artykuł który czytasz ma ponad 3 miesiące.

R E K L A M A

Kto ma prawo do zwrotu?


Do zwrotu części poniesionych wydatków ma prawo osoba fizyczna, która poniosła wydatki na zakup materiałów budowlanych w związku z:

  • 1) budową budynku mieszkalnego;
  • 2) nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny spełniający wymagania określone w odrębnych przepisach;
  • 3) remontem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego.

 

Uwaga: Ustawa definiuje budynek mieszkalny jako budynek lub jego część, służące zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, oraz związane z nimi urządzenia techniczne zapewniające możliwość użytkowania tego budynku lub jego części zgodnie z ich przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków.

Zwrot dotyczy wydatków poniesionych i udokumentowanych fakturami VAT wystawionymi od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 31 grudnia 2007 r., i dotyczy wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7 proc., a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT.

Nie musisz sam porównywać brzmienia ustawy przed i po pierwszym maja 2004 r. w celu ustalenia listy materiałów budowlanych, dla których stawka się zmieniła. Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej ogłosił w drodze obwieszczenia wykaz materiałów budowlanych uwzględniający materiały budowlane, które do 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7 proc., a od 1 maja 2004 r. są opodatkowane stawką 22 procent.

Wykaz


Osoby fizyczne będące czynnymi podatnikami VAT (np. przedsiębiorcy, opodatkowani VAT) prawo do zwrotu będą miały pod warunkiem, że nie ponosiły wydatków w celu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Chodzi oczywiście o wyeliminowanie możliwości podwójnego odliczenia VAT naliczonego przy zakupie materiałów.

Podobnie jak w przypadku nieistniejącej już ulgi remontowej korzystający ze zwrotu musi posiadać prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane albo tytuł prawny do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w przypadku remontu lokalu lub budynku mieszkalnego i pozwolenie na budowę w przypadku inwestycji, dla której zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest takie zezwolenie.

Kwota zwrotu jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych i nie trzeba jej wykazywać w zeznaniu rocznym.

Szczegóły dotyczące zwrotu VAT, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, przepisy i wyjaśnienia znajdziesz w dziale Zwrot VAT witryny www.podatki.biz 

Romuald GabryszCopyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach